Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 33. schůze rady města

konané dne 28.12. 2011

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 33. schůze rady města konané dne 28. 12. 2011____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

33/  1 Kalkulaci nákladů a financování přestěhování městského kamerového dohlížecího systému .

33/  2 Návrh řešení na zpoplatnění stání motorových vozidel v centru města.

33/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 12.12. 2011.

33/  4 Stanovisko odboru SMI MěÚ Přelouč k požadavku Komplexní domácí péče, s.r.o. na snížení

          kupní ceny  pozemků ve Sportovní ul. v Přelouči a trvá na prodejní ceně 600,-Kč/m2.

33/  5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku

          města ze dne 21.12. 2011.

33/  6 Výsledky veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací města Přelouče.

33/  7 Rozpočtové opatření č. 3 příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče po

          rozpočtovém opatření města č. V pro rok 2011.

33/  8 Žádost Marco, No 200 s.r.o., Hradecká 1383, Přelouč o pronájem nebytových prostor v č. p. 25

          na Masarykově nám. v Přelouči

33/  9 Informaci, že společnost AKRIA, s.r.o.  Frýdek Místek nedoplatila ve stanoveném  termínu

          doplatek kupní ceny pozemků s lesními porosty a z tohoto důvodu se kupní smlouva č. 19/11

          ruší.

33/10 Změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od ledna 2012.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

33/11Plán účetních odpisů majetku pro rok 2012.

33/12 Smlouvu o dílo na úpravu spodní stavby stavidlového protipovodňového objektu

          uzavřenou mezi městem Přelouč a Agrostavem Pardubice a.s..

33/13 Smlouvu o dílo na úpravu stavidlového protipovodňového uzávěru uzavřenou mezi

          městem Přelouč a Agrostavem Pardubice a.s.

33/14 Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřený mezi městem Přelouč a

          společností SOP a.s. s tím, že svoz bioodpadu bude prováděn od 14. týdne.

33/15 Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp.

33/16 Dodatek č. 7 smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,

          IČ 000 14 915, na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu Přelouč, Čsa“,

          uzavřený v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který zvyšuje sjednanou

          cenu prací o částku 2.453.743,52 Kč včetně DPH na částku 87.178.127,75 Kč včetně DPH.

33/17 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci ul. ČSA v Přelouči s firmou K+N stavební

          společnost, s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, za cenu 69 339,32 Kč včetně DPH.

33/18 Smlouvu o zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti a záručního a pozáručního servisu

          stabilního hasicího zařízení FK-KOMPLET v nové budově Městského úřadu Přelouč s firmou

          KLIKA-BP, a.s. ,  8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, za maximální cenu 9.880,- Kč plus DPH/1

          rok.

33/19 Smlouvu o dílo na servisně technické zabezpečení provozu klimatizačních jednotek v nové 

          budově Městského úřadu Přelouč s firmou AC Centrum Praha s.r.o., Bořivojova 106, 130 03

          Praha 3, IČ 265 04 642, za cenu 149.520,- Kč včetně DPH/1 rok.

33/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 651 v Přelouči uzavřený mezi

          městem Přelouč a pí. J. Č., bytem U Josefa 112, Pardubice, IČ 42260914.

33/21 Smlouvu o převodu investorství, uzavřenou mezi stavebníky rodinných domů a městem Přelouč

          na stavbu „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů lokalita ul. Jahnova a

          Pražská v Přelouči“ SO.2 – vodovodní řad, SO.3 – jednotná kanalizace a SO.3a) – napojení

          stávající kanalizace od RD na Š 5.

33/22 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. Ď. na byt č. 4 v č.p. 404 v Pardubické ul.

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012.

33/23 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt ve Sportovní ul.

          č.p. 1338 v Přelouči na dobu určitou od 1.1. 2012 do 31.3. 2012.

33/24 Prodloužení nájemní smlouvy pí. K. S. na byt č. 2 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1.1. 2012 do 31.12. 2012.

33/25 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace.

33/26 Pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516 p.  

          L. H.,  bytem Ústí n. Labem, 17. Listopadu 605/4 od 1.1. 2012 na

          dobu neurčitou.

33/27 Částku 8 078,- Kč připadající na jednoho žáka ve školním roce 2011/2012 na úhradu

          neinvestičních výdajů přeloučských základních škol.

33/28 Smlouvu o organizaci výkonu veřejné služby uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – Úřad

          práce.

33/29 Jízdní řád MHD Přelouč platný od 8. 1. 2012.

33/30 Termíny konání schůzí rady města dne 9.1., 30.1., 13.2. a 27.2. 2012 a termín konání zasedání

          zastupitelstva města dne 19.1. a 8.3. 2012.

33/31 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. F. Š., Břehy 184 na

          darování hrobky umístěné na hřbitově v Přelouči, sektor SH XVII, řada C, č. 18a, 18b a 18c.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

33/32 S uzavřením dodatků č. 6 ke smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN

          oprávněnému zákazníkovi číslo EL_002/06 a číslo EL_003/06 s firmou Excalibur Army spol.

          s r.o.

33/33 S odprodejem 16 ks použitých betonových panelů rozměru 300x200 cm p. Pavlu Plačkovi,

          bytem Tůmy Přeloučského 145, Přelouč za cenu 1.000 Kč/ks.

33/34 S umístěním stavby nové požární stanice Přelouč Hasičského záchranného sboru Pardubického

          kraje včetně souvisejících objektů na p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč, která je ve vlastnictví města

          Přelouče. Souhlas je vydán pro účely územního řízení předmětné stavby.

 

  1. VYHLAŠUJE :

 

33/35 Předkolo prodeje bytů v domech č.p. 404 v ul. Pardubická a č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči

          v období od 1. 1. 2012 do 29. 2. 2012.

 

  1. DELEGUJE :

 

33/36 Uzavírání smluv na dotace ze sportovního a kulturního fondu a vzdělávacích projektů

          místostarostovi a pověřuje ho k jejich podpisu.

33/37 Uzavírání smluv na dotace z příspěvků poskytovaných radou pověřenému pracovníkovi

           městského úřadu a pověřuje starostku k jejich podpisu.

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

33/38 Zastupitelstvu města schválit smlouvu na dotaci pro Fotbalový klub Přelouč.

33/39 Zastupitelstvu města schválit smlouvu na dotaci pro Fotbalový klub na žákovský turnaj.

33/40 Zastupitelstvu města schválit smlouvu na dotaci pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Přelouč.

33/41 Zastupitelstvu města schválit smlouvu na dotaci pro Charitu Přelouč.

33/42 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2012

          k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.

 

 

 

 

  1. UKLÁDÁ : 

 

33/43 Kulturním službám města Přelouče odstranit nedostatky z veřejnosprávní kontroly provedené

          firmou Audit Obce s.r.o. dne 29.9. 2011.

33/44 Technickým službám města Přelouče odstranit nedostatky z veřejnosprávní kontroly provedené

           firmou Audit Obce s.r.o. dne 12. 10. 2011.

33/45 Domu dětí a mládeže Přelouč odstranit nedostatky z veřejnosprávní kontroly provedené firmou

          Audit Obce s.r.o. dne 29.9. 2011.

33/46 Městské knihovně Přelouč odstranit nedostatky z veřejnosprávní kontroly provedené firmou

          Audit Obce s.r.o. dne 4.10. 2011.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

33/47 Žádost Pernštejn media s.r.o., Pardubice, Palackého třída 250  o uzavření smlouvy o spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan M o r a v e c

                    starostka                                                                             místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Nejkrásnější strom Přelouče

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi