Obsah

usnesení 33. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 28.12. 2011

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 33. schůze rady města konané dne 28. 12. 2011____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

33/  1 Kalkulaci nákladů a financování přestěhování městského kamerového dohlížecího systému .

33/  2 Návrh řešení na zpoplatnění stání motorových vozidel v centru města.

33/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 12.12. 2011.

33/  4 Stanovisko odboru SMI MěÚ Přelouč k požadavku Komplexní domácí péče, s.r.o. na snížení

          kupní ceny  pozemků ve Sportovní ul. v Přelouči a trvá na prodejní ceně 600,-Kč/m2.

33/  5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku

          města ze dne 21.12. 2011.

33/  6 Výsledky veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací města Přelouče.

33/  7 Rozpočtové opatření č. 3 příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče po

          rozpočtovém opatření města č. V pro rok 2011.

33/  8 Žádost Marco, No 200 s.r.o., Hradecká 1383, Přelouč o pronájem nebytových prostor v č. p. 25

          na Masarykově nám. v Přelouči

33/  9 Informaci, že společnost AKRIA, s.r.o.  Frýdek Místek nedoplatila ve stanoveném  termínu

          doplatek kupní ceny pozemků s lesními porosty a z tohoto důvodu se kupní smlouva č. 19/11

          ruší.

33/10 Změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od ledna 2012.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

33/11Plán účetních odpisů majetku pro rok 2012.

33/12 Smlouvu o dílo na úpravu spodní stavby stavidlového protipovodňového objektu

          uzavřenou mezi městem Přelouč a Agrostavem Pardubice a.s..

33/13 Smlouvu o dílo na úpravu stavidlového protipovodňového uzávěru uzavřenou mezi

          městem Přelouč a Agrostavem Pardubice a.s.

33/14 Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřený mezi městem Přelouč a

          společností SOP a.s. s tím, že svoz bioodpadu bude prováděn od 14. týdne.

33/15 Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp.

33/16 Dodatek č. 7 smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,

          IČ 000 14 915, na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu Přelouč, Čsa“,

          uzavřený v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který zvyšuje sjednanou

          cenu prací o částku 2.453.743,52 Kč včetně DPH na částku 87.178.127,75 Kč včetně DPH.

33/17 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci ul. ČSA v Přelouči s firmou K+N stavební

          společnost, s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, za cenu 69 339,32 Kč včetně DPH.

33/18 Smlouvu o zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti a záručního a pozáručního servisu

          stabilního hasicího zařízení FK-KOMPLET v nové budově Městského úřadu Přelouč s firmou

          KLIKA-BP, a.s. ,  8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, za maximální cenu 9.880,- Kč plus DPH/1

          rok.

33/19 Smlouvu o dílo na servisně technické zabezpečení provozu klimatizačních jednotek v nové 

          budově Městského úřadu Přelouč s firmou AC Centrum Praha s.r.o., Bořivojova 106, 130 03

          Praha 3, IČ 265 04 642, za cenu 149.520,- Kč včetně DPH/1 rok.

33/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 651 v Přelouči uzavřený mezi

          městem Přelouč a pí. J. Č., bytem U Josefa 112, Pardubice, IČ 42260914.

33/21 Smlouvu o převodu investorství, uzavřenou mezi stavebníky rodinných domů a městem Přelouč

          na stavbu „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů lokalita ul. Jahnova a

          Pražská v Přelouči“ SO.2 – vodovodní řad, SO.3 – jednotná kanalizace a SO.3a) – napojení

          stávající kanalizace od RD na Š 5.

33/22 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. Ď. na byt č. 4 v č.p. 404 v Pardubické ul.

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012.

33/23 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt ve Sportovní ul.

          č.p. 1338 v Přelouči na dobu určitou od 1.1. 2012 do 31.3. 2012.

33/24 Prodloužení nájemní smlouvy pí. K. S. na byt č. 2 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1.1. 2012 do 31.12. 2012.

33/25 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace.

33/26 Pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516 p.  

          L. H.,  bytem Ústí n. Labem, 17. Listopadu 605/4 od 1.1. 2012 na

          dobu neurčitou.

33/27 Částku 8 078,- Kč připadající na jednoho žáka ve školním roce 2011/2012 na úhradu

          neinvestičních výdajů přeloučských základních škol.

33/28 Smlouvu o organizaci výkonu veřejné služby uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – Úřad

          práce.

33/29 Jízdní řád MHD Přelouč platný od 8. 1. 2012.

33/30 Termíny konání schůzí rady města dne 9.1., 30.1., 13.2. a 27.2. 2012 a termín konání zasedání

          zastupitelstva města dne 19.1. a 8.3. 2012.

33/31 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. F. Š., Břehy 184 na

          darování hrobky umístěné na hřbitově v Přelouči, sektor SH XVII, řada C, č. 18a, 18b a 18c.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

33/32 S uzavřením dodatků č. 6 ke smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN

          oprávněnému zákazníkovi číslo EL_002/06 a číslo EL_003/06 s firmou Excalibur Army spol.

          s r.o.

33/33 S odprodejem 16 ks použitých betonových panelů rozměru 300x200 cm p. Pavlu Plačkovi,

          bytem Tůmy Přeloučského 145, Přelouč za cenu 1.000 Kč/ks.

33/34 S umístěním stavby nové požární stanice Přelouč Hasičského záchranného sboru Pardubického

          kraje včetně souvisejících objektů na p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč, která je ve vlastnictví města

          Přelouče. Souhlas je vydán pro účely územního řízení předmětné stavby.

 

  1. VYHLAŠUJE :

 

33/35 Předkolo prodeje bytů v domech č.p. 404 v ul. Pardubická a č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči

          v období od 1. 1. 2012 do 29. 2. 2012.

 

  1. DELEGUJE :

 

33/36 Uzavírání smluv na dotace ze sportovního a kulturního fondu a vzdělávacích projektů

          místostarostovi a pověřuje ho k jejich podpisu.

33/37 Uzavírání smluv na dotace z příspěvků poskytovaných radou pověřenému pracovníkovi

           městského úřadu a pověřuje starostku k jejich podpisu.

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

33/38 Zastupitelstvu města schválit smlouvu na dotaci pro Fotbalový klub Přelouč.

33/39 Zastupitelstvu města schválit smlouvu na dotaci pro Fotbalový klub na žákovský turnaj.

33/40 Zastupitelstvu města schválit smlouvu na dotaci pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Přelouč.

33/41 Zastupitelstvu města schválit smlouvu na dotaci pro Charitu Přelouč.

33/42 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2012

          k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.

 

 

 

 

  1. UKLÁDÁ : 

 

33/43 Kulturním službám města Přelouče odstranit nedostatky z veřejnosprávní kontroly provedené

          firmou Audit Obce s.r.o. dne 29.9. 2011.

33/44 Technickým službám města Přelouče odstranit nedostatky z veřejnosprávní kontroly provedené

           firmou Audit Obce s.r.o. dne 12. 10. 2011.

33/45 Domu dětí a mládeže Přelouč odstranit nedostatky z veřejnosprávní kontroly provedené firmou

          Audit Obce s.r.o. dne 29.9. 2011.

33/46 Městské knihovně Přelouč odstranit nedostatky z veřejnosprávní kontroly provedené firmou

          Audit Obce s.r.o. dne 4.10. 2011.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

33/47 Žádost Pernštejn media s.r.o., Pardubice, Palackého třída 250  o uzavření smlouvy o spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan M o r a v e c

                    starostka                                                                             místostarosta

 

 

 

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: