Obsah

usnesení 29. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 07.11. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 29. schůze rady města konané dne 7. 11. 2011____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

29/  1 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 21. 10. 2011.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

29/  2 Smlouvu o dílo „Údržba zeleně městského parku (za Občanskou záložnou) z důvodu zajištění

          následné péče o městský park (za Občanskou záložnou)“  uzavřenou mezi městem Přelouč a

          a Janem Beranem, Labětín 91, Řečany nad Labem, IČ 73663891.

29/  3 Smlouvu o provedení činnosti ve smyslu § 269, odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

          ve znění pozdějších předpisů o „Provedení  odstřelu zdivočelých holubů na vymezeném území

         města Přelouč“ z důvodu snížení populace volně žijících holubů uzavřenou mezi městem

         Přelouč a Mysliveckým sdružením Borky Přelouč, IČ 46495789.

29/  4 Smlouvu o dílo č. 31/11 na zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce ulice

           Komenského v Přelouči“ s firmou M.I.S., a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČ 421

          95 683 za cenu 65 160,- Kč vč. DPH.

29/  5 Smlouvu o dílo na servis výtahů zakázkové číslo 52004916 v nové budově Městského úřadu 

          Přelouč  s firmou KONE, a.s.,  Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ 001 76 842 za čtvrtletní

          paušální platbu 8 688,- Kč bez DPH.

29/  6 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2010VPS na zajišťování zápisu údajů vedených 

          v informačním systému evidence obyvatel uzavřený  mezi městem Přelouč a obcí Žáravice.

29/  7 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 3/2010VPS na zajišťování zápisu údajů vedených 

          v informačním systému evidence obyvatel uzavřený mezi městem Přelouč a obcí Strašov.

29/  8 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 4/2010VPS na zajišťování zápisu údajů vedených 

          v informačním systému evidence obyvatel uzavřený mezi městem Přelouč a obcí Jankovice.

29/  9 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 5/2010VPS na zajišťování zápisu údajů vedených

          v informačním systému evidence obyvatel uzavřený mezi městem Přelouč a obcí Mokošín.

29/10 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 6/2010VPS na zajišťování zápisu údajů vedených

          v informačním systému evidence obyvatel uzavřený mezi městem Přelouč a obcí Jedousov.

29/11 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008912/VB1, Přelouč, Klenovka, Titzl

          uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

          břemeni k pozemku p.p.č. 149/1 v k.ú. Klenovka.

29/12 Výplatu mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

 

  1. SOUHLASÍ : 

 

29/13 S nákupem kovového regálu pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přelouč v ceně

         do 15 000,- Kč z rozpočtu JSDH Přelouč.

 

  1. STANOVÍ : 

 

29/14 Cenu nástěnného kalendáře města Přelouč na rok 2012 na 120,- Kč/ks,  pro zprostředkovatele

          prodeje na 110,- Kč/ks. 

 

 

 

 

 

  1. NEUDĚLUJE :

 

29/15 Výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 ze zákazu pořádání veřejných hudebních

          produkcí na konání hudebních produkcí v provozovně v ul. Havlíčkova 1496 v Přelouči

          p. D. J., bytem L. Malé  823, Pardubice 530 02.

 

  1. ZAMÍTÁ : 

 

29/16 Žádost o.s. PROZRAK Pardubice na hrazení zrakového screeningu dětí v mateřských školách

         v Přelouči.

29/17 Nabídku společnosti Daruma spol. s r.o. Plzeň na prezentaci města formou videospotu na

         multimediálním informačním panelu v Pardubicích.

29/18 Žádost obce Trnávka o spolupráci v oblasti  zajišťování veřejného pořádku strážníky Městské

          policie Přelouč z kapacitních důvodů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                     ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                                    místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: