Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 28. schůze rady města

konané dne 24.10. 2011

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________28. schůze rady města konané dne 24. 10. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

28/  1 V působnosti valné hromady  společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. Přelouč stanoviska

           ředitele p. RSDr. Ladislava Roušara ke stížnosti p. J. B.

28/  2 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. rezignaci RSDr.

           Ladislava Roušara na funkci ředitele společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. ke dni 31.12.

           2011.

28/  3 Zápis ze sociálně zdravotní komise ze dne 17.10. 2011.

28/  4 Zprávu komise sociálně zdravotní o stanovisku k seznamu institucí poskytujících sociální

          služby, které jsou potřebné pro občany města a které komise sociálně zdravotní doporučuje

          k podpoření.

28/  5 Zprávu o splnění úkolu rady města č. 20/26 (zadání znaleckého posudku pro stanovení ceny

          pozemků v areálu bývalého kravína směrem na Benešovice).

28/  6 Materiál vypracovaný k jednání a dalšímu možnému postupu při stanovení prodejní ceny bytů

          v č.p. 404 a č.p. 923 v Přelouči.

28/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 3. 10. 2011.

28/  8 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 26. 9. 2011.

28/  9 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 28. 9. 2011.

28/10 Informaci právního oddělení MěÚ o odpisu nedobytných pohledávek za daňovými dlužníky ve

          smyslu § 158 odst. 3 zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ke dni

          5. 10. 2011, a to pohledávek vzniklých nezaplacením pokut uložených rozhodnutím Městské

          policie Přelouč v letech 2006, 2007 a 2008 v celkové výši 15 000,-Kč cizím státním příslušní-

          kům.

 

  1. JMENUJE :

 

28/11 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. komisi pro výběr

           uchazeče na funkci ředitele společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. ve  složení : Mgr. Lubor

           Pacák, MVDr. Zdeněk Zeman, ing. Ivan Moravec, ing. Ivana Lejhancová, Bc. Irena Burešová,

           Lubomír Novotný, ing. Pavel Hrdý a tajemnice Helena Vítková (bez hlasovacího práva).

 

  1. SCHVALUJE :

 

28/12 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2011 –

          2012 jako opatření města Přelouče v samostatné působnosti.

28/13 Vyřazení z evidence a prodej vlečné sněhové radlice ve výpůjčce Technických služeb města

           Přelouče za cenu 800,-Kč Obecnímu  úřadu Bukovina.

28/14 Pronájem bytu č. 1 o velikosti 3+kk v č.p. 1537 o vel. 73,89 m2 pí. L. Š. trvale

          bytem Přelouč, Studentská 1344 s platností od 1. 11.  2011 na dobu určitou 1 rok.

28/15 Dohodu o skončení nájmu pozemku p.p.č. 1541/1 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem

          Přelouč s p. Č.Š.

28/16 Dodatek č. 6 smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,

          IČ 000 14 915 na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu, ČSA“ , uzavřený

          v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který zvyšuje sjednanou cenu prací o

          částku  697.645,49 Kč vč. DPH na částku 84.724.384,23 Kč vč. DPH.

28/17 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavbu „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných

          domů lokalita ul. Jahnova a Pražská v Přelouči“ s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.,

          Husova 437, 566 01  Vysoké Mýto, za cenu 280 241,- Kč vč. DPH 20%.

28/18 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.V. na byt č. 5 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 20.10. 2011 do 30.4. 2012.

28/19 Prodloužení nájemní smlouvy p. F. K. na byt č. 7 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 12.10. 2011 do 30.4. 2012.

28/20 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul. Za

          Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 11. 2011 do 31. 1. 2012.

28/21 Prodloužení nájemní smlouvy pí.V. R. na byt č. 15 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 11. 2011 do 31.1. 2012.

28/22 Prodej nepotřebných dlažebních kostek a žulových obrubníků z movitého majetku města

          Přelouče firmě GRANEX  Praha, spol. s r.o. , Nad Bořislavkou 490/48, 160 00 Praha 6, IČ 497

          13 817, za cenu 850,-Kč/1 t dlažebních kostek a 450,-Kč/1 t žulových obrubníků s podmínkou,

          že bude odebráno veškeré množství dlažebních kostek a žulových obrubníků skladem včetně

          kostek s poškozeným  povrchem.

28/23 Výpověď mandátní smlouvy uzavřené s p. Jaromírem Janešem na zabezpečení činnosti

           Městského informačního centra pro město Přelouč.

28/24 Znění záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 349/1 v k.ú.

          Přelouč.

28/25 Znění záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům st.pč. 192, p.p.č.

          1955, p.p.č. 255/8, p.p.č. 2255/5, p.p.č. 2255/11, p.p.č. 2255/4, p.p.č. 2255/3, p.p.č. 322/36,

          p.p.č. 2255/9 a p.p.č. 322/4 v k.ú. Přelouč.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

28/26 Se změnou licence žadatele Dopravní podnik města Pardubic a.s. na provozování městské

          autobusové dopravy na lince č. 655 015.

28/27 Se zavedením krajského tarifu IDS IREDO v autobusech městské hromadné dopravy Přelouč.

28/28 V případě souhlasného stanoviska Regionální rady regionu soudružnosti SV s převedením 

           zaměstnance Města Přelouče – správce autobusového nádraží do stavu pracovníků Technických

           služeb města Přelouče od 1. 1. 2012.

28/29 Se členstvím příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče ve Společnosti pro

          rozvoj veřejného osvětlení s členským ročním příspěvkem ve výši 4 000,- Kč od 1. 11. 2011.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 

 

28/30 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 349/1 v k. ú. 

          Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kanalizace DN 600 ve prospěch

          společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu

          ve výši 50,-Kč/bm plus DPH, minimálně však 1 000,- Kč plus DPH.

28/31 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům st.p.č. 192, p.p.č. 

          1955, p.p.č. 2255/8, p.p.č. 2255/5, p.p.č. 2255/11, p.p.č. 2255/4, p.p.č. 2255/3, p.p.č. 322/36,

          p.p.č. 2255/9 a p.p.č. 322/4 v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování

          telekomunikačního vedení pro připojení budovy TESCO ve prospěch společnosti Telefónica

          Czech Republic, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus DPH.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

28/32 Zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 311/9 v k.ú. Přelouč (díl 

          „a“ oddělený dle GP č. 1865-71/2011) o výměře 8 m2 z vlastnictví pí.H.B. a manželů

          V. a  J. V. do vlastnictví města Přelouče.

28/33 Krajskému úřadu Pardubického kraje k finanční podpoře následující poskytovatele sociálních

           služeb:  Pečovatelskou službu Přelouč (pečovatelská služba), Charitu Přelouč (nízkoprahové

           zařízení pro děti a mládež, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

           sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením), Domov u Fontány

           Přelouč (domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem) , LDN Rybitví (sociální služby

           poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče), Tyflocentrum Pardubice (odborné

           sociální poradenství), Tyfloservis Pardubice (sociální rehabilitace), Fond ohrožených dětí  

           Pardubice (sociálně aktivizační služby pro rodiny  s dětmi, sociální rehabilitace), Laxus

           Pardubice (kontaktní centra, odborné sociální poradenství,  terénní programy), Ledax Vysoké

           Mýto (domovy pro seniory), SKP Centrum Pardubice  (noclehárny, noclehárna pro ženy,

           krizová pomoc), Středisko rané péče Praha (raná péče), ZŠ a PŠ Svítání Pardubice (osobní

           asistence), Domov pro seniory Heřmanův Městec (domov pro seniory), Domov pod Kuňkou

           Ráby (domov pro osoby se zdravotním postižením), Českou  abilympijskou asociaci Pardubice

           (osobní asistence), Domov U Kostelíčka Pardubice (domov  pro seniory), Domov pro seniory

           Dubina Pardubice (domov pro seniory) a  navrhuje, aby u poskytovatelů, kteří poskytují

           sociální služby občanům města Přelouče výjimečně, byly finanční dotace poskytovány vždy na

           konkrétní uživatele sociálních služeb.

28/34  Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 410/4 v k.ú.

           Lohenice u Přelouče o výměře cca 250 m2 za cenu 100,-Kčm2 p. Bohuslavu Bínovi, bytem

           Lohenice 1.

 

  VII.   ZAMÍTÁ :

 

28/35 Žádost Občanského sdružení Kulturně smýšlejících, Pražská 9/IV Chlumec n. Cidlinou o

          povolení instalace plastiky v parku pod kostelem z důvodu jiného využití plochy.

28/36 Žádost p. P. S., Jarošova 797, 535 01 Přelouč o poskytnutí náhrady škody za 2 ks 

          poškozených pneumatik na jeho osobním vozidle Ford – Focus RZ: 2E7 8582 ve výši

          3 390,- Kč a náhrady za přezutí kol uvedeného vozidla ve výši 456,-Kč tj. celkem 3 846,- Kč

          z důvodu nezavinění škody ze strany města.

28/37 Žádost p. V. M., Škroupova 818, Přelouč o trvalé zapůjčení části pozemku p.p.č.

          541/9 z účelem výjezdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                  ing. Ivan  M o r a v e c

                             starostka                                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi