Obsah

usnesení 20. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 01.08. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________20. schůze rady města konané dne 1. 8. 2011____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

20/  1 Stručnou zprávu o monitoringu svozu tříděného odpadu za první pololetí roku 2011.

20/  2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 20.7. 2011.

20/  3 Zprávu k úkolu rady města č. 14/61 „zadání zpracování projektu stavebních úprav v ul. 

          Zborovská“.

20/  4 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 27. 7. 

          2011.

20/  5 Zprávu o splnění úkolu rady města č. 15/29 „dotazníkové šetření mezi nájemci bytů č.p. 404 a

          923 na jejich odkup“.

 

 1. SCHVALUJE :

 

20/  6 2. změnu  závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací pro rok 2011.

20/  7 Smlouvu o zprostředkování prodeje lesních pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a ing.

          Jiřím Loskotem – realitní činnost, IČ 10369384, se sídlem podnikání Tomkova 1240/2, Tábor.

20/  8 Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 44 na Masarykově nám.

          v Přelouči uzavřený mezi městem Přelouč a Komerční bankou, a.s.

20/  9 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím silnic a

          dálnic ČR a městem Přelouč na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č.

          590/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

20/10 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2006303/P/1/VB/1 (Přelouč-knn-Šetina)

          uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

          břemeni k pozemkům p.p.č. 1463/1, p.p.č. 1471/9 a p.p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč.

20/11 Smlouvu o dílo č. 14/2011/JB na rekonstrukci ústředního vytápění v zázemí budovy městského 

          kina, Pardubická 687, Přelouč, s firmou Jan Barvínek, Pardubická 760, 535 01 Přelouč,

          IČ 145 48 941, za cenu 246.164,- Kč včetně DPH.

20/12 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. K. na byt č. 14 v ul. Za Fontánou, č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31.7. 2012.

20/13 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul. Za

         Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31. 10. 2011.

20/14 Prodloužení nájemní smlouvy pí. V. R. na byt č. 15 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31.10.2011.

20/15 Finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč Mysliveckému sdružení Přelouč na úhradu nákladů

          spojených s konáním podzimních zkoušek loveckých psů dne 27.8. 2011 v Mokošíně.

20/16 Návrh programu VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

20/17 Pronájem nemovitostí v k.ú. Lhota pod Přeloučí (objekt bývalé mateřské školky) a to budovy 

           č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1 a pozemku p.p.č. 507/3 o výměře 608 m2  D. P. a 

           I. P., oba bytem Sulovice 51, Kutná Hora na dobu určitou do 31. 12. 2012 s ročním

           nájemným 39 000,- Kč.

20/18 Přijetí peněžitého daru ve výši 2 000,- Kč od L. Korobczuk, Gagarinova 1210, Přelouč,

          peněžitého daru ve výši 1 000,- Kč od IGNITECH, s.r.o., Českobratrská 84, Přelouč  a věcného

          daru v hodnotě 600,- Kč od Zdeňka Švece, Hračky, papír, Pernštýnské nám. 311, Přelouč pro

          Dům dětí a mládeže Přelouč.

 

 

 

 

 1. SOUHLASÍ :

 

20/19 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa s platností 2 roky na veřejném parkovišti před

          domem č.p. 1564 pro J. B., Jižní 1369, Přelouč, držitele průkazu ZTP/P.

20/20 S umístěním svislého dopravního značení B28 a dodatkové tabulky E8c v ul. Zborovská před

          nemovitostí č.p. 52.

20/21 S umístěním svislého dopravního značení E12b a dodatkové tabulky E 13 s textem „mimo 

          cyklistů“ umožňující jízdu cyklistů v protisměru v ul. nám. 17. listopadu (úsek mezi ulicí K.

          Čapka a Obránců míru).

20/22 S posunutím svislého dopravního značení IP12a a IP12b označující začátek a konec místní části

         Štěpánov směr Choltice.

20/23 S možností prověření umístění dopravního zrcadla na výjezdu z ulice Riegrova na silnici I/2

          Pardubická, a to formou zadání odborné firmě.

20/24 S použitím znaku města na almanachu Českého rybářského svazu, místní organizace Přelouč.

 

 1. ROZHODUJE :

 

20/25 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Zařízení interiéru nové budovy MěÚ

         Přelouč“ podal uchazeč:

               obchodní jméno: KOŘAN NÁBYTEK s.r.o.

               sídlo: Pěnkavova 16, 317 03 Plzeň

               nabídková cena 1.894.920,- Kč včetně DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

      obchodní jméno: Mias OC spol. s.r.o.

               sídlo: Krouna 322, 539 43 Krouna

               nabídková cena 2.957.076,- Kč včetně DPH,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: Český nábytek a.s.

sídlo: Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4,

korespondenční adresa: Na Hradišti 1328, 393 01 Pelhřimov

nabídková cena 2.558.184,- Kč včetně DPH,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: Interier Říčany, a.s.

sídlo: Uhelná 421, 251 01 Říčany Radošovice

korespondenční adresa: U továren 770/1b, 102 00 Praha 10

nabídková cena 2.967.600,- Kč včetně DPH,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: Dřevozpracující výrobní družstvo

sídlo: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

nabídková cena 3.277.476,-Kč včetně DPH,

 • v šestém pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: KRONES, s.r.o.

sídlo: Kostelní Myslová 32, 588 56 Telč

nabídková cena 3.440.304,- Kč včetně DPH,

 • v sedmém pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: Josef Šebek – INTEBO

sídlo: Jílovská 320, 252 45 Zvole u Prahy

nabídková cena 3.064.764,- Kč včetně DPH,

         rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

         zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.7. 2011.

 

 1. JMENUJE :

 

20/26 Pí. Jiřinu Dlaskovou do poroty pro udílení cen Františka Filipovského za dabing.

 

 

 

 1. DOPORUČUJE :

 

20/27 Zastupitelstvu města zrušit usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

          28.4. 2011, odst. II, bod 18) a odst. VI, bod 3).

20/28 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve 

           znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 1 442-VII/2011 zpracovaném ing. Miroslavem Šedivým

          prostřednictvím firmy ing. Jiří Loskot za cenu minimálně 8 000 000,- Kč.

20/29 Zastupitelstvu města schválit znění záměru na prodej pozemků s lesními porosty 

          specifikovaných ve znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 1 442-VII/2011 zpracovaném

            ing. Miroslavem Šedivým prostřednictvím firmy ing. Jiří Loskot – realitní činnost, za cenu 

            minimálně 8 000 000,- Kč.

20/30 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 273 v k.ú. Mělice o celkové

           výměře cca 23 m2 za cenu 2 300,- Kč manželům R. a H. K., bytem Mělice

          26.

20/31 Zastupitelstvu města schválit znění záměru na prodej pozemku p.p.č. 273 v k.ú. Mělice o 

          celkové výměře cca 23 m2 za cenu 2 300,- Kč manželům R. a H. K.,

          bytem Mělice 26.

20/32 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XVI. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.4. 2009,

          odst.V, bod 1).

 

 1. NESOUHLASÍ :

 

20/33 S umístěním vodorovného značení V12c v ul. Tůmy Přeloučského podél nemovitosti č.p. 119.

20/34 S umístěním dopravního značení na veřejně přístupné účelové komunikaci spojující místní části

          Klenovka a Štěpánov omezující její průjezd.

20/35 S umístěním svislého dopravního značení B20a „20km/hod.“ na komunikaci v místní části

         Mělice dle požadavku osadního výboru Mělice.

 

 1. ODKLÁDÁ :

 

20/36 Projednání návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene se společností

         Kongresové centrum ILF a.s., Praha.

 

 1. RUŠÍ :

 

20/37 Usnesení rady města č. 17/12 ze dne 20.6. 2011 (úprava limitů mzdových prostředků pro

         Technické služby města Přelouče).

 

 1. UKLÁDÁ :

 

20/38 Tajemnici MěÚ prověřit možnost prodeje celého objektu č. p. 923 jednomu subjektu.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

20/39 Žádost Klubu přátel Pardubicka, pražské pobočky o finanční příspěvek na zakoupení

         dataprojektoru.

 

 

 

 

 

      Bc. Irena  B u r e š o v á                                                ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                              místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: