Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 20. schůze rady města

konané dne 01.08. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________20. schůze rady města konané dne 1. 8. 2011____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

20/  1 Stručnou zprávu o monitoringu svozu tříděného odpadu za první pololetí roku 2011.

20/  2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 20.7. 2011.

20/  3 Zprávu k úkolu rady města č. 14/61 „zadání zpracování projektu stavebních úprav v ul. 

          Zborovská“.

20/  4 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 27. 7. 

          2011.

20/  5 Zprávu o splnění úkolu rady města č. 15/29 „dotazníkové šetření mezi nájemci bytů č.p. 404 a

          923 na jejich odkup“.

 

 1. SCHVALUJE :

 

20/  6 2. změnu  závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací pro rok 2011.

20/  7 Smlouvu o zprostředkování prodeje lesních pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a ing.

          Jiřím Loskotem – realitní činnost, IČ 10369384, se sídlem podnikání Tomkova 1240/2, Tábor.

20/  8 Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 44 na Masarykově nám.

          v Přelouči uzavřený mezi městem Přelouč a Komerční bankou, a.s.

20/  9 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím silnic a

          dálnic ČR a městem Přelouč na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č.

          590/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

20/10 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2006303/P/1/VB/1 (Přelouč-knn-Šetina)

          uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

          břemeni k pozemkům p.p.č. 1463/1, p.p.č. 1471/9 a p.p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč.

20/11 Smlouvu o dílo č. 14/2011/JB na rekonstrukci ústředního vytápění v zázemí budovy městského 

          kina, Pardubická 687, Přelouč, s firmou Jan Barvínek, Pardubická 760, 535 01 Přelouč,

          IČ 145 48 941, za cenu 246.164,- Kč včetně DPH.

20/12 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. K. na byt č. 14 v ul. Za Fontánou, č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31.7. 2012.

20/13 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul. Za

         Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31. 10. 2011.

20/14 Prodloužení nájemní smlouvy pí. V. R. na byt č. 15 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31.10.2011.

20/15 Finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč Mysliveckému sdružení Přelouč na úhradu nákladů

          spojených s konáním podzimních zkoušek loveckých psů dne 27.8. 2011 v Mokošíně.

20/16 Návrh programu VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

20/17 Pronájem nemovitostí v k.ú. Lhota pod Přeloučí (objekt bývalé mateřské školky) a to budovy 

           č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1 a pozemku p.p.č. 507/3 o výměře 608 m2  D. P. a 

           I. P., oba bytem Sulovice 51, Kutná Hora na dobu určitou do 31. 12. 2012 s ročním

           nájemným 39 000,- Kč.

20/18 Přijetí peněžitého daru ve výši 2 000,- Kč od L. Korobczuk, Gagarinova 1210, Přelouč,

          peněžitého daru ve výši 1 000,- Kč od IGNITECH, s.r.o., Českobratrská 84, Přelouč  a věcného

          daru v hodnotě 600,- Kč od Zdeňka Švece, Hračky, papír, Pernštýnské nám. 311, Přelouč pro

          Dům dětí a mládeže Přelouč.

 

 

 

 

 1. SOUHLASÍ :

 

20/19 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa s platností 2 roky na veřejném parkovišti před

          domem č.p. 1564 pro J. B., Jižní 1369, Přelouč, držitele průkazu ZTP/P.

20/20 S umístěním svislého dopravního značení B28 a dodatkové tabulky E8c v ul. Zborovská před

          nemovitostí č.p. 52.

20/21 S umístěním svislého dopravního značení E12b a dodatkové tabulky E 13 s textem „mimo 

          cyklistů“ umožňující jízdu cyklistů v protisměru v ul. nám. 17. listopadu (úsek mezi ulicí K.

          Čapka a Obránců míru).

20/22 S posunutím svislého dopravního značení IP12a a IP12b označující začátek a konec místní části

         Štěpánov směr Choltice.

20/23 S možností prověření umístění dopravního zrcadla na výjezdu z ulice Riegrova na silnici I/2

          Pardubická, a to formou zadání odborné firmě.

20/24 S použitím znaku města na almanachu Českého rybářského svazu, místní organizace Přelouč.

 

 1. ROZHODUJE :

 

20/25 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Zařízení interiéru nové budovy MěÚ

         Přelouč“ podal uchazeč:

               obchodní jméno: KOŘAN NÁBYTEK s.r.o.

               sídlo: Pěnkavova 16, 317 03 Plzeň

               nabídková cena 1.894.920,- Kč včetně DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

      obchodní jméno: Mias OC spol. s.r.o.

               sídlo: Krouna 322, 539 43 Krouna

               nabídková cena 2.957.076,- Kč včetně DPH,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: Český nábytek a.s.

sídlo: Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4,

korespondenční adresa: Na Hradišti 1328, 393 01 Pelhřimov

nabídková cena 2.558.184,- Kč včetně DPH,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: Interier Říčany, a.s.

sídlo: Uhelná 421, 251 01 Říčany Radošovice

korespondenční adresa: U továren 770/1b, 102 00 Praha 10

nabídková cena 2.967.600,- Kč včetně DPH,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: Dřevozpracující výrobní družstvo

sídlo: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

nabídková cena 3.277.476,-Kč včetně DPH,

 • v šestém pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: KRONES, s.r.o.

sídlo: Kostelní Myslová 32, 588 56 Telč

nabídková cena 3.440.304,- Kč včetně DPH,

 • v sedmém pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno: Josef Šebek – INTEBO

sídlo: Jílovská 320, 252 45 Zvole u Prahy

nabídková cena 3.064.764,- Kč včetně DPH,

         rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

         zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.7. 2011.

 

 1. JMENUJE :

 

20/26 Pí. Jiřinu Dlaskovou do poroty pro udílení cen Františka Filipovského za dabing.

 

 

 

 1. DOPORUČUJE :

 

20/27 Zastupitelstvu města zrušit usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

          28.4. 2011, odst. II, bod 18) a odst. VI, bod 3).

20/28 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve 

           znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 1 442-VII/2011 zpracovaném ing. Miroslavem Šedivým

          prostřednictvím firmy ing. Jiří Loskot za cenu minimálně 8 000 000,- Kč.

20/29 Zastupitelstvu města schválit znění záměru na prodej pozemků s lesními porosty 

          specifikovaných ve znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 1 442-VII/2011 zpracovaném

            ing. Miroslavem Šedivým prostřednictvím firmy ing. Jiří Loskot – realitní činnost, za cenu 

            minimálně 8 000 000,- Kč.

20/30 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 273 v k.ú. Mělice o celkové

           výměře cca 23 m2 za cenu 2 300,- Kč manželům R. a H. K., bytem Mělice

          26.

20/31 Zastupitelstvu města schválit znění záměru na prodej pozemku p.p.č. 273 v k.ú. Mělice o 

          celkové výměře cca 23 m2 za cenu 2 300,- Kč manželům R. a H. K.,

          bytem Mělice 26.

20/32 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XVI. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.4. 2009,

          odst.V, bod 1).

 

 1. NESOUHLASÍ :

 

20/33 S umístěním vodorovného značení V12c v ul. Tůmy Přeloučského podél nemovitosti č.p. 119.

20/34 S umístěním dopravního značení na veřejně přístupné účelové komunikaci spojující místní části

          Klenovka a Štěpánov omezující její průjezd.

20/35 S umístěním svislého dopravního značení B20a „20km/hod.“ na komunikaci v místní části

         Mělice dle požadavku osadního výboru Mělice.

 

 1. ODKLÁDÁ :

 

20/36 Projednání návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene se společností

         Kongresové centrum ILF a.s., Praha.

 

 1. RUŠÍ :

 

20/37 Usnesení rady města č. 17/12 ze dne 20.6. 2011 (úprava limitů mzdových prostředků pro

         Technické služby města Přelouče).

 

 1. UKLÁDÁ :

 

20/38 Tajemnici MěÚ prověřit možnost prodeje celého objektu č. p. 923 jednomu subjektu.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

20/39 Žádost Klubu přátel Pardubicka, pražské pobočky o finanční příspěvek na zakoupení

         dataprojektoru.

 

 

 

 

 

      Bc. Irena  B u r e š o v á                                                ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                              místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

S knížkou do života

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi