Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 98. schůze rady města

konané dne 07.07.2010

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________   98. schůze rady města konané dne 7. 7. 2010______________________

 

Rada města Přelouče:

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ:

 

98/  1 Stručnou statistiku monitoringu svozu odpadu za první pololetí roku 2010.

98/  2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 28. 6. 2010.

98/  3 Protokol č. 4 ze dne 2. 7. 2010 z jednání o návrzích změn ve středním školství Pardubického

          kraje, SOUT Přelouč.

98/  4 Zprávu o stavu opatření v areálu lohenicko-mělických písníků.

98/  5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 7.7.

          2010.

98/  6 Žádost pí. H.Š., nám. 17. listopadu 1298, Přelouč o prodloužení otevírací doby 

          zahradní restaurace Palma.

 

 1. SCHVALUJE:

 

98/  7 Smlouvu o spolupráci mezi městem Přelouč a p. L.S.při pořádání sportovně

          kulturní akce na hrázi písníků Lohenice – Mělice v termínu 30. 7. – 1. 8. 2010.

98/  8 Smlouvu na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 2020/1 v k.ú.

          Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

98/  9 Smlouvu na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 250/1 v k.ú.

          Štěpánov u Přelouče uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

98/10 Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům

          p.p.č. 1808/1, p.p.č. 605/27, p.p.č. 776/1, p.p.č. 763/1, p.p.č. 763/5, p.p.č. 749/3, p.p.č. 905/21,

          p.p.č. 905/22 a p.p.č. 1817/7 vše v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a VČP Net,

          s.r.o.

98/11 Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku

          p.p.č. 1264/9 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

98/12 Znění záměru na výpůjčku části pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Přelouč společnosti ELMET spol.

          s  r.o.

98/13 Návštěvní řád veřejného dětského hřiště Klenovka.

98/14 Návštěvní řád veřejného dětského hřiště Lohenice.

98/15 Návštěvní řád veřejného dětského hřiště Štěpánov.

98/16 Smlouvu o výpůjčce rugbyového hřiště v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč a Rugby

          Clubem Přelouč, o. s.

98/17 Zadávací podmínky na zateplení objektu Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332.

98/18 Vyřazení z evidence a prodej movitého majetku ve výpůjčce Technickým službám města

           Přelouče za cenu minimálně dle znaleckého posudku:

 • zemědělský kolový traktor Ursus 385, rok výroby 1974, poř. cena 116 445,- Kč, inv.č

   60003 (výpůjčka), cena dle znaleckého posudku 30 000,- Kč,

 • přívěsný kompresor PKD 4, rok výroby 1987, poř. cena 95 242,- Kč, inv. č. 30002

   (výpůjčka), cena dle znaleckého posudku 4 000,- Kč.

98/19 Uznání dluhu a dohodu o splátkách uzavřenou mezi městem Přelouč a  K.Č.,

          bytem Pardubická 1455, Přelouč na splacení dluhu v celkové výši 11 620,- Kč

          následovně: 1. splátka ve výši 6 620,-Kč nejdéle do 30. 7. 2010, 2. splátka ve výši 5 000,- Kč

          nejdéle do 31. 8. 2010.

98/20 Pronájem části pozemku p.p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč pekárně Jenta, spol. s r.o., Sportovní 525,

          Přelouč za roční nájemné 7 500,- Kč.

 

 

98/21 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Jenta, spol. s r.o., Sportovní

          525, Přelouč na pronájem části pozemku p.p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč za účelem umístění

          prodejního stánku.

98/22 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice-

           Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a pí. I. R.

98/23 Umístění dopravních značek umožňujících obousměrný pohyb cyklistů v ul. Škroupova,

          Palackého a Čechova.

98/24 Finanční příspěvek ve výši 8 000,- Kč Klubu českých turistů, Pardubický kraj na pořízení 2ks

          turistických vývěsních map ve městě Přelouč.

98/25 Umístění turistické vývěsní mapy Klubu českých turistů, Pardubický kraj na autobusovém

           nádraží v Přelouči.

98/26 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 923 v Palackého ul. v Přelouči paní M. 

          R. do 31. 8. 2010 za podmínky, že nastoupí do výkonu veřejné služby v měsíci červenci 2010 a za podmínky, že každého 25. dne v měsíci uhradí v pokladně MěÚ měsíční částku minimálně 500,- Kč v hotovosti, poprvé v měsíci červenci 2010 ke splácení dluhu v celkové výši 18.571,- Kč.

 

 1. SOUHLASÍ:

 

98/27 S použitím znaku města společnosti P.F. art, s.r.o., Gromešova 769/4, Brno na nástěnné mapě

          Přelouče.

98/28 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti Jižní před nemovitostí č.p.

          1369 pro držitele průkazu ZTP/P J. B., Jižní 1369, Přelouč a platností na 2 roky.

98/29 S udělením výjimky z podmínek pronájmu pozemků ke stánkovému prodeji na písnících

          Lohenice – Mělice na sezónu 2010 (bod č. 7) pro pí. I. R., bytem Dolní Roveň 1

          a umožňuje zaplacení pronájmu ve splátkách s tím, že celá cena za pronájem bude splacena 

          nejpozději do 31. 8. 2010.

98/30 S vyřazením nepotřebné výpočetní techniky dle návrhu ředitele Domu dětí a mládeže Přelouč

           ze dne 15. 6. 2010.

 

 1. KONSTATUJE:

 

98/31 Že současný stav zákazového dopravního značení v blízkosti  hasičské budovy v ul. Zborovská

          je dostačující a dodržování pravidel silničního provozu bude vymáháno vyšší intenzitou kontrol

          Městské policie Přelouč a Policie ČR.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR:

 

98/32 Na výpůjčku části pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Přelouč společnosti ELMET spol. s r.o. za

          účelem využití jako parku.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU:

 

98/33 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 2) Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 ze zákazu pořádání

           veřejných hudebních produkcí p. L. S., bytem Žižkova 963, Přelouč na pořádání

           sportovně kulturní akce dne 1. 8. 2010 v době od 00.00 do 03.00 hodin na hrázi lohenicko-

           mělických písníků za podmínky zvýšené ostrahy a omezení obtěžování okolí hlukem v době

           nočního klidu.

98/34 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 2) Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 ze zákazu pořádání

           veřejných hudebních produkcí Sboru dobrovolných hasičů Mělice dne 1. 8. v době od 00.00 do

           02.00 hodin.

 

 1.   DOPORUČUJE:

 

98/35 Zastupitelstvu města převést do fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace Technické 

          služby města Přelouč částku ve výši 34 000,- Kč z prodeje nepotřebného zemědělského

          kolového traktoru a přívěsného kompresoru.

 

98/36 Zastupitelstvu města schválit uzavření splátkové dohody s paní M. R., , bytem Palackého 923, Přelouč na uhrazení dluhu vůči Městu Přelouč ve výši

          18.571,- Kč.

 

 

 

 1.     UKLÁDÁ:

 

98/37 Tajemníkovi MěÚ zajistit instalaci svislého dopravního značení B11+DT E13 s textem „Mimo

          dopravní obsluhy“ na komunikaci podél sportoviště a IP10a na komunikaci Sportovní.

98/38 Tajemníkovi MěÚ zajistit instalaci svislého dopravního značení B1+DT E13 s textem „Mimo

          dopravní obsluhy a MHD“ na veřejné přístupné účelové komunikaci v Mělicích za autobusovou

          čekárnou (spojka mezi silnicemi III/32219 a III/32220).

98/39 Tajemníkovi MěÚ zajistit prověření možnosti prodloužení vodorovného dopravního značení 

          V14 – jízdní pruh pro cyklisty na místní komunikaci Zborovská v úseku Masarykovo nám. –

           křižovatka s místní komunikací Opatovická včetně.

 

 1. NESOUHLASÍ:

 

98/40 Se zprůjezdněním ulice Zborovská v úseku Masarykovo nám. – Opatovická.

 

 1.  ZAMÍTÁ:

 

98/41 Žádost Sdružení hasičů ČMS, Okresní sdružení Pardubice o poskytnutí finančního příspěvku na

          konání oblastního kola Požárního sportu v Pardubicích, a to z důvodu nedostatku finančních

          prostředků.

 

     XI.   RUŠÍ:

 

98/42 Usnesení rady města č. 96/39 a 96/40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi