Obsah

usnesení 97. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 23.06.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________97. schůze rady města konané dne 23.6. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

97/  1 Zápis z 1. jednání komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského

          úřadu Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění.

 

  1. SCHVALUJE :

 

97/  2 Dodatek č. 1 smlouvy o provedení interního auditu ve smyslu zák.č. 320/2001 o finanční

          kontrole ve veřejné správě uzavřené mezi městem Přelouč a ing. Janou Uhlířovou.

97/  3 Smlouvu o dílo č. 05/2010 na realizaci akce „Ulice Račanská v Přelouči“ uzavřenou mezi

          městem Přelouč a NOVOSTAV s.r.o. , Hradec Králové.

97/  4 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace PU/0056/D3 mezi městem Přelouč a Regionální

          radou regionu soudružnosti Severovýchod.

97/  5 Smlouvu o dílo č. 54/2010 uzavřenou mezi městem Přelouč a TR Antoš, s.r.o., Na Perchtě 1631,

          511 01 Turnov na zajištění výroby a montáže herních prvků v místní části Klenovka.

          

  1. DOPORUČUJE :

 

97/  5 Zastupitelstvu města nabídnout společnosti Euroclinicum a.s. odprodej části pozemku p.p.č.

          471/14 v k.ú. Přelouč o výměře max. 500 m2 za cenu 200,-Kč/m2 s tím, že prodej pozemků by se

          uskutečnil v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní až po kolaudaci stavby 

          parkoviště.

97/  6 Zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne

          27.8. 2007 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 mezi městem Přelouč a společností Volaris, s.r.o.

97/  7 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na prodej komunikací, kanalizace, veřejného

          osvětlení a zeleně vybudovaných v lokalitě Na Obci uzavřenou mezi společností Volaris, s.r.o.

          a městem Přelouč.

 

  1. RUŠÍ :

 

97/  8 Usnesení rady města č. 91/10 ze dne 3.5. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                                     místostarosta

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: