Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 91. schůze rady města

konané dne 3. 5.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 91. schůze rady města konané dne 3. 5. 2010______________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

91/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 8.4. 2010 .

91/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 8.3. a 6.4. 2010.

91/  3 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 3.5.

          2010.

91/  4 Doplnění „Žádosti o vybudování komunikace a veřejného osvětlení městem Přelouč na

          pozemcích č. 1471/9 a 237/1“ zaslané Mgr. A. Š. bytem Pardubická 1501,

          Přelouč.

91/  5 Splnění úkolu rady města č. 56/33, č. 80/31, č. 83/39 a 89/41.

 

 1. SCHVALUJE :         

 

91/  6 Dohodu o vzájemném započetí pohledávek a závazků  uzavřenou mezi městem Přelouč a p. 

          J. N.

91/  7 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písníky Lohenice – Mělice.

91/  8 Dodatek č. 2 nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků uzavřený mezi městem

          Přelouč a ZOD Bratranců Veverkových, Živanice.

91/  9 Smlouvu o dílo č. 0330/2010 s firmou Mydat, spol. s r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ

          474 71 107 na výkon autorského dozoru projektanta při akci „Výstavba nové budovy Městského

          úřadu Přelouč – změna 2008“.

91/10 Zadávací podmínky pro akci „Zateplení objektu Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332“.

91/11 Zadávací podmínky pro akci „Zateplení objektu Základní školy praktické Přelouč, Kladenská

          1384“.

91/12 Text zadání pro zpracovatele studie na využití budov čp. 25 a 26 pro potřeby městského muzea.

91/13  Zrušení stálého úkrytu CO v budově č.p. 1009 v ul. Smetanova v Přelouči.  

91/14 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/737/2010 uzavřenou 

           mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni

           k pozemkům  p.p.č. 1471/9, p.p.č. 1463/1 a p.p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč.

91/15 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k

           pozemkům p.p.č.1471/9, p.p.č. 1463/1 a p.p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč.

91/16 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a

           Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni

           k pozemkům p.p.č. 61/3, p.p.č. 1780/18, p.p.č. 1780/21, st.p.č. 124/1 a st.p.č. 125 v k.ú.

           Přelouč.

91/17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě k zajištění 

          dopravní obslužnosti města Přelouče uzavřenou mezi městem Přelouč a Veolia Transport

          Východní Čechy, a.s.

91/18 Výběr uchazeče o zakázku, který splnil požadované předpoklady a podal nejvhodnější nabídku

           na akci „Rekonstrukce ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči“ : COLAS CZ a.s. Ke Klíčovu 9,

           190 00 Praha za nejnižší nabídkovou cenu 3 599 316,53 Kč bez DPH, 4 319 179,83 Kč s DPH.

91/19 Výběr uchazeče o zakázku, který splnil požadované předpoklady a podal nejvhodnější nabídku

           na akci „Ulice Račanská v Přelouči“: NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec

           Králové za nejnižší nabídkovou cenu 4 498 723,00 Kč bez DPH, 5 398 468,00 Kč s DPH.

91/20  Prodloužení nájemní smlouvy p. P. M. na byt č. 7 v ul. Za Fontánou č.p. 433

           v Přelouči na dobu určitou do 31.8. 2010.

 

91/21 Pronájem prodejního místa ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu

          2010 takto:

 1. prodejní místo č. 1 p. M. F., Pardubická 412, Holice za celkovou cenu
 1. 500,- Kč,
 1. prodejní místo č. 2 pí. I. R., Dolní Roveň 1 za celkovou cenu 35 000,- Kč,
 2. prodejní místo č. 3 p. M. K., Klicperova 51, Chlumec n. Cidlinou za celkovou cenu 40 000,- Kč,
 3. prodejní místo č. 4 p. P. M., Ovčáry 113, Kolín za celkovou cenu 35 000,- Kč,
 4. prodejní místo č. 7 p. J.F., Malín 306, Kutná Hora za celkovou cenu 40 000,- Kč,
 5.    prodejní místo č. 8 p. F. Š., Nová 198, Pardubice za cenu 14 000,- Kč,
 6. zbylou část pozemku p.p.č. 66/1 p. M. V., Mělice 59 za cenu 8 000,- Kč.

91/22 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 1 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p.M.F.

91/23 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a pí. I. R.

91/24 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice-

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p. M. K.

91/25 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p. P. M.

91/26 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 7 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice-

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p. J.F.

91/27 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 8 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p. F. Š.

91/28 Smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice na písnících Lohenice –Mělice

          na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p. M. V.

91/29 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5000,- Kč Mysliveckému sdružení Přelouč na

          činnost v roce 2010.

91/30 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 3 000,- Kč Českému svazu včelařů o.s. Přelouč 

          na činnost v roce 2010.

 

 1. JMENUJE :

 

91/31 Nové členy povodňové komise města Přelouče:

 • člena komise Liboše Hujera, oddělení vodoprávní MěÚ,
 • spolupracujícího člena komise Pavla Hoška, vedoucího střediska SÚS Pardubického kraje,

   středisko Přelouč.

91/32 Lubomíra Novotného tajemníkem povodňové komise města Přelouče.

91/33 Nové členy povodňové komise ORP Přelouč:

 • člena komise Liboše Hujera, oddělení vodoprávní MěÚ,
 • člena komise Pavla Hoška, vedoucího střediska SÚS Pardubického kraje, středisko Přelouč.

91/34 Lubomíra Novotného tajemníkem povodňové komise ORP Přelouč.

91/35 Komisi pro otevírání obálek, hodnocení nabídek a výběr zhotovitele pro akci „Zateplení objektu

          Mateřské školy Přelouč, Kladenská č.p. 1332“ ve složení : Pavel Myška (náhradník Jiří

          Dobruský), Lubomír Novotný (náhradník ing. Jiří Jura), Miroslav Manžel (náhradník Jaroslav

          Zelený), Josef Štěpánek (náhradník Bc. Eva Kalousková), Ladislav Mifek (náhradník Mgr.

          Lubor Pacák).

91/36 Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k výběru zhotovitele akce „Zateplení objektu

          Základní školy praktické Přelouč, Kladenská 1384“ ve složení : Pavel Myška (náhradník Jiří

          Dobruský), Lubomír Novotný (náhradník ing. Jiří Jura), Miroslav Manžel (náhradník Jaroslav

          Zelený), Josef Štěpánek (náhradník Bc. Eva Kalousková), Ladislav Mifek (náhradník Mgr.

          Lubor Pacák).

91/37 Hanu Novotnou do funkce ředitelky Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice

          s účinností od 1.7. 2010.

 

 

 1. DELEGUJE :

 

91/38 Člena rady města ing. Ivana Moravce (náhradník Jan Bezdíček) do komise pro otevírání obálek,

          hodnocení nabídek a výběr zhotovitele na akci „Zateplení objektu Mateřské školy Přelouč,

          Kladenská 1332“.            

91/39 Člena rady města ing. Ivana Moravce (náhradník Jan Bezdíček) do komise pro otevírání obálek,

          hodnocení nabídek a výběr zhotovitele na akci „Zateplení objektu Základní školy praktické

          Přelouč, Kladenská  1384“.

 

 1. ODVOLÁVÁ :

 

91/40 Členy povodňové komise města Přelouče ing. Jiřího Myšičku – tajemníka komise, p. Jana

          Jeřábka – spolupracujícího člena komise.

91/41 Členy povodňové komise ORP Přelouč ing. Jiřího Myšičku – tajemníka komise, p. Jana Jeřábka

          – člena komise.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

91/42 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1417/8 v k.ú.

          Přelouč spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního

          vedení ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou

          úhradu ve výši  1 000,- Kč plus DPH.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

91/43 Zastupitelstvu města Přelouče schválit vybudování veřejného osvětlení na náklady města na

          pozemcích p.č. 1471/9 a 237/1 z důvodu zachování zadávacích podmínek vyhlášeného záměru

          na prodej pozemků.

91/44 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství

          Renault Clubu Praha na soutěž „Elegance“ konané dne 12.6. 2010.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

91/45 Tajemníkovi MěÚ zařadit do červnové úpravy rozpočtu města částku na rekonstrukci interiéru

           bývalé služebny městské policie na nájemní bydlení.

91/46 Tajemníkovi MěÚ nabídnout odkup bývalého stálého úkrytu CO vlastníkům bytových jednotek

           v č.p. 1009 v ul. Smetanova v Přelouči.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

91/47 Žádost  Československé církve husitské o finanční příspěvek na opravu fasády při obnově

          kostela a fary.

91/48 Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Svitavy o finanční příspěvek na

          pořádání Mistrovství ČR mladých hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                                      místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi