Obsah

usnesení 91. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 3. 5.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 91. schůze rady města konané dne 3. 5. 2010______________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

91/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 8.4. 2010 .

91/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 8.3. a 6.4. 2010.

91/  3 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 3.5.

          2010.

91/  4 Doplnění „Žádosti o vybudování komunikace a veřejného osvětlení městem Přelouč na

          pozemcích č. 1471/9 a 237/1“ zaslané Mgr. A. Š. bytem Pardubická 1501,

          Přelouč.

91/  5 Splnění úkolu rady města č. 56/33, č. 80/31, č. 83/39 a 89/41.

 

 1. SCHVALUJE :         

 

91/  6 Dohodu o vzájemném započetí pohledávek a závazků  uzavřenou mezi městem Přelouč a p. 

          J. N.

91/  7 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písníky Lohenice – Mělice.

91/  8 Dodatek č. 2 nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků uzavřený mezi městem

          Přelouč a ZOD Bratranců Veverkových, Živanice.

91/  9 Smlouvu o dílo č. 0330/2010 s firmou Mydat, spol. s r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ

          474 71 107 na výkon autorského dozoru projektanta při akci „Výstavba nové budovy Městského

          úřadu Přelouč – změna 2008“.

91/10 Zadávací podmínky pro akci „Zateplení objektu Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332“.

91/11 Zadávací podmínky pro akci „Zateplení objektu Základní školy praktické Přelouč, Kladenská

          1384“.

91/12 Text zadání pro zpracovatele studie na využití budov čp. 25 a 26 pro potřeby městského muzea.

91/13  Zrušení stálého úkrytu CO v budově č.p. 1009 v ul. Smetanova v Přelouči.  

91/14 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/737/2010 uzavřenou 

           mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni

           k pozemkům  p.p.č. 1471/9, p.p.č. 1463/1 a p.p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč.

91/15 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k

           pozemkům p.p.č.1471/9, p.p.č. 1463/1 a p.p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč.

91/16 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a

           Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni

           k pozemkům p.p.č. 61/3, p.p.č. 1780/18, p.p.č. 1780/21, st.p.č. 124/1 a st.p.č. 125 v k.ú.

           Přelouč.

91/17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě k zajištění 

          dopravní obslužnosti města Přelouče uzavřenou mezi městem Přelouč a Veolia Transport

          Východní Čechy, a.s.

91/18 Výběr uchazeče o zakázku, který splnil požadované předpoklady a podal nejvhodnější nabídku

           na akci „Rekonstrukce ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči“ : COLAS CZ a.s. Ke Klíčovu 9,

           190 00 Praha za nejnižší nabídkovou cenu 3 599 316,53 Kč bez DPH, 4 319 179,83 Kč s DPH.

91/19 Výběr uchazeče o zakázku, který splnil požadované předpoklady a podal nejvhodnější nabídku

           na akci „Ulice Račanská v Přelouči“: NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec

           Králové za nejnižší nabídkovou cenu 4 498 723,00 Kč bez DPH, 5 398 468,00 Kč s DPH.

91/20  Prodloužení nájemní smlouvy p. P. M. na byt č. 7 v ul. Za Fontánou č.p. 433

           v Přelouči na dobu určitou do 31.8. 2010.

 

91/21 Pronájem prodejního místa ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu

          2010 takto:

 1. prodejní místo č. 1 p. M. F., Pardubická 412, Holice za celkovou cenu
 1. 500,- Kč,
 1. prodejní místo č. 2 pí. I. R., Dolní Roveň 1 za celkovou cenu 35 000,- Kč,
 2. prodejní místo č. 3 p. M. K., Klicperova 51, Chlumec n. Cidlinou za celkovou cenu 40 000,- Kč,
 3. prodejní místo č. 4 p. P. M., Ovčáry 113, Kolín za celkovou cenu 35 000,- Kč,
 4. prodejní místo č. 7 p. J.F., Malín 306, Kutná Hora za celkovou cenu 40 000,- Kč,
 5.    prodejní místo č. 8 p. F. Š., Nová 198, Pardubice za cenu 14 000,- Kč,
 6. zbylou část pozemku p.p.č. 66/1 p. M. V., Mělice 59 za cenu 8 000,- Kč.

91/22 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 1 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p.M.F.

91/23 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a pí. I. R.

91/24 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice-

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p. M. K.

91/25 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p. P. M.

91/26 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 7 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice-

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p. J.F.

91/27 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 8 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p. F. Š.

91/28 Smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice na písnících Lohenice –Mělice

          na sezónu 2010 mezi městem Přelouč a p. M. V.

91/29 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5000,- Kč Mysliveckému sdružení Přelouč na

          činnost v roce 2010.

91/30 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 3 000,- Kč Českému svazu včelařů o.s. Přelouč 

          na činnost v roce 2010.

 

 1. JMENUJE :

 

91/31 Nové členy povodňové komise města Přelouče:

 • člena komise Liboše Hujera, oddělení vodoprávní MěÚ,
 • spolupracujícího člena komise Pavla Hoška, vedoucího střediska SÚS Pardubického kraje,

   středisko Přelouč.

91/32 Lubomíra Novotného tajemníkem povodňové komise města Přelouče.

91/33 Nové členy povodňové komise ORP Přelouč:

 • člena komise Liboše Hujera, oddělení vodoprávní MěÚ,
 • člena komise Pavla Hoška, vedoucího střediska SÚS Pardubického kraje, středisko Přelouč.

91/34 Lubomíra Novotného tajemníkem povodňové komise ORP Přelouč.

91/35 Komisi pro otevírání obálek, hodnocení nabídek a výběr zhotovitele pro akci „Zateplení objektu

          Mateřské školy Přelouč, Kladenská č.p. 1332“ ve složení : Pavel Myška (náhradník Jiří

          Dobruský), Lubomír Novotný (náhradník ing. Jiří Jura), Miroslav Manžel (náhradník Jaroslav

          Zelený), Josef Štěpánek (náhradník Bc. Eva Kalousková), Ladislav Mifek (náhradník Mgr.

          Lubor Pacák).

91/36 Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k výběru zhotovitele akce „Zateplení objektu

          Základní školy praktické Přelouč, Kladenská 1384“ ve složení : Pavel Myška (náhradník Jiří

          Dobruský), Lubomír Novotný (náhradník ing. Jiří Jura), Miroslav Manžel (náhradník Jaroslav

          Zelený), Josef Štěpánek (náhradník Bc. Eva Kalousková), Ladislav Mifek (náhradník Mgr.

          Lubor Pacák).

91/37 Hanu Novotnou do funkce ředitelky Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice

          s účinností od 1.7. 2010.

 

 

 1. DELEGUJE :

 

91/38 Člena rady města ing. Ivana Moravce (náhradník Jan Bezdíček) do komise pro otevírání obálek,

          hodnocení nabídek a výběr zhotovitele na akci „Zateplení objektu Mateřské školy Přelouč,

          Kladenská 1332“.            

91/39 Člena rady města ing. Ivana Moravce (náhradník Jan Bezdíček) do komise pro otevírání obálek,

          hodnocení nabídek a výběr zhotovitele na akci „Zateplení objektu Základní školy praktické

          Přelouč, Kladenská  1384“.

 

 1. ODVOLÁVÁ :

 

91/40 Členy povodňové komise města Přelouče ing. Jiřího Myšičku – tajemníka komise, p. Jana

          Jeřábka – spolupracujícího člena komise.

91/41 Členy povodňové komise ORP Přelouč ing. Jiřího Myšičku – tajemníka komise, p. Jana Jeřábka

          – člena komise.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

91/42 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1417/8 v k.ú.

          Přelouč spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního

          vedení ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou

          úhradu ve výši  1 000,- Kč plus DPH.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

91/43 Zastupitelstvu města Přelouče schválit vybudování veřejného osvětlení na náklady města na

          pozemcích p.č. 1471/9 a 237/1 z důvodu zachování zadávacích podmínek vyhlášeného záměru

          na prodej pozemků.

91/44 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství

          Renault Clubu Praha na soutěž „Elegance“ konané dne 12.6. 2010.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

91/45 Tajemníkovi MěÚ zařadit do červnové úpravy rozpočtu města částku na rekonstrukci interiéru

           bývalé služebny městské policie na nájemní bydlení.

91/46 Tajemníkovi MěÚ nabídnout odkup bývalého stálého úkrytu CO vlastníkům bytových jednotek

           v č.p. 1009 v ul. Smetanova v Přelouči.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

91/47 Žádost  Československé církve husitské o finanční příspěvek na opravu fasády při obnově

          kostela a fary.

91/48 Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Svitavy o finanční příspěvek na

          pořádání Mistrovství ČR mladých hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                                      místostarosta


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: