Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 87. schůze rady města

konané dne 29.03.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  87. schůze rady města konané dne 29. 3. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

87/  1 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne  17.3. 2010.

87/  2 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 22.3. 2010.

87/  3 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 24.3. 2010.

87/  4 Zamítavé stanovisko Ředitelství silnic a dálnic k možnosti vybudování autobusové zastávky

          u hotelu Bujnoch.

 

 1. SCHVALUJE :

 

87/  5 Převod hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2009 do rezervních fondů

          těchto příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

87/  6 I. změnu závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací pro rok 2010.

87/  7 Přemístění kamerového bodu v ul. Pardubická do prostoru k dětskému hřišti U

          rybníčka v termínu do 31.5. 2010.

87/  8 Seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k vypracování nabídky na akci „Ulice

          Račanská  v Přelouči“ dle předloženého návrhu.

87/  9 Seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva na vypracování nabídky na akci „Rekonstrukce

          ulice Tůmy Přeloučského v Přelouči“ dle předloženého návrhu.

87/10 Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 71/000/TO/2006 s firmou KonekTel, a.s. Pardubice.

87/11 Prodej nepotřebného movitého majetku  p. J. H. za ceny vč. DPH:

 • stůl svařovací odsávací        1 ks            1 000,- Kč
 • obřišník s madly                  1 ks             1 000,- Kč
 • uzdečka kompletní               1 ks               800,- Kč
 • sedlo kompletní                    1 ks            3 000,- Kč
 • přilba jezdecká                     1 ks               250,- Kč
 • zdroj ohradníku N15            1 ks            2 500,- Kč.

    87/ 12 Prodej nepotřebného movitého majetku pí. K. B. za cenu vč. DPH:

 • bubnová sekačka                  1 ks           14 000,- Kč.

87/13 Finanční příspěvky z kulturního fondu :

 • 12 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na akademii, ukončení 9. tříd,
 • 10 000,- Kč J. D. na pořádání Zahradní galerie při Dabingu,
 •   8 000,- Kč Radě rodičů ZŠ Masarykovo nám. na sportovní akce, ukončení 9. tříd,
 •   4 000,- Kč Náboženské obci Církve čs. husitské na pořádání koncertů a výstav,
 • 40 000,- Kč Sdružení rodičů ZUŠ na keramické sympozium, soustředění, festival, ples,
 •   2 000,- Kč M. S. a J.S. na koncert Xaviera Baumaxa
 • 10 000,- Kč J. F. na pořádání Blues Night Přelouč 2010.

    87/14 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu :

 • 10 000,- Kč ZUŠ-áci, Z. R. na studijní zájezd do Paříže,
 •   8 000,- Kč Klubu Radost na historický tábor,
 •   5 000,- Kč V. P. –  na spolupráci s Banskou Bystricí,
 • 12 000,- Kč V. P. na zájezd „Německo – projekt Labe“,
 •   6 000,- Kč V. P. na projekt Labe – českoněmecká přátelství Mělník,
 •   2 000,- Kč TJ Jednotě Sokol na výlet do ZOO Liberec,
 •   2 000,- Kč Římskokatolické farnosti na setkávání s dětmi, tábor,
 •   3 000,- Kč Jakub klubu na vzdělávací výlet do Prahy,
 •   2 000,- Kč Rodinnému centru Kubíček na výlet do ZOO.

 

 

    87/15 Finanční příspěvky ze sportovního fondu :

 • 20 000,- Kč TJ Sokol Přelouč na podporu sportovních soutěží
 • 20 000,- Kč FK Přelouč na zimní přípravu a soustředění mládežnických družstev v roce

                    2010/2011,

 • 20 000,- Kč ragby klubu Přelouč na sportovní soutěže a zimní přípravu mládeže,
 • 20 000,- Kč basketbalovému klubu Přelouč na úhradu nákladů spojených s pronájmem

                    haly,

 • 20 000,- Kč oddílu florbalu Přelouč na soutěže a pronájem haly,
 •   5 000,- Kč oddílu nohejbalu Klenovka na údržbu hřiště a na sportovní soutěže,
 • 10 000,- Kč hokejovému klubu Přelouč na pronájem ledové plochy v Pardubicích,
 • 20 000,- Kč hokejbalovému oddílu Přelouč na sportovní soutěže.

   87/16 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou č.p. 433

             v Přelouči na dobu určitou od 1.4. 2010 do 31.8. 2010.

   87/17 Prodloužení nájemní smlouvy p. P.M. na byt č. 7 v ul. Za Fontánou č.p. 433

             v Přelouči na dobu určitou od 1.4. 2010 do 30.4. 2010.

   87/18 Finanční příspěvek z fondu rady města  ve výši 3 000,- Kč  České abilympijské asociaci, o.s.

             Pardubice na pořádání 18. republikové abilympiády ve dnech 28.5. – 29.5. 2010  v Pardubi-                

             cích.

   87/19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodání lesních hospodářských osnov a lesnických map ze dne

              9.1. 2009 uzavřené mezi městem Přelouč a Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o.

   87/20 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Českému rybářskému svazu, místní

             organizaci Přelouč na zajištění soutěže pro handicapované občany.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

87/21 S pokrytím ztráty příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče ve výši 57 091,77

          Kč z roku 2009 z rezervního fondu organizace.

87/22 Se zřízením vyhrazeného  parkovacího místa na parkovišti Jana Dítěte před nemovitostí č.p.

          1564 s platností 2 roky pro držitelku průkazu ZTP/P N. P., Jana Dítěte 1564,

          Přelouč.

87/23 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na odstavné ploše v ul. Pardubická před nemo-

          vitostí č.p. 1456 s platností 2 roky pro držitelku průkazu ZTP/P P. T., Pardubická

          1456, Přelouč.

87/24 S úpravou přechodu pro chodce na silnici I/2 v místní části Lhota, spočívající v zabezpečení

          pomocí světelné signalizace s přisvětlením.

87/25 Se zapůjčením hudebního nástroje trubky picolly z majetku ZUŠ Přelouč Komorní

           filharmonii Pardubice za půjčovné ve výši 500,- Kč/měsíc.

87/26 S požadavkem ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45 o nákup interaktivní tabule v hodnotě cca

           90 000,- Kč z fondu reprodukce majetku školy.

87/27 S použitím znaku města Přelouče pro oddíl HC Jestřábi na sportovních dresech.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

87/28 Na výpůjčku nebytových prostor v domě č.p. 17 v Lohenicích (bývalý obchod a stodola) 

          Mysliveckému sdružení Břehy- Lohenice.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

87/29 Zastupitelstva města Přelouče po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním

          hospodařením města Přelouče za rok 2009 bez výhrad.

87/30 Zastupitelstvu města Přelouče zvolit na období let 2010 – 2014 přísedícími Okresního soudu

          Pardubice tyto občany: pí. D. Č., bytem Pražská 530, Přelouč, p. Z.

          H., bytem Střelova 1445, Přelouč, JUDr. L. V., bytem Čechova 627, Přelouč.

 

 1. JMENUJE :

 

87/31 Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a výběr zhotovitele akce „Ulice Račanská

          v Přelouči“ ve složení : Pavel Myška (náhradník Jiří Dobruský), Lubomír Novotný (náhradník

          ing. Jiří Jura), Miroslav Manžel (náhradník Jaroslav Zelený), Josef  Štěpánek (náhradník Jan

          Bezdíček), Ladislav Mifek (náhradník Bc. Eva Kalousková).

87/32 Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a výběr zhotovitele na akci

          „Rekonstrukce ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči“ ve složení: Pavel Myška (náhradník

          Jiří Dobruský), Lubomír Novotný (náhradník ing. Jiří Jura), Miroslav Manžel (náhradník

          Jaroslav Zelený), Josef Štěpánek (náhradník Jan Bezdíček), Ladislav Mifek (náhradník Bc.

          Eva Kalousková).

 

 1.   DELEGUJE :

 

87/33 Člena rady města do komise pro otevírání obálek, hodnocení nabídek a výběr zhotovitele

          na akci „Ulice Račanská v Přelouči“ ing. Ivana Moravce.

87/34 Člena rady města do komise pro otevírání obálek, hodnocení nabídek a výběr zhotovitele na

          akci „Rekonstrukce ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči“ ing. Ivana Moravce.

 

 1.    NEDOPORUČUJE :

 

87/35 Zastupitelstvu města uplatnit u Ministerstva vnitra ČR, GŘ HZS ČR žádost o poskytnutí

          účelové dotace na nákup nové CAS pro potřeby JSDH Přelouč v roce 2011.

 

      IX.    NESOUHLASÍ :            

 

     87/36 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na Dukelském nám. v Přelouči pro držitele

               průkazu ZTP P. Š., Dukelské nám. 453, Přelouč.

 

       X.     UKLÁDÁ :

 

    87/37 Tajemníkovi MěÚ zajistit instalaci svislého dopravního značení B28 s textem „středa 5-12

               hod.“ na komunikaci Pardubická (úsek od nemovitosti č.p. 1027 po křižovatku s místní

               komunikací Veverkova), dle žádosti  K. Č., Pardubická 1455, Přelouč.

   

      XI.     RUŠÍ :

 

     87/38 Část usnesení rady města č.76/23 ze dne 9.11. 2009 o prodeji tohoto nepotřebného movi-

               tého majetku: stůl svařovací odsávací,  bubnová sekačka, obřišník s madly, uzdečka komplet-

               ní, sedlo kompletní, přilba jezdecká, zdroj ohradníku N15.

 

     XII.     ZAMÍTÁ :

 

     87/39 Návrh bezpečnostní a dopravní komise o vypracování studie na řešení cyklistické dopravy na

               území města Přelouče.

 

 

 

 

    Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                                  místostarosta

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi