Obsah

usnesení 84. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 18.02.2010

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  84. schůze rady města konané dne 18.2. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

84/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          17.2. 2010.

 

  1. SCHVALUJE :

 

84/  2 Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v č.p. 54 v ul. Zborovská v Přelouči uzavřenou mezi

          městem Přelouč a ČR – Hasičským záchranným sborem Pardubice.

84/  3 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-002722VB/1

          (Přelouč- přípojka  knn- R.) uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na

          zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1851/1 v k.ú. Přelouč.

84/  4 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/244-1/2009 uzavřenou mezi městem 

          Přelouč a VČP Net, s.r.o. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č.

          938/1, p.p.č. 940/10, p.p.č. 940/15, p.p.č. 1274/43, p.p.č. 1274/49, p.p.č. 1275/2 a p.p.č. 1836/6

          v k.ú. Přelouč.

84/  5 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-2002078VB1 (Lohenice-knn-J.) uzavře-

          nou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému bře-

          meni k pozemkům p.p.č. 3/1 a p.p.č. 608/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

84/  6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni

          k pozemkům č. 303/1 (PK), p.p.č. 35/2, p.p.č. 35/4, p.p.č. 35/1 a p.p.č. 303/1 v k.ú. Škudly.

84/  7 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o. na

           zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 916/97, p.p.č. 917/1, p.p.č.

           1807/1 a p.p.č. 1820/3 v k.ú. Přelouč.

 84/  8 Podání žádosti o finanční podporu v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost,

           číslo výzvy 57 – Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě.

84/   9 Znění písemné odpovědi na námitku stěžovatele STAKO společnost s ručením omezeným,

           Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové, IČ 422 28 468 v zadávacím řízení na stavbu nové

           budovy Městského úřadu Přelouč.

84/ 10 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 44, Masarykovo nám. v Přelouči (restaurace,

pivnice a kavárny včetně skladů) a části pozemku p.p.č. 171 v k.ú. Přelouč pí. M. N., Staré Hradiště 125, Pardubice.

84/ 11 Smlouvu o dílo č. 01/10/UBN s Urbanplan spol. s r.o. , Hradec Králové na provedení aktuali-

           zace sběru dat a technickou pomoc při pořizování 1. aktualizace územně analytických

           podkladů pro ORP Přelouč za cenu max. 249 600,- Kč vč. DPH.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

84/ 12 Zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne

          27.8. 2007 ve znění dodatku ze dne 26.6. 2009 mezi městem Přelouč a společností VOLARIS

          s.r.o.

84/13 Zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 94/12 (PK), p.p.č. 92/1 a p.p.č.

          92/3 v k.ú. Tupesy u Přelouče, které jsou ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR

          do vlastnictví města.

84/14 Zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu budovy č.p. 192 v ul. Nádražní v Přelouči.

 

 

84/15 Zastupitelstvu schválit odprodej budovy čp. 192 v Nádražní ul. v Přelouči včetně pozemků a

          staveb na nich za cenu 6 mil. Kč:

          budova čp. 192 na pozemku st.p.č. 468 v k.ú. Přelouč

          pozemek st.p.č. 468 v k.ú. Přelouč o výměře 376 m2

          pozemek p.p.č. 392/1 v k.ú. Přelouč o výměře 3 294 m2

          pozemek st.p.č. 469 v k.ú. Přelouč o výměře 173 m2.

 

  1. NEVYHOVUJE :

 

84/16 Námitce stěžovatele STAKO společnost s ručením omezeným, Bieblova 782, 500 03 Hradec

          Králové, IČ 422 28 468 proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí dalších nabí-

          dek v zadávacím řízení na stavbu nové budovy Městského úřadu Přelouč a potvrzuje své pů-

          vodní rozhodnutí v této záležitosti vyjádřené usnesením č. 82/2 ze dne 27.1. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.   Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                    místostarosta

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: