Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 81. schůze rady města

konané dne 25.01.2010

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________81. schůze rady města konané dne 25.1. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

81/  1 Soubor opatření pro zlepšení pořádku na písnících Lohenice – Mělice předložený odborem

           životního prostředí MěÚ Přelouč.

81/  2 Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb v oblasti stravování uzavřenou mezi městem

          Přelouč a J.N.284 01 Kutná Hora ke dni 29.1. 2010.

81/  3 Dopis pí E. Č. Přelouč o připomínkování MHD.

81/  4 Studii severní varianty obchvatu silnice I/2 včetně dopracování Univerzitou Pardubice.

81/  5 Splnění úkolu rady města č. 77/20.

81/  6 Vyhodnocení připomínek k městské autobusové dopravě v Přelouči.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

81/  7 Žádost o finanční podporu výzvy v rámci operačního programu:

  • lidské zdroje a zaměstnanost, číslo výzvy 53 – zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy,
  • rozvoj služeb EGovermmentu, číslo výzvy 06 – kontinuální na rozvoj služeb EGovermmentu v obcích.

81/  8 Ve své kompetenci rozpočtové opatření IX rozpočtu města pro rok 2009.

81/  9 S účinností od 26.1. 2010 Pravidla pro vydávání Přeloučského Roštu.

81/10 Smlouvu o poskytnutí  dotace z rozpočtu města na rok 2010 spol. s r.o. B.

           537 01 Chrudim na zajištění provozu informačního centra.

81/11 Partnerskou smlouvu s obcí Břehy o součinnosti při realizaci projektu Kulturní, sportovní a 

          multifunkční objekt Břehy v oblasti muzejnictví.

81/12 Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi městem Přelouč a J.R.,

          Přelouč na poskytování hotových jídel včetně dietních pečovatelské

          službě.

81/13 Prodloužení nájemní smlouvy pí. K. S. na byt č. 2 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          na dobu určitou od 7.2. 2010 do 31.5. 2010 za podmínky, že v termínu do 6.2. 2010 uhradí

          veškeré pohledávky vůči městu. Nebude-li tak učiněno, je jmenovaná povinna dne 6.2. 2010

          byt vyklidit.

81/14 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J. Č. na byt č. 9 v Palackého ul. č.p. 923

          v Přelouči na dobu určitou od 1.2. 2010 do 31.1. 2011.

81/15 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul. Za 

          Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1.2. 2010 do 31.1. 2011.

81/16 Směrnici č. 1/2010 „Časové rozlišení v účetnictví“.

81/17 Směrnici č. 2/2010 „Evidence na podrozvahových účtech“.

81/18 Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč Základní kynologické organizaci Přelouč na provozní

           náklady   v roce 2010.

81/19 Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč  dobrovolným hasičům okrsku č. 14 na práci s mládeží  

          v roce 2010.

81/20 Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Domu sv. Josefa v Žirči na částečnou úhradu výdajů

           určených na pobyt občanů města Přelouče.

81/21 Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč o.s.L., Hradec Králové na terénní protidrogovou

           činnost v roce 2010 ve městě Přelouč.

81/22 Dohodu o skončení nájmu na nebytové prostory v budově č.p. 54, Zborovská ul. v Přelouči ke

          dni 31.1. 2010 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Hasičským záchranným

          sborem Pardubického kraje.

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

81/23 S přidělením bytu o velikosti 3+kk v č.p. 1612 v Žižkově ul. v Přelouči p. O. M. za

          nájemné 40,50,- Kč/m2. V případě, že nebude uzavřena nájemní smlouva se správcem, byt se

          přidělí pí. M. S., trvale bytem Lohenice 89, Přelouč za nájemné 54,- Kč/m2 na

         dobu určitou 1 rok.

 

  IV.     ROZHODUJE :

 

81/24 O zvýšení finančního limitu u požadavků nákupu evidovaného majetku příspěvkovými

          organizacemi předkládaných zřizovateli z původních 10 000,- Kč na částku od 40 000,- Kč

           výše.

81/25 Že kladné výsledky hospodaření všech příspěvkových organizací budou v plném rozsahu

          příjmem rezervních fondů těchto organizací.

81/26 O prodloužení bezplatného užívání (nulové jízdné) MHD v Přelouči do 6.3. 2010.

81/27 Že změna jízdního řádu MHD Přelouč bude provedena až od 7.3. 2010 v návaznosti na

          změny jízdních řádů linkových autobusů.

 

   V.     VYHOVUJE :

 

81/28 Připomínce občanů místní části Tupesy o časovou úpravu spoje č. 43 MHD Přelouč.

 

  VI.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

81/29 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku č. 303/1 (PK) , p.p.č.

          35/2 , p.p.č. 35/4 a p.p.č. 35/1 v k.ú. Škudly spočívající v právu zřízení, provozování, údržby

          a oprav podzemního komunikačního vedení ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

          na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 50,-Kč/bm plus DPH, minimálně však

          1 000,- Kč plus DPH.

81/30 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 541/9 a p.p.č. 605/27 v k.ú.

           Přelouč spočívající v právu zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího

           příslušenství  ve prospěch VČP Net, s.r.o. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši

           50,- Kč/bm plus DPH, minimálně však 1 000,- Kč plus DPH.

81/31 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 916/97, p.p.č. 917/1, p.p.č.

          1817/7 a p.p.č. 1820/3 v k.ú. Přelouč spočívající v právu zřízení a provozování stavby plynáren-

           ského zařízení včetně jejího příslušenství ve prospěch VČP Net, s.r.o. na dobu neurčitou za

           jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus DPH, minimálně však 1 000,- Kč plus DPH.

81/32 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 3/1  a  p.p.č. 608/1 v k.ú.

           Lohenice u Přelouče spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn

           ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč

           plus DPH.

81/33 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1851/1 v k.ú.

          Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch

          ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus DPH,

          minimálně však 1 000,- Kč plus DPH.

81/34 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 938/31, p.p.č. 940/10,

           p.p.č. 940/15, p.p.č. 1274/43, p.p.č. 1274/49, p.p.č. 1275/2 a p.p.č. 1836/6 v k.ú. Přelouč spo-

           čívající v právu zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení a v právu vstupovat a vjí-

           ždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční

           soustavy a plynovodních přípojek ve prospěch  VČP Net, s.r.o. na dobu neurčitou za jednorá-

           zovou  úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus DPH.

 

 

 

81/35 Na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 27.8. 2007 ve

          znění dodatku ze dne 26.6. 2009 mezi městem Přelouč a společností VOLARIS s.r.o. Tímto

          dodatkem se změní termín pro vybudování infrastruktury a její bezplatné převedení do vlastnic-

          tví města z termínu 31. 3. 2010 na 30.6. 2010 s výší smluvní pokuty 1 500,- Kč/den za

          nedodržení termínu. Město tímto dodatkem převezme do vlastnictví i splaškovou kanalizaci.

 

  VII.    UKLÁDÁ :

 

81/36 Tajemníkovi MěÚ prověřit možnost zřízení nové autobusové zastávky (zálivu) u hotelu

           Bujnoch v termínu do 31.5. 2010.

81/37 Tajemníkovi MěÚ zajistit stavebně připravit novou autobusovou zastávku  na Pernštýnském

           nám.    

81/38 Tajemníkovi MěÚ svolat jednání zástupců dotčených orgánů k problematice řešení pořádku

           na písnících Lohenice – Mělice v termínu do 19.2. 2010.

     

VIII.    POSTUPUJE :

 

81/39 Dopis pí. E. Č. k projednání dopravní komisi.

 

  IX.     STANOVÍ :

 

81/40 Nájemné pro byt v ul. Žižkova č.p. 1612 v Přelouči v případě jeho nevyužívání jako služebního

          bytu správce sportovní haly na 54,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu.

 

    X.     RUŠÍ :

 

81/41 Usnesení rady města č. 63/40, č. 71/16, č. 80/23, č. 80/24 a 80/25.

 

   XI.     NESOUHLASÍ :

 

81/42 S rozhodnutím Rady Pardubického kraje o zrušení čtyřletého Gymnázia v Přelouči. Tímto

          rozhodnutím je znemožněno studium gymnázia žákům z nejzápadnějších částí Pardubického

          kraje.

 

 XII.     ZAMÍTÁ :

 

81/43 Zřízení nových autobusových zastávek v ul. Karla Čapka, Žižkova, Dobrovského, Václavské

          nám., písníky Lohenice a sjednocení názvů zastávek Jihlavská – Čáslavská.

81/44 Žádost obce Brloh o rozšíření linky MHD Přelouč z kapacitních důvodů.

81/45 Nabídku realitní kanceláře RE/MAX Pardubice na prodej nemovitostí města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi