Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 3. schůze rady města

konané dne 27.12. 2010

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE
USNESENÍ

______________________3. schůze rady města konané dne 27.12. 2010______________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

3/  1 Zápis z 3. jednání komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského

        úřadu Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění.

3/  2 Informaci o stanovení sazby za zábor pro umístění reklamního zařízení.

3/  3 Zápis z 1.  schůze školské a kulturní komise ze dne 8.12. 2010.

3/  4 Prezentaci elektronizace materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města.

3/  5 Nabídku nepotřebného majetku Domu dětí a mládeže Přelouč ze dne 13.12. 2010.

3/  6 Informaci o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

 

 1. SCHVALUJE :

 

3/  7 Znění záměru na pronájem nebytových prostor v 1. NP v domě č.p. 44 na Masarykově nám.

        v Přelouči.

3/  8 Smlouvu č. IP-12-2002642/VB03 na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku

         č. 502/5 (PK) v k.ú. Lhota pod Přeloučí uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

3/  9 Smlouvu č. 10065193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí  ČR  v rámci

        Operačního programu Životní prostředí k projektu : „Zateplení objektu Mateřské školy Přelouč,

        Kladenská 1332“.

3/10 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci na OPŽP na

        akci : ZUŠ Přelouč, K. H. Máchy 325, Přelouč, st.p.č. 346 uzavřenou mezi městem Přelouč a ing.

        Vítězslavem Vomočilem, Sezemická 1243, 530 03 Pardubice.

3/11 Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě uzavřené mezi

        městem Přelouč a Veolia Transport Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim.

3/12 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E. N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou č.p. 433

         v Přelouči na dobu určitou od 1.1. 2011 do 28.2. 2011.

3/13 Odběr inkoustové tiskárny CANON MP 220, r.v. 2007 od Domu dětí a mládeže Přelouč.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

3/14 S uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu v č.p. 1338 v Přelouči s manželi

        O. a A. E. na dobu určitou od 1.1. 2011 do 28.2. 2011.

3/15 S uzavřením dodatků č. 5 ke smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN

        oprávněnému zákazníkovi číslo EL_002/06 a číslo EL_003/06 s firmou Excalibur Army spol.

        s r.o.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

3/16 Na pronájem nebytových prostor v I. NP v domě č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči za

        minimální nájemné ve výši 2 500,- Kč/m2/rok plus náklady na služby spojené s užíváním těchto

        prostor.

 

 

 

 

 

 

 

 1. POVĚŘUJE :

 

3/17 JUDr. Vlastu Holubovou, právničku Města Přelouče, č.  OP 109860912, bytem

        Pečky,  aby v rámci výkonu této funkce podávala a signovala za Město Přelouč  návrhy na

        vydání platebních rozkazů a jiná podání k příslušným soudům a aby zastupovala Město Přelouč

        v řízení před soudy, správními orgány a jinými státními orgány a činila příslušné úkony.

 

 1. DOPORUČUJE STAROSTCE JMENOVAT :

 

3/18 Komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Městského úřadu ve složení:

        předseda – ing. Václav Damborský,

        členové – MVDr. Pavel Jadrníček, Mgr. Lubor Pacák, Bc. Petr Veselý, ing. Ivan Moravec,

        Vítková Helena, ing. Lejhancová Ivana.

 

 1. ROZHODUJE :

 

3/19 O ukončení ostrahy areálu bývalých kasáren v Jaselské ul. v Přelouči pomocí najaté strážní

         služby a o zajištění dozoru nad tímto areálem formou kontroly Městskou policií Přelouč a

         instalací elektronického zabezpečení objektu s následným napojením na pult centrální ochrany.

 

 1. DOPLŇUJE :

 

3/20 Usnesení 2. schůze rady města  ze dne 6.12. 2010 č. 2/45 tak, že se za slova Zastupitelstvu města

        Přelouče vkládá  text „zrušit usnesení XIX. Zasedání Zastupitelstva města“.

 

 1. STANOVÍ :

 

3/21 Místem pro oddávání v oddacích dnech pátek a sobota  budovu Občanské záložny Přelouč,   č.p.

        44,  a v oddacím dnu   pondělí budovu Městského úřadu Přelouč, č.p. 26.

3/22 Oddacími dny svatebních obřadů v měsících leden až červen 2011 a září až prosinec 2011 pátky a

         soboty, vždy od 10.00 do 14.00 hodin.

3/23 Oddávacím dnem každé pracovní pondělí v čase od 8.00 do 17.00 hodin.

3/24 Oddávací dny svatebních obřadů v měsících červenec až srpen 2011 následnovně:

         červenec : 8., 9., 22., 23. vždy v čase od 10.00 do 14.00 hodin

         srpen : 5., 6., 19., 20. vždy v čase od 10.00 do 14.00 hodin.

       

 1. UKLÁDÁ :

 

3/25 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 28.2. 2011 návrh postupu při elektronizaci materiálů

         pro jednání rady a zastupitelstva.

3/26 Tajemníkovi MěÚ zajistit nabídku nepotřebné inkoustové tiskárny CANON MP 220 z Domu dětí

         a  mládeže Přelouč příspěvkovým organizacím města Přelouče.

 

 1. ODMÍTÁ :

 

3/27 Nabídku Domu dětí a mládeže  na odebrání kopírky CANON  NP 1512, r.v. 1999 a z důvodu

        jejího fyzického i morálního opotřebení doporučuje její likvidaci.

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                        starostka                                                                                        místostarosta

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi