Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 73. schůze rady města

konané dne 24.9.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  73. schůze rady města konané dne 24.9. 2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

73/  1 Zprávu komise z 3. projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení bez uveřejnění,

          uplatněných zhotovitelem, společností KOBLA, spol. s r.o. , Pečky, na akci  „Sportovní areál

          ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II SV.

73/  2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 16.9. 2009.

73/  3 Žádost manželů L. bytem Pardubice o pronájem p.p.č. 94/1 v k.ú. Pře-

          louč.

73/  4 Zprávu velitele Městské policie Přelouč o stavu budovy č.p. 47 (sídla městské policie).

 

   II.     SCHVALUJE :

 

73/  5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace PU/0401/D1 na akci „Autobusové nádraží

          Přelouč“.

73/  6 Návštěvní řády veřejných hřišť na náměstí 17. listopadu a v ul. Jana Dítěte v Přelouči.

73/  7 Prodloužení nájemní smlouvy p. P.M. na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.10. 2009 do 31.3. 2010.

73/  8 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.M. v Přelouči na dobu určitou od 1.10. 2009 do 31.3. 2010.

73/  9 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J.K. na byt  v Přelouči na

          dobu určitou od 1.10. 2009 do 31.3. 2010.

73/10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 91549 uzavřené se společností GEUS Okna a.s. Praha dne

           24.8. 2009, kterým se mění počet instalovaných oken z 30 ks na 28 ks. Cena za provedení díla

           se po odečtu 2 ks oken s připočítáním dodávky a instalace fasádních okenních lišt mění z částky

           640 776,00 Kč (vč. DPH) na částku 632 526,00 Kč (vč. DPH).

73/11 Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Městem Přelouč a Vydavatelství multimédia Helvich,

           Hradec Králové na bezplatné dodání brožur pro prezentaci a potřeby města Přelouče.

73/12 Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 205/2007 se stavební společností Kobla, spol. s r.o. Pečky na

           akci „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované

           z ROP NUTS II SV, ve výši 3 823,- Kč vč. DPH.

73/13 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 222/2008 s firmou Kobla, spol. s r.o.  Pečky, na akci

          „Dostavba areálu ZŠ Smetanova Kladenská ulice – Přelouč – II. etapa – keramická dílna a byt

          správce“ ve výši 3 384,00 Kč vč. DPH.

73/14 Smlouvu o krátkodobém nájmu na pronájem části pozemku p.p.č. 94/1 za účelem umístění a

          provozování zábavních atrakcí za nájemné 6 000,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a pí.

          J.L..

73/15 Přijetí daru od firmy ELMET s.r.o. Přelouč v podobě finančního příspěvku ve výši 13 461,- Kč

          pro Dům dětí a mládeže Přelouč.

73/16 Názvy nově zřízených autobusových zastávek, které budou zahrnuty do systému provozování

          MHD Přelouč:

           - Přelouč, Kladenská, MŠ                                        s umístěním u Mateřské školy Kladenská,

           - Přelouč, Pardubická CENTRUM                                       u  hotelu Bujnoch

           - Přelouč, Čáslavská                                                              u č.p. 992 v ul. Čáslavská

           - Přelouč, Lipiny točna                                                          křižovatka Havlíčkova a Trstenická

           - Přelouč, Jihlavská                                                               Jihlavská u Jednoty

           - Přelouč, Kladenská, ZŠ                                                      Základní škola Kladenská

 

 

73/17 Smlouvu o dílo na příjezdovou komunikaci do areálu ZŠ Smetanova Kladenská ulice – Přelouč

          se společností Kobla, spol. s r.o., Ke Koble 1100, 289 11 Pečky, IČ 421 92 153 za částku

          329 194,00 Kč vč. DPH.

73/18 Finanční příspěvek z fondu rady ve výši 3 000,- Kč České abilympijské asociaci na činnost.

73/19 Dohodu o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982507-1691/2009 uzavřenou mezi

           městem Přelouč a Českou poštou, s.p. Praha.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

73/20 S použitím  znaku města na brožuru města Přelouč pro vydavatelství multimédia Helvich,

          Hradec Králové.

73/21 Na základě doporučení komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení

          bez uveřejnění, uplatněných zhotovitelem, společností Kobla, spol.  s r.o., Pečky na akci

          „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z

          ROP NUTS II SV s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 205/2007 na uvedenou akci,

          který podchytí 3. závěrečnou část projednaných a oboustranně odsouhlasených změn rozpočtu

          stavby ve výši 3 823,- Kč vč. DPH.

73/22 S prodloužením nájemní smlouvy pí. B.B. na byt v Přelouči od 1.12. 2009 do 30.11. 2012.

 

   IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

73/23 Na zřízení práva odpovídajícího  věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 2194/6 v k.ú. Přelouč v

          rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1725-168/2009 ze dne 19.6.2009 ve prospěch

          ČEZ Distribuce ,a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

73/24 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 749/3, p.p.č. 917/1, p.p.

           č. 1817/6 a p.p.č. 1817/9 v k.ú. Přelouč v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č.

          1698-47/2009 ze dne 5.5. 2009 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorá-

           zovou úhradu ve výši 500,- Kč plus DPH.

73/25 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k části pozemku p.p.č. 1969 v k.ú.

          Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch

          ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

73/26 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k části pozemku p.p.č. 1964/1 v

           k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve pros-

           pěch  ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus

           DPH.

73/27 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k částem pozemků p.p.č. 749/3,

          p.p.č. 917/1, p.p.č. 1817/6 a p.p.č. 1817/9 v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení

          a provozování veřejné komunikační sítě ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na

          dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 5 040,- Kč plus DPH.

73/28 Na zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni k pozemku označenému jako st.p.č. 479/1

          - zastavěná plocha a nádvoří a k pozemku označenému jako p.p.č. 913/2 – ostatní plocha v obci

           Přelouč a k.ú. Přelouč v rozsahu ochranného pásma plynovodní přípojky, stanoveného zákonem

           č. 458/2000 Sb. a vymezeného geometrickým plánem, ve prospěch  společnosti  VČP Net, s.r.o.

           Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové, IČ 274 95 949 na dobu neurčitou  za jednorázovou

           úhradu.

 

     V.     ROZHODUJE :

 

73/29 Že v době od 1.12. 2009 do 31.1. 2010 bude ve zkušebním provozu nulové jízdné při použití

          MHD v Přelouči.

73/30 O změně termínu konání říjnového zastupitelstva. Nový termín zasedání se stanoví na úterý   

          27.10. 2009.

 

 

 

 

         

    VI.     DOPORUČUJE :

 

73/31 Vyhovět žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti v

           ul. Obránců míru  před obytným domem č.p. 1307 s platností 2 roky. Parkovací místo bude na

           náklady žadatele osazeno svislým a vodorovným značením.

 

   VII.     NEMÁ NÁMITEK :

 

73/32 Proti zamýšlené rekonstrukci Orlovny Přelouč za předpokladu, že zrekonstruovaný objekt bude

          sloužit k obdobnému účelu jako stávající využití, jež je v souladu s územním plánem města.

 

  VIII.     UKLÁDÁ :

 

73/33 Tajemníkovi MěÚ zajistit přeznačení parkoviště u hotelu Bujnoch na stání pouze pro osobní vo-

           zidla a 2 autobusy svislým značením v termínu do 30.11. 2009 a vodorovným do 30.6. 2010.

73/34 Veliteli Městské policie Přelouč a tajemníkovi MěÚ předložit návrh na technické řešení

           kamerového systému s využitím pro novou budovu MěÚ.

 

     IX.     ZAMÍTÁ :

 

73/35 Žádost o.s. Kočičí naděje, depozita Přelouč o finanční příspěvek na veterinární ošetření

          odchycených koček.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                     Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                            místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

S baterkou do knihovny

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi