Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 65. schůze rady města

konané dne 25.6.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________65. schůze rady města konané dne 25.6. 2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

65/  1 Závazek Dr. I. Č., že v případě realizace projektu fotovoltaické elektrárny

          v k.ú. Klenovka poskytne dar ve výši 700 000 Kč místní části Klenovka.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

65/  2 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.K. na byt č. v Přelouči na dobu určitou od 1.8. 2009 do 31.7. 2010.

65/  3 Kupní smlouvu na prodej p.p.č. 2277, st.p.č. 231 a stavby bez č.p. p. vše v k.ú. Přelouč p. J.

          G.,  bytem Přelouč za cenu 135 000,- Kč.

65/  4 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 222/2008 uzavřenou mezi městem Přelouč a KOBLA, s.r.o.

          Pečky na akci „Dostavba areálu ZŠ Smetanova Kladenská ul. Přelouč – II. etapa – keramická

          dílna a byt správce“, na prodloužení termínu dokončení díla do 31.7. 2009.  

65/  5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/09 se stavební společností NOVOSTAV, s.r.o., Střelecká

          672, 500 02 Hradec Králové na realizaci parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, prováděných

          v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056,

          financované z ROP NUTS II SV, který upravuje termín dokončení díla do 31.7. 2009 a navyšuje

          cenu za dílo o provedené vícepráce ve výši 284 793,00 Kč na 3 133 044,00 Kč vč. DPH.

65/  6 Dodatek č. 3 mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a A-SANGEO, a.s.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

65/  7 S uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 222/2008 s firmou KOBLA, s.r.o. Pečky na akci

           „ Dostavba areálu ZŠ Smetanova Kladenská ulice – Přelouč – II. etapa – keramická dílna a byt

           správce“, který z důvodu nepřipravenosti projektových podkladů prodlužuje termín dokončení

           díla do 31.7. 2009.

65/  8 S uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se stavební společností NOVOSTAV s.r.o.,

          Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové na realizaci parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, pro-

          váděných v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ

          1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II SV, který upravuje termín dokončení díla

          do 31.7. 2009 a navyšuje cenu za dílo o provedené vícepráce ve výši 284 793,00 Kč na

          3 133 044,00 Kč vč. DPH.

65/  9 S poskytnutím daru ve výši 10 000,- Kč od firmy SVOS, s.r.o. Přelouč na pořízení výukového

           softwaru pro ZŠ Přelouč, Smetanova.

 

  IV.     DOPORUČUJE :

 

65/10 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na odprodej volné bytové jednotky č. 1456/2 velikosti 1+1

          o výměře 42.78 m2 v č.p. 1455, 1456, 1457 v ul. Pardubické v Přelouči za cenu 790 000,- Kč.

65/11 Zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na

          prodej pozemku v lokalitě Na obci uzavřené dne 27.8. 2007 mezi městem Přelouč a společností

          VOLARIS, s.r.o.

65/12 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej níže uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč se

          všemi součástmi a příslušenstvím v areálu bývalého Automobilového opravárenského závodu,

          dnešním areálu společnosti    EXCALIBUR ARMY za cenu minimálně 2 900 000,- Kč

          (dle znaleckého posudku č. 64-09 vypracovaného Ing. Miloslavem Kalousem dne 17.6. 2009):

          stavby : stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/28, stavba bez  č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, 

          stavba bez č.p. na pozemku st.  p.č. 582/30, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/36, stavba

          bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/37, stavba bez č.p. na   pozemcích st.p.č. 2228/1 a st.p.č. 2228/2,

          pozemky : st.p.č. 582/28 o výměře 160 m2, st.p.č. 582/29 o výměře 216 m2, st.p.č. 582/30 o

          výměře 1122 m2, st.p.č.   582/31 o výměře 928 m2, st.p.č. 582/32 o výměře 818 m2,

          st.p.č. 582/34 o výměře 3285 m2, st.p.č. 582/36 o výměře  832 m2, st.p.č. 582/37 o výměře 825

          m2, st.p.č. 2226 o výměře  494 m2, st.p.č. 2227/1 o výměře 808 m2, st.p.č. 2228/1 o vý-

          měře 625 m2, p.p.č. 1859/1 o výměře 9646 m2, p.p.č.1928/2  o výměře 1366 m2, p.p.č. 1928/4 o

          výměře 1556 m2.

65/13 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej níže uvedených pozemků v k.ú. Přelouč včetně 

          staveb (povrchů) za cenu minimálně 2 130 000,- Kč (dle   znaleckého posudku č. 66-09  

          vypracovaného Ing. Miloslavem Kalousem  dne 20.6. 2009):

          p.p.č. 1859/22 o výměře 59 m2, p.p.č. 1860/2 o výměře 509  m2 , p.p.č. 436/5 o výměře 241 m2,

          p.p.č. 436/6 o výměře  267 m2, p.p.č. 437/4 o výměře 242 m2, p.p.č. 437/5 o výměř 175 m2,

          p.p.č. 2151 o výměře 1016 m2, p.p.č. 447/4 o výměře   4998 m2, p.p.č. 427/5 o výměře 729 m2,

          p.p.č. 427/15 o  výměře 658 m2, p.p.č. 427/21 o výměře 2894 m2, p.p.č. 427/1  o výměře 423 m2.           

 

   V.     ROZHODUJE :

 

65/14 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky  „Regenerace panelového sídliště Přelouč

          - I. etapa – část 3 + II. etapa“ podal uchazeč:

          obchodní jméno : M- SILNICE, a.s.

          sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena vč. DPH: 6 815 232,10 Kč

          - ve druhém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : NOVOSTAV s.r.o.

          sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena vč. DPH : 7 019 848,00 Kč

          - ve třetím pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : COLAS CZ, a.s.

          sídlo : Kolbenova 259, 198 21 Praha 9

          nabídková cena vč. DPH : 7 259 509,00 Kč

          - ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno: SOVIS CZ, a.s.

          sídlo : Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové

          nabídková cena vč. DPH : 7 527 447,00 Kč

         - rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

         zprávě o hodnocení a posouzení nabídek z 25.6. 2009.

 

     VI.     DÁVÁ  PŘEDBĚŽNÝ  SOUHLAS :

 

65/15 K výstavbě fotovoltaické výrobny elektřiny na pozemku p.č. 111/2, 111/46 a 111/47 v k.ú.

          Klenovka o celkové výměře 146 456 m2.

 

   VII.     ZVYŠUJE :

 

65/16 Počet zaměstnanců o 1 funkční místo ve finančním odboru a stanovuje celkový počet

          zaměstnanců MěÚ na 89 s účinností k 1.7. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIII.     PROMÍJÍ :

 

65/17 Pí. J.S. , nar., bytem Přelouč částku z poplatku z

          prodlení dopočítaného z dlužného nájmu 127,- Kč za září 2007 ve výši 143,51 Kč, neboť nedo-

          platek nájemného nevznikl jejím zaviněním, ale nesprávným příkazem správce bytového fondu

          k inkasu přes SIPO.

65/18 Pí. J.S., nar. bytem Přelouč částku poplatku z pro-

          dlení dopočítané z dlužného nájmu 2 180,- Kč za leden 2008 ve výši 610,40 Kč, neboť nedopla-

          tek nevznikl jejím zaviněním, ale neprovedením inkasa poštou

65/19 Promíjí pí. E.H., nar., nyní bytem, Přelouč

          částku poplatku z prodlení dopočítanou z dlužného vyúčtování služeb  663,- Kč za rok 2007 ve

          výši 280,34 Kč, neboť pozdní úhrada byla způsobena neoznámením výše nedoplatku do nového

          bydliště na adrese Tůmy Přeloučského po městem schválené výměně bytu v č.p. 923 v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                           Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                                 místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Žáravice (OÚ)

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi