Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 63. schůze rady města

konané dne 1.6.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE
USNESENÍ

_____________________ _63. schůze rady města konané dne 1.6. 2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.      BERE NA VĚDOMÍ :

 

63/  1 Změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od 1.6. 2009.

63/  2 Změnu tarifů s platností od 1.6. 2009 u vedoucích příspěvkových organizací dle změny Nařízení

          vlády č. 564/2006 Sb.

63/  3 Stanovisko právního oddělení k pravidlům pro prodej nemovitého majetku.

63/  4 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 27.5. 2009.

63/  5 Skutečnost, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod jako poskytoval dotace

           na stavbu venkovního sportovního víceúčelového hřiště, realizovaného v rámci akce „Sportovní

           areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II

           SV,  souhlasil s jeho přemístěním, odmítl však změnu jeho parametrů oproti schválené žádosti

           o dotaci, tj. velikost a povrchu.

63/  6  Že dnem 1.5. 2009 přechází nájemní smlouva uzavřená mezi Excalibur army s.r.o.  a VUSS

           Pardubice na část areálu bývalého autoparku na město Přelouč.

63/  7 Splnění úkolu rady města č. 56/32 a 61/38.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

63/  8 Dohodu o podmínkách přístupu do centrálního registru řidičů uzavřenou s Ministerstvem

          dopravy ČR.

63/  9 Smlouvu o dílo č. 13/09 dle předloženého návrhu se stavební společností NOVOSTAV, s.r.o.,

           Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové na výstavbu metropolitní sítě a opravu veřejného

           osvětlení v ulicích Za Fontánou a Foersterově v Přelouči za částku 655 362,- Kč vč. DPH.

63/10 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2004328/VB/1 na pozemku p.č. 1448/22 zapsané

           na LV č. 10010 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a  ČEZ Distribuce, a.s.

63/11 Smlouvu č. S/OM/3545/09 o bezúplatném převodu silnice p.p.č. 1836/22 v k.ú. Přelouč

          uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč.

63/12 Pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2009  uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P.M.Kolín za

          celkovou cenu 33 000,- Kč.

63/13 Smlouvu o pronájmu prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2009  mezi městem Přelouč a p. P.M..

63/14 Smlouvu o dílo č. 42/2009 uzavřenou mezi městem Přelouč a KOREKT DIPS, s.r.o.  Brno na

          opravu komunikací v obci Tupesy.

63/15 Smlouvu o dílo č. 43/2009 uzavřenou mezi městem Přelouč a KOREKT DIPS, s.r.o. Brno na

           opravu komunikací v místní části Štěpánov.

63/16 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 13-1/SOD/2007/062 uzavřenou mezi městem Přelouč a

          M- Silnice, a.s. Pardubice na „Autobusové nádraží Přelouč“.

63/17 Smlouvu o dílo na dodávku a instalaci herních prvků v obci Tupesy u Přelouče uzavřenou mezi

           městem Přelouč a Kulant cz, s.r.o. Pardubice.

63/18 Dodatek č. 3 příkazní smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů

          Přelouč – Mělice  o vybírání parkovného v souvislosti s plátcovstvím DPH.

63/19 Finanční příspěvky ze sportovního fondu :

-          30 000,- Kč oddílu kopané a florbalu na sportovní činnost,

-            5 000,- Kč oddílu basketbalu na sportovní činnost,

-            5 000,- Kč oddílu nohejbalu na sportovní činnost

-          25 000,- Kč oddílu hokejbal a ragby na sportovní činnost.

-           

63/20 Změnu vnitřního platového předpisu města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení 

           s účinností od 1.6. 2009 v návaznosti na změnu Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

63/21 Zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení

          s názvem „Zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Přelouče v režimu závazku veřejné 

          služby v městské autobusové dopravě na vymezených linkách města Přelouče“ zpracovanou

          spol. OREDO Hradec Králové v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou.

63/22 Že hodnotící komise pro posouzení nabídek k veřejné zakázce „Zajištění ostatní dopravní

          obslužnosti města Přelouče“ , bude současně vykonávat i funkci komise pro otevírání obálek a

          zajistí  posouzení kvalifikace.

63/23 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace PU/0056/D1 „Sportovní areál ZŠ Smetanova

           Přelouč“.

63/24 Smlouvu o poskytování informací o jízdních řádech z celostátního informačního systému o

           jízdních řádech  pro autobusové nádraží  v Přelouči.

63/25 Přijetí daru v hodnotě 6 000,- Kč pro ZŠ Masarykovo nám. v Přelouči na výukový software

           k interaktivní tabuli od Pekařství Kaska, Přelouč.

63/26 Přijetí daru od obce Svinčany v podobě finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč pro ZUŠ Pře-

          louč.

63/27 Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč z fondu rady města místní organizaci Českému rybář-

          skému svazu Přelouč na pořádání Mistrovství ČR juniorů v Přelouči.

63/28 Uzavření dohody o splátkách dluhu vzniklého ze smlouvy o půjčce od města Přelouč ze dne

          22.1. 1998 ve výši 7 000,- Kč přiznané soudním rozsudkem č.j. 8 C 199/2002 s p. J.

          K,  naposledy bytem Přelouč, a to ve 14ti pra-

          videlných měsíčních splátkách po 500,- Kč od 30.6. 2009.

63/29 Uzavření dohody o splátkách nedoplatku z vyúčtování služeb za rok 2008 za byt v domě č.p.

 v Přelouči v částce 2 911,- Kč s pí. M.K. bytem  Přelouč, a to v 6ti pravidelných splátkách, 1.-5. splátka od 30.6. 2009 ve výši 500,- Kč, poslední 6. splátka ve výši 411,- Kč nejdéle do 30.11. 2009.

 

  III.     DOPORUČUJE :

 

63/30 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dílů q1, t1, v1, c2, p1, o1,  s1, y1 pozemku p.p.č.

          776/63 o celkové výměře 1714 m2 a pozemku p.p..č 1809/3 vše v k.ú. Přelouč za cenu 300,-

           Kč/m2.

63/31 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemků p.p.č. 541/10 o výměře 571 m2, p.p.č.

          541/11 o výměře 439 m2, p.p.č. 541/12 o výměře 539 m2, p.p.č. 541/13 o výměře 469 m2, p.p.č.

          541/23 o výměře 756 m2, p.p.č. 541/14 o výměře 445 m2, p.p.č. 541/15 o výměře 410 m2, p.p.č.

          541/24 o výměře 621 m2, p.p.č. 541/25 o výměře 621 m2 a díly p, al, z, y, u, v, w, x, pozemku

          p.p.č. 541/1 o celkové výměře 374 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu 300,- Kč/m2 společnosti

          Volaris s.r.o.

63/32 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XVI. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.4. 2009,

          odst. III, bod 4).

 

IV.              SOUHLASÍ :

 

63/33 S výběrem koncových uživatelů centrálního registru řidičů dle návrhu velitele Městské policie

          Přelouč.

63/34 S uzavřením smlouvy o partnerství mezi ZŠ Masarykovo nám. Přelouč a ZŠ Lanškroun na

          projekt „učíme se interaktivně“.

63/35 Ve smyslu ust. §330, o.s.ř. s převzetím movitých věcí – pračky ZANUSSI, rok výroby 2006,

           BTV Sony, úhlopříčka 72, rok výroby 2006 – z opakované bezvýsledné dražby č.j. 34E

           86/2008 městem Přelouč jako oprávněným na částečnou úhradu ve výši 2500,- Kč vymáhané

           pohledávky vedené pod č. 212/06.

 

 

 

    V.       JMENUJE :

 

63/36 Členy hodnotící komise k posouzení nabídek k veřejné zakázce zajištění ostatní dopravní

           obslužnosti města Přelouče: Ing. Pavel Matouš (náhradník Ing. Vladimír Záleský), Lubomír  

           Novotný  (Jiří Dobruský), Ing. Ivan Moravec (Ing. Vlastimil Hývl), Ladislav Mifek (Mgr.

           Vlastimil Rambousek),  Mgr. Luděk Bárta (Mgr. Lubor Pacák).

 

VI.              ZAMÍTÁ :

 

63/37 Na základě  stanoviska projektové manažerky společnosti s.r.o. OHGS Ústí n. Orlicí žádost

           Ing. Jana D. o možnosti zřídit sídlo sdružení oddílu basketu Přelouč na adrese nové sportov-

           ní haly.

63/38 Žádost SK Kuželky Přelouč o finanční příspěvek na instalaci protihlukové stěny na vstupu do

          objektu kuželky.

63/39 Žádost manželů E. o přidělení domu č.p. 243   v Pardubické ul. v Přelouči za účelem

          nájemního bydlení.

 

  VII.      STANOVÍ :

 

63/40 Nájemné v nově postaveném bytě pro správce sportovní haly při ZŠ Smetanova v Kladenské ul.

          v Přelouči velikosti 3+kk o výměře 102 m2 na 46,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu.

 

 VIII.     UKLÁDÁ :

 

63/41 Tajemníkovi MěÚ předložit radě města v termínu do 30.6. 2009 rozúčtování nákladů na topení a

           ohřev vody v č.p. 433 v ul. Za Fontánou za rok 2008 dle jednotlivých odběratelů.

63/42 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 11.6. 2009 prostřednictvím odboru SMI kontrolu

           řádného odstranění vad ve smyslu podané žaloby na odstranění vytčených vad bytového díla –

           domu č.p. 1537- 1540 a na základě výsledku provedené kontroly buď zajistit neprodlené zpět-

           vzetí žaloby na odstranění  vad nebo při zjištění jejich nedostatečného odstranění pokračování

           v soudním řízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                             Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                                    místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi