Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 54. schůze rady města

konané dne 23.2.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________54. schůze rady města konané dne 23.2. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

54/  1 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady města za rok 2008.

54/  2 Výsledky inventarizačních prací k 31.12. 2008.

54/  3 Vyhodnocení výběru užitkového vozidla pro potřeby JSDH Přelouč.

54/  4 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 11.2. 2009.

54/  5 Splnění úkolu rady města č. 51/29, 51/31, 51/32, 51/33, 53/38, 53/40, 53/42.

54/  6 Že ke dni 16.7. 2007 došlo k přechodu nájmu bytu v Přelouči podle § 706, odst. 1 občanského zákoníku ze zemřelé pí. M.V,datum úmrtí…..  na syny L.V., a B.V., kterým byla dána                     pro neplacení nájemného v listopadu 2008 výpověď  a že po opuštění  společné domácnosti p. L.V. v …… došlo k přechodu nájmu bytu v Přelouči podle § 706, a § 708 Občanského zákoníku, na družku O.F. a nezletilou dceru D.V.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

54/  7 Smlouvu o dílo na odchyt zdivočelých holubů ve městě  uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Mgr.  Milošem K. – DDD,.

54/  8 Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Přelouč

          a společností AGRA – Bohemia, a.s.

54/  9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a vlastníkem pozemku K+R

          Projekt s.r.o. se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1, zastoupený společností Penny Market,

          s.r.o. Jirny 353,  na část pozemku p.č. 881/11 v k.ú. Přelouč.

54/10 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5000,- Kč Charitě Přelouč na provoz Rodinného

          centra Kubíček.

54/11 Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč Základní kynologické organizaci Přelouč na údržbu

          areálu cvičiště psů.

54/12 Zvýšení stavu pracovníků v příspěvkové organizaci Technické služby města Přelouče proti roku

          2008 o 0,9 pracovníka.

54/13 Rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2008 do fondů

          těchto příspěvkových organizací .

54/14 Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem u fontány, Přelouč

          na poskytování hotových jídel vč. dietních Pečovatelské službě Přelouč v roce 2009.

54/15 Jako nejvýhodnější nákup užitkového vozidla pro potřeby zásahové jednotky SDH Přelouč

          vozidlo Renault Trafic Combi Van dodavatele France Car s.r.o. Pardubice za cenu 499 999,- Kč

          vč. DPH.

54/16 Návrh textu na památník „ke vzniku samostatného československého státu“ u Sokolovny.

54/17 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Urbanice na úseku přestupků na dobu neurčitou za

          roční paušální úhradu ve výši 2 000,- Kč od roku 2009 a dále uzavření veřejnoprávní smlouvy

          na úseku sociálně-právní ochrany dětí na dobu neurčitou.

54/18 Pořadí uchazečů o pracovní místo „správce sportovní haly“ dle zprávy výběrové komise ze dne

          23.2. 2009.

 

 

 

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

54/19 S požadavkem ZUŠ nakoupit dva hrnčířské kruhy, tenor B a lesní roh B-F v celkové hodnotě

          cca  82 000,- Kč z provozních prostředků školy pro rok 2009.

54/20 S použitím znaku města na technických prostředcích k zabránění odjezdu vozidla Městské

          policie Přelouč.

 

  IV.     JMENUJE :

 

54/21 Konkurzní komisi  konkurz na funkci ředitele Domu dětí a mládeže Přelouč ve složení:

          předseda Ing. Ivan Moravec,

          členové: Ing. Jan Černý, Mgr. Mikyska Luboš,  Homolová Jana, Mgr. Klára Jelínková,

          Alena Hanušová,

          tajemnici: Helena Vítková, vedoucí personálního a mzdového oddělení MÚ (není členem

          konkurzní komise, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise).

 

    V.     DOPORUČUJE :

 

54/22 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu evid.č. 918352849 uzavřenou mezi Českou

          republikou – Ministerstvem obrany a městem Přelouč na převod nepotřebného vojenského

          majetku – areálu kasáren a ragbyového hřiště.

54/23 Zastupitelstvu města schválit vklad níže uvedeného majetku města Přelouče do obchodní spole-

          čnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice jako nepeněžní

          vklad v hodnotě dle znaleckého posudku: vodovodní řád v ul. Jana Dítěte, vodovodní řád

          průmyslová zóna, kanalizační řád pro bytové domy v ul. Jana Dítěte, kanalizační řád 

          průmyslová zóna a kanalizace Lohenice.

54/24 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1475/1, části p.p.č. 237/6 a

          části pozemku p.p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 856 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/25 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1475/1, části pozemku p.p.č.

          237/6   v k.ú. Přelouč o výměře cca 703 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/26 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1475/1, části pozemku p.p.č.

          237/6 v k.ú. Přelouč o výměře cca 675 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/27 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 v k.ú. Přelouč o

          výměře cca 590 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/28 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 v k.ú. Přelouč o výmě-

          ře cca 630 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/29 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 a části pozemku p.p.č.

           237/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 709 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

54/30 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 v k.ú. Přelouč o

          výměře cca 280 m2 za cenu minimálně 800,- Kč/m2.

54/31 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 091807010  uzavřenou mezi Českou republikou

          – Ministerstvem obrany a městem Přelouč na převod movitého majetku nacházejícího se

          v budovách převáděných do majetku města darovací smlouvou.

54/32 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města na rok 2009,  kapitoly

          výdajů,  částku ve výši 500 000,- Kč na pořízení užitkového vozidla pro zásahovou jednotku

          SDH města Přelouče.

 

   VI.     ROZHODUJE :

 

54/33 Že radiobusy budou v systému MHD Přelouč využívány pouze o víkendu.

 

 VII.     VYHLAŠUJE :

 

54/34 Zahájení prvního kola prodeje bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubické v Přelouči

          dnem 13.3. 2009.

 

VIII.     RUŠÍ :

 

54/35 Část usnesení rady č. 53/10 tohoto znění : a jejich pronájem jménem vlastníka na jeho účet po –

          věřenou organizací.

54/36 Usnesení rady města č. 52/15.

 

    IX.     ZAMÍTÁ :

 

54/37 Uzavření dohody s obcí Veselí o hrazení neinvestičních výdajů na žáky MŠ pro školní rok

          2008/2009 s odvoláním na ustanovení odst. 2, § 179, Školského zákona 561/2004 Sb.

54/38 Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s obcí Stojice ze dne 5.2. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                                  místostarosta

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Během úprav

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi