Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 47. schůze rady města

konané dne 24.11.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 47. schůze rady města konané dne 24.11. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

47/  1 Oznámení Charity Přelouč o konání Tříkrálové sbírky ve dnech 5.-7. ledna 2009 ve městě 

          Přelouč, dne 6.1. 2009 v místní části Štěpánov, 7.1. 2009 v místní části Klenovka a 6.1. 2009

          v obci Jankovice.

47/  2 Přehled o čerpání finančních prostředků na investiční akce z rozpočtu města na rok 2008.

47/  3 Že v případě neúspěšného jednání starostky města s generálním ředitelem zhotovitele akce

          „Sportovní  areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, Ing. Janem B.,

          o umožnění výstavby parkovacích ploch na pozemcích souvisejících se stavbou areálu 

          případným jiným subjektem v době do 30.6. 2009, lze tyto parkovací plochy realizovat převážně         

          až ve 3. čtvrtletí roku 2009.

47/  4 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 19.11. 2008.

47/  5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          24.11.08

47/  6 Žádost p. V.P. č o pronájem

          městského bytu.

47/  7 Informaci o návrhu na vydávání měsíčního kulturního zpravodaje ve městě Přelouč.

47/  8 Žádost občanského sdružení Laxus, Hradec Králové o finanční příspěvek z rozpočtu města na

          činnost v roce 2009.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

47/  9 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a OREDO, s.r.o. Hradec Králové na  dopra-

          cování  návrhu jízdních řádů a způsobu připomínkování jízdních řádů MHD veřejností.

47/10 Odměny za 2. pololetí 2008 dle § 134, zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol a

          školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

47/11 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací dle předlože-

           ného návrhu.

47/12 Výplatu mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva  dle předloženého návrhu.

47/13 Smlouvu o dílo č. 0111/2008 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mydat, s.r.o. na vypracování

          projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na výstavbu nové  budovy MěÚ Přelouč.

47/14 Ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a Rekla, s.r.o. dohodou ke dni

          31.12. 2008.

47/15 S účinností od 1.1. 2009 nový organizační řád Městského úřadu Přelouč č. 7/2008.

47/16 Uzavření individuálních veřejnoprávních smluv na dobu neurčitou na úseku přestupků 

           s jednotlivými obcemi ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč, a to s obcemi

           Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Lipoltice, Přelovice, Selmice, Semín, Sopřeč, Strašov,

           Žáravice, Brloh, Sovolusky, Svojšice, Mokošín, Svinčany, Valy, Janovice, Litošice, Jeníkovice,

           Kladruby n. Labem, Turkovice, Choltice, Tetov, Veselí, Vápno, Přepychy při stanovení

           paušální úhrady nákladů výkonu agendy přestupků od r. 2009 na částku 2 000,- Kč za

           kalendářní rok.

47/17 Uzavření individuálních veřejnoprávních smluv na dobu neurčitou na úseku některých 

          záležitostí sociálně - právní ochrany dětí s jednotlivými obcemi ve správním obvodu obce s roz-

          šířenou působností Přelouč a to o obcemi Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Lipoltice,

          Přelovice, Selmice, Semín, Sopřeč, Strašov, Žaravice, Brloh, Sovolusky, Svojšice, Mokošín,

          Svinčany, Valy, Jankovice,  Litošice, Jeníkovice, Kladruby n. Labem, Turkovice, Choltice,

          Tetov, Přepychy při zachování původní úhrady nákladů výkonu této agendy podle dosavadních

          smluv, a to od r. 2009.

47/18 Finanční příspěvky ze sportovního fondu :

  • 13 000 Kč oddílu ragby,
  •   3 000 Kč  oddílu kopané,
  •   3 000 Kč oddílu florbalu,
  •   3 000 Kč oddílu hokejbalu,
  •   3 000 Kč  oddílu basketbalu.

47/19 Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 44, Masarykovo nám. v Přelouči (restaurace a

          pivnice  včetně skladů) a části pozemku p.p.č. 171 v k.ú. Přelouč p. J. N., Kutná Hora.

47/20 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P.Š, bytem Přelouč na koupi náhradních dílů ze speciálního automobilu – cisternové stříkačky zn. Škoda,

          typu 706 CAS 25.

47/21 Finanční dar  ve výši 1 000,- Kč rodičům občana města, který se narodí v příslušném kalendář-

          ním roce jako první. Dar bude rodičům předáván při akci „Slavnostní rozsvícení vánočního

          stromu“ na Masarykově nám.

 

 III.     VYHLAŠUJE  ZÁMĚR :

 

47/22 Na pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, v budově bez

          č.p. na pozemku st.p.č. 582/28, budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 2228/1 a st.p.č. 2228/2,

          pozemku st.p.č. 2228/1 a zpevněné plochy na tomto pozemku, pozemku st.p.č. 2227/1 a

          zpevněné plochy na tomto pozemku, pozemku p.p.č. 582/30, části pozemku p.p.č. 582/31,

          části pozemku p.p.č. 1928/2 a části pozemku p.p.č. 1928/4, vše v k.ú. Přelouč za roční nájemné

          242 600,- Kč.

 

  IV.     SOUHLASÍ :

 

47/23 S požadavkem ZUŠ Přelouč nakoupit tympány v hodnotě cca 90 000 Kč z investičního fondu

           školy.

47/24 S požadavkem  příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče nakoupit kopírovací

          stroj v hodnotě cca 30 000 Kč    a mikroportovou sadu s příslušenstvím v celkové hodnotě cca

          cca 50 000 Kč z rozpočtu příspěvkové organizace.

47/25 S požadavkem ZUŠ Přelouč nakoupit 2 ks keramických tabulí v celkové hodnotě cca 22 000 Kč

          z provozních prostředků školy.

47/26 S umístěním horolezecké stěny na p.p.č. 44/1 a st.p.č. 81 u budovy č.p. 243 s tím, že Junák,

          středisko Přelouč, zajistí ve vlastní režii potřebnou dokumentaci a bezpečný provoz stěny.

 

    V.     ROZHODUJE :

 

47/27 Že grafická úprava uvítacích tabulí na příjezdech do města bude zhotovena dle předloženého

          návrhu č. 2.

47/28 Že komunikace v ul. Tůmy Přeloučského, Hálkova a Arnoštova budou živičného povrchu,

           parkoviště a chodníky ze zámkové dlažby v barevném provedení.

 

   VI.     UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

47/29 Z pokynu tajemníka č. 2/2006 a souhlasí, že zpracovatelem projektové dokumentace pro územní

          a stavební řízení na výstavbu nové samostatné budovy městského úřadu bude firma Mydat, s.r.o.  

          Přelouč.

 

  VII.     DOPORUČUJE :

 

47/30 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočet města Přelouče na rok 2009.

47/31 Zastupitelstvu města Přelouče nepřidělit v roce 2009 komisi místní samosprávy Lhota – Škudly

          finanční prostředky k užití za závažné porušení Pravidel pro nakládání s finančními prostředky.

47/32 Zastupitelstvu města Přelouče vydat na rok 2009 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o

          místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

          odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1. 2009.

 

  VIII.     JMENUJE :

 

47/33 Od 1.1. 2009 za město Přelouč do školské rady:

  • ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45 - MUDr. J.P. a Ing. Ivana Moravce,
  • ZŠ Přelouč, Smetanova 1509 – Ing. Z.K. a M.M.,
  • ZŠ praktická Přelouč – H.N. a L.V.

47/34 Ústřední inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetku města k 31.12. 2008

           ve složení : předseda – Ing. Ivan Moravec, členové – Ing. Lejhancová Ivana, Ing. Volfová

           Zdeňka.

47/35 Komisi pro projednávání rozpočtových změn uplatněných zhotovitelem akce „Sportovní areál

           ZŠ Smetanova“, reg.č. CZ 1:13./2.2.00/02.00056, formou jednacího řízení bez uveřejnění,

           ve složení Pavel Myška (náhradník Ing. Jan Navrátil), Lubomír Novotný (náhradník Josefa

           Zdražilová), Miroslav Manžel (náhradník Ilona Grohmanová) a Josef Štěpánek (náhradník

           Ing. Jiří Jura).

47/36 Mgr. L. R. členkou redakční rady Přeloučského Roštu.

 

    IX.     DELEGUJE :

 

47/37 Jako zástupce zadavatele do komise pro projednávání rozpočtových změn, uplatněných

          zhotovitelem akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. Č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056,  

          Ing.  Ivana Moravce (náhradník Irena Burešová).

 

     X.     POVĚŘUJE :

 

47/38 Starostku města pí. Irenu Burešovou jednáním s generálním ředitelem zhotovitele akce „Sporto-

          vní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, Ing. J.B., za úče-

          lem získání souhlasu pro výstavbu parkovacích ploch na pozemcích souvisejících se stavbou

          areálu zhotovitelem vzešlých z výběrového řízení a realizací v době trvání smluvního vztahu na

          zhotovení akce s jeho firmou, tj. do 30.6. 2009.     

 

     XI.     ODVOLÁVÁ :

 

47/39 Z důvodu nečinnosti komise místní samosprávy Lhota – Škudly  jejího předsedu p. M.

           Š..

 

   XII.     NESOUHLASÍ :

 

47/40 Se změnou projektu autobusového nádraží (financování přístavby Veolie).

 

  XIII.     ZAMÍTÁ :

 

47/41 Žádost pí. D.P. o finanční příspěvek na činnost  Tanečního klubu Chvaletice

          z důvodu vyčerpání finančních prostředků z rozpočtu města určených pro kulturní účely .

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                            Ing.  Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                                 místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi