Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 47. schůze rady města

konané dne 24.11.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 47. schůze rady města konané dne 24.11. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

47/  1 Oznámení Charity Přelouč o konání Tříkrálové sbírky ve dnech 5.-7. ledna 2009 ve městě 

          Přelouč, dne 6.1. 2009 v místní části Štěpánov, 7.1. 2009 v místní části Klenovka a 6.1. 2009

          v obci Jankovice.

47/  2 Přehled o čerpání finančních prostředků na investiční akce z rozpočtu města na rok 2008.

47/  3 Že v případě neúspěšného jednání starostky města s generálním ředitelem zhotovitele akce

          „Sportovní  areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, Ing. Janem B.,

          o umožnění výstavby parkovacích ploch na pozemcích souvisejících se stavbou areálu 

          případným jiným subjektem v době do 30.6. 2009, lze tyto parkovací plochy realizovat převážně         

          až ve 3. čtvrtletí roku 2009.

47/  4 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 19.11. 2008.

47/  5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          24.11.08

47/  6 Žádost p. V.P. č o pronájem

          městského bytu.

47/  7 Informaci o návrhu na vydávání měsíčního kulturního zpravodaje ve městě Přelouč.

47/  8 Žádost občanského sdružení Laxus, Hradec Králové o finanční příspěvek z rozpočtu města na

          činnost v roce 2009.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

47/  9 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a OREDO, s.r.o. Hradec Králové na  dopra-

          cování  návrhu jízdních řádů a způsobu připomínkování jízdních řádů MHD veřejností.

47/10 Odměny za 2. pololetí 2008 dle § 134, zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol a

          školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

47/11 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací dle předlože-

           ného návrhu.

47/12 Výplatu mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva  dle předloženého návrhu.

47/13 Smlouvu o dílo č. 0111/2008 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mydat, s.r.o. na vypracování

          projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na výstavbu nové  budovy MěÚ Přelouč.

47/14 Ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a Rekla, s.r.o. dohodou ke dni

          31.12. 2008.

47/15 S účinností od 1.1. 2009 nový organizační řád Městského úřadu Přelouč č. 7/2008.

47/16 Uzavření individuálních veřejnoprávních smluv na dobu neurčitou na úseku přestupků 

           s jednotlivými obcemi ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč, a to s obcemi

           Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Lipoltice, Přelovice, Selmice, Semín, Sopřeč, Strašov,

           Žáravice, Brloh, Sovolusky, Svojšice, Mokošín, Svinčany, Valy, Janovice, Litošice, Jeníkovice,

           Kladruby n. Labem, Turkovice, Choltice, Tetov, Veselí, Vápno, Přepychy při stanovení

           paušální úhrady nákladů výkonu agendy přestupků od r. 2009 na částku 2 000,- Kč za

           kalendářní rok.

47/17 Uzavření individuálních veřejnoprávních smluv na dobu neurčitou na úseku některých 

          záležitostí sociálně - právní ochrany dětí s jednotlivými obcemi ve správním obvodu obce s roz-

          šířenou působností Přelouč a to o obcemi Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Lipoltice,

          Přelovice, Selmice, Semín, Sopřeč, Strašov, Žaravice, Brloh, Sovolusky, Svojšice, Mokošín,

          Svinčany, Valy, Jankovice,  Litošice, Jeníkovice, Kladruby n. Labem, Turkovice, Choltice,

          Tetov, Přepychy při zachování původní úhrady nákladů výkonu této agendy podle dosavadních

          smluv, a to od r. 2009.

47/18 Finanční příspěvky ze sportovního fondu :

  • 13 000 Kč oddílu ragby,
  •   3 000 Kč  oddílu kopané,
  •   3 000 Kč oddílu florbalu,
  •   3 000 Kč oddílu hokejbalu,
  •   3 000 Kč  oddílu basketbalu.

47/19 Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 44, Masarykovo nám. v Přelouči (restaurace a

          pivnice  včetně skladů) a části pozemku p.p.č. 171 v k.ú. Přelouč p. J. N., Kutná Hora.

47/20 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P.Š, bytem Přelouč na koupi náhradních dílů ze speciálního automobilu – cisternové stříkačky zn. Škoda,

          typu 706 CAS 25.

47/21 Finanční dar  ve výši 1 000,- Kč rodičům občana města, který se narodí v příslušném kalendář-

          ním roce jako první. Dar bude rodičům předáván při akci „Slavnostní rozsvícení vánočního

          stromu“ na Masarykově nám.

 

 III.     VYHLAŠUJE  ZÁMĚR :

 

47/22 Na pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, v budově bez

          č.p. na pozemku st.p.č. 582/28, budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 2228/1 a st.p.č. 2228/2,

          pozemku st.p.č. 2228/1 a zpevněné plochy na tomto pozemku, pozemku st.p.č. 2227/1 a

          zpevněné plochy na tomto pozemku, pozemku p.p.č. 582/30, části pozemku p.p.č. 582/31,

          části pozemku p.p.č. 1928/2 a části pozemku p.p.č. 1928/4, vše v k.ú. Přelouč za roční nájemné

          242 600,- Kč.

 

  IV.     SOUHLASÍ :

 

47/23 S požadavkem ZUŠ Přelouč nakoupit tympány v hodnotě cca 90 000 Kč z investičního fondu

           školy.

47/24 S požadavkem  příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče nakoupit kopírovací

          stroj v hodnotě cca 30 000 Kč    a mikroportovou sadu s příslušenstvím v celkové hodnotě cca

          cca 50 000 Kč z rozpočtu příspěvkové organizace.

47/25 S požadavkem ZUŠ Přelouč nakoupit 2 ks keramických tabulí v celkové hodnotě cca 22 000 Kč

          z provozních prostředků školy.

47/26 S umístěním horolezecké stěny na p.p.č. 44/1 a st.p.č. 81 u budovy č.p. 243 s tím, že Junák,

          středisko Přelouč, zajistí ve vlastní režii potřebnou dokumentaci a bezpečný provoz stěny.

 

    V.     ROZHODUJE :

 

47/27 Že grafická úprava uvítacích tabulí na příjezdech do města bude zhotovena dle předloženého

          návrhu č. 2.

47/28 Že komunikace v ul. Tůmy Přeloučského, Hálkova a Arnoštova budou živičného povrchu,

           parkoviště a chodníky ze zámkové dlažby v barevném provedení.

 

   VI.     UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

47/29 Z pokynu tajemníka č. 2/2006 a souhlasí, že zpracovatelem projektové dokumentace pro územní

          a stavební řízení na výstavbu nové samostatné budovy městského úřadu bude firma Mydat, s.r.o.  

          Přelouč.

 

  VII.     DOPORUČUJE :

 

47/30 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočet města Přelouče na rok 2009.

47/31 Zastupitelstvu města Přelouče nepřidělit v roce 2009 komisi místní samosprávy Lhota – Škudly

          finanční prostředky k užití za závažné porušení Pravidel pro nakládání s finančními prostředky.

47/32 Zastupitelstvu města Přelouče vydat na rok 2009 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o

          místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

          odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1. 2009.

 

  VIII.     JMENUJE :

 

47/33 Od 1.1. 2009 za město Přelouč do školské rady:

  • ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45 - MUDr. J.P. a Ing. Ivana Moravce,
  • ZŠ Přelouč, Smetanova 1509 – Ing. Z.K. a M.M.,
  • ZŠ praktická Přelouč – H.N. a L.V.

47/34 Ústřední inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetku města k 31.12. 2008

           ve složení : předseda – Ing. Ivan Moravec, členové – Ing. Lejhancová Ivana, Ing. Volfová

           Zdeňka.

47/35 Komisi pro projednávání rozpočtových změn uplatněných zhotovitelem akce „Sportovní areál

           ZŠ Smetanova“, reg.č. CZ 1:13./2.2.00/02.00056, formou jednacího řízení bez uveřejnění,

           ve složení Pavel Myška (náhradník Ing. Jan Navrátil), Lubomír Novotný (náhradník Josefa

           Zdražilová), Miroslav Manžel (náhradník Ilona Grohmanová) a Josef Štěpánek (náhradník

           Ing. Jiří Jura).

47/36 Mgr. L. R. členkou redakční rady Přeloučského Roštu.

 

    IX.     DELEGUJE :

 

47/37 Jako zástupce zadavatele do komise pro projednávání rozpočtových změn, uplatněných

          zhotovitelem akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. Č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056,  

          Ing.  Ivana Moravce (náhradník Irena Burešová).

 

     X.     POVĚŘUJE :

 

47/38 Starostku města pí. Irenu Burešovou jednáním s generálním ředitelem zhotovitele akce „Sporto-

          vní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, Ing. J.B., za úče-

          lem získání souhlasu pro výstavbu parkovacích ploch na pozemcích souvisejících se stavbou

          areálu zhotovitelem vzešlých z výběrového řízení a realizací v době trvání smluvního vztahu na

          zhotovení akce s jeho firmou, tj. do 30.6. 2009.     

 

     XI.     ODVOLÁVÁ :

 

47/39 Z důvodu nečinnosti komise místní samosprávy Lhota – Škudly  jejího předsedu p. M.

           Š..

 

   XII.     NESOUHLASÍ :

 

47/40 Se změnou projektu autobusového nádraží (financování přístavby Veolie).

 

  XIII.     ZAMÍTÁ :

 

47/41 Žádost pí. D.P. o finanční příspěvek na činnost  Tanečního klubu Chvaletice

          z důvodu vyčerpání finančních prostředků z rozpočtu města určených pro kulturní účely .

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                            Ing.  Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                                 místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Tůma Přeloučský

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi