Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 44. schůze rady města

konané dne 13.10.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________44. schůze rady města konané dne 13.10. 2008___________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

44/  1 Prezentaci návrhu výstavby nové budovy Městského úřadu Přelouč.

44/  2 Žádost manželů Š. bytem Přelouč o odkoupení pozemku  

          v majetku města.

44/  3 Žádost PaedDr. M.J. bytem Přelouč o odkoupení části obecního

          pozemku p.č. 237/6.

44/  4 Nabídku Pardubického kraje o zapojení města Přelouče do mezinárodního projektu Euroklíč.

44/  5 Personální změnu hlavního projektového manažera realizačního týmu akce „Sportovní areál

          ZŠ Smetanova Přelouč“- reg.č.: CZ 1.13./2.2.00/00056.

44/  6 Žádost p. M.Č. bytem Přelouč o odkoupení části pozemku p.č. 1277/9.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

44/ 7 Návrh programu  XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

44/  8 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období

          2008 – 2009 jako aktualizovanou přílohu Nařízení města č. 1/2000 o povinnostech při zaji-

          šťování zimní údržby místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

44/  9 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 4 000,- Kč Domovu sv. Josefa, Žireč.

44/10 Využít darovaný vojenský areál ragbyového hřiště pro sportovní využití Rugby Clubu Přelouč.

44/11 Využít darovaný vojenský areál „Kasárna Přelouč“ na rekonstrukci pro umístění staveb pro

           administrativu, staveb pro skladování, výrobní služby a pohotovostní byty.

44/12 Prodloužení tříměsíční lhůty pro zaplacení kupní ceny za koupi bytu

          v ul. ČSA v Přelouči pí. H.M. do 14.10. 2008.

44/13 Použití zůstatku finanční částky určené k pořádání koncertu 28.10. 2008 na vánoční zpívání

          dne 23.12. 2008 a rozsvícení vánočního stromečku 29.11. 2008.

44/14 Termíny konání schůzí rady města dne 10.11., 24.11., 8.12. a termín pro konání zasedání

           zastupitelstva města dne 18.12. 2008.

44/15 Zadání zpracování projektové dokumentace na přemístění víceúčelového sportovního hřiště –

          akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č.: CZ 1.13./2.2.00/00056.

44/16 Uzavření nájemní smlouvy s dosavadní uživatelkou  pí. S..D., nahrazující dohodu o

          podmínkách bydlení ve služebním bytě podle ust. § 713 Občanského zákoníku.

44/17 Uzavření nájemní smlouvy s účinností od 13.10. 2008 na dobu určitou 5 let na byt, Přelouč s dosavadní uživatelkou pí. B.T., nahrazující dohodu

          o  podmínkách bydlení ve služebním bytě podle ust. § 713 Občanského zákoníku.

44/18 Uzavření nájemní smlouvy s účinností od 13.10. 2008  na dobu určitou 5 let na byt Přelouč s dosavadní uživatelkou pí. Š.J., nahrazující dohodu o

          podmínkách bydlení ve služebním bytě podle ust. § 713 Občanského zákoníku.

44/19 Uzavření nájemní smlouvy s účinností od 13.10. 2008  na dobu určitou 5 let na byt Přelouč s dosavadní uživatelkou pí. J.Ř, nahrazující dohodu o

           podmínkách bydlení ve služebním bytě podle ust. § 713 Občanského zákoníku.

 

  III.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

44/20 Na pronájem prostor restaurace Občanské záložny v č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči.

 

 

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

44/21 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření V rozpočtu města pro rok 2008  s tím, že vý-

          daje budou činit 217 901 tis. Kč.

44/22 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu  části pozemků p.p.č. 16/3, p.p.č. 16/49 a p.p.č.

          226/3 v k.ú. Klenovka z vlastnictví města za část pozemku p.p.č. 16/46 v k.ú. Klenovka z

          vlastnictví pí. L.J. a p. J.K..

44/23 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1453/4 v k.ú. Přelouč o

          výměře cca 130 m2 za cenu minimálně 200,- Kč/m2.

44/24 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 139/2, p.p.č. 394, č. 101/3

          (PK) , 104/3 (PK) a 567/3 (PK) v k.ú. Lohenice u Přelouče z vlastnictví ČR s právem hospo-

          daření pro Lesy České republiky, s.p.

44/25 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2009 částku ve výši 350 000,- Kč na

          „Management projektu ve vztahu k ROP NUTS II SV na projekt Autobusové nádraží Přelouč“.

44/26 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2009 částku ve výši 300 000,- Kč na

          zpracování žádostí o dotaci akce „Zateplení mateřské školy Přelouč“ a „Zateplení základní ško-

          ly praktické Přelouč“.

44/27 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2009 částku ve výši 100 000,- Kč na

          podporu činnosti informačního centra Bujnoch Přelouč.

44/28 Zastupitelstvu města schválit dokončení zpracování studie severní varianty obchvatu v celém

          rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo.

44/29 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XIX. zasedání zastupitelstva města ze dne 27.3. 2002, 

          bod VII, odst. 2), ze dne 23.1. 2002, bod V, odst. 1) a ze dne 26.6. 2003, bod III, odst. 11).

44/30 Zastupitelstvu města schválit nový návrh výstavby samostatné budovy městského úřadu 

           dle prezentace Ing . arch. Košaře a fy MYDAT Přelouč (5 nadzemních a 1 podzemní podlaží).

44/31 Zastupitelstvu města schválit zpracování projektové dokumentace na stavbu budovy nového

          městského úřadu pro územní a stavební řízení.

44/32 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 1277/9 v k.ú. Přelouč za cenu

          minimálně 600,- Kč/m2.

44/33 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 461/2 v k.ú. Přelouč o výměře

          cca 14 000 mza cenu minimálně 300,- Kč/m2.

44/34 Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku  č. 1/2008 Požární řád města Přelouče.

 

 

     V.     POSTUPUJE :

 

44/36 Právnímu oddělení žádost o snížení pokuty p. V.J. bytem,

          Přelouč.

 

    VI.     TRVÁ :

 

44/37 Na znění usnesení rady města č. 41/29 a 41/30 (projednávání územního plánu v zastupitelstvu).

 

   VII.     POVĚŘUJE :

 

44/38 Řízením Městské policie Přelouč s účinností od 1.11. 2008 p. Bc. Martina Karabce.

44/39 P. Bc. Martina Karabce plněním těchto úkolů při řízení Městské policie Přelouč:

          -    řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí pracovní výsledky zaměstnanců, jejich poměr k práci a  

               k  pracovnímu kolektivu, řídí stanici městské policie

          -   vytváří příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro uspokojování

               jejich kulturních a sociálních potřeb

          -   zabezpečuje dodržování právních i jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní

               kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, aby nedocházelo k porušování

               pracovní kázně a k neplnění povinností

  • kontroluje, zda podřízení zaměstnanci řádně využívají pracovní dobu
  • na základě vyhodnocení bezpečnostní situace, všeobecně závazných právních norem a

interních předpisů řídí a organizuje činnost městské policie. Na služebních poradách

pravidelně hodnotí činnost a výslednost městské policie u jednotlivých strážníků

  • odpovídá za řádný chod stanice městské policie, ochranu utajovaných skutečností, hospo-

dárné využití svěřených prostředků, jejich údržbu a provoz, dodržování předpisů v oblasti

materiálního a finančního zabezpečení, ochranu uložených zbraní a střeliva

         -    odpovídá za služby, efektivní výkon dozorčí  a hlídkové služby, využití sil a prostředků

               v souladu s potřebami  bezpečnostní situace v katastrálním území města

         -    zajišťuje spolupráci s obecními úřady a Policií ČR v oblasti místních záležitostí veřejného

               pořádku podle zvláštních předpisů, v potřebné míře udržuje kontakt se státními orgány,

               právnickými a fyzickými osobami

  • plní úkoly uložené starostou města Přelouče
  • integrovaný záchranný systém – spolupracuje se složkami zainteresovanými tj. Hasičský

záchranný sbor, Záchranná zdravotnická služba, Policie České republiky, Letecká záchran-

ná služba Hradec Králové

-     ochrana majetku města a občanů – asistuje při převozu větších finančních částek, monitoruje

      vybrané části města pomocí kamerového systému, obsluhuje pult centralizované ochrany,

      nepřetržitě monitoruje tísňovou linku 156.

 

  VIII.     UKLÁDÁ :
 

44/40 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 10.11. 2008 přehled nevyřízených žádostí

           občanů o nákup, prodej či směnu pozemků města.

44/41 Tajemníkovi MěÚ v termínu do 31.12. 2008 vytypovat náhradní  lokalitu vhodnou pro potřeby

           Cross club Přelouč.

 

    IX.     PRODLUŽUJE :

 

44/42 Termín pro splnění úkolu rady města č. 39/19 do 31.12. 2008.

 

      X.     ZAMÍTÁ :

 

44/43 Žádost p. J. S. o přehodnocení výše nájemného z bytu určeného pro provoz školy.

 

     XI.     NEDOPORUČUJE :

 

44/44 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 1988 v k.ú. Přelouč o výměře

          156 m2 za cenu minimálně 600,- Kč/m2 z důvodu nevhodnosti umístění stavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                             místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi