Obsah

usnesení 32. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 12.5.2008

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________32. schůze rady města konané dne 12.5. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

32/  1 Zprávu odboru životního prostředí o počtu vykácené a nově vysázené zeleně ve městě a 

           místních částech za období 2006 – 2008.

32/  2 Přehled činností vykonaných na základě mandátní smlouvy a.s. A-Sangeo za období březen –

          duben 2008.

32/  3 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 28.4. 2008.

32/  4 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 5.5. 2008.

32/  5 Zápis ze schůze komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          7.5. 2008.

32/  6 Dopis Českého svazu bojovníků za svobodu , Klubu rodáků a přátel města Přelouče, TJ Sokol

          Přelouč, Junáku středisko Přelouč, Klubu Dr. Milady Horákové, Pěveckého sboru J.B. Foerster

          o umístění pamětní desky k 90. výročí vzniku Československé republiky.

32/  7 Splnění úkolu rady města č. 25/27, 26/28, 30/3 a 31/37 a úkolu zastupitelstva města č. VII/1 a

           VII/2 ze dne 13.12. 2007 a č. IX ze dne 28.2. 2008.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

32/  8 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písník Mělice – Lohenice na rok 2008.

32/  9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a vlastníky pozemku p.

           p.č. 917/24 v k.ú. Přelouč na pozemku p.p.č. 917/23 v k.ú. Přelouč.

32/10 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R. na byt v Pře-

           louči na dobu určitou do 30.9. 2008.

32/11 Realizaci návrhů dle zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne 28.4. 2008 s výjimkou bodu

           7).

32/12 Pronájem bytu o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 v Přelouči p.

          A. D., bytem Přelouč, od 1.6. 2008 na dobu neurči-

          tou (s možností stěhování se od 15.5. 2008).

32/13 Prominutí platby za nájem za měsíc květen 2008 v bytě č. 9  v ul. Sluneční č.p 1414 v Přelouči.

32/14 Pronájem prodejního místa ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu

          2008 takto:

          - prodejní místo č. 1 p. M.F., Holice za celkovou cenu 30 500,-  

             Kč,

          - prodejní místo č. 2 pí. L.V., Rosice  za celkovou cenu 30 500,- Kč,

          - prodejní místo č. 3 p. J. F., Kutná Hora za celkovou cenu 31 000,-

            Kč,

          - prodejní místo č. 4 p. J.K., Praha  za celkovou cenu 30 500,- Kč,

          - prodejní místo č. 8 p. J.O., Pardubice za cenu 10 000,- Kč,

          - prodejní místo č. 5 firmě Margy, s.r.o., za celkovou cenu 30 500,- Kč,         

          - zbylou část pozemku p.p.č. 66/1 p. Miloslavu Vařákovi, Mělice 59 za cenu 8 000,- Kč.

32/15 S účinností od 1.6. 2008 Organizační řád č. 4/08 Městského úřadu Přelouč, kterým se ruší  

          Organizační řád č. 9/06 ve znění všech změn.

32/16 Umístění pamětní desky Československým legionářům u památníku T.G. Masaryka na Masary-

           kově náměstí v Přelouči.

32/17 Z důvodu živelné pohromy pronájem bytu v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči p. P. H.

            od 28.4. 2008 na dobu 6 měsíců.

32/18 Prodej 30 ks použitých žulových kostek p.L.N. za 

           cenu 10,- Kč/ks.

           

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

32/19 S projektem výstavby fotovoltaické elektrárny v k.ú. Klenovka a konstatuje, že podpoří změnu

          územního plánu města, která tuto výstavbu umožní.

32/20 S ukončením nájmu bytu v č.p. 1414, ul. Sluneční v Přelouči ke dni 31.5. 2008 dohodou   

          pí. V.K. bytem, Přelouč.

 

  IV.     ROZHODUJE :

 

32/21 O zvýšení nájemného od 1.7. 2008 v městských bytech v č.p. 1562, č.p. 1563, č.p. 1564 a č.p.

           1567 v ul. Jana Dítěte v Přelouči o míru inflace za rok 2007, tedy o 2,8%.

 

    V.     JMENUJE :

 

32/22 Komisi pro zadání zakázky , hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele 

           na opravu místní komunikace v Lohenicích ve složení: Pavel Myška (náhradník Jiří Dobruský),

           Lubomír Novotný (náhradník Ing. Jiří Jura), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Lukáš 

           Kuchyňka),  Josef Štěpánek (náhradník Jaroslav Zelený), Jaromír Runkas.

 

   VI.     DOPORUČUJE :

 

32/23 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2008 v rámci rozpočtového opatření  č.III

          částku 600 000,- Kč na výkup pozemků na výstavbu cyklostezky Přelouč – Lhota.

 

  VII.     POZASTAVUJE :

 

32/24 Prodej žulových kostek  z důvodu jejich použití pro potřeby města.

 

 VIII.     ZAMÍTÁ :

 

32/25 Žádost Regionálního muzea v Teplicích o finanční spoluúčast města Přelouče na vydání publi-

          kace „Historické rozšíření ryb v řece Labi“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                               Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                  místostarosta

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč