Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 28. schůze rady města

konané dne 10.3.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE
USNESENÍ

___________________   __28. schůze rady města konané dne 10.3. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

28/  1 Zprávu A-Sangea, a.s. o vykonaných činnostech za období listopad 2007 – únor 2008.

28/  2 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 20.2. 2008.

28/  3 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 21.2. 2008.

28/  4 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 25.2. 2008.

28/  5 Informaci o zjištění stavu znečišťování Švarcavy.

28/  6 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 27.2. 2008.

28/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 25.2. 2008.

28/  8 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 6.3.

          2008.

28/  9 Splnění úkolu rady města č. 22/30, 25/25, 25/24 a 26/29.

28/10 Sdělení pí. I.K. k žádosti o dotaci na činnost Klubu maminek a dětí Sluníčko.

28/11 Smlouvu o poskytování hotových jídel pro pečovatelskou službu  uzavřenou mezi městem  

           Přelouč a Domovem u fontány Přelouč.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

28/12 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací pro rok 2008.

28/13 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2008.

28/14 Zadávací podmínky  pro zadání zakázky malého rozsahu na provedení díla „Nákup a instalace

          laviček a odpadkových košů  pro město Přelouč“.

28/15 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na

          část pozemku p.p.č. 74/6 v k.ú. Mělice.

28/16 Směnnou smlouvu na směnu pozemku p.p.č. 1781/15 z vlastnictví města za pozemek st.p.č.

           209/1 z vlastnictví p. H.

28/17 Uzavření dohody o vzniku závazku p. R.H., k omezenému využití

          směňovaného pozemku p.p.č. 1781/15 v k.ú. Přelouč pouze pro účely výstavby nemovitostí

          sloužících k výdělečné činnosti a smluvních sankcích za nesplnění tohoto závazku.

28/18 Návrh smlouvy č. 01880632 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České

           republiky, která byla podepsána zástupcem Státního fondu životního prostředí dne 4.3. 2008.

28/19 Dodatek č.2 nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Přelouči uzavřené  

           dne 6.12. 2006 mezi městem Přelouč a p. P.P.

28/20  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a BECO Link, spol. s r.o.

           na části pozemků p.p.č. 749/3, p.p.č. 763/1, p.p.č. 763/5, p.p.č. 905/18 a p.p.č. 905/21 v k.ú.

           Přelouč.

18/21 Od 1.4. 2008 pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. na st.p.č. 2305 v k.ú. Přelouč 

           společnosti  Business  Information Systéms & Services Biss, s.r.o. za roční nájemné 

           170 000,- Kč .

18/22 Od 1.4. 2008 pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/30, zpe-

          vněných ploch pod přístřešky na pozemcích st.p.č. 582/36 a st.p.č. 582/37 a pozemků p.p.č.

          582/31, p.p.č. 582/34, části p.p.č. 1928/2 a části p.p.č. 1928/4, vše v k.ú. Přelouč společnosti

          Excalibur Army spol. s r.o. za roční nájemné 284 000,- Kč.

 

 

 

 

18/23 Od 1.4. 2008 pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, neby-

          tových prostor v budově bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/28, nebytových prostor v budově bez

          č.p. na pozemku st.p.č. 2228/1, zpevněné plochy pod přístřešky na pozemku st.p.č. 2227/1, části

          pozemku p.p.č. 1928/2 a části p.p.č. 1928/4, vše v k.ú. Přelouč společnosti Rekla spol. s r.o. za

          roční nájemné 242 000,- Kč.

18/24 Finanční příspěvky ze sportovního fondu  města:

-          10 000,- Kč oddílu ledního hokeje,

-            5 000,- Kč TJ Sokol, oddílu stolního tenisu,

-            5 000,- Kč oddílu nohejbalu Klenovka,    

-          10 000,- Kč oddílu florbalu Maddox.

18/25 Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro Klub maminek a dětí Sluníčko (Rodinné centrum

          Kulihrášek).

18/26 Finanční příspěvek ve výši 11 000,- Kč na činnost Hasičského sboru České hasičské jednoty

          Přelouč.

18/27 Realizaci návrhů dle zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne 21.2. 2008 s výjimkou bodu

          3) .

18/28 Vyhlášení soutěže „Květinový balkon roku 2008“.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

28/29 S vestavbou místnosti do půdního prostoru v  ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči

          p. R.Ch. při splnění daných podmínek.

28/30 S vyřazením mobilní buňky, vedené v soupisu základních prostředků města na účtu 021 20 –

          stavby pod inv.č. 910126 Sběrné suroviny Sportovní ulice s účetní hodnotou 42 000,- Kč z

          majetku města z důvodu jejího špatného technického stavu.

28/31 S požadavkem ZŠ Masarykovo nám. zakoupit interaktivní tabuli SmartBoard 680 v pořizovací

           hodnotě cca 74 000,- Kč z investičního fondu  s tím, že účetní odpisy budou rozpočítány na

           dobu 10 let.

28/32 S požadavkem osadního výboru Lohenice na nákup dvou stolů na stolní tenis v hodnotě cca

           14 000,- Kč. Tento nákup bude hrazen z prostředků na činnost osadního výboru Lohenice

           přidělených pro rok 2008.

 

   IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

28/33 Na výpůjčku pozemku st.p.č. 209/1 v k.ú. Přelouč za účelem výdělečné činnosti na dobu určitou

          do doby převodu nemovitostí bez č.p. stojících na tomto pozemku do vlastnictví města,  

          maximálně však do 31.12. 2008.

28/34 Na pronájem části nemovitosti – část střechy domu č.p. 1455 – 1457 v ul. Pardubická za účelem

          umístění antény a technologie mikrovlnných spojů za roční nájemné 14 000,- Kč bez DPH.

 

     V.     VYHLAŠUJE :

 

28/35 Zahájení prvního kola prodeje bytů v domech č.p. 136 v ul. Tůmy Přeloučského, č.p. 761, č.p. 

          762, č.p. 986, č.p. 987, č.p. 988 v ul. Československé armády a v č.p. 989 v ul. Pardubické

          v Přelouči dnem 12.3. 2008 s ukončením 12.9. 2008.

 

   VI.     ROZHODUJE :

 

18/36 Že vyhrazené parkování pro platící oprávněné osoby ve smyslu Nařízení obce č. 4/2006 bude

          rozšířené o tři parkovací místa v ul. Hradecká.

18/37 Že  termín platnosti parkovacích karet se stanovuje na den 31.12. 2008.

 

 

 

 

 

  VII.     VYPOVÍDÁ :

 

18/38 Ve tříměsíční výpovědní lhůtě nájemci p. V.Z., nájem bytu

            v ul. Pardubická v Přelouči a to z důvodu nezaplacení nájemného a úhrad

           za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši více než trojnásobku stanoveného měsíčního ná-

           jemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Tříměsíční výpovědní lhůta začne

           běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď

           nájemci doručena a skončí posledním dnem třetího kalendářního měsíce lhůty. V písemném 

           vyhotovení výpovědi bude nájemce poučen ve smyslu ust. § 711, odst. 3 Občanského zákoníku.

 

 VIII.     DOPORUČUJE :

 

18/39 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření II rozpočtu města pro rok 2008 částku ve

          výši 400 000,- Kč na stavební úpravu a provedení dopravního značení  v ul. Hradecká a 

          Nádražní.

 

    IX.     RUŠÍ :

 

18/40 Usnesení rady města č. 18/9 ze dne 3.9. 2007.

 

      X.     UKLÁDÁ :

 

18/41 Tajemníkovi MěÚ zajistit pravidelný monitoring Švarcavy.

18/42 Tajemníkovi MěÚ zajistit vyčištění zatrubnění Švarcovy pod silnicí v Pardubické ul.

18/43 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 14.4. 2008 stanoviska k oběma návrhům

           výstavby nových prostor městského úřadu s odůvodněním potřeby výstavby.

18/44 Tajemníkovi MěÚ předložit návrh řešení na odstraňování závad dětských hřišť včetně regulace

           stávajícího počtu v termínu do 30.5. 2008.

 

     XI.     STANOVÍ :

 

18/45 Výprodejní cenu kalendářů města na rok 2008 na 30,- Kč /ks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                    místostarosta

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi