Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 26. schůze rady města

konané dne 4.2.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________________26. schůze rady města konané dne 4. 2. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

26/  1 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady města Přelouče za rok 2007.

26/  2 Informace o operačním programu  Životní prostředí  - oblast podpory 3.2 – Realizace úspor

          energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

26/  3 Rozbor nájemních vztahů v městských bytech se zaměřením na dlužníky nájemného.

26/  4 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 1.2.

          2008.

26/  5 Že nejvhodnější nabídku na  nákup 5-ti kusů informativních měřidel rychlosti vozidel podal

           uchazeč:

           obchodní jméno : EMPESORT, s.r.o.

           sídlo : Kouty 34, 757 01 Valašské Meziříčí

           nabídková cena: 224 815,- Kč vč. DPH.

26/  6 Splnění úkolu rady města č. 25/23 a 22/29.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

26/  7 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

           části pozemků p.p.č. 916/87, p.p.č. 1817/9, p.p.č. 749/3 a st.p.č. 1987 v k.ú. Přelouč za cenu

           2 000,- Kč.

26/  8 Finanční příspěvky z fondu rady města ve výši:

-          5 000,- Kč Sdružení hasičů ČMS Přelouč

-          5 000,- Kč Svazu tělesně postiženým Přelouč

-          5 000,- Kč Svazu diabetiků Přelouč

-          10 000,- Kč Základní kynologické organizaci Přelouč

-          5 000,- Kč Sdružení hasičů ČMS, okrsek č. 14

-          5 000,- Kč Českému rybářskému svazu, MO Přelouč

-          5 000,- Kč Hospic Anežky České, Červený Kostelec

-          15 000,- Kč Středisku rané péče SPRP Praha

-          5 000,- Kč Českému svazu chovatelů

-          20 000,- Kč Pěveckému sboru Foerster.

26/  9 Odměny členům komisí zřizovaných radou města za rok 2007, kteří nejsou zaměstnanci MěÚ

           (s výjimkou pí. M. Novákové – komise SPOZ) v této výši:

          - 1 500,- Kč/člen/rok pro komisi přestupkovou a SPOZ

          -    800,- Kč/člen/rok pro komisi školskou a kulturní, sportovní, sociálně zdravotní, bezpečnostní

                         a dopravní, rozvoj města a komise místní samosprávy.

26/10 Zprávu o plnění úkolů z Programového prohlášení rady města za rok 2007.

26/11 Podání žádosti na Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny a na Ministerstvo financí ČR o 

          změnu  účelově určených prostředků ve výši 4 mil. Kč z akce „Dostavba areálu Základní školy

          Smetanova ul., Přelouč (INSROFIN 2982280040) na akci „Dostavba areálu Základní školy

          Smetanova ul.,  Přelouč – keramická dílna, byt správce.

26/12 Pronájem pozemků  p.p.č. 321/7, st.p.č. 2061, st.p.č. 2733 vč.  skladu a 2 ks mobilních buněk

          v ul. Sportovní  v Přelouči společnosti OLPET Pardubice s.r.o. se  sídlem Jana Palacha 324,  

          Pardubice za roční nájemné 30 000,- Kč za účelem zřízení prodejny stavebnin.

26/13 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R. na byt. v

           Přelouči do 30.4. 2008.

26/14 Prodej zbraně  REVOLVER, značka Taurus, vzor M 82, ráže 38 special, výrobní číslo

          KE 446795, za částku 3 000,- Kč.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

26/15 S likvidací nepotřebného majetku ve vlastnictví města:

           - PC sestava Celeron 333, inv.č. 3361, rok pořízení 1999, pořizovací hodnota 22 882,- Kč

           - PC sestava Coral, inv.č. 3461, rok pořízení 2001, pořizovací hodnota 34 492,- Kč.

26/16  Se zadáním zpracování energetického auditu na objekty: MŠ Kladenská, ZŠ praktická, ZUŠ

            Přelouč.       

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

26/17 Zastupitelstvu města schválit zvýšení provozní dotace příspěvkové organizaci Technické služby

           města Přelouče pro rok 2008 o částku 320 000,- Kč na úpravu platů zaměstnanců technických

          služeb včetně zákonných odvodů.

26/18 Zastupitelstvu města schválit převod finančních prostředků ve výši 21 000,- Kč  za prodej vyřa-

          zeného nakladače HON 051 ve výpůjčce, inv.č. 30003, do investičního fondu příspěvkové orga-

          nizace Technické služby města Přelouče.

26/19 Zastupitelstvu města schválit Program prevence kriminality a bezpečnosti dopravy města 

          Přelouče  na rok 2008.

26/20 Zastupitelstvu města schválit odměny členům výborů kontrolního, finančního, majetkového ,

          osadním výborům Lohenice, Klenovka a Mělice, kteří nejsou zaměstnanci MěÚ za rok 2007   

           ve výši 800,- Kč/člen/rok.

26/21 Zastupitelstvu města uložit předsedům výborů přerozdělit v termínu do 31.3. 2008 odměny

          mezi jednotlivé členy výborů.

26/22 Zastupitelstvu města schválit potvrzení o seznámení se se Strategickým plánem Leader MAS

          Železnohorský region, o.s. na období 2008-2013.

26/23 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města na rok 2008 částku ve

          výši 350 000,- Kč  na  pořízení ukazatelů pro  měření okamžité rychlosti .

26/24 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu  města na rok 2008 částku ve  

           výši 250 000,- Kč na zpracování energetického auditu.

26/25 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města na rok 2008 částku ve  

          výši 400 000,- Kč na zpracování projektových dokumentací na dvě akce vybrané dle výsledku  

          energetického auditu.

26/26 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu částku ve výši 3 500 000,- Kč na dofinancování akce

          „Dostavba areálu Základní školy Smetanova ul., Přelouč – keramická dílna, byt správce.“

 

     V.      JMENUJE :

 

26/27 Komisi pro hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky pro výběrové řízení na realizaci

          městského mobiliáře v centru města a v parku pod Záložnou v Přelouči ve složení:

          Jaromír Runkas (náhradník Pavel Myška), Ing. Tomáš Kašpar (náhradník Ing. Helena 

          Klápová), Ing. Ivan Moravec (náhradník Irena Burešová),  Jan Bezdíček (náhradník MUDr.

          Jiří Prokopec), Lubomír Novotný (náhradník Jana Cepková), Ing. Ivana Lejhancová (náhradník

          Ing. Jana Adamová), Karel Šilhavý (náhradník Jiří Václavek).

 

     VI.     UKLÁDÁ :

 

26/28 Předsedům komisí rady města přerozdělit v termínu do 29.2. 2008 odměny za rok 2007 mezi

          jednotlivé členy komisí.

26/29 Komisi pro rozvoj města vytipovat do konce února 2008 objekty z akce Regenerace panelového

           sídliště Přelouč, 1. etapa, které se budou realizovat v roce 2008.

26/30 Starostce města zajistit u městské policie zvýšenou kontrolní činnost na dodržování pořádku

          v lokalitě ulic Vrchlického a Palackého v Přelouči.

 

 

    VII.     RUŠÍ :

 

26/31 Úkol rady města č. 25/28.

 

   VIII.     NESOUHLASÍ :

 

26/32 Se zřízením kuřácké místnosti v baletním sále v budově Občanské záložny.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                      Ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                          místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi