Obsah

Usnesení 99. schůze rady města konané

Typ: ostatní
dne 11.9. 2006

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________99. schůze rady města konané dne 11.9. 2006____________________

 

Rada města Přelouče :

 

         I.          BERE NA VĚDOMÍ : 99/ 1 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne

                                                                      29.8.2006.

                                                            99/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 5.9.

                                                                     2006.

                                                            99/ 3 Žádost SK SKI Nemošice o převod objektu garáží a odpro-

                                                                     dej pozemku v k.ú. Lohenice s tím, že dočasné užívání kon-

                                                                     čí k 31.10. 2009.

                                                            99/ 4 Návrh Koncepce činnosti Městského muzea v Přelouči.

                                                            99/ 5 Žádost  Linky důvěry Pardubice o finanční příspěvek na

                                                                     činnost.

                                                            99/ 6 Žádost ing. Jany K.,CSc o vystoupení na zasedání

                                                                     Zastupitelstva města Přelouče.

                                                            99/ 7 Splnění úkolu rady města č. 96/29, 98/11.

 

        II.          SCHVALUJE : 99/ 8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-

                                                           louč a Východočeskou plynárenskou,a.s. na části pozemků p.p.č.

                                                           491/1, p.p.č. 491/7 a p.p.č. 491/13 v k.ú. Přelouč.

                                                 99/ 9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-

                                                            louč a ČEZ Distribuce, a.s. na část pozemku p.p.č. 1791/1 v k.ú.

                                                            Přelouč.

                                                 99/10 Udělení mimořádné odměny ředitelce MŠ

                                                           Přelouč, Za Fontánou 935, dle návrhu.

                                                 99/11 Návrh programu XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

       III.         SOUHLASÍ : 99/12S převodem členských práv a povinností v Bytovém družstvu Pře-

                                                       louč, Jana Dítěte 1564-1568, z pí. V.Č. na p. R.Č včetně práva nájmu k bytu ozn. E2, velikosti  2+kk v 1. n.p.  domu č.p. 1568 v ul. Jana Dítěte v Přelouči.

                                              99/13 S použitím znaku města firmě Roman Winter, Brno na projekt

                                                         „samolepky měst“.

 

        IV.         POVOLUJE : 99/14Výjimku z počtu žáků na školní rok 2006/2007 pro 9. ročníky

                                                         Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, ve kterých počet žáků

                                                         překročí stanovený počet 30 žáků/1 třídu.

                                                99/15Výjimku z počtu žáků na školní rok 2006/2007 pro 7. ročník 

                                                          Základní školy Přelouč, Masarykovo nám., ve kterém počet žáků

                                                          překročí stanovený počet 30 žáků/1 třídu.

 

         V.           VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 99/16Na pronájem části pozemku p.p.č. 226/1 v k.ú. Kle-

                                                                             novka.

                                                                   99/17 Na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním po-

                                                                            dlaží v budově č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelou-

                                                                            či za roční nájemné minimálně 2 000,- Kč/m2.

 

 

 

        VI.          DOPORUČUJE : 99/18 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu na rok 2007 poskyt-

                                                                nutí finančních prostředků na dofinancování realizace projek-

                                                                tu „sociální objekt pro oddíl hokejbalu“ pro Hokejbalový club

                                                                Jestřábi Přelouč ve výši 500 000,- Kč.

                                                      99/19 Zastupitelstvu města schválit název „Luční“ pro nově vytvoře-

                                                                nou ulici v lokalitě Přelouč – Lipiny. Ulice tvoří spojku mezi

                                                                ulicemi Havlíčkova a Okružní.

                                                      99/20 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření IV rozpočtu

                                                                města pro rok 2006.

                                                      99/21 Zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky Stavitelství

                                                                ČChM,a.s. z titulu smluvní pokuty na základě smlouvy o dílo

                                                                ve výši 89 455,76- Kč.

                                                      99/22 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr:

                                                               a) na prodej pozemků v k.ú. Mělice : p.p.č. 222/8 o výměře 816 m2, p.p.č. 222/23 o výměře 251 m2, p.p. č. 222/25 o výměře 1 002 m2, p.p.č. 222/27 o výměře 396 m2, p.p.č. 222/29 o výměře 354 m2, p.p.č.222/30 o výměře  353 m2, p.p.č. 222/31 o výměře 220 m2 a st.p.č. 61/4 o výměře

                                                                   45 m2, st.p.č. 61/6 o výměře 173 m2, st.p.č. 62/2 o výměře

                                                                   168 m2, st.p.č. 71/2 o výměře 247 m2, st.p.č. 72/4 o výměře

                                                                   239 m2, st.p.č. 72/6 o výměře 253 m2, st.p.č. 78/1 o výměře

                                                                   52 m2, st.p.č. 84/2 o výměře 16 m2, st.p.č. 98 o výměře

                                                                   51 m2 za cenu minimálně 50,- Kč/m2,

                                                               b) na prodej pozemků p.p.č. 1991 o výměře 159 m2 a st.p.č.

                                                                   1752/1 o výměře 31 m2 a části p.p.č. 857/2 v k.ú. Přelouč za

                                                                   cenu minimálně 500,- Kč/m2.

                                                     99/23 Zastupitelstvu města vyhovět námitce proti územnímu plánu

                                                               podanou manželi H.

                                                     99/24 Zastupitelstvu města souhlasit se svým budoucím ručením za

                                                               úvěr pro společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

                                                               účelově vázaný na splacení nákupu BOČV a na rekonstrukci

                                                               BOČV za podmínky, že města i obce  z řad akcionářů společnosti budou společně dle svého obchodního podílu ručit maximálně za 50% ročních splátek takového úvěru.

                                                    99/25 Zastupitelstvu města schválit návrh smlouvy o smlouvě budoucí

                                                              o poskytnutí půjčky mezi městy Přelouč a Pardubice.

                                                    99/26 Zastupitelstvu města schválit změnu návrhu nového územního

                                                              plánu v prostoru mezi Sportovní a Hradeckou ul. – plochy tech-

                                                              nické vybavenosti, které jsou ve vlastnictví soukromých osob

                                                              změnit na plochy centrální.

 

     VII.           RUŠÍ : 99/27 Usnesení rady města č. 96/9.

 

    VIII.          ZAMÍTÁ : 99/28 Nabídku a.s. Žďas Žďár na odkup akcií společnosti Přístav Pardubice

                                                    v nominální hodnotě 750 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       IX.          UKLÁDÁ : 99/29 Jiřině Dlaskové oslovit obyvatele domů č.p. 1562-1568 v ul. Jana Dítěte a č.p. 132-135, 1537-1540 v ul. Tůmy  Přeloučského s nabídkou možnosti vyhrazeného placeného parkování v termínu do 15.10. 2006.

                                           99/30 Vedoucímu odboru SMI a stavebního, vodoprávního a dopravy zřídit

                                                     jedno vyhrazené parkovací místo pro invalidy na Pernštýnském

                                                     nám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                      Jaroslav  P a ď o u r

          starostka města                                                                              místostarosta města

 


Vytvořeno: 24. 5. 2013
Poslední aktualizace: 24. 5. 2013 00:00
Autor: