Obsah

Usnesení 95. schůze rady města konané

Typ: ostatní
dne 26.6.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
95. schůze rady města konané dne 26.6.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

95/ 1 Zprávu o hospodaření za rok 2005 v porovnání s rokem
2004 příspěvkové organizace Kulturní služby města Pře-
louče.
95/ 2 Změnu názvu a sídla člena sdružení ze stávající Východo-
česká energetika, a.s., Sladkovského 215, 501 03 Hradec
Králové na nové: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4.
95/ 3 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne
20.6. 2006.
95/ 4 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 21.6.
2006.
95/ 5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnoce-
ní nabídek k pronájmům ze dne 26.6. 2006.

II. SCHVALUJE :

95/ 6 Zadávací podmínky a seznam uchazečů, kterým bude výzva k vy-
pracování a podání cenové nabídky na „městský kamerový systém
Přelouč – II. etapa“ zaslána.
95/ 7 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
95/ 8 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části společných částí domu č.p.
135 za účelem umístění a provozování zařízení pro přenos dat.
95/ 9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v právu přístupu a příjezdu
za účelem zřizování, provozu a oprav kabelového vedení nn na
části pozemků p.p.č. 491/1, p.p.č. 491/7, p.p.č. 491/8, p.p.č.
491/10, p.p.č. 491/13, p.p.č. 1964/7, p.p.č. 460/26, p.p.č. 460/9,
p.p.č. 1964/1 a p.p.č. 1796/9 v k.ú. Přelouč.
95/10 Uzavření dohody o časově omezeném přenechání nemovitostí –
objektu č.p. 845 na st. p.č. 820 a pozemku p.p.č. 916/52 v k.ú.
Přelouč, vše ve výpůjčce Základní školy Přelouč, Smetanova
1509, okres Pardubice – k přechodnému využití příspěvkové or-
ganizaci Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardu-
bice.
95/11 S účinností od 1.7. 2006 úplné znění organizačního řádu Městské-
ho úřadu v Přelouči č. 9/06 se zapracovanými změnami činností
ke stejnému datu.
95/12 Prodloužení nájemní smlouvy o poskytnutí náhradního ubytování
p. J.K. na přístřeší v č.p. 136 v ul. Tůmy Přeloučského
v Přelouči na dobu určitou od 1.7. 2006 do 30.6. 2007.
95/13 Uzavření mandátní smlouvy se společností MIMA SERVIS s.r.o.
Pardubice.
95/14 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a ČEZ Distribuce a.s. spočívající v právu stavby energetické-
ho díla, jeho provozu, údržby a oprav na části pozemku p.p.č.
749/3 v k.ú. Přelouč.
95/15 Pronájem pozemku p.p.č. 1857/41 o výměře 14 978 m2, části p.
p.č. 1771/3 o výměře 2 890 m2, části p.p.č. 1857/37 o výměře
8 000 m2, části p.p.č. 1767/2 o výměře 10 400 m2 a části p.p.č.
1767/1 o výměře 2 300 m2 vše v k.ú. Přelouč Ředitelství vodních
cest ČR za cenu 5,-Kč/m2/rok.
95/16 Výpůjčku nebytových prostor v domě č.p. 651 v ul. Pardubická
v Přelouči pravidelně 1x měsíčně na dobu 2 hodin společnosti
CC Systéms a.s. – Krajský vzdělávací institut Pardubice, Za Pa-
sáží 1609, Pardubice.
95/17 Jednosměrný provoz na místní komunikaci Československé
armády a v ul. Tyršova.
95/18 Vyhovět žádosti pí. D.M.P, držitel-
ky průkazu ZTP/P, o zřízení vyhrazeného parkovacího místa
před domem Jana Dítěte čp. 1564.
95/19 Vyhovět žádosti pí. S.J.,
Přelouč, držitelky průkazu ZTP/P, o zřízení vyhrazeného parko-
vacího místa před domem č.p. 1307.
95/20 Vodorovné dopravní značení v křižovatce místních komunikací
Českobratrská a Zborovská.
95/21 Řešit dopravu v ul. Tomášova dle návrhu komise bezpečnostní a
dopravní.

III. SOUHLASÍ :

95/22 S převodem členských práv a povinností v Bytovém družstvu Pře- louč, Jana Dítěte 1562, z p. ing. L.D., bytem, Přelouč, na manžele E. a J.D., Přelouč, včetně práva
nájmu k bytu č. 7 velikosti 3+kk ve 2. n.p. domu čp. 1562 v ul. Jana
Dítěte v Přelouči.
95/23 S převodem členských práv a povinností v Bytovém družstvu Pře-
louč, Jana Dítěte 1562, z p. Bc. P.B, Přelouč na pí. J.B, bytem Přemyslova čp. 883, Pře-
louč, včetně práva nájmu k bytu č. 9 velikosti 2+kk ve 2. n.p. domu
čp. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči.
95/24 S podnájmem bytu č. 4 v čp. 1563 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájem-
kyně J.H., , Přelouč, za
podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu by-
dlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného
podle příslušných platných právních předpisů.
95/25 S udělením výjimky podle OZV č. 1/2003 na stavbu anténního sto-
žáru a příslušenství na pozemku p.č. 147 v k.ú. Klenovka pro společ-
nost Vodafone.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

95/26 Na pronájem pozemků p.p.č. 63/1 o výměře 57 726 m2
a p.p.č. 63/6 o výměře 1 898 m2 v k.ú. Lohenice u Pře-
louče za cenu minimálně 7 200,- Kč/rok.
95/27 Na pronájem pozemků v k.ú. Přelouč dotčených dočas-
ným záborem v souvislosti se stavbou „Nový plavební
stupeň Přelouč“: p.p.č. 345/1 o výměře 97 m2, p.p.č.
346/5 o výměře 100 m2, p.p.č. 346/6 o výměře 1 m2,
p.p.č. 349/1 o výměře 811 m2, p.p.č. 349/3 o výměře
80 m2, p.p.č. 427/13 o výměře 363 m2, p.p.č. 433/1 o vý-
měře 8 162 m2, p.p.č. 433/3 o výměře 848 m2, p.p.č.
1771/1 o výměře 1 922 m2, p.p.č. 1771/2 o výměře
182 m2, p.p.č. 1778 o výměře 35 m2 , p.p.č. 1857/31
o výměře 1516 m2, p.p.č. 1857/41 o výměře 82 m2,
p.p.č. 2251/6 o výměře 130 m2, p.p.č. 2251/21 o výmě-
ře 24 m2, p.p.č. 2251/37 o výměře 194m2 , p.p.č.
2260/16 o výměře 88 m2 , p.p.č. 345/5 o výměře 66 m2,
p.p.č. 2260/5 o výměře 89 m2 v k.ú. Přelouč, p.č.
866/9 (dle PK) o výměře 108 m2 v k.ú. Břehy, vše za
5,- Kč/m2/rok.

V. JMENUJE :

95/28 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek „Městský kamerový do-
hlížecí – Přelouč – II. etapa“ ve složení: Irena Burešová, Bc. Petr Ve-
selý, Pavel Myška, Jiří Malý, ing.Lukáš Kuchyňka,
náhradník: Jaroslav Paďour, Jaromír Urban, Lubomír Novotný, Ivan
Hývl, Miroslav Manžel.

VI. NESCHVALUJE :

95/29 Doplnit stávající svislé dopravní značení o dodatkovou tabul-
ku v ul. Kladenská v blízkosti základní školy.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


Vytvořeno: 24. 5. 2013
Poslední aktualizace: 24. 5. 2013 00:00
Autor: