Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 95. schůze rady města konané

dne 26.6.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
95. schůze rady města konané dne 26.6.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

95/ 1 Zprávu o hospodaření za rok 2005 v porovnání s rokem
2004 příspěvkové organizace Kulturní služby města Pře-
louče.
95/ 2 Změnu názvu a sídla člena sdružení ze stávající Východo-
česká energetika, a.s., Sladkovského 215, 501 03 Hradec
Králové na nové: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4.
95/ 3 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne
20.6. 2006.
95/ 4 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 21.6.
2006.
95/ 5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnoce-
ní nabídek k pronájmům ze dne 26.6. 2006.

II. SCHVALUJE :

95/ 6 Zadávací podmínky a seznam uchazečů, kterým bude výzva k vy-
pracování a podání cenové nabídky na „městský kamerový systém
Přelouč – II. etapa“ zaslána.
95/ 7 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
95/ 8 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části společných částí domu č.p.
135 za účelem umístění a provozování zařízení pro přenos dat.
95/ 9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v právu přístupu a příjezdu
za účelem zřizování, provozu a oprav kabelového vedení nn na
části pozemků p.p.č. 491/1, p.p.č. 491/7, p.p.č. 491/8, p.p.č.
491/10, p.p.č. 491/13, p.p.č. 1964/7, p.p.č. 460/26, p.p.č. 460/9,
p.p.č. 1964/1 a p.p.č. 1796/9 v k.ú. Přelouč.
95/10 Uzavření dohody o časově omezeném přenechání nemovitostí –
objektu č.p. 845 na st. p.č. 820 a pozemku p.p.č. 916/52 v k.ú.
Přelouč, vše ve výpůjčce Základní školy Přelouč, Smetanova
1509, okres Pardubice – k přechodnému využití příspěvkové or-
ganizaci Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardu-
bice.
95/11 S účinností od 1.7. 2006 úplné znění organizačního řádu Městské-
ho úřadu v Přelouči č. 9/06 se zapracovanými změnami činností
ke stejnému datu.
95/12 Prodloužení nájemní smlouvy o poskytnutí náhradního ubytování
p. J.K. na přístřeší v č.p. 136 v ul. Tůmy Přeloučského
v Přelouči na dobu určitou od 1.7. 2006 do 30.6. 2007.
95/13 Uzavření mandátní smlouvy se společností MIMA SERVIS s.r.o.
Pardubice.
95/14 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a ČEZ Distribuce a.s. spočívající v právu stavby energetické-
ho díla, jeho provozu, údržby a oprav na části pozemku p.p.č.
749/3 v k.ú. Přelouč.
95/15 Pronájem pozemku p.p.č. 1857/41 o výměře 14 978 m2, části p.
p.č. 1771/3 o výměře 2 890 m2, části p.p.č. 1857/37 o výměře
8 000 m2, části p.p.č. 1767/2 o výměře 10 400 m2 a části p.p.č.
1767/1 o výměře 2 300 m2 vše v k.ú. Přelouč Ředitelství vodních
cest ČR za cenu 5,-Kč/m2/rok.
95/16 Výpůjčku nebytových prostor v domě č.p. 651 v ul. Pardubická
v Přelouči pravidelně 1x měsíčně na dobu 2 hodin společnosti
CC Systéms a.s. – Krajský vzdělávací institut Pardubice, Za Pa-
sáží 1609, Pardubice.
95/17 Jednosměrný provoz na místní komunikaci Československé
armády a v ul. Tyršova.
95/18 Vyhovět žádosti pí. D.M.P, držitel-
ky průkazu ZTP/P, o zřízení vyhrazeného parkovacího místa
před domem Jana Dítěte čp. 1564.
95/19 Vyhovět žádosti pí. S.J.,
Přelouč, držitelky průkazu ZTP/P, o zřízení vyhrazeného parko-
vacího místa před domem č.p. 1307.
95/20 Vodorovné dopravní značení v křižovatce místních komunikací
Českobratrská a Zborovská.
95/21 Řešit dopravu v ul. Tomášova dle návrhu komise bezpečnostní a
dopravní.

III. SOUHLASÍ :

95/22 S převodem členských práv a povinností v Bytovém družstvu Pře- louč, Jana Dítěte 1562, z p. ing. L.D., bytem, Přelouč, na manžele E. a J.D., Přelouč, včetně práva
nájmu k bytu č. 7 velikosti 3+kk ve 2. n.p. domu čp. 1562 v ul. Jana
Dítěte v Přelouči.
95/23 S převodem členských práv a povinností v Bytovém družstvu Pře-
louč, Jana Dítěte 1562, z p. Bc. P.B, Přelouč na pí. J.B, bytem Přemyslova čp. 883, Pře-
louč, včetně práva nájmu k bytu č. 9 velikosti 2+kk ve 2. n.p. domu
čp. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči.
95/24 S podnájmem bytu č. 4 v čp. 1563 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájem-
kyně J.H., , Přelouč, za
podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu by-
dlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného
podle příslušných platných právních předpisů.
95/25 S udělením výjimky podle OZV č. 1/2003 na stavbu anténního sto-
žáru a příslušenství na pozemku p.č. 147 v k.ú. Klenovka pro společ-
nost Vodafone.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

95/26 Na pronájem pozemků p.p.č. 63/1 o výměře 57 726 m2
a p.p.č. 63/6 o výměře 1 898 m2 v k.ú. Lohenice u Pře-
louče za cenu minimálně 7 200,- Kč/rok.
95/27 Na pronájem pozemků v k.ú. Přelouč dotčených dočas-
ným záborem v souvislosti se stavbou „Nový plavební
stupeň Přelouč“: p.p.č. 345/1 o výměře 97 m2, p.p.č.
346/5 o výměře 100 m2, p.p.č. 346/6 o výměře 1 m2,
p.p.č. 349/1 o výměře 811 m2, p.p.č. 349/3 o výměře
80 m2, p.p.č. 427/13 o výměře 363 m2, p.p.č. 433/1 o vý-
měře 8 162 m2, p.p.č. 433/3 o výměře 848 m2, p.p.č.
1771/1 o výměře 1 922 m2, p.p.č. 1771/2 o výměře
182 m2, p.p.č. 1778 o výměře 35 m2 , p.p.č. 1857/31
o výměře 1516 m2, p.p.č. 1857/41 o výměře 82 m2,
p.p.č. 2251/6 o výměře 130 m2, p.p.č. 2251/21 o výmě-
ře 24 m2, p.p.č. 2251/37 o výměře 194m2 , p.p.č.
2260/16 o výměře 88 m2 , p.p.č. 345/5 o výměře 66 m2,
p.p.č. 2260/5 o výměře 89 m2 v k.ú. Přelouč, p.č.
866/9 (dle PK) o výměře 108 m2 v k.ú. Břehy, vše za
5,- Kč/m2/rok.

V. JMENUJE :

95/28 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek „Městský kamerový do-
hlížecí – Přelouč – II. etapa“ ve složení: Irena Burešová, Bc. Petr Ve-
selý, Pavel Myška, Jiří Malý, ing.Lukáš Kuchyňka,
náhradník: Jaroslav Paďour, Jaromír Urban, Lubomír Novotný, Ivan
Hývl, Miroslav Manžel.

VI. NESCHVALUJE :

95/29 Doplnit stávající svislé dopravní značení o dodatkovou tabul-
ku v ul. Kladenská v blízkosti základní školy.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi