Obsah

usnesení 3. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 11.12.2006

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________3. schůze rady města konané dne 11.12. 2006_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 

I.          BERE NA VĚDOMÍ :

 

3/  1 Žádost Fotbalového klubu Přelouč o zvýšení dotace na provoz a údržbu fotbalového klubu.

3/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 5.12. 2006.

3/  3 Splnění úkolů rady města č. 75/20, 82/22, 101/26 a 1/23.

 

 

           II.          SCHVALUJE :

 

3/  4 Druhou změnu závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací pro rok 2006.

3/  5 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a vlastníkem budoucího

        pozemku vzniklého z pozemku č. 256/1 (PK) a vlastníkem pozemku č. 256/1 (PK) v k.ú.

        Lohenice u Přelouče na část pozemku p.p.č. 259/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

3/  6 Vnitřní směrnici č. 10/06 „Kontrolní řád“ s účinností od 1.1. 2007.

3/  7 Zvýšení osobního příplatku o 2.000,- Kč s platností od 1.1. 2007 p. Jaromíru Markovi,   

        vedoucímu Městského kina Přelouč.

 

 

        III.          SOUHLASÍ :

 

3/  8 S likvidací nepotřebného majetku města – poplašného zařízení z roku 1993 v pořizovací hodno-

        tě 60 600,- Kč.

3/  9 Se zapůjčením spisů ze sbírkové skupiny archiválie muzea a muzejního spolku PhDr. Janě  B.

 

 

        IV.           VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

3/ 10 Na pronájem části pozemku p.p.č. 1541/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 850 m2 za roční nájemné

         1,50,- Kč/m2.

 

         V.            STANOVÍ :

 

3/ 11 Termín konání voleb do komisí místních samospráv a osadních výborů v místních částech Lohe-

         nice, Klenovka, Lhota – Škudly, Tupesy, Štěpánov a Mělice na den 16.2. 2007 v době od

         12.00 hod. do 18.00 hod. Počet členů volební komise ve všech částech stanoví na 3.

 

       VI.           DOPORUČUJE :

 

3/ 12 Zastupitelstvu města Přelouče svěřit místostarostovi ing. Ivanu Moravcovi plnění úkolu na úseku

         Technických služeb města Přelouče.

3/ 13 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do výdajové strany rozpočtu města na rok 2007 částku ve

         ve výši 500 000,- Kč na rekonstrukci části budovy čp. 27 (čerpání prostředků na reformu veřejné

         správy, položka VZ 98250).

 

 

 

 

      VII.          UKLÁDÁ :

 

3/ 14 Sportovní komisi předložit potřebné údaje o Fotbalovém klubu Přelouč k posouzení jejich  žá-   

         dosti o zvýšení dotace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena   B u r e š o v á                                                                      ing. Ivan   M o r a v e c

           starostka města                                                                                 místostarosta města


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 27. 5. 2013 00:00
Autor: