Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

usnesení 2. schůze rady města

konané dne 27.11.2006

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 2. schůze rady města konané dne 27.11. 2006_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

      I.          BERE NA VĚDOMÍ : 2/  1 Předpokládané finanční náklady dostavby areálu Základní 

                                                                  školy Smetanova.

                                                         2/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 14.11.

                                                                 2006.

                                                         2/  3 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 25.10.

                                                                 2006.

                                                         2/  4 Vyúčtování XII. ročníku Ceny Františka Filipovského v da-

                                                                  bingu roku 2006.

                                                         2/  5 Sdělení vedoucího stavebního odboru k návrhu na zajištění hromadné dopravy osob se zdravotním postižením na Přeloučsku.

                                                         2/  6 Sdělení vedoucího stavebního odboru k umístění nové sportovní haly v parku u sokolovny v Přelouči.

                                                         2/  7 Sdělení vedoucího stavebního odboru o možnostech usměrnění automobilové dopravy na mostu přes Labe v úseku Valy – Mělice.

                                                         2/  8 Sdělení vedoucího stavebního odboru o předběžné ceně a termínu pořízení regulačního plánu v místní části Klenovka.

                                                         2/  9 Souhrnné stanovisko právního oddělení, oddělení personál-

                                                                  ního a mzdového a odboru finančního MěÚ k vytvoření

                                                                  samostatného odboru kultury v rámci úřadu při současném

                                                                  zrušení příspěvkové organizace.

                                                         2/10 Žádost nájemníků domů č.p. 986 – 989 v ul. Českosloven-

                                                                 ské armády a Pardubická v Přelouči  o provedení oprav na

                                                                 domech.

                                                         2/11 Žádost o grant na vybudování Wellness centra v Přelouči.

                                                         2/12 Dopis ing. J. K. o nezveřejnění příspěvku v

                                                                 měsíčníku Rošt.

                                                        

 

     II.          SCHVALUJE : 2/13 Udělení mimořádné odměny za rok 2006 pro ředitelé škol a škol-

                                                        ských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

                                               2/14 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč

                                                        a ČEZ Distribuce a.s. na části pozemků p.p.č. 433/1 a p.p.č. 349/1

                                                        v k.ú. Přelouč.

                                               2/15 Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v pří-

                                                       slušných částech města.

                                               2/16 Výplatu mimořádných odměn  pracovníkům příspěvkových orga-

                                                        nizací města dle předloženého návrhu.

                                               2/17 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-

                                                        louč a ČR – Povodí Labe, státní podnik na část pozemku p.p.č.

                                                        260 v k.ú. Mělice.

                                               2/18 Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč ze vzdělávacího fondu města

                                                        na pořádání „Pirátského odpoledne“ pro Skautské středisko Pře-

                                                        louč.

                                               2/19 Návrh programu I. zasedání zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

    III.          SOUHLASÍ : 2/20 Souhlasí s požadavkem MŠ Za Fontánou nakoupit kopírovací stroj,

                                                    dětský nábytek a vybavení ředitelny pro rekonstrukci školy v pořizo-

                                                    vací ceně do 90 000,- Kč z provozní dotace na rok 2006 nebo z re-

                                                    zervního fondu.

                                            2/21 S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna nakoupit plyno-

                                                    vý kotel 80 l s duplikátorem v pořizovací ceně do 120 000,- Kč z re-

                                                    zervního fondu, elektronickou váhu BASIC SP 06 v pořizovací ceně

                                                    12 000,- Kč a ohřívací vanu pro výdej obědů v pořizovací ceně

                                                    24 000,- Kč z provozní dotace na rok 2006.

                                            2/22 S požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecké školy

                                                    nakoupit zařízení automatického systému stabilizace teploty a vlh-

                                                    kosti „Piano life saver systém“ do klavíru Petrof v pořizovací ceně

                                                    do 19 000,- Kč z provozní dotace na rok 2006.

                                            2/23 S požadavkem komise místní samosprávy Mělice nakoupit 1 ks

                                                    chladícího zařízení  na nealkoholické nápoje v ceně 13 000,- Kč,

                                                    1 ks ponorného čerpadla a hadice 1“ v hodnotě 6 000,- Kč z prostřed-

                                                    ků komise.

 

    IV.          PODPORUJE : 2/24 Ideový projekt Autoškoly Pavel Peml, s.r.o. Přelouč o hromadné

                                                       dopravě osob s postižením na Přeloučsku.

 

     V.           JMENUJE : 2/25 Ústřední inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace  majetku města za rok 2006 ve složení: předseda – ing. Ivan Moravec

                                                   členové – ing. Ivan Hývl, Mgr. Klára Norková, Lubomír Novotný,

                                                   ing. Zdeňka Volfová.

                                          2/26 Předsedu komise SPOZ  – Jaroslava Jarolíma,

                                                  členy – Libuši Machačovou, Marii Novákovou, Marii Žáčkovou, Jitku Myšičkovou, Bohumilu Divišovou, Jaroslavu Šimonovou, Janu Zieglerovou, Ludmilu Turynovou a Václavu Plchovou.

                                          2/27 Předsedkyni školské a kulturní komise – Mgr. Zuzanu Jánskou,

                                                   členy – Mgr. Věru Jelínkovou, Máriu Bořkovou, Mgr. Ladislava  Hej-

                                                   ného, Hývlovou Ladislavu a Mgr. Jana Culka.

                                          2/28  Předsedu sportovní komise – Mgr. Vlastimila Rambouska,

                                                   členy – ing. Mirka Kumstýře, Ladislava Mifka, Jana Daška, Václava

                                                   Sůru a Romana Štefanského.

                                          2/29  Předsedu bezpečnostní a dopravní komise ing. Vlastimila Hývla,

                                                   členy – kpt. Vlastimila Němce, ing. Pavla Matouše, Bc. Petra Vese-

                                                   lého,  Martina Macháčka, Libora Capaye, Jiřího Dobruského, Lubo-                              

                                                   míra Novotného,  Karla Šilhavého a Františka Zachaře.

                                          2/30 Předsedu komise pro rozvoj města  Mgr. Lubora Pacáka,

                                                   členy – Otto Foršta, ing. Zdenku Kumstýřovou, ing. Františka Plesni-

                                                   vého, ing. Petru Holečkovou, ing. Libora Skalu, Máriu Bořkovou,

                                                   Jana Bezdíčka, ing. Ivana Moravce.

                                          2/31 Předsedu sociálně zdravotní komise MUDr. Jiřího Prokopce,

                                                   členy – Ludmilu Marešovou, Jana Pultra, Ritu Hudcovou, Barboru

                                                   Schmidtovou, Květu Bocianovou a Mgr. Moniku Duškovou.

 

                                            

    VI.          DOPORUČUJE : 2/32 Zastupitelstvu města Přelouče schválit územní plán města Přelou-

                                                           če.

                                                   2/33 Zastupitelstvu města Přelouče vydat obecně závaznou vyhlášku

                                                           města Přelouče č. 1/2006 o závazných částech územního plánu

                                                           města Přelouče.

                                                   2/34 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit závazné části územního

                                                           plánu města Přelouče obecně závaznou vyhláškou města Přelouče

                                                           č. 1/2006 (dle ustanovení § 84, zákona o obcích).

                                                  2/35 Zastupitelstvu města Přelouče vymezit závaznou část „Územního

                                                          plánu města Přelouče“ včetně vymezení veřejně prospěšných

                                                          staveb (dle ustanovení § 29, odst. 2 stavebního zákona).

                                                  2/36 Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí :

                                                          a) vyhodnocení připomínek dotčených orgánů státní správy,

                                                              dotčených organizací a vlastníků dotčených pozemků a staveb,

                                                              uplatněných v připomínkovém řízení k návrhu „Územního plá-

                                                              nu města Přelouče“ tak, jak je uvedeno v „Protokolu z vyho-

                                                              docení stanovisek a připomínek“ ze dne 10.2. 2006,

                                                         b) kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování,

                                                              kterým je oddělení územního plánování řádu, odboru strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu v Pardubicích.

                                                  2/37 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Program prevence krimina-

                                                          lity na místní úrovni – Partnerství města Přelouče na rok 2007 vč.

                                                          finanční spoluúčasti města v požadované výši.

                                                  2/38 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření VI

                                                          rozpočtu města pro rok 2006.

                                                  2/39 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočet města Přelouče

                                                          na rok 2007.  

                                                  2/40 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Volební řád pro volby do

                                                          osadních výborů  a komisí místní samosprávy.        

                                                  2/41 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Pravidla pro zřizování a

                                                          činnost osadních výborů v příslušných částech města s tím, že

                                                          v čl. 4, odst. 3) navrhuje změnu v první větě: slovo „rady“ se

                                                           nahrazuje slovem „zastupitelstva“.

                                                  2/42 Zastupitelstvu města Přelouče vydat obecně závaznou vyhlášku

                                                          města Přelouče č.2/2006 o místním poplatku za provoz systému

                                                          shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

                                                          komunálních odpadů pro rok 2007.

                                                  2/43 Zastupitelstvu města Přelouče stanovit měsíční odměny neuvolně-

                                                          ným členům zastupitelstva v této výši:

                                                          člen rady města                                 1 640,- Kč

                                                          člen zastupitelstva města                      550,- Kč

                                                          předseda výboru                                1 340,- Kč

                                                          a to s účinností ode dne ustavujícího zasedání zastupitelstva měs-

                                                          ta,

                                                          předseda komise                                1 340,- Kč

                                                          a to ode dne jejich jmenování radou města.

                                                 2/44 Zastupitelstvu města Přelouče stanovit měsíční odměny předsedům

                                                         komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši

                                                         1 340,- Kč,

                                                         předsedům osadních výborů ode dne jejich jmenování zastupitel-

                                                         stvem na základě voleb v místních částech,

                                                         předsedům komisí místních samospráv ode dne jejich jmenování

                                                         radou města na základě výsledků voleb v místních částech.

                                                 2/45 Zastupitelstvu města Přelouče stanovit, že odměny členům komisí

                                                         rady a výborů zastupitelstva budou vyplaceny zpětně po ukončení

                                                         roku v částce stanovené radou (členům komisí) či zastupitelstvem

                                                         (členům výborů).

                                                 2/46 Zastupitelstvu města Přelouče stanovit, že výše odměny jednotli-

                                                         vým osobám, se bude při souběhu více funkcí kumulovat.

 

                                                 2/47 Zastupitelstvu města Přelouče delegovat jako zástupce města Pře-

                                                         louč na volební období 2006 – 2010 do orgánu Svazku obcí Pře-

                                                         loučska pí. Irenu Burešovou.

                                                 2/48 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení podílu ½ po-

                                                         zemku p.p.č. 345/1 o výměře 4 513 m2 v k.ú. Přelouč za cenu ma-

                                                         ximálně 185,- Kč/m2.

                                                 2/49 Zastupitelstvu města Přelouče zřídit osadní výbory v místních

                                                         částech Klenovka, Lohenice a Mělice. 

                                                 2/50 Zastupitelstvu města Přelouče schválit dispoziční uspořádání auto-

                                                         busového nádraží dle předloženého návrhu (varianta D).                                         

 

   VII.          POVĚŘUJE : 2/51 Pana Martina Macháčka k přijímání prohlášení o uzavření manžel-

                                                                               ství.

 

 VIII.          STANOVÍ : 2/52 Že p. Martin Macháček může při prohlášeních o uzavření manželství

                                                 užívat závěsný odznak.

                                         2/53 Počet členů komisí místních samospráv takto:

                                                 Lhota – Škudly   5 členů

                                                  Štěpánov  5 členů

                                                  Tupesy  5 členů.

 

    IX.          ZŘIZUJE : 2/54 Komise místní samosprávy v místních částech Lhota - Škudly, Štěpánov

                                                 a Tupesy.

  

     X.          NEDOPORUČUJE : 2/55 Z důvodu neefektivně vynaložených finančních prostředků

                                                                nákup 2 ks semaforů  pro signalizaci k mostu přes Labe v

                                                                Mělicích a Valech pro sezónní usměrnění dopravy.         

 

    XI.          UKLÁDÁ : 2/56 Tajemníkovi MěÚ zjistit časovou a finanční náročnost studie proveditel-

                                                nosti obchvatu silnice I/2 severní trasou – pro případnou změnu územní-

                                                ho plánu v termínu do 31.3. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Irena  B u r e š o v á                                                                  ing. Ivan  M o r a v e c

          starostka města                                                                           místostarosta města

 

 

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 8. 12. 2023
oblačno 0 °C -10 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 1/-1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi