Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 2. schůze rady města

konané dne 27.11.2006

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 2. schůze rady města konané dne 27.11. 2006_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

      I.          BERE NA VĚDOMÍ : 2/  1 Předpokládané finanční náklady dostavby areálu Základní 

                                                                  školy Smetanova.

                                                         2/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 14.11.

                                                                 2006.

                                                         2/  3 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 25.10.

                                                                 2006.

                                                         2/  4 Vyúčtování XII. ročníku Ceny Františka Filipovského v da-

                                                                  bingu roku 2006.

                                                         2/  5 Sdělení vedoucího stavebního odboru k návrhu na zajištění hromadné dopravy osob se zdravotním postižením na Přeloučsku.

                                                         2/  6 Sdělení vedoucího stavebního odboru k umístění nové sportovní haly v parku u sokolovny v Přelouči.

                                                         2/  7 Sdělení vedoucího stavebního odboru o možnostech usměrnění automobilové dopravy na mostu přes Labe v úseku Valy – Mělice.

                                                         2/  8 Sdělení vedoucího stavebního odboru o předběžné ceně a termínu pořízení regulačního plánu v místní části Klenovka.

                                                         2/  9 Souhrnné stanovisko právního oddělení, oddělení personál-

                                                                  ního a mzdového a odboru finančního MěÚ k vytvoření

                                                                  samostatného odboru kultury v rámci úřadu při současném

                                                                  zrušení příspěvkové organizace.

                                                         2/10 Žádost nájemníků domů č.p. 986 – 989 v ul. Českosloven-

                                                                 ské armády a Pardubická v Přelouči  o provedení oprav na

                                                                 domech.

                                                         2/11 Žádost o grant na vybudování Wellness centra v Přelouči.

                                                         2/12 Dopis ing. J. K. o nezveřejnění příspěvku v

                                                                 měsíčníku Rošt.

                                                        

 

     II.          SCHVALUJE : 2/13 Udělení mimořádné odměny za rok 2006 pro ředitelé škol a škol-

                                                        ských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

                                               2/14 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč

                                                        a ČEZ Distribuce a.s. na části pozemků p.p.č. 433/1 a p.p.č. 349/1

                                                        v k.ú. Přelouč.

                                               2/15 Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v pří-

                                                       slušných částech města.

                                               2/16 Výplatu mimořádných odměn  pracovníkům příspěvkových orga-

                                                        nizací města dle předloženého návrhu.

                                               2/17 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-

                                                        louč a ČR – Povodí Labe, státní podnik na část pozemku p.p.č.

                                                        260 v k.ú. Mělice.

                                               2/18 Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč ze vzdělávacího fondu města

                                                        na pořádání „Pirátského odpoledne“ pro Skautské středisko Pře-

                                                        louč.

                                               2/19 Návrh programu I. zasedání zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

    III.          SOUHLASÍ : 2/20 Souhlasí s požadavkem MŠ Za Fontánou nakoupit kopírovací stroj,

                                                    dětský nábytek a vybavení ředitelny pro rekonstrukci školy v pořizo-

                                                    vací ceně do 90 000,- Kč z provozní dotace na rok 2006 nebo z re-

                                                    zervního fondu.

                                            2/21 S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna nakoupit plyno-

                                                    vý kotel 80 l s duplikátorem v pořizovací ceně do 120 000,- Kč z re-

                                                    zervního fondu, elektronickou váhu BASIC SP 06 v pořizovací ceně

                                                    12 000,- Kč a ohřívací vanu pro výdej obědů v pořizovací ceně

                                                    24 000,- Kč z provozní dotace na rok 2006.

                                            2/22 S požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecké školy

                                                    nakoupit zařízení automatického systému stabilizace teploty a vlh-

                                                    kosti „Piano life saver systém“ do klavíru Petrof v pořizovací ceně

                                                    do 19 000,- Kč z provozní dotace na rok 2006.

                                            2/23 S požadavkem komise místní samosprávy Mělice nakoupit 1 ks

                                                    chladícího zařízení  na nealkoholické nápoje v ceně 13 000,- Kč,

                                                    1 ks ponorného čerpadla a hadice 1“ v hodnotě 6 000,- Kč z prostřed-

                                                    ků komise.

 

    IV.          PODPORUJE : 2/24 Ideový projekt Autoškoly Pavel Peml, s.r.o. Přelouč o hromadné

                                                       dopravě osob s postižením na Přeloučsku.

 

     V.           JMENUJE : 2/25 Ústřední inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace  majetku města za rok 2006 ve složení: předseda – ing. Ivan Moravec

                                                   členové – ing. Ivan Hývl, Mgr. Klára Norková, Lubomír Novotný,

                                                   ing. Zdeňka Volfová.

                                          2/26 Předsedu komise SPOZ  – Jaroslava Jarolíma,

                                                  členy – Libuši Machačovou, Marii Novákovou, Marii Žáčkovou, Jitku Myšičkovou, Bohumilu Divišovou, Jaroslavu Šimonovou, Janu Zieglerovou, Ludmilu Turynovou a Václavu Plchovou.

                                          2/27 Předsedkyni školské a kulturní komise – Mgr. Zuzanu Jánskou,

                                                   členy – Mgr. Věru Jelínkovou, Máriu Bořkovou, Mgr. Ladislava  Hej-

                                                   ného, Hývlovou Ladislavu a Mgr. Jana Culka.

                                          2/28  Předsedu sportovní komise – Mgr. Vlastimila Rambouska,

                                                   členy – ing. Mirka Kumstýře, Ladislava Mifka, Jana Daška, Václava

                                                   Sůru a Romana Štefanského.

                                          2/29  Předsedu bezpečnostní a dopravní komise ing. Vlastimila Hývla,

                                                   členy – kpt. Vlastimila Němce, ing. Pavla Matouše, Bc. Petra Vese-

                                                   lého,  Martina Macháčka, Libora Capaye, Jiřího Dobruského, Lubo-                              

                                                   míra Novotného,  Karla Šilhavého a Františka Zachaře.

                                          2/30 Předsedu komise pro rozvoj města  Mgr. Lubora Pacáka,

                                                   členy – Otto Foršta, ing. Zdenku Kumstýřovou, ing. Františka Plesni-

                                                   vého, ing. Petru Holečkovou, ing. Libora Skalu, Máriu Bořkovou,

                                                   Jana Bezdíčka, ing. Ivana Moravce.

                                          2/31 Předsedu sociálně zdravotní komise MUDr. Jiřího Prokopce,

                                                   členy – Ludmilu Marešovou, Jana Pultra, Ritu Hudcovou, Barboru

                                                   Schmidtovou, Květu Bocianovou a Mgr. Moniku Duškovou.

 

                                            

    VI.          DOPORUČUJE : 2/32 Zastupitelstvu města Přelouče schválit územní plán města Přelou-

                                                           če.

                                                   2/33 Zastupitelstvu města Přelouče vydat obecně závaznou vyhlášku

                                                           města Přelouče č. 1/2006 o závazných částech územního plánu

                                                           města Přelouče.

                                                   2/34 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit závazné části územního

                                                           plánu města Přelouče obecně závaznou vyhláškou města Přelouče

                                                           č. 1/2006 (dle ustanovení § 84, zákona o obcích).

                                                  2/35 Zastupitelstvu města Přelouče vymezit závaznou část „Územního

                                                          plánu města Přelouče“ včetně vymezení veřejně prospěšných

                                                          staveb (dle ustanovení § 29, odst. 2 stavebního zákona).

                                                  2/36 Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí :

                                                          a) vyhodnocení připomínek dotčených orgánů státní správy,

                                                              dotčených organizací a vlastníků dotčených pozemků a staveb,

                                                              uplatněných v připomínkovém řízení k návrhu „Územního plá-

                                                              nu města Přelouče“ tak, jak je uvedeno v „Protokolu z vyho-

                                                              docení stanovisek a připomínek“ ze dne 10.2. 2006,

                                                         b) kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování,

                                                              kterým je oddělení územního plánování řádu, odboru strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu v Pardubicích.

                                                  2/37 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Program prevence krimina-

                                                          lity na místní úrovni – Partnerství města Přelouče na rok 2007 vč.

                                                          finanční spoluúčasti města v požadované výši.

                                                  2/38 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření VI

                                                          rozpočtu města pro rok 2006.

                                                  2/39 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočet města Přelouče

                                                          na rok 2007.  

                                                  2/40 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Volební řád pro volby do

                                                          osadních výborů  a komisí místní samosprávy.        

                                                  2/41 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Pravidla pro zřizování a

                                                          činnost osadních výborů v příslušných částech města s tím, že

                                                          v čl. 4, odst. 3) navrhuje změnu v první větě: slovo „rady“ se

                                                           nahrazuje slovem „zastupitelstva“.

                                                  2/42 Zastupitelstvu města Přelouče vydat obecně závaznou vyhlášku

                                                          města Přelouče č.2/2006 o místním poplatku za provoz systému

                                                          shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

                                                          komunálních odpadů pro rok 2007.

                                                  2/43 Zastupitelstvu města Přelouče stanovit měsíční odměny neuvolně-

                                                          ným členům zastupitelstva v této výši:

                                                          člen rady města                                 1 640,- Kč

                                                          člen zastupitelstva města                      550,- Kč

                                                          předseda výboru                                1 340,- Kč

                                                          a to s účinností ode dne ustavujícího zasedání zastupitelstva měs-

                                                          ta,

                                                          předseda komise                                1 340,- Kč

                                                          a to ode dne jejich jmenování radou města.

                                                 2/44 Zastupitelstvu města Přelouče stanovit měsíční odměny předsedům

                                                         komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši

                                                         1 340,- Kč,

                                                         předsedům osadních výborů ode dne jejich jmenování zastupitel-

                                                         stvem na základě voleb v místních částech,

                                                         předsedům komisí místních samospráv ode dne jejich jmenování

                                                         radou města na základě výsledků voleb v místních částech.

                                                 2/45 Zastupitelstvu města Přelouče stanovit, že odměny členům komisí

                                                         rady a výborů zastupitelstva budou vyplaceny zpětně po ukončení

                                                         roku v částce stanovené radou (členům komisí) či zastupitelstvem

                                                         (členům výborů).

                                                 2/46 Zastupitelstvu města Přelouče stanovit, že výše odměny jednotli-

                                                         vým osobám, se bude při souběhu více funkcí kumulovat.

 

                                                 2/47 Zastupitelstvu města Přelouče delegovat jako zástupce města Pře-

                                                         louč na volební období 2006 – 2010 do orgánu Svazku obcí Pře-

                                                         loučska pí. Irenu Burešovou.

                                                 2/48 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení podílu ½ po-

                                                         zemku p.p.č. 345/1 o výměře 4 513 m2 v k.ú. Přelouč za cenu ma-

                                                         ximálně 185,- Kč/m2.

                                                 2/49 Zastupitelstvu města Přelouče zřídit osadní výbory v místních

                                                         částech Klenovka, Lohenice a Mělice. 

                                                 2/50 Zastupitelstvu města Přelouče schválit dispoziční uspořádání auto-

                                                         busového nádraží dle předloženého návrhu (varianta D).                                         

 

   VII.          POVĚŘUJE : 2/51 Pana Martina Macháčka k přijímání prohlášení o uzavření manžel-

                                                                               ství.

 

 VIII.          STANOVÍ : 2/52 Že p. Martin Macháček může při prohlášeních o uzavření manželství

                                                 užívat závěsný odznak.

                                         2/53 Počet členů komisí místních samospráv takto:

                                                 Lhota – Škudly   5 členů

                                                  Štěpánov  5 členů

                                                  Tupesy  5 členů.

 

    IX.          ZŘIZUJE : 2/54 Komise místní samosprávy v místních částech Lhota - Škudly, Štěpánov

                                                 a Tupesy.

  

     X.          NEDOPORUČUJE : 2/55 Z důvodu neefektivně vynaložených finančních prostředků

                                                                nákup 2 ks semaforů  pro signalizaci k mostu přes Labe v

                                                                Mělicích a Valech pro sezónní usměrnění dopravy.         

 

    XI.          UKLÁDÁ : 2/56 Tajemníkovi MěÚ zjistit časovou a finanční náročnost studie proveditel-

                                                nosti obchvatu silnice I/2 severní trasou – pro případnou změnu územní-

                                                ho plánu v termínu do 31.3. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Irena  B u r e š o v á                                                                  ing. Ivan  M o r a v e c

          starostka města                                                                           místostarosta města

 

 

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi