Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 101. schůze rady města konané

dne 16.10. 2006

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________101. schůze rady města konané dne 16.10. 2006____________________

 

Rada města Přelouče :

 

      I.          BERE NA VĚDOMÍ : 101/ 1 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 3.10.

                                                                     2006.

                                                          101/ 2 Stanovisko právního oddělení k posouzení závazku na pl-

                                                                      nění městem a k posouzení možné výpovědi smlouvy o

                                                                      zprostředkování resp. Smlouvy mandátní se společností

                                                                      A-SANGEO, a.s.

                                                          101/ 3 Stanovisko právního oddělení k posouzení mandátní

                                                                      smlouvy jednatele – ředitele Tepelných zdrojů, s.r.o.

                                                                      zejména z hlediska pracovněprávních a daňových před-

                                                                      pisů.

                                                          101/ 4 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení

                                                                     nabídek k pronájmům ze dne 11.10. 2006.  

                                                          101/ 5 Informaci o plnění Programového prohlášení rady města

                                                                     za volební období 2002 – 2006.

                                                          101/ 6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze

                                                                     ze dne 11.10. 2006.

                                                          101/ 7 Návrh vedoucího odboru stavebního, vodoprávního a do-

                                                                     pravy MěÚ na možné změny autobusové dopravy.

                                                          101/ 8 Splnění úkolů rady města č. 85/22, 92/27, 99/29 a 100/40.

 

    II.          SCHVALUJE : 101/ 9 Pronájem nebytových prostor v I. n.p. budovy č.p. 44, Masarykovo

                                                         nám. v Přelouči Komerční bance, a.s. se sídlem Na Příkopě 33,

                                                         Praha 1 za cenu 2000,- Kč/m2/rok.

                                             101/10 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních čás-

                                                       tech na zimní období 2006 – 2007 jako aktualizovanou přílohu

                                                       Nařízení města č. 1/2000 o povinnostech při zajišťování zimní

                                                      údržby místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

                                          101/11 Společný nájem k bytu č. 17 v DPS v ul. Sluneční přidělený pí.

                                                      Jaroslavě S., spolu se synem p. J.S. od 15.10. 2006 na dobu neurčitou.

                                          101/12 Výplatu mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva dle

                                                       předloženého návrhu.

                                          101/13 Smlouvu o nájmu nebytových prostor v I. n.p.  budovy č.p. 44 Ma-

                                                      sarykovo nám. v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč a Ko-

                                                      merční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 s tím, že

                                                      v článku 3.1 zůstává v platnosti pouze 1. věta, ostatní se vypouští.

 

III.          SOUHLASÍ : 101/14 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Masarykovo nám., Pře-

                                                    louč nakoupit 1 ks počítače v pořizovací ceně do 25 000,- Kč

                                                    z rezervního fondu.

 

   IV.          DOPORUČUJE : 101/15 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 382/44 v k.ú. Přelouč o výměře 384 m2 za cenu dle znaleckého posudku.

                                                 101/16 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení podílu 8/9 po-

                                                             zemku p.p.č. 322/4 o výměře 131 m2 a části pozemku p.p.č.

                                                             322/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně

                                                             100,- Kč/m2.

                                                 101/17 Zastupitelstvu města Přelouče schválit záměr majetkoprávního

                                                             vypořádání k podílu 1/9 pozemku p.p.č. 322/4 o výměře 131 m2

                                                             a části pozemku p.p.č. 322/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Přelouč

                                                             na základě zákona č. 219/2000 Sb.                                            

 

     V.          VYDÁVÁ : 101/18  Nařízení města Přelouče č. 3/2006 o stanovení maximálních cen za

                                                   nařízený odtah a hlídání odtažených silničních motorových   vozidel na katastrálním území města Přelouče a místních částí  Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota – Škudly,

                                                        ve znění nařízení obce č. 5/2005, kterým se mění obecně závazná

                                                   vyhláška města Přelouče č. 5/1999.

 

    VI.        UKLÁDÁ : 101/19 Tajemníkovi MěÚ zajistit umístění v navržených termínech  informační tabule Město   Přelouč u příjezdových silnic do Přelouče ve směru od Prahy, Pardubic a Hradce Králové.

                                         101/20 Tajemníkovi MěÚ  zajistit přeznačení označení místních částí města

                                                     Přelouče v souladu s předpisy.

                                         101/21 Tajemníkovi MěÚ zajistit dopravní značení „zákaz stání“ v ul. Jasel-

                                                     ská v místech, kde není vyznačeno parkoviště.

                                         101/22 Tajemníkovi MěÚ zajistit v ul. K. Čapka, Studentská, Žižkova a

                                                      Pražská  ve směru od kruhového objezdu zrušení dopravních značek

                                                     „zákaz vjezdu autobusům“.

                                         101/23 Tajemníkovi MěÚ vyžádat si stanovisko daňového poradce k posou-

                                                      zení mandátní smlouvy jednatele – ředitele společnosti Tepelných

                                                      zdrojů, s.r.o.

                                         101/24 Tajemníkovi MěÚ zajistit a předat v termínu do 30.11. 2006 na

                                                      VUSS Pardubice geodetické zaměření budov a pozemků dle poža-            

                                                      davku Ředitelství logistické a zdravotní podpory ze dne 9.10. 2006.

                                        

  VII.          ZAMÍTÁ : 101/25 Žádost ing. Jiřího Košťála o použití znaku města Přelouče na plakátech

                                                   do komunálních voleb 2006.

 

VIII.          RUŠÍ : 101/26 Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 12.10. 2006, odst.III, bod

                                            7) část usnesení rady města č. 100/39 takto: z textu se vypouští věta „1/2

                                             hodina bude osvobozena od poplatku“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                    Jaroslav  P a ď o u r

         starostka města                                                                              místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi