Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 100. schůze rady města konané

dne 2.10. 2006

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 100. schůze rady města konané dne 2.10. 2006_____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

        I.          BERE NA VĚDOMÍ : 100/ 1 Vyjádření České školní inspekce, Pardubického inspekto-

                                                                        rátu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k podnětu

                                                                        prošetření porušení právních předpisů na úseku kvalifi-

                                                                        kačních požadavků a odměňování zaměstnanců škol.

                                                            100/ 2 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 25.9.

                                                                       2006.

                                                            100/ 3 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodno-

                                                                       cení nabídek k pronájmům ze dne 2.10. 2006.

                                                            100/ 4 Informaci zástupce společnosti A-SANGEO a.s. o postu-

                                                                       pu převodu vojenského majetku do vlastnictví města.

                                                            100/ 5 Oznámení společnosti Telefónica O2 ČR o zrušení hovor-

                                                                       ny na adrese Pražská č.p. 389, Přelouč.

 

      II.          PROJEDNALA : 100/ 6 Petici 776 občanů města Přelouče „za oživení Masarykova nám." spočívající v požadavku navýšení zastavujících autobusů a nesouhlasu se zavedením regulace parkovného pomocí parkovacích automatů v centru města bez ohledu na to, zda v části ulic Pražská a Hradecká zůstanou volné parkovací plochy pro zákazníky a zásobovací auta.

 

    III.          KONSTATUJE : 100/ 7 Že na Masarykově nám.zůstává v provozu  jedna

                                                             autobusová zastávka určená pro výstup cestujících, stavební

                                                             úpravy plochy náměstí pro výstavbu dalších autobusových za-

                                                             stávek pro nástup rada města nedoporučuje.

                                                             Zpoplatnění parkovacích ploch – instalaci parkovacích automatů

                                                             - rada města předpokládá jako nutnost zavést od 1.1. 2007 s tím,

                                                               že o konečném řešení rozhodne zastupitelstvo města dne 12.10.

                                                               2006.

 

      IV.          SCHVALUJE : 100/ 8 Prodej vyřazeného movitého majetku za cenu minimálně dle

                                                            znaleckého posudku :

                                                           - travní sekací traktor TC Mountfield, rok pořízení 2001, poř.

                                                             cena 61 200,- Kč, inv.č. 80001 (vlastní DHM),

                                                           - Multicar M 25S, SPZ PUA 34-68, rok pořízení 1988, poř. cena

                                                              124 820,- Kč, inv. č. 60008 (DHM ve výpůjčce).

                                                100/ 9  Změnu č. 2 přílohy č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi městem Pře-

                                                            louč a příspěvkovou organizací Technické služby.

                                                100/10 1. změnu závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací

                                                            pro rok 2006.

                                                100/11 Po obdržení souhlasu Krajského úřadu v Pardubicích pronájem

                                                            bytu 2+KK v čp. 1564 o velikosti 56,31 m2 pí. R.N.Přelouč na dobu určitou 5 let.

                                                100/12 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-

                                                            louč a Ředitelstvím vodních cest ČR na části pozemků p.p.č.

                                                            349/1, p.p.č. 346/5 a p.p.č. 2251/37 v k.ú. Přelouč.

                                                100/13 Zvýšení počtu zaměstnanců v sociálním odboru MěÚ (oddělení

                                                           sociálních dávek) o 2 zaměstnance.

 

                                               100/14 Pronájem části pozemku p.p.č. 226/1 v k.ú. Klenovka za účelem

                                                            položení přívodního kabelu pro telekomunikační zařízení společ-

                                                            nosti Vodafone Czech Republic a.s. za jednorázový poplatek

                                                            10 000,- Kč.

                                               100/15 Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 44, Masarykovo nám.

                                                           v Přelouči (restaurace a pivnice včetně skladů) p. Pavlu P.                                                           , Chlumec n. Cidlinou s tím, že nájemní

                                                           smlouva bude uzavřena od 1.1. 2007 s odložením platby nájem-

                                                           ného ode dne otevření.

                                               100/16 Prodloužení nájemní smlouvy pí. L.Š na byt

                                                           v ul. Československé armády v Přelouči na dobu ur-

                                                           čitou do 30.9. 2007.

                                               100/17 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.P. na byt v ul.

                                                           Československé armády v Přelouči na dobu určitou

                                                           do 31.12. 2006 s tím, aby do tohoto termínu uhradila dlužné

                                                           částky spojené s užíváním bytu popřípadě uzavřela dohodu o

                                                           splátkách dluhu.

                                               100/18 Prodloužení nájemní smlouvy p. M.S. na byt

                                                            v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči na dobu určitou od

                                                            1.11. 2006 do 31.10. 2007.

                                               100/19 Návrh programu XXIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                               100/20 Základní umělecké škole Přelouč odloučená pracoviště pro zno-

                                                           vuuvedení a zapsání do rejstříku škol podle současných platných

                                                           právních norem.

 

       V.         SOUHLASÍ : 100/21 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská nakoupit

                                                         1 ks myčky nádobí v pořizovací ceně do 15 000,- Kč z provozní

                                                         dotace.

                                             100/22S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna nakoupit

                                                        elektrický kotel a škrabku brambor v celkové pořizovací ceně do

                                                        220 000,- Kč z investičního fondu.

                                             100/23S převodem členských práv a povinností v Bytovém družstvu Pře-

                                                        louč, Jana Dítěte 1564-1568, z pí. A.K. bytem Valy

                                                        na pí. A.K. bytem 17. listopadu

                                                        Přelouč, včetně práva nájmu k bytu ozn. A9 velikosti 1+1 ve 3. n.p.

                                                        domu č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči.

                                             100/24 S požadavkem komise místní samosprávy Mělice nakoupit 1 ks se-

                                                         kačky Husqvarna v ceně cca 23 000 Kč z prostředků komise.

                                             100/25 S likvidací majetku města uvedeného v příloze č. 1 a 2 v pořizova-

                                                         cí hodnotě nad 20 000,- Kč.

 

      VI.          DOPORUČUJE : 100/26 Zastupitelstvu města Přelouče schválit finanční vyrovnání za

                                                                investici Diakonie v čp. 192 z roku 2003 ve výši 389 543,90-

                                                                Kč.

                                                    100/27 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření V

                                                                rozpočtu města pro rok 2006:

                                                                příjmy :

                                                                 - prodej pozemků ŘVC                            + 3.600 tis. Kč

                                                                výdaje :

                                                                 - daň z převodu nemovitostí                          +700 tis.Kč

                                                                 - zvl. škola (ZŠ praktická) – oprava střechy  -320 tis.Kč

                                                                 - ZŠ Kladenská – oprava střechy                   +320 tis.Kč

                                                                 - čp. 47 – oprava střechy                                + 28 tis.Kč

                                                                 - Diakonie – dohoda o vyrovnání investice 2003 

                                                                                                                                        + 390 tis.Kč

                                                                 Celkové výdaje budou činit 185.466 tis. Kč s přebytkem roč-

                                                                 ního rozpočtu ve výši 2.787 tis. Kč.

                                                    100/28 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej části

                                                                pozemku p.p.č. 1850/14 v k.ú. Přelouč o výměře cca 30 m2 za

                                                                cenu minimálně 500,- Kč/m2.

                                                    100/29 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej části

                                                                pozemku p.p.č. 651/8 v k.ú. Břehy o výměře 7 806 m2 za cenu

                                                                dle znaleckého posudku.

                                                    100/30 Zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 3 ke kupní

                                                                smlouvě s Diakonií ČCE-Středisko náhradní rodinné péče,

                                                                Přelouč ze dne 26.10. 2005.

                                                    100/31 Zastupitelstvu města Přelouče schválit uzavření dodatku č.1

                                                                k dohodě s Diakonií ČCE-Středisko náhradní rodinné péče,

                                                                Přelouč ze dne 26.10. 2005 o finančním závazku vzniklém

                                                                výpovědí smlouvy o sdružení.

                                                    100/32 Zastupitelstvu města Přelouče schválit uzavření dohody o po-

                                                                stupu při zápočtu zaplacené daně z převodu nemovitostí v

                                                                částce 50 400,- Kč s Diakonií ČCE-Středisko náhradní

                                                                rodinné péče, Přelouč.

                                                    100/33 Zastupitelstvu města Přelouče schválit k realizaci návrh va-

                                                                 rianty B) autobusového nádraží.

 

    VII.          NESCHVALUJE : 100/34 Nařízení obce č. 3/2001 o organizování dopravy ve vymeze-

                                                                   ných oblastech na území města Přelouče.

                                                      100/35 Nařízení obce č. 4/2006 o cenách za placené stání silničních

                                                                   motorových  vozidel ve vymezených oblastech města.

 

  VIII.         STANOVÍ : 100/36 Celkový počet zaměstnanců MěÚ na 84  k 1.1. 2007.

                                         100/37 Cenu propagačního materiálu „dárková taška“  na 25,-Kč/ks.

                                         100/38 Cenu kalendáře města Přelouč na rok 2007 na 120,-Kč/ks.

 

     IX.          UKLÁDÁ : 100/39 Tajemníkovi MěÚ zajistit změnu nařízení č.2/2006 o cenách za pla-

                                                      cené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech

                                                      města s účinností od 1.1. 2007 s tím, že cena stání bude stanovena na

                                                      10,-Kč/hod., ½ hodina bude osvobozena od poplatku a o státních

                                                      svátcích a dále v sobotu a v neděli bude stání bez poplatku.

                                          100/40 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 16.10. 2006

                                                       návrh na umístění informačních tabulí „Město Přelouč“.

                                          100/41 Tajemníkovi MěÚ  zajistit zaměření polohy nádrží PHM na Pern-

                                                        štýnském nám. v Přelouči v lokalitě „staré benziny“ do 31.12.

                                                        2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                          Jaroslav  P a ď o u r

          starostka města                                                                                  místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi