Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 100. schůze rady města konané

dne 2.10. 2006

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 100. schůze rady města konané dne 2.10. 2006_____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

        I.          BERE NA VĚDOMÍ : 100/ 1 Vyjádření České školní inspekce, Pardubického inspekto-

                                                                        rátu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k podnětu

                                                                        prošetření porušení právních předpisů na úseku kvalifi-

                                                                        kačních požadavků a odměňování zaměstnanců škol.

                                                            100/ 2 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 25.9.

                                                                       2006.

                                                            100/ 3 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodno-

                                                                       cení nabídek k pronájmům ze dne 2.10. 2006.

                                                            100/ 4 Informaci zástupce společnosti A-SANGEO a.s. o postu-

                                                                       pu převodu vojenského majetku do vlastnictví města.

                                                            100/ 5 Oznámení společnosti Telefónica O2 ČR o zrušení hovor-

                                                                       ny na adrese Pražská č.p. 389, Přelouč.

 

      II.          PROJEDNALA : 100/ 6 Petici 776 občanů města Přelouče „za oživení Masarykova nám." spočívající v požadavku navýšení zastavujících autobusů a nesouhlasu se zavedením regulace parkovného pomocí parkovacích automatů v centru města bez ohledu na to, zda v části ulic Pražská a Hradecká zůstanou volné parkovací plochy pro zákazníky a zásobovací auta.

 

    III.          KONSTATUJE : 100/ 7 Že na Masarykově nám.zůstává v provozu  jedna

                                                             autobusová zastávka určená pro výstup cestujících, stavební

                                                             úpravy plochy náměstí pro výstavbu dalších autobusových za-

                                                             stávek pro nástup rada města nedoporučuje.

                                                             Zpoplatnění parkovacích ploch – instalaci parkovacích automatů

                                                             - rada města předpokládá jako nutnost zavést od 1.1. 2007 s tím,

                                                               že o konečném řešení rozhodne zastupitelstvo města dne 12.10.

                                                               2006.

 

      IV.          SCHVALUJE : 100/ 8 Prodej vyřazeného movitého majetku za cenu minimálně dle

                                                            znaleckého posudku :

                                                           - travní sekací traktor TC Mountfield, rok pořízení 2001, poř.

                                                             cena 61 200,- Kč, inv.č. 80001 (vlastní DHM),

                                                           - Multicar M 25S, SPZ PUA 34-68, rok pořízení 1988, poř. cena

                                                              124 820,- Kč, inv. č. 60008 (DHM ve výpůjčce).

                                                100/ 9  Změnu č. 2 přílohy č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi městem Pře-

                                                            louč a příspěvkovou organizací Technické služby.

                                                100/10 1. změnu závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací

                                                            pro rok 2006.

                                                100/11 Po obdržení souhlasu Krajského úřadu v Pardubicích pronájem

                                                            bytu 2+KK v čp. 1564 o velikosti 56,31 m2 pí. R.N.Přelouč na dobu určitou 5 let.

                                                100/12 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-

                                                            louč a Ředitelstvím vodních cest ČR na části pozemků p.p.č.

                                                            349/1, p.p.č. 346/5 a p.p.č. 2251/37 v k.ú. Přelouč.

                                                100/13 Zvýšení počtu zaměstnanců v sociálním odboru MěÚ (oddělení

                                                           sociálních dávek) o 2 zaměstnance.

 

                                               100/14 Pronájem části pozemku p.p.č. 226/1 v k.ú. Klenovka za účelem

                                                            položení přívodního kabelu pro telekomunikační zařízení společ-

                                                            nosti Vodafone Czech Republic a.s. za jednorázový poplatek

                                                            10 000,- Kč.

                                               100/15 Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 44, Masarykovo nám.

                                                           v Přelouči (restaurace a pivnice včetně skladů) p. Pavlu P.                                                           , Chlumec n. Cidlinou s tím, že nájemní

                                                           smlouva bude uzavřena od 1.1. 2007 s odložením platby nájem-

                                                           ného ode dne otevření.

                                               100/16 Prodloužení nájemní smlouvy pí. L.Š na byt

                                                           v ul. Československé armády v Přelouči na dobu ur-

                                                           čitou do 30.9. 2007.

                                               100/17 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.P. na byt v ul.

                                                           Československé armády v Přelouči na dobu určitou

                                                           do 31.12. 2006 s tím, aby do tohoto termínu uhradila dlužné

                                                           částky spojené s užíváním bytu popřípadě uzavřela dohodu o

                                                           splátkách dluhu.

                                               100/18 Prodloužení nájemní smlouvy p. M.S. na byt

                                                            v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči na dobu určitou od

                                                            1.11. 2006 do 31.10. 2007.

                                               100/19 Návrh programu XXIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                               100/20 Základní umělecké škole Přelouč odloučená pracoviště pro zno-

                                                           vuuvedení a zapsání do rejstříku škol podle současných platných

                                                           právních norem.

 

       V.         SOUHLASÍ : 100/21 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská nakoupit

                                                         1 ks myčky nádobí v pořizovací ceně do 15 000,- Kč z provozní

                                                         dotace.

                                             100/22S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna nakoupit

                                                        elektrický kotel a škrabku brambor v celkové pořizovací ceně do

                                                        220 000,- Kč z investičního fondu.

                                             100/23S převodem členských práv a povinností v Bytovém družstvu Pře-

                                                        louč, Jana Dítěte 1564-1568, z pí. A.K. bytem Valy

                                                        na pí. A.K. bytem 17. listopadu

                                                        Přelouč, včetně práva nájmu k bytu ozn. A9 velikosti 1+1 ve 3. n.p.

                                                        domu č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči.

                                             100/24 S požadavkem komise místní samosprávy Mělice nakoupit 1 ks se-

                                                         kačky Husqvarna v ceně cca 23 000 Kč z prostředků komise.

                                             100/25 S likvidací majetku města uvedeného v příloze č. 1 a 2 v pořizova-

                                                         cí hodnotě nad 20 000,- Kč.

 

      VI.          DOPORUČUJE : 100/26 Zastupitelstvu města Přelouče schválit finanční vyrovnání za

                                                                investici Diakonie v čp. 192 z roku 2003 ve výši 389 543,90-

                                                                Kč.

                                                    100/27 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření V

                                                                rozpočtu města pro rok 2006:

                                                                příjmy :

                                                                 - prodej pozemků ŘVC                            + 3.600 tis. Kč

                                                                výdaje :

                                                                 - daň z převodu nemovitostí                          +700 tis.Kč

                                                                 - zvl. škola (ZŠ praktická) – oprava střechy  -320 tis.Kč

                                                                 - ZŠ Kladenská – oprava střechy                   +320 tis.Kč

                                                                 - čp. 47 – oprava střechy                                + 28 tis.Kč

                                                                 - Diakonie – dohoda o vyrovnání investice 2003 

                                                                                                                                        + 390 tis.Kč

                                                                 Celkové výdaje budou činit 185.466 tis. Kč s přebytkem roč-

                                                                 ního rozpočtu ve výši 2.787 tis. Kč.

                                                    100/28 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej části

                                                                pozemku p.p.č. 1850/14 v k.ú. Přelouč o výměře cca 30 m2 za

                                                                cenu minimálně 500,- Kč/m2.

                                                    100/29 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej části

                                                                pozemku p.p.č. 651/8 v k.ú. Břehy o výměře 7 806 m2 za cenu

                                                                dle znaleckého posudku.

                                                    100/30 Zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 3 ke kupní

                                                                smlouvě s Diakonií ČCE-Středisko náhradní rodinné péče,

                                                                Přelouč ze dne 26.10. 2005.

                                                    100/31 Zastupitelstvu města Přelouče schválit uzavření dodatku č.1

                                                                k dohodě s Diakonií ČCE-Středisko náhradní rodinné péče,

                                                                Přelouč ze dne 26.10. 2005 o finančním závazku vzniklém

                                                                výpovědí smlouvy o sdružení.

                                                    100/32 Zastupitelstvu města Přelouče schválit uzavření dohody o po-

                                                                stupu při zápočtu zaplacené daně z převodu nemovitostí v

                                                                částce 50 400,- Kč s Diakonií ČCE-Středisko náhradní

                                                                rodinné péče, Přelouč.

                                                    100/33 Zastupitelstvu města Přelouče schválit k realizaci návrh va-

                                                                 rianty B) autobusového nádraží.

 

    VII.          NESCHVALUJE : 100/34 Nařízení obce č. 3/2001 o organizování dopravy ve vymeze-

                                                                   ných oblastech na území města Přelouče.

                                                      100/35 Nařízení obce č. 4/2006 o cenách za placené stání silničních

                                                                   motorových  vozidel ve vymezených oblastech města.

 

  VIII.         STANOVÍ : 100/36 Celkový počet zaměstnanců MěÚ na 84  k 1.1. 2007.

                                         100/37 Cenu propagačního materiálu „dárková taška“  na 25,-Kč/ks.

                                         100/38 Cenu kalendáře města Přelouč na rok 2007 na 120,-Kč/ks.

 

     IX.          UKLÁDÁ : 100/39 Tajemníkovi MěÚ zajistit změnu nařízení č.2/2006 o cenách za pla-

                                                      cené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech

                                                      města s účinností od 1.1. 2007 s tím, že cena stání bude stanovena na

                                                      10,-Kč/hod., ½ hodina bude osvobozena od poplatku a o státních

                                                      svátcích a dále v sobotu a v neděli bude stání bez poplatku.

                                          100/40 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 16.10. 2006

                                                       návrh na umístění informačních tabulí „Město Přelouč“.

                                          100/41 Tajemníkovi MěÚ  zajistit zaměření polohy nádrží PHM na Pern-

                                                        štýnském nám. v Přelouči v lokalitě „staré benziny“ do 31.12.

                                                        2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                          Jaroslav  P a ď o u r

          starostka města                                                                                  místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 3. 12. 2023
mírné sněžení -5 °C -12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -4/-14 °C
středa 6. 12. mírné sněžení -7/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi