Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 66. schůze rady města konané

dne 16.5.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
66. schůze rady města konané dne 16.5.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

66/ 1 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady města Přelouče za rok 2004.
66/ 2 Zprávu o činnosti Charity Přelouč za I. čtvrtletí 2005 a vyúčtování 1. splátky dotace.
66/ 3 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 3.5. 2005.
66/ 4 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 16.5. 2005.
66/ 5 Zprávu velitele Městské policie Přelouč o bezpečnostních a mzdových opatřeních pro strážníky v době výstavby kruhového objezdu.
66/ 6 Nabídku firmy Recycling – kovové odpady a.s. Chotěboř na zřízení sběrného dvora ve městě Přelouč.
66/ 7 Splnění úkolu č. 63/39, 64/49.

II. SCHVALUJE :

66/ 8 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a p. Lukášem Slabým, při uspořádání sportovně – kulturních akcí na hrázi písníků Lohenice – Mělice v termínu 1. až 3. 7. 2005 (turnaj v plážovém volejbalu) a 29. až 31. 7. 2005 (turnaj ve vodním fotbalu).
66/ 9 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 4, písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 výjimku pro p. Lukáše Slabého, na konání veřejné hudební produkce na hrázi písníků Lohenice – Mělice v době od 2.7. 2005 v čase od 22.00 hod. do 3.7. 2005 do 04.00 hod. a v době od 30.7. 2005 v čase od 22.00 hod. do 31.7. 2005 do 04.00 hod.
66/10 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písník Lohenice – Mělice na sezónu 2005.
66/11 Vyplatit 2. splátku dotace Charitě Přelouč v měsíci červnu dle dohody ve výši 40 000,- Kč.
66/12 Podmínky pro vypracování projektové dokumentace stavby tělocvičny pro ZŠ Smetanova v Přelouči umístěné ve školním areálu v Kladenské ul.
66/13 Zadávací podmínky zjednodušené výzvy a seznam firem, kterým bude výzva k vypracování a podání návrhu cenové nabídky „Rekonstrukce místních komunikací na Vratislavském nám. v Přelouči“ zaslána.
66/14 Zadávací podmínky zjednodušené výzvy a seznam firem, kterým bude výzva k vypracování a podání návrhu cenové nabídky „Rekonstrukce místní komunikace v Labské ul. v Přelouči“ zaslána.
66/15 Pronájem prodejního místa č. 8 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu 2005 pí. V.Z. za cenu 10 000,- Kč.
66/16 Pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči pravidelně v sobotu v čase od 9.00 do 13.00 hod. Sboru církve adventistů s.d. Přelouč za cenu 400,-Kč/měs.
66/17 Návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
66/18 Výplatu mimořádné odměny řediteli Technických služeb Přelouč ve výši 5 000,-Kč za zajištění demolic na Sokolovském náměstí.

III. SOUHLASÍ :

66/19 S uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku – 1 ks houpadla ev.č. 400136, 1 ks zametacího stroje ev.č. 500009, 1 ks tiskárny Epson LQ570+ ev.č. 3183 a 1 ks monitoru 15“ ev.č. 3314 mezi městem Přelouč a příspěvkovou organizací Technické služby.
66/20 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Za Fontánou nakoupit DDHM – 1 ks zahradní věž (domek) v hodnotě 39.900 Kč, 2 ks houpací koník v celkové hodnotě 29 336 Kč a 1 ks skluzavka a žebřík v hodnotě 30 754 Kč z prostředků obdržených jako dar od Nadace duhová energie v částce 75 000 Kč a z dotace poskytnuté zřizovatelem v rozpočtu pro rok 2005 ve výši 24 990 Kč.
66/21 Se členstvím p. R.M. v Bytovém družstvu Jana Dítěte 1564-1568 a s přidělením bytu velikosti 2+1 o výměře 84,47 m2 ozn. B2 v 1. n.p. domu III v bytové výstavbě v Pardubické ul. v Přelouči.
66/22 S použitím znaku města Přelouče na plakátech SDH Přelouč při příležitosti konání republikové soutěže dětí v požárních disciplínách dne 14.5. 2005.
66/23 S trvalým umístěním znaku města Přelouče na hasičském vozidle města CAS 25 RTH zásahové jednotky SDH města Přelouče.

IV. DOPORUČUJE :

66/24 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na směnu částí pozemku č. 20/8 (PK) a č. 20/9 (PK) o výměrách cca 600 m2 a 800 m2 z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 20/17 o výměře 743 m2 s tím, že přebývající výměra pozemků bude doplacena v ceně 80,-Kč/m2.
66/25 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení pozemků p.p.č. 1932/6 o výměře 284 m2 a p.p.č. 1932/7 o výměře 87m2 v k.ú. Přelouč za celkovou cenu 371,- Kč (1,-Kč/m2).
66/26 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit se zřízením další plavební dráhy pro Klub vodního lyžování Přelouč na k.ú. Lohenice p.p.č. 410/4 a 410/23 zapsaných na listu vlast. č. 10 005.
66/27 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení Zastupitelstva města ze dne 27.1. 2005, odst. VIII.
66/28 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s rozpočtovým opatřením II pro rok 2005.
66/29 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej budovy č.p. 169 v ul. Hradecká v Přelouči a pozemku st.p.č. 186/2 v k.ú. Přelouč o výměře 1 820 m2, vše za cenu minimálně 5 000 000,- Kč.
66/30 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na směnu pozemků p.p.č. 940/9 o výměře 167 m2 a p.p.č. 940/2 o výměře 105 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 940/15 o výměře 728 m2 s tím, že město doplatí rozdíl v cenách pozemků.

V. ROZHODUJE :

66/31 Že nejvhodnější nabídku na „Přístavbu tělocvičny v areálu základní školy – zajištění kompletní projektové (DSP,DZP) a inženýrské činnosti“ podal uchazeč:
ARCHA – inženýrská agentura, a.s., Smetanova 285, Kolín IV 280 00 za nabídkovou cenu vč. DPH: 1 428 000,- Kč.
66/32 Že nejvhodnější nabídku pro spolupráci v oblasti PO a BOZP pro město Přelouč podal uchazeč Milan Plecháček, Sluneční 1419, Přelouč.Rozhodnutí rady odpovídá pořadí stanovenému komisí pro výběr nejvhodnější nabídky. S firmou bude uzavřena smlouva o zajištění služeb dle schválené cenové nabídky na dobu neurčitou.
66/33 Že v I. etapě „regenerace panelových sídlišť“ se bude regenerovat sídliště „U třídy Obránců míru“.

VI. JMENUJE :

66/34 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na „Rekonstrukci místních komunikací na Vratislavském nám. v Přelouči“ ve složení: Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav Manžel, Jaroslav Kocourek, Josef Štěpánek.
66/35 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na „Rekonstrukci místní komunikace v Labské ul. v Přelouči“ ve složení: Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav Manžel, Jaroslav Kocourek, Josef Štěpánek.

VII. NESOUHLASÍ :

66/36 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská navýšit rozpočet na rok 2005 o částku 120 000 Kč z důvodu zvýšených nákladů na dodávku tepla a ohřevu vody a doporučuje zvýšené náklady řešit úsporami v rozpočtu, popř. použitím rezervního fondu.

VIII. NEDOPORUČUJE :

66/37 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení pozemků p.p.č. 1932/6 o výměře 284 m2 a p.p.č. 1932/7 o výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč za celkovou cenu 20 673,- Kč.

IX. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

66/38 Na výpůjčku části pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč o výměře cca 300 m2 (pozemek po bývalé uhelné kotelně K13) na dobu 10 let za účelem výstavby územního střediska Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje - výjezdové středisko Přelouč.
66/39 Na pronájem prostor restaurace Občanské záložny v č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči.

X. UKLÁDÁ :

66/40 Školské a kulturní komisi, komisi pro rozvoj města a sportovní komisi navrhnout v termínu do 30.9. 2005 využití prostor Občanské záložny po eventuelním ukončení provozu restaurace.

XI. POSTUPUJE :

66/41 Zastupitelstvu města Přelouče žádost občanů o prověření nákladů na údržbu hřbitova s tím, že nedoporučuje výši nájemného ani správní poplatky za hrobové místo snižovat.

XII. ZAMÍTÁ :

66/42 Žádost p. L.M. o finanční příspěvek na vydání CD hudební skupiny Polymetal.
66/43 Žádost p. D.K.o povolení pořádání nočních hudebních produkcí v Saloonu Bistro Přelouč z důvodu, že předmětná provozovna není kolaudací určena k pořádání hudebních produkcí.

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi