Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení 64. schůze rady města konané

dne 25.4.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
64. schůze rady města konané dne 25.4.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

64/ 1 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 5.4. 2005.
64/ 2 Nabídku SK Nemošice a Stehno Marine Club Klubu vodního lyžování Přelouč na sezónu 2005.
64/ 3 Zápis ze schůze komise sociálně zdravotní ze dne 18.4. 2005.
64/ 4 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 20.4. 2005.
64/ 5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 25.4. 2005.
64/ 6 Žádost obce Semín o uzavření veřejnoprávní smlouvy k zajišťování pořádku Městskou policií Přelouč.
64/ 7 Dopis Mgr. E.B. k odvolání ředitele Mgr. F. J. Radě města Přelouče.
64/ 8 Splnění úkolu č. 57/26.
64/ 9 Dopis p. J. V. o pálení čarodějnic „Pod sady“ v Lohenicích.
64/10Dopis Charity Přelouč ze dne 8.4. 2005.
64/11 Plán provozu MŠ Kladenská a MŠ Za Fontánou v době letních prázdnin 2005 s tím, že v týdnu od 25. 7. do 29.7. budou obě tato zařízení mimo provoz.

II. SCHVALUJE :

64/12 Obsah pracovní náplně a formu odměňování pro správce a brigádníky na písnících Lohenice – Mělice dle předloženého návrhu.
64/13 Prodloužení smlouvy o poskytnutí náhradního ubytování p. J.K. na přístřeší na dobu určitou od 1.6. 2005 do 31.5. 2006.
64/14 Přidělení bytu 1+1 v čp. 1564 o vel. 55,14 m2 pí. M.D. P. a M. P. za podmínky úpravy bytu tj. zbudování dalšího WC.
64/15 Přidělení bytu 2+kk v čp. 1564 o vel. 56,31 m2 p. M. P. bytem Vyšehněvice
64/16 Přidělení bytu 2+kk v čp. 1562 o vel. 49,51 m2 p. B.R.
64/17 Výzvu v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 27, odst. 3, písm. d) zákona o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Přelouč – oprava komunikací I. a II. etapa“.
64/18 Seznam zájemců, kterým bude výzva k účasti v jednacím řízení „Přelouč – oprava komunikací I. a II. etapa“ zaslána.
64/19 Prodloužení nájemní smlouvy p. A. K. na byt v ul. Pražské v Přelouči na dobu určitou od 1.5. 2005 do 30.4. 2006.
64/20 Prodloužení nájemní smlouvy pí. H.M. na byt v ul. Československé armády v Přelouči na dobu určitou od 1.5. 2005 do 30.4. 2006.
64/21 Řešení přístavby Základní školy, Kladenská v Přelouči dle původní varianty z března 2005.
64/22 Pronájem prodejního místa č.1 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu 2005 p. M. F., za celkovou cenu 35 500,-Kč.
64/23 Nabídku Klubu vojenské historie Military, s cars- AzJ na uspořádání výstavy vojenských historických vozidel v Přelouči dne 11.6. 2005 za podmínky poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč z kulturního fondu města.

III. SOUHLASÍ :

64/24 S požadavkem příspěvkové organizace Základní školy Smetanova v Přelouči nakoupit 1 ks dataprojektoru v pořizovací ceně do 30 tis. Kč.

IV. DOPORUČUJE :

64/25 Zastupitelstvu města Přelouče schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 1 031 215,04 Kč za rok 2004 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.
64/26Zastupitelstvu města zrušit usnesení VII. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.9. 2003, odst. III, bod 8), část úplatné nabytí pozemku p.p.č. 776/77 o výměře 3 243 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně 150,-Kč/m2.
64/27 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na směnu pozemku p.p.č. 776/77 v k.ú. Přelouč o výměře 3 243 m2 z vlastnictví pí. M. K. za část pozemku p.p.č. 541 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města – dva pozemky, každý o rozloze cca 900 m2 s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků bude doplacen v ceně 150,-Kč/m2.
64/28Mgr. Evě B. pověřené řízením Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 zpětvzetí výpovědi z pracovního poměru Mgr. D. V. v termínu do 29.4. 2005.
64/29 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2004.

V. JMENUJE :

64/30 Komisi pro vedení jednacího řízení „Přelouč – oprava komunikací I. a II. etapa“ ve složení: Pavel Myška, Miroslav Manžel.
64/31 Konkursní komisi pro konkurs na funkci ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 ve složení: předseda – Jaroslav Paďour, členové – Mgr. Vlastimil Rambousek, Mgr. Věra Rečlová, Mgr. Zuzana Hamanová, Mgr. Ladislava Holcová, Alena Hanušová. Tajemnici: Helena Vítková, ved. personálního a mzdového odd., MěÚ Přelouč (není členem konkursní komise, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise).

VI. DELEGUJE :

64/32 Jako zástupce zadavatele do komise pro vedení jednacího řízení „Přelouč – oprava komunikací I. a II. etapa“ RSDr. Jaroslava Čapského.

VII. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

64/33 Na pronájem nebytových prostor v čp. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 každý pátek v čase mezi 14.00 – 17.00 hod. za cenu minimálně 400,-Kč měsíčně.
64/34 Na pronájem nebytových prostor v čp. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 každou sobotu v čase mezi 9.00 – 13.00 hod. za cenu minimálně 400,-Kč měsíčně.

VIII. VYHLAŠUJE :

64/35 Konkurs na funkci ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova 1509.

IX. PROMÍJÍ :

64/36 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2004 pí. L. M. Přelouč v celkové výši 612,-Kč.
64/37 Poplatek z komunálního odpadu za roky 2002, 2003, část 2004 a 2005 pí. P. T. ve výši 1 711,-Kč.
64/38 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2002, 2003, část 2004 a 2005 p. L. T., v celkové výši 1 711,-Kč.
64/39 Poplatek z komunálního odpadu za roky 2002, 2003, část 2004 a 2005 p. P. T., v celkové výši 1 711,-Kč.
64/40 Poplatek z komunálního odpadu za období leden až březen 2004 p.J.M. ve výši 153,-Kč.

X. NEPROMÍJÍ :

64/41 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2005 pí. J. K. ve výši 492,- Kč.
64/42 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2005 p. J. B. ve výši 492,- Kč.
64/43 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2005 M. B. ve výši 492,-Kč.
64/44 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2005 S.B ve výši 492,-Kč.
64/45 Navýšení poplatku z komunálního odpadu za rok 2004 R. O. ve výši 204,- Kč.
64/46 Navýšení poplatku z komunálního odpadu za rok 2004 V. O. ve výši 204,-Kč.
64/47 Navýšení poplatku z komunálního odpadu za rok 2004 J.O. ve výši 204,- Kč.

XI. ZRUŠUJE :

64/48 Usnesení rady města č. 63/31 a 63/32.

XII. UKLÁDÁ :

64/49 Dlaskové Jiřině vyhlásit v květnovém čísle Roštu anketu na téma využití prostor bývalé restaurace v budově Občanské záložny.
64/50 Vedoucímu odboru SMI MěÚ zajistit dispoziční úpravu bytu 1+1 v č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči v souladu s vyhlášku MMR č. 369/2001 Sb. včetně vyčíslení vícenákladů na tuto úpravu do rozpočtového opatření II rozpočtu města pro rok 2005.
64/51 Vedoucímu odboru SMI MěÚ předložit do rozpočtového opatření II rozpočtu města pro rok 2005 finanční požadavek na zřízení poštovních schránek pro obyvatele DPS v ul. Za Fontánou v Přelouči.
64/52 Osadnímu výboru Lohenice zabezpečit pálení čarodějnic dne 30.4. 2005 v souladu se zákony o ochraně životního prostředí.

XIII. ZAMÍTÁ :

64/53 Žádost města Jaroměř o finanční příspěvek na sochu gen. Georgie S. Pattona.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 25. 2. 2024
zataženo 9 °C 5 °C
pondělí 26. 2. zataženo 10/5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi