Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 64. schůze rady města konané

dne 25.4.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
64. schůze rady města konané dne 25.4.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

64/ 1 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 5.4. 2005.
64/ 2 Nabídku SK Nemošice a Stehno Marine Club Klubu vodního lyžování Přelouč na sezónu 2005.
64/ 3 Zápis ze schůze komise sociálně zdravotní ze dne 18.4. 2005.
64/ 4 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 20.4. 2005.
64/ 5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 25.4. 2005.
64/ 6 Žádost obce Semín o uzavření veřejnoprávní smlouvy k zajišťování pořádku Městskou policií Přelouč.
64/ 7 Dopis Mgr. E.B. k odvolání ředitele Mgr. F. J. Radě města Přelouče.
64/ 8 Splnění úkolu č. 57/26.
64/ 9 Dopis p. J. V. o pálení čarodějnic „Pod sady“ v Lohenicích.
64/10Dopis Charity Přelouč ze dne 8.4. 2005.
64/11 Plán provozu MŠ Kladenská a MŠ Za Fontánou v době letních prázdnin 2005 s tím, že v týdnu od 25. 7. do 29.7. budou obě tato zařízení mimo provoz.

II. SCHVALUJE :

64/12 Obsah pracovní náplně a formu odměňování pro správce a brigádníky na písnících Lohenice – Mělice dle předloženého návrhu.
64/13 Prodloužení smlouvy o poskytnutí náhradního ubytování p. J.K. na přístřeší na dobu určitou od 1.6. 2005 do 31.5. 2006.
64/14 Přidělení bytu 1+1 v čp. 1564 o vel. 55,14 m2 pí. M.D. P. a M. P. za podmínky úpravy bytu tj. zbudování dalšího WC.
64/15 Přidělení bytu 2+kk v čp. 1564 o vel. 56,31 m2 p. M. P. bytem Vyšehněvice
64/16 Přidělení bytu 2+kk v čp. 1562 o vel. 49,51 m2 p. B.R.
64/17 Výzvu v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 27, odst. 3, písm. d) zákona o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Přelouč – oprava komunikací I. a II. etapa“.
64/18 Seznam zájemců, kterým bude výzva k účasti v jednacím řízení „Přelouč – oprava komunikací I. a II. etapa“ zaslána.
64/19 Prodloužení nájemní smlouvy p. A. K. na byt v ul. Pražské v Přelouči na dobu určitou od 1.5. 2005 do 30.4. 2006.
64/20 Prodloužení nájemní smlouvy pí. H.M. na byt v ul. Československé armády v Přelouči na dobu určitou od 1.5. 2005 do 30.4. 2006.
64/21 Řešení přístavby Základní školy, Kladenská v Přelouči dle původní varianty z března 2005.
64/22 Pronájem prodejního místa č.1 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu 2005 p. M. F., za celkovou cenu 35 500,-Kč.
64/23 Nabídku Klubu vojenské historie Military, s cars- AzJ na uspořádání výstavy vojenských historických vozidel v Přelouči dne 11.6. 2005 za podmínky poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč z kulturního fondu města.

III. SOUHLASÍ :

64/24 S požadavkem příspěvkové organizace Základní školy Smetanova v Přelouči nakoupit 1 ks dataprojektoru v pořizovací ceně do 30 tis. Kč.

IV. DOPORUČUJE :

64/25 Zastupitelstvu města Přelouče schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 1 031 215,04 Kč za rok 2004 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.
64/26Zastupitelstvu města zrušit usnesení VII. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.9. 2003, odst. III, bod 8), část úplatné nabytí pozemku p.p.č. 776/77 o výměře 3 243 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně 150,-Kč/m2.
64/27 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na směnu pozemku p.p.č. 776/77 v k.ú. Přelouč o výměře 3 243 m2 z vlastnictví pí. M. K. za část pozemku p.p.č. 541 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města – dva pozemky, každý o rozloze cca 900 m2 s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků bude doplacen v ceně 150,-Kč/m2.
64/28Mgr. Evě B. pověřené řízením Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 zpětvzetí výpovědi z pracovního poměru Mgr. D. V. v termínu do 29.4. 2005.
64/29 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2004.

V. JMENUJE :

64/30 Komisi pro vedení jednacího řízení „Přelouč – oprava komunikací I. a II. etapa“ ve složení: Pavel Myška, Miroslav Manžel.
64/31 Konkursní komisi pro konkurs na funkci ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 ve složení: předseda – Jaroslav Paďour, členové – Mgr. Vlastimil Rambousek, Mgr. Věra Rečlová, Mgr. Zuzana Hamanová, Mgr. Ladislava Holcová, Alena Hanušová. Tajemnici: Helena Vítková, ved. personálního a mzdového odd., MěÚ Přelouč (není členem konkursní komise, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise).

VI. DELEGUJE :

64/32 Jako zástupce zadavatele do komise pro vedení jednacího řízení „Přelouč – oprava komunikací I. a II. etapa“ RSDr. Jaroslava Čapského.

VII. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

64/33 Na pronájem nebytových prostor v čp. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 každý pátek v čase mezi 14.00 – 17.00 hod. za cenu minimálně 400,-Kč měsíčně.
64/34 Na pronájem nebytových prostor v čp. 651 v ul. Pardubická v Přelouči o výměře cca 30 m2 každou sobotu v čase mezi 9.00 – 13.00 hod. za cenu minimálně 400,-Kč měsíčně.

VIII. VYHLAŠUJE :

64/35 Konkurs na funkci ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova 1509.

IX. PROMÍJÍ :

64/36 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2004 pí. L. M. Přelouč v celkové výši 612,-Kč.
64/37 Poplatek z komunálního odpadu za roky 2002, 2003, část 2004 a 2005 pí. P. T. ve výši 1 711,-Kč.
64/38 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2002, 2003, část 2004 a 2005 p. L. T., v celkové výši 1 711,-Kč.
64/39 Poplatek z komunálního odpadu za roky 2002, 2003, část 2004 a 2005 p. P. T., v celkové výši 1 711,-Kč.
64/40 Poplatek z komunálního odpadu za období leden až březen 2004 p.J.M. ve výši 153,-Kč.

X. NEPROMÍJÍ :

64/41 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2005 pí. J. K. ve výši 492,- Kč.
64/42 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2005 p. J. B. ve výši 492,- Kč.
64/43 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2005 M. B. ve výši 492,-Kč.
64/44 Poplatek z komunálního odpadu za rok 2005 S.B ve výši 492,-Kč.
64/45 Navýšení poplatku z komunálního odpadu za rok 2004 R. O. ve výši 204,- Kč.
64/46 Navýšení poplatku z komunálního odpadu za rok 2004 V. O. ve výši 204,-Kč.
64/47 Navýšení poplatku z komunálního odpadu za rok 2004 J.O. ve výši 204,- Kč.

XI. ZRUŠUJE :

64/48 Usnesení rady města č. 63/31 a 63/32.

XII. UKLÁDÁ :

64/49 Dlaskové Jiřině vyhlásit v květnovém čísle Roštu anketu na téma využití prostor bývalé restaurace v budově Občanské záložny.
64/50 Vedoucímu odboru SMI MěÚ zajistit dispoziční úpravu bytu 1+1 v č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči v souladu s vyhlášku MMR č. 369/2001 Sb. včetně vyčíslení vícenákladů na tuto úpravu do rozpočtového opatření II rozpočtu města pro rok 2005.
64/51 Vedoucímu odboru SMI MěÚ předložit do rozpočtového opatření II rozpočtu města pro rok 2005 finanční požadavek na zřízení poštovních schránek pro obyvatele DPS v ul. Za Fontánou v Přelouči.
64/52 Osadnímu výboru Lohenice zabezpečit pálení čarodějnic dne 30.4. 2005 v souladu se zákony o ochraně životního prostředí.

XIII. ZAMÍTÁ :

64/53 Žádost města Jaroměř o finanční příspěvek na sochu gen. Georgie S. Pattona.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mykabo

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi