Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 60. schůze rady města konané

dne 21.3.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
60. schůze rady města konané dne 21.3.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

60/ 1 Informace velitele městské policie o přidělení státní účelové dotace a o plánované změně sídla městské policie.
60/ 2 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 2.3. 2005.
60/ 3 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 8.3. 2005.
60/ 4 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 16.3. 2005.
60/ 5 Rozpočtový výhled města Přelouče na období 2006 – 2008.
60/ 6 Žádost oddílu NK Klondajk Klenovka o finanční příspěvek na vodovodní přípojku.
60/ 7 Splnění úkolu č. 55/19.

II. SCHVALUJE :

60/ 8 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací pro rok 2005.
60/ 9 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2005.
60/10Zhotovení znaku města do středu budoucí kruhové křižovatky dle návrhu ing. arch. Košaře.
60/11Finanční příspěvky ze sportovního fondu:
- 10 000,- Kč hokejovému oddílu,
- 8 000,- Kč oddílu Junák Přelouč,
- 5 000,- Kč DDM na sportovní turnaje dětí.
60/12 Návrh programu XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
60/13 Zadání zpracování změny projektové dokumentace přístavby tělocvičny a zázemí Základní školy v ul. Kladenská v Přelouči dle předložené studie.

III. DOPORUČUJE :

60/14Zastupitelstvu města Přelouče zrušit zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Lohenice, Mělice, Klenovka a Tupesy.
60/15Zastupitelstvu města Přelouče neschválit pořízení změny regulačního plánu Přelouč – Lipiny.
60/16Zastupitelstvu města Přelouče schválit pravidla financování pro osadní výbory a komise místní samosprávy.
60/17Zrušit usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 23.9. 2004, odst. IV, bod 6) v tomto znění: Zastupitelstvo města Přelouče vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1305/1 v k. ú. Přelouč za cenu minimálně 500,-Kč/m2.
60/18Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr:
a) na prodej dílu „a“ pozemku p.p.č. 916/88 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2 a dílu „b“ pozemku .p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč o vý měře 1 m2 za cenu minimálně 1 200,- Kč/m2,
b) na prodej dílu „c“ pozemku p.p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč o výměře 2 m2 za cenu minimálně 1 100,-Kč/m2,
c) na prodej dílu „d“ pozemku p.p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč o výměře 2 m2 za cenu minimálně 1 550,-Kč/m2,
d) na prodej dílu „e“ pozemku p.p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč o výměře 2 m2 za cenu minimálně 1 130,- Kč/m2,
e) na prodej dílu „f“ pozemku p.p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2 a dílu „g“ pozemku p.p.č. 916/82 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2 za cenu minimálně 1 125,-Kč/m2.
60/19Zastupitelstvu města Přelouče schválit:
a) odkoupení pozemku p.p.č. 1302/2 v k.ú. Přelouč o výměře 1107 m2 za cenu 95 090,- Kč,
b) odkoupení spoluvlastnického podílu id.8/9 pozemků p.p.č. 394/20, p.p.č. 394/21, p.p.č. 395/2, p.p.č. 395/7 a p.p.č. 2190/2 o celkové výměře 1 214 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 200,-Kč/m2, tj. za celkovou cenu 215 800,- Kč,
c) majetkoprávní vypořádání k pozemkům p.p.č. 394/1 o výměře 2492 m2 a p.p.č. 392/22 o výměře 30 m2 v k.ú. Přelouč formou sepsání dohody o narovnání k odstranění duplicitního vlastnictví k tomuto pozemku s uznáním výlučného vlastnictví města,
d) bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupvání státu ve věcech majetkových do vlastnictví města: p.p.č. 772/2, p.p.č. 1836/3, p.p.č. 1283/28, p.p.č. 1283/29, p.p.č. 1301/38, p.p.č. 1850/7, p.p.č. 857/10 a podílu 4/36 na pozemcích p.p.č. 394/20, p.p.č. 394/21, p.p.č. 395/2, p.p.č. 395/7 a p.p.č. 2190/2,
e) bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města: p.p.č. 773/9, p.p.č. 1850/8, p.p.č. 1850/10, p.p.č. 1850/18, p.p.č. 1850/20, p.p.č. 2012/1, p.p.č. 1842/3, p.p.č. 1842/5, p.p.č. 1403/3, p.p.č. 1403/17, p.p.č. 1301/36, p.p.č. 1301/41, p.p.č. 1805/7, p.p.č. 1812/2, p.p.č. 1812/12, p.p.č. 1321/3, p.p.č. 474/75, p.p.č. 2260/6, p.p.č. 2191/11, p.p.č. 2191/7, p.p.č. 2192/3, p.p.č. 1812/26, p.p.č. 1811/6, p.p.č. 1794/34, p.p.č. 1796/6, p.p.č. 1836/4, p.p.č. 1817/4, p.p.č. 1812/24, p.p.č. 1812/23, p.p.č. 1812/22, p.p.č. 1812/19, p.p.č. 1812/18, p.p.č. 1812/17.
60/20 Zastupitelstvu města souhlasit s rozpočtovým opatřením I pro rok 2005.
60/21 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu konceptu nového územního plánu v prostoru u Sportovní ul. v Přelouči dle přiložené důvodové zprávy a grafické přílohy.
60/22 Zastupitelstvu města Přelouče schválit vklad uvedeného majetku města Přelouče do obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice jako nepeněžní vklad v hodnotě dle znaleckého posudku: vodovodní řád sídliště U školy, vodovodní řád průmyslová zóna, vodovodní řád Lipiny I. etapa, kanalizační řád Tovární ulice, kanalizační řád ul. Okružní a Zahradní, kanalizační řád průmyslová zóna, kanalizační řád Lohenice, kanalizační řád Lipiny 1. etapa, pozemek st.p.č. 2642 v k. ú. Přelouč, pozemek st.p.č. 2643 v k.ú. Přelouč, pozemek st.p.č. 2644 v k.ú. Přelouč, pozemek st.p.č. 2645 v k.ú. Přelouč a pozemek p.p.č. 1749/7 v k.ú. Přelouč.
60/23 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 23/3 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 194 m2 za cenu minimálně 150,-Kč/m2 případně směnu části pozemku p.p.č. 23/3 za část pozemku st.p.č. 41 v k.ú. Lohenice u Přelouče.
60/24 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení pozemku p.p.č. 1140/2 o výměře 1 091m2 v k.ú. Přelouč za cenu 450,-Kč/m2 a pozemků p.p.č. 1274/91 o výměře 63 m2, p.p.č. 1836/6 o výměře 48 m2, 1836/8 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu 200,-Kč/m2.
60/25 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na směnu části pozemku p.p.č. 491/1 o výměře cca 13 000 m2 za spoluvlastnický podíl id. 8/9 pozemku p.p.č. 321/10, části pozemku p.p.č. 322/4 a části pozemku 322/1 o celkové výměře cca 14 600 m2 vše v k.ú. Přelouč.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

60/26 Na pronájem pozemků ke stánkovému prodeji u písníků Lohenice – Mělice pro sezónu 2005 dle podmínek uvedených v příloze.
60/27 Na pronájem pozemku p.p.č. 112/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 70 m2 za účelem zřízení zahrádky k občerstvení za cenu minimálně 140,-Kč/týden.
60/28 Na pronájem části pozemku p.p.č. 1471/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 20 m2 za účelem umístění mobilního stánku s občerstvením za cenu minimálně 140,- Kč/týden.

V. SOUHLASÍ :

60/29 S přidělením bytu velikosti 2+1 o výměře 84,47 m2, ozn. ve 2. n.p. bytového domu ozn. III v Pardubické ul. v Přelouči ing. M.J.

VI. ZAMÍTÁ :

60/30 Odprodej pozemků v lokalitě Labišťata.

VII. UKLÁDÁ :

60/31 Vedoucímu odboru SMI zpracovat harmonogram rekonstrukce objektu č.p. 47 na Masarykově nám. v Přelouči pro potřeby městské policie v termínu do 11.4. 2005.
60/32 Vedoucímu odboru SMI a odboru stavebního MěÚ zadat zhotovení informačních tabulí se znakem města v termínu do 30.6. 2005.
60/33 Řediteli ZŠ Smetanova v návaznosti na žádost pí. Mgr. D.V. Václavkové podat vysvětlení o personálních změnách v základní škole radě města na schůzi dne 24.3. 2005.

VIII. NESCHVALUJE :

60/34 Zapojení města Přelouče do programu přesídlování a následné integrace krajanů dle podmínek Ministerstva vnitra ČR.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi