Obsah

Usnesení 53. schůze rady města konané

Typ: ostatní
dne 6.12.2004

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
53. schůze rady města konané dne 6.12.2004

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ:

53/ 1 Splnění úkolu č. 50/37.
53/ 2 Splnění úkolu č. 38/30.
53/ 3 Splnění úkolu č. 50/35.
53/ 4 Splnění úkolu č. 41/35.
53/ 5 Vyjádření vedoucího odboru SMI a ředitele technických služeb k zápisu ze schůze komise místní samosprávy obce Tupesy ze dne 15.11. 2004.
53/ 6 Zápis z jednání na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje ze dne 16.11. 2004 o podmínkách fungování veřejných tábořišť v lokalitě písníků Lohenice – Mělice.
53/ 7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 15.11. 2004.
53/ 8 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 30.11. 2004.
53/ 9 Opatření přijatá k zaměstnávání brigádníků na MěÚ.

II. SCHVALUJE:

53/10 Udělení mimořádné odměny za rok 2004 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.
53/11 Výplatu mimořádné odměny za rok 2004 pro vedoucí příspěvkových organizací zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.
53/12 Výplatu mimořádné odměny řediteli Technických služeb Přelouč dle předloženého návrhu.
53/13 Výplatu mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu.
53/14 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5 v ul. Československé armády č.p. 988 v Přelouči na dobu určitou do 31.5. 2005.
53/15 Uzavření dohody č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy č. 10/2003 uzavřené dne 4.11. 2003 – zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve správním obvodu obce Veselí Městskou policií Přelouč.
53/16 Smlouvu o výpůjčce pozemku p.p.č. 461/2 v k.ú. Přelouč s organizací Cross club Přelouč.
53/17 Smlouvu o výpůjčce budovy kuželny na pozemku st.p.č. 914 v k.ú. Přelouč, pozemku st.p.č. 914 a pozemku p.p.č. 223 (za účelem přístupu ke kuželně) v k.ú. Přelouč s oddílem SK Kuželky Přelouč.
53/18 Smlouvu o výpůjčce areálu hokejbalového hřiště na pozemku p.p.č. 289/11 v k.ú. Přelouč, pozemku p.p.č. 289/11, části pozemku p.p.č. 293/1 v k.ú. Přelouč (za účelem přístupu ke hřišti a údržby hřiště) a dvou mobilních buněk na pozemku p.p.č. 293/1 v k.ú. Přelouč s Hokejbalovým clubem Jestřábi Přelouč.
53/19 Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v II. n.p. budovy č.p. 47 na Masarykově nám. v Přelouči s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč.
53/20 Smlouvu o výpůjčce budovy č.p. 243 na pozemku st.p.č. 81 v k.ú. Přelouč, pozemku st.p.č. 81, p.p.č. 82/2 a p.p.č. 44/1 v k.ú. Přelouč s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč.
53/21 Smlouvu o výpůjčce areálu skateboardového hřiště na pozemku p.p.č. 289/1 v k.ú. Přelouč, pozemku p.p.č. 289/1 a pozemku p.p.č. 293/1 v k.ú. Přelouč se skateboardovým klubem Přelouč.
53/22 Projekt prevence kriminality města Přelouče.
53/23 Dodatek č. 1 mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a A sangeo, a.s.
53/24 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 4, písm. a) OZV č. 2/2003 výjimku pro Klub kultury Přelouč na pořádání nočních hudebních produkcí v sále Občanské záložny ve dnech 10.12. a 11.12.
2004 v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod.
53/25 Návrh programu XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 21.12. 2004.

III. SOUHLASÍ:

53/26 Se členstvím slečny I.V. v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564 – 1568 a s přidělením bytu velikosti 2+kk o výměře 55,97 m2 ozn. E8 ve 3. n.p. domu III.
53/27 S převodem členských práv a povinností v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči,Veverkova ul., č.p. 1520 z pí. SP v Přelouči na p. L.Š. č.p. 254/13, 460 10 Liberec 10, včetně práva nájmu k bytu č. 17 o výměře 47,75 m2.
53/28 Po konzultaci s odborem informatiky MěÚ Přelouč s požadavkem nákupu počítače a příslušného software pro potřeby příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče v pořizovací ceně do 30 000,- Kč.
53/29 S II. změnou závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace pro rok 2004.

IV. DOPORUČUJE:

53/30 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s rozpočtovým opatřením IV pro rok 2004.
53/31 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočet města na rok 2005.
53/32 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do úpravy rozpočtu č.1 na rok 2005 částku ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace č.p. 27 na Masarykově nám. v Přelouči.
53/33 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 231/4 o výměře 600 m2 , p.p.č. 231/5 o výměře 600 m2 , p.p.č. 231/6 o výměře 600 m2 a p.p.č. 231/7 o výměře 568 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče za cenu minimálně 100 Kč/m2.
53/34 Zastupitelstvu města Přelouče schválit prodej technologie kotelny v objektu Záložny čp. 44 na Masarykově nám. v Přelouči společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 502 952,- Kč.

V. JMENUJE:

53/35 Na základě úkolu z usnesení Zastupitelstva města Přelouče ze dne 25.11. 2004 komisi k provedení mimořádné inventarizace do 31.12.2004 v příspěvkové organizaci Městské kino Přelouč v návaznosti na účetní doklady od roku 1994 ve složení: předseda: ing. Václav Damborský, členové: ing. Lejhancová Ivana, Vítková Helena.

VI. PODMIŇUJE:

53/36 Poskytnutí dotací zájmovým a sportovním organizacím z rozpočtu města pro rok 2005 předložením vyúčtování poskytnutých dotací z předešlého roku.

VII. UKLÁDÁ:

53/37 Vedoucímu odboru SMI MěÚ podat do 27.12. 2004 informaci o možnosti zřízení sběrného místa velkoobjemového a nebezpečného odpadu v areálu Sběrných surovin.
53/38 Komisi pro rozvoj města posoudit možnost využití budovy č.p. 169 (Černý kůň) v ul. Hradecká v Přelouči.

VIII. NEDOPORUČUJE:

53/39 Zastupitelstvu města Přelouče změnit navržený koncept nového územního plánu města Přelouče plochy vymezené silničním nadjezdem II/333, železniční trati a ul. Sportovní – zůstane zachována zóna rekreace a sportu. Jako výjimečně přípustné zde bude možné umístit i stavby sloužící pro obchod a služby.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


Vytvořeno: 24. 5. 2013
Poslední aktualizace: 8. 7. 2017 23:05
Autor: Miroslav Tkáč