Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Strategický plán rozvoje města byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2014

Vážení spoluobčané,

Strategický plán rozvoje města je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Strategický plán rozvoje města by měl přispět k lepšímu zacílení záměrů města do budoucna a tím i ke zlepšení života ve městě.

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.esfcr_logo

Přelouč = dobrá adresa

Strategický plán ekonomického rozvoje města Přelouče

esfr_logo

Prioritní oblast C
Přelouč = dobrá adresa

 

Po kliknutí na jednotlivé nadpisy se vám zviditelní text konkrétní části akčního plánu. Zde budou průběžně doplňovány informace o postupu v realizaci jednotlivých úkolů.

Rozvojová území pro bytovou výstavbu

V rámci přípravy aktualizovaného územního plánu města provést revizi stávajících ploch určených pro bydlení a v aktualizované verzi rezervovat dostatek ploch určených k bytové výstavbě.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace

Odbor stavební - Lubomír Novotný

Spolupráce/partneři:

Komise pro rozvoj města, vlastníci pozemků

Výstupy:

 • studie rozvojových území
 • plochy pro výstavbu bytových domů a rodinných domů

Finanční zdroje

Rozpočet města, soukromé financování

Časování

2014 - 2018

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 12. 2. 2015 schválilo zastupitelstvo města nový územní plán, ve kterém byly vymezeny plochy určené pro další bytovou výstavbu: BH – bydlení v bytových domech (Hodinářka, Lipiny, jižní část města za sídlištěm) BI – bydlení v rodinných domech (Hodinářka, Lipiny, Na Obci) BV – bydlení v rodinných domech – venkovské (Klenovka, Mělice)
 •  
 •  

Regenerace sídliště

Zlepšovat obytné i veřejné prostředí panelového sídliště U školy a Obránců míru prostřednictvím dokončení všech etap regenerace bytových domů i revitalizace přilehlých veřejných prostranství.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Komise bezpečnostní a dopravy, Komise pro rozvoj města

Vlastníci bytových domů

Výstupy:

 • regenerované panelové domy
 • m2 revitalizované plochy

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí zdroje - národní dotační tituly, fondy EU

Časování

2015 - 2018

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 30. 11. 2017 byla převzata od společnosti M - SILNICE a.s. Pardubice dokončená regenerace 2. etapy sídliště U Školy v Přelouči. Týkala se části sídliště u bytových domů mezi ulicemi Studentská a Jižní. Rekonstruovány byly chodníky, parkovací stání, parkoviště u bývalé kotelny, veřejné osvětlení, sportovní hřiště, byly doplněny nové chodníky, dětské hřiště a provedena výsadba zeleně.
 • 27. 10. 2017 nabylo právní moci stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, kterým byla povolena oprava a úprava chodníků a parkovacích stání v rámci 3. etapy regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči. Tato etapa se týká okolí domů čp. 1368 – čp. 1373 v Jižní ulici. Vydáním tohoto stavebního povolení byl dovršen povolovací proces stavebních objektů určených k regeneraci na tomto sídlišti. Realizace povolených prací je uvažována v průběhu roku 2018.
 • 11. 10. 2017 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto projektová dokumentace pro provádění stavby na 3. část regenerace sídliště U Školy v Přelouči. Týká se části sídliště okolo bytových domů čp. 1368 – čp. 1373. Realizace navržených úprav je předpokládána v průběhu roku 2018.
 • 9. 8. 2017 převzala společnost M-SILNICE, a. s., Pardubice, staveniště pro 2. etapu regenerace sídliště U školy v Přelouči. V případě, že nenastanou nějaké nepředvídatelné komplikace, měly by být stavební práce ukončeny do poloviny měsíce listopadu 2017. Bohužel se městu nepodařilo získat na tuto akci dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ačkoliv k ní bylo docela blízko.
 • 2. 8. 2017 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na regeneraci 3. etapy panelového sídliště U školy v Přelouči. Tím byly završeny projektové práce na dokumentacích pro stavební povolení na sídlišti U školy. Dokumentace řeší rekonstrukci a výstavbu komunikací pro pěší, rekonstrukci a výstavbu parkovacích stání, rekonstrukci veřejného osvětlení, výstavbu hřišť, vybavení mobiliářem a vegetační úpravy v toto části sídliště.
 • 10. 7. 2017 schválila rada města Přelouče smlouvu o dílo se zhotovitelem M - SILNICE, a. s., který v zadávacím řízení na 2. etapu regenerace sídliště U školy podal nejvhodnější nabídku. Práce v části sídliště mezi ulicemi Studentská a Jižní by měly proběhnout ještě v letošním roce.
 • 12. 6. 2017 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na regeneraci 2. etapy sídliště U školy v Přelouči. Tu podala společnost M-SILNICE a. s. Pardubice. Do konce letošního roku by tedy mělo dojít v této části sídliště k rekonstrukci chodníků a výstavbě nových chodníků, k rekonstrukci parkovacích stání a k rozšíření parkoviště u silnice na Benešovice, kde by měl vzniknout nový kamerový bod, k rekonstrukci veřejného osvětlení, k rekonstrukci stávajícího hřiště a ke vzniku nového dětského herního plácku i odpočinkové plochy pro dospělé.
 • 5. 6. 2017 proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů na realizaci 2. etapy regenerace sídliště U školy v Přelouči. Zájem o tuto zakázku projevili pouze tři uchazeči.
 • 20. 4. 2017 schválila Rada města Přelouče zadávací podmínky na podlimitní veřejnou zakázku na regeneraci 2. etapy panelového sídliště U školy v Přelouči. Město Přelouč podalo v loňském roce na realizaci této akce žádost o dotaci z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, nebylo však úspěšné a bylo zařazeno mezi náhradníky. Je tak stále možná situace, že dotační prostředky město získá.
 • 27. 2. 2017 schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo se společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadání a realizaci stavby na 3. část regenerace panelového sídliště „U školy“ v Přelouči. Jedná se o zbývající část sídliště od ulice Jižní směrem k Palackého ulici. Regenerací této části sídliště by měla být jeho celková regenerace dovršena.
 • 27. 12. 2016 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto vypracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na 3. etapu regenerace panelového sídliště U školy v Přelouči. Jedná se o část sídliště východně od ulice Jižní s bytovými domy čp. 1368-1370 a čp. 1371-1373.
 • 14. 12. 2016 byly městem převzaty od společnosti COLAS CZ, a.s., Praha dokončené stavební práce na I. etapě regenerace panelového sídliště U školy. Jedná se o část sídliště mezi Školní a Studentskou ulicí.
 • 21. 11. 2016 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby na 2. etapu rekonstrukce panelového sídliště U školy v Přelouči.
 • 16. 11. 2016 byla odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky žádost o finanční příspěvek z programu na regeneraci panelových sídlišť pro rok 2017 pro 2. část regenerace sídliště U školy v Přelouči. Jedná se o část sídliště mezi ulicemi Studentská a Jižní.
 • 14. 7. 2016 převzala společnost COLAS, a. s., Praha staveniště pro provádění prací na regeneraci I. etapy sídliště U školy v Přelouči.
 • 13. 6. 2016 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení na regeneraci I. etapy panelového sídliště U školy v Přelouči. Z šesti uchazečů, kteří se zúčastnili výběrového řízení, podala nejvhodnější nabídku společnost COLAS, a. s., Praha s cenou 6,450.000 Kč bez DPH.
 • 2. 6. 2016 byla převzata od společnosti OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na 2. etapu rekonstrukce panelového sídliště U školy v Přelouči. Jedná se o část sídliště mezi ulicemi Studentská a Jižní.
 • 16. 5. 2016 schválila Rada města Přelouče dodatek smlouvy o dílo, uzavřené se společností OPTIMA, spol. s r.o. Vysoké Mýto, na základě kterého bude ještě v letošním roce vypracována projektová dokumentace pro územní řízení na 3. etapu regenerace sídliště U školy. Tato etapa zahrnuje oblast kolem bytových domů čp. 1368 – čp. 1373.
 • 25. 1. 2016 schválila rada města Přelouče smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění a zadání stavby a autorský dozor projektanta na 2. etapu regenerace sídliště U školy. Jedná se o část sídliště mezi ulicemi Studentská a Jižní a je v ní řešena rekonstrukce a výstavba nových parkovacích stání, komunikací pro pěší, oprava přístřešků pro kontejnery, drobná architektura a sadové úpravy, ale i rekonstrukce veřejného osvětlení v moderní LED technologii s inteligentním ovládáním.
 • 7. 1. 2016 nabylo právní moci stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč, na rekonstrukci chodníků a parkovacích stání v rámci 1. etapy regenerace sídliště U školy v Přelouči. Ta zahrnuje prostor mezi ulicemi Školní a Studentskou a v případě dostatečného množství finanční prostředků v rámci města by měla být realizována ještě v letošním roce.
 • 21. 12. 2015 proběhla kolaudace dokončených stavebních prací na IV. etapě regenerace panelového sídliště Obránců míru. Jedná se o část sídliště mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulici.
 • 16. 12. 2015 byly městem převzaty od společnosti COLAS CZ, a.s., Praha dokončené stavební práce na IV. etapě regenerace panelového sídliště Obránců míru. Jedná se o část sídliště mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulici.
 • 1. 12. 2015 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby na první část regenerace panelového sídliště U školy.
 • 12. 10. 2015 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na první část regenerace panelového sídliště U školy. Bezprostředně bude podána žádost na Odbor stavební Městského úřadu Přelouč o vydání stavebního povolení na tuto akci.
 • 20. 7. 2015 zahájila stavební společnost COLAS CZ, a.s., vlastní stavební práce na IV. etapě regenerace sídliště Obránců míru.
 • 15. 6. 2015 schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo s vítězem zadávacího řízení na zhotovitele IV. etapy regenerace sídliště Obránců míru, společností COLAS CZ, a.s., Praha.
 • 12. 5. 2015 byly Ministerstvem pro místní rozvoj zveřejněny výsledky rozhodnutí o podaných žádostech o dotaci z programu Podpora bydlení na rok 2015, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť. Z 64 podaných žádostí bylo uspokojeno pouze 14 žádostí, žádost města Přelouč na regeneraci IV. etapy sídliště Obránců míru mezi nimi nebyla. Následně Rada města Přelouče po zvážení všech okolností rozhodla o realizaci akce z vlastních prostředků města.
 • 30. 4. 2015 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na první a druhou část regenerace panelového sídliště U školy. V průběhu projektových prací bylo zjištěno, že stávající komunikace u třetí etapy je částečně postavena na pozemcích soukromých vlastníků, což by značně ztížilo a prodloužilo vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu. Proto byla z projektové dokumentace třetí část regenerace vyjmuta a bude řešena až po majetkoprávním vypořádání dotčených pozemků, tj. po jejich odkoupení od současných vlastníků městem Přelouč.
 • 10. 4. 2015 bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele IV. etapy regenerace sídliště Obránců míru zveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele města Přelouč.
 • 19. 3. 2015 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána projektová dokumentace na sportovní hřiště, která doplňuje již vypracovanou projektovou dokumentaci na regeneraci IV. etapy sídliště Obránců míru. Vybudování hřiště umožnilo odkoupení pozemků přiléhajících k panelovým domům od soukromého majitele.
 • 16. 2. 2015 byla na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky podána žádost města Přelouč o dotaci z programu Podpora bydlení na rok 2015, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť, na regeneraci IV. etapy sídliště Obránců míru. Tato etapa zahrnuje část sídliště od náměstí 17. listopadu po Palackého ulici Na Obci.
 • 13. 2. 2015 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána aktualizovaná projektová dokumentace pro podání žádosti o státní finanční dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na regeneraci IV. etapy panelového sídliště Obránců míru.
 • 19. 1. 2015 schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo se společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí regenerace panelového sídliště U školy. Smlouva rovněž obsahuje vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadání stavby a provádění stavby na první část regenerace. Vzhledem k velkému rozsahu bylo sídliště rozděleno do tří částí s předpokladem jejich postupného provádění v jednoletých termínech. První část obsahuje plochy mezi Školní a Studentskou ulicí, druhá část je ohraničena ulicemi Studentskou a Jižní, třetí část zahrnuje plochy u zbývajících dvou domů od Jižní ulice směrem k části Na Obci.
 • 30. 9. 2014 byly od zhotovitele městem převzaty dokončené stavební práce na III. etapě regenerace sídliště Obránců míru. Tyto byly následně Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč zkolaudovány.
 • 4. 8. 2014 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby pro první a druhou část regenerace panelového sídliště U školy, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 23. 5. 2014 byla společností OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto předána vypracovaná studie regenerace panelového sídliště U školy, obsahující analytickou, ekonomickou, dokladovou a výkresovou část. Studie posuzuje ve všech aspektech možnosti regenerace prostoru sídliště a ve svých výstupech navrhuje konkrétní řešení z hlediska komunikací pro pěší, parkování motorových vozidel, sportovní vyžití i relaxaci obyvatel sídliště.
 • 5. 5. 2014 schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo na regeneraci III. etapy sídliště Obránců míru se společností NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. Hradec Králové. Jedná se o prostor okolo ulice Obránců míru, mezi ulicemi Smetanovou a Školní. Na tuto část regenerace se městu podařilo získat státní dotaci ve výši téměř 3.700 000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.

Městský park

Připravit a zrealizovat projekt na obnovu a zatraktivnění Záloženského parku včetně souvisejících ploch/pozemků. Modernizaci zaměřit na aktivní využívání, propojit s volnočasovými aktivitami, které budou sloužit všem věkovým skupinám (např. dětské hřiště, hřiště pro dospělé = “dětské“ hřiště, prostory pro piknik atd.).

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Komise pro rozvoj města

Výstupy:

 • m2 revitalizované plochy městského parku

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí finanční zdroje - národní, EU fondy

Časování

2016 - 2018

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 10. 11. 2017 byl převzat od Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje vypracovaný dendrologický průzkum Městského parku v Přelouči. Ten je jedním z podkladů, jehož vypracování je nutné pro získání dotace na revitalizaci parku.
 • 6. 10. 2017 proběhla na Městském úřadě Přelouči schůzka ve věci dalšího postupu při řešení návrhu městského parku. Mimo zástupců města se jí zúčastnil zpracovatel návrhu protipovodňových opatření města, zahradní architektka zpracovávající návrh úprav parku a zástupkyně subjektu, který bude pro město zpracovávat žádost o dotaci na realizaci úprav parku. Ze schůzky vyplynuly úkoly pro komise rady města, které by se měly k navrhovaným úpravám parku vyjádřit.
 • 20. 4. 2017 zastupitelstvo města schválilo změnu zastavovací studie Městského parku
 • 10. 4. 2017 byla schválena smlouva s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na provedení dendrologického průzkumu stromů v Městském parku (povinný doklad při podání žádosti o dotaci)
 • 14. 11. 2016 byla schválena smlouva o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. na zpracování studie „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč“, jejíž součástí bude i návrh protipovodňových úprav Švarcavy v Městském parku
 • 15. 9. 2016 zastupitelstvo města schválilo zastavovací studii na rekonstrukci a rozšíření Městského parku.
 • 10. 6. 2015 byly městem převzaty od zhotovitele dokončené stavební práce na rekonstrukci cest v městském parku v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo. Tyto byly následně zkolaudovány Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 31. 3. 2015 zahájila společnost NOVOSTAV KOMUNIKACE, a.s., Hradec Králové stavební práce na rekonstrukci cest v městském parku dle uzavřené smlouvy o dílo.
 • 23. 3. 2015 schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci parkových cest v části parku za budovou Občanské záložny u pomníku Jana Dítěte včetně přístupových svahových cest k mostku přes potok Švarcavu se společností NOVOSTAV KOMUNIKACE, a.s., Hradec Králové jakožto s vítězem zadávacího řízení této veřejné zakázky.
 • 25. 2. 2015 bylo zahájeno zadávací řízení pro výběr zhotovitele rekonstrukce parkových cest v části parku za budovou Občanské záložny u pomníku Jana Dítěte včetně přístupových svahových cest k mostku přes potok Švarcavu jeho zveřejněním na profilu zadavatele města Přelouč.
 • 19. 7. 2014 nabylo právní moci stavební povolení na rekonstrukci parkových cest v části parku za budovou Občanské záložny u pomníku Jana Dítěte včetně přístupových svahových cest k mostku přes potok Švarcavu, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 5. 5. 2014 byla podána žádost o stavební povolení na rekonstrukci parkových cest v části parku za budovou Občanské záložny u pomníku Jana Dítěte včetně přístupových svahových cest k mostku přes potok Švarcavu.

Renovace přednádraží

Zrealizovat revitalizaci prostor před nákladním nádražím včetně kultivace prostoru v okolí firmy  KIEKERT-CS, s.r.o.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Komise bezpečnostní a dopravy, Komise pro rozvoj města, firmy

Výstupy:

 • m2 revitalizovaného veřejného prostranství
 • zrekonstruovaná místní komunikace
 • parkovací plochy, stání          - autobusová zastávka

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí finanční zdroje, soukromé zdroje

Časování

2015 - 2016

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 1. 9. 2017 bylo předáno zhotoviteli, společnosti Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., staveniště pro stavbu přestupního terminálu veřejné dopravy v Přelouči. Stavební práce budou zahájeny v části, která se týká parkoviště vedle protihlukové zdi na bývalém drážním pozemku.
 • 24. 8. 2017 byla podepsána smlouva o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., na realizaci stavby přestupního terminálu veřejné dopravy na Dukelském náměstí a v části Nádražní ulice. Jeho součástí je i parkoviště na pozemku v prostoru bývalého nákladového nádraží Českých drah s. o., který město Přelouč odkoupilo v minulém období. Dokončení stavby se předpokládá do konce měsíce července 2018. Cena díla je ve výši 15.664.002 Kč, její převážnou část pokryje dotace z fondů EÚ.
 • 31. 7. 2017 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výstavbu přestupního terminálu veřejné dopravy u vlakového nádraží. Tuto podala společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Stavební práce by měly být zahájeny na začátku měsíce září 2017.
 • 19. 6. 2017 schválila Rada města zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele veřejné zakázky na výstavbu přestupního terminálu veřejné dopravy v prostoru Dukelského náměstí a části Nádražní ulice. Tím může být zahájeno vlastní zadávací řízení, které bude trvat dva až tři měsíce. Po něm by mohlo být započato s vlastními stavebními pracemi.
 • 11. 1. 2017 byla uzavřena příkazní smlouva se společností meetplace financal s.r.o. Praha na zpracování dokumentace a organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby „Přestupního terminálu veřejné dopravy v Přelouči“.
 • 5. 12. 2016 schválila Rada města Přelouče podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ zprostředkujícímu subjektu ITI, kterým je Magistrát města Pardubic.
 • 9. 5. 2016 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč nový územní souhlas s umístěním metropolitní sítě v rámci rekonstrukce Dukelského náměstí (přednádraží ČD). Důvodem jeho vydání byla změna projektové dokumentace, vyvolaná dodatečným rozhodnutím o instalaci dvou kamerových bodů městského kamerového dohlížecího systému v prostoru Dukelského náměstí včetně zřízení nového odběrného místa elektrické energie pro napájení kamer. Tento územní souhlas nahradil územní souhlas vydaný dne 29. 1. 2015.
 • 28. 4. 2016 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč souhlas s odstraněním stavby garáže na p.č. st. 2731 v k.ú. Přelouč. Jedná se o stavbu na pozemku v blízkosti železniční dráhy před hlavním stupem do areálu společnosti KIEKERT CS, s.r.o., který město Přelouč začátkem letošního roku odkoupilo od Českých drah s.o. pro rozšíření parkoviště osobních automobilů zaměstnanců tohoto výrobního závodu.
 • 17. 3. 2016 byla městem převzata od společnosti M.I.S. a.s. Hradec Králové aktualizovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na SO 402 – Metropolitní síť – rekonstrukce Dukelského náměstí (přednádraží ČD). Aktualizace projektu byla provedena s ohledem na doplnění rozvodů navržené metropolitní sítě o dva kamerové body městského dohlížecího kamerového systému. Tím by stal v případě realizace celého projektu prostor Dukelského náměstí a přilehlých komunikací místem s možností dálkového dohledu městské policie nad záležitostmi veřejného pořádku.
 • 19. 2. 2016 byla odeslána žádost na České dráhy, s. o, o odkoupení části drážního pozemku v Jaselské ulici. Při projektových pracích na úpravě parkoviště bylo zjištěno, že toto je částečně provedeno na cizím pozemku. Jedná se o stav, který vznikl v dobách, kdy se na vlastnické vztahy příliš nedbalo. V rámci jejich narovnání a pro úspěšný průběh stavebního řízení je třeba dotčenou část pozemku od Českých drah, s. o., městem Přelouč odkoupit.
 • 5. 1. 2016 byla podepsána ze strany Českých drah, s. o., kupní smlouva na pozemek v Jaselské ulici před hlavním vstupem do areálu společnosti KIEKERT-CS, s. r. o. Vzhledem k tomu, že ze strany města Přelouč byla smlouva podepsána již dříve, došlo tímto k uzavření tohoto právního aktu.
 • 15. 12. 2015 schválilo Zastupitelstvo města Přelouče na svém zasedání kupní smlouvu s Českými drahami, s. o., na odkoupení pozemku v Jaselské ulici proti hlavnímu vjezdu do areálu společnosti KIEKERT-CS, s. r. o. Město na něm plánuje výstavbu parkovacích míst pro zaměstnance uvedené společnosti a zároveň by mělo dojít ke zkulturnění tohoto zanedbaného prostoru.
 • 30. 11. 2015 projednala Rada města Přelouče návrh kupní smlouvy na odkoupení části pozemku od Českých drah, a.s., před hlavním vstupem do areálu společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. Jedná se o zanedbaný pozemek s nevyužívanou garáží, kde by bylo možné rozšířit stávající parkoviště a pomoci tak k řešení nedostatku parkovacích míst v této lokalitě. Rada města doporučila svým usnesením zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku včetně kupní smlouvy.
 • 27. 10. 2015 nabylo právní moci po novém projednání stavební povolení na rekonstrukci Dukelského náměstí (přednádraží ČD), vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč. Na základě tohoto správního rozhodnutí je možné uvedenou stavbu, která souvisí s připravovaným přestupním terminálem veřejné dopravy v Přelouči, realizovat.
 • 26. 3. 2015 bylo vydáno Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč stavební povolení na rekonstrukci Dukelského náměstí (přednádraží ČD). V zákonné lhůtě podal jeden z účastníků řízení proti jeho vydání odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. Ten následně v přezkumném řízení stavební povolení zrušil a vrátil k novému projednání.
 • 29. 1. 2015 vydal Odbor stavební Městského úřadu Přelouč územní souhlas s umístěním metropolitní sítě v rámci rekonstrukce Dukelského náměstí (přednádraží ČD).
 • 19. 1. 2015 předvedla starostka města paní Bc. Irena Burešová na magistrátu města Pardubic při jednání pracovní skupiny Atraktivní environmentálně příznivá doprava, zřízené v rámci strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast, prezentační materiál vypracovaný městem k podpoře záměru na zařazení akce na rekonstrukci Dukelského náměstí (přednádraží ČD) a parkoviště u nádraží Českých drah do dotačně podporovaných akcí výstavby přestupních terminálů.
 • 4. 11. 2014 byla městem převzata od společnosti M.I.S. a.s. Hradec Králové vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci Dukelského náměstí (přednádraží ČD). Projekt řeší celkovou rekonstrukci daného prostoru od křižovatky s ulicí K. H. Máchy až po Jaselskou ulici. Obsahuje vlastní rekonstrukci komunikací pro pěší i motorovou dopravu, rekonstrukci veřejného osvětlení, zřízení nových autobusových zastávek, rozvod metropolitní sítě a vegetační úpravy. Vzhledem k finanční náročnosti záměru město uvažuje pro jeho realizaci využití evropských dotačních prostředků.

Znovuotevření muzea / galerie / výstavní prostor

Zmodernizovat objekt č.p. 25 a 26 na Masarykově náměstí, jejichž vnitřní prostory budou využity pro vybudování muzea města Přelouč, umělecké galerie a výstavního prostoru.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města - místostarosta

Realizace:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Kulturní a informační centrum města Přelouče

Výstupy:

 • Muzeum města Přelouče
 • výstavní prostory       - umělecká galerie
 • zpřístupněné sbírky městského muzea veřejnosti

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí financování - národní dotační tituly, fondy EU

Časování

2015 - 2018

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 20. 4. 2017 zastupitelstvo schválilo v rozpočtu částku 400 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci prostor ve II. podlaží domů č.p. 25 a 26 na výstavní prostory pro potřeby muzea
 •  
 •  

Městské infocentrum

V budově č.p. 26 zřídit nové Turistické informační centrum (TIC), které bude zajišťovat kompletní služby v oblasti turisticko-informační. TIC vytipuje marketingové nástroje, které budou využity pro zvýšení informovanosti obyvatel a návštěvníků města, místních částí i okolních obcí a bude zajišťovat aktivní propagaci města.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města - místostarosta

Realizace:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Kulturní a informační centrum města Přelouče

Výstupy:

 • informační centrum města
 • marketingové nástroje

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí zdroje - Pardubický kraj, zdroje z činnosti IC

Časování

2014

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 1. 4. 2014 zahájilo městské infocentrum svoji činnost (Kulturní a informační centrum města Přelouče) a stalo se členem Asociace turistických a informačních center ČR, klasifikační třída B

Sportovní stadion pod parkem – rekonstrukce

Připravit a zrealizovat rekonstrukci a modernizaci sportovního areálu pod parkem - modernizace fotbalového stadionu s atletickou dráhou.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Fotbalový klub Přelouč

Výstupy:

 • fotbalové hřiště
 • atletický ovál s umělým povrchem
 • modernizované zázemí - kabiny, sociální zařízení, tribuna

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí zdroje

Časování

2015 - 2018

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 6. 9. 2017 byl slavnostně otevřen za účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., senátorky Mgr. Miluše Horské, představitelů města Přelouč, fotbalových činovníků a široké veřejnosti nově zrekonstruovaný fotbalový stadion, tj. fotbalové hřiště s travnatým povrchem, závlahami a studnou jako zdrojem vody pro závlahy hřiště, atletická dráha s tartanovým povrchem a nově upravená tribuna. Tím byl završen mnohaletý záměr města, podpořený značným objemem finančních prostředků, jak města, tak dotačních, dodat jedné ze základen přeloučského sportu důstojnou podobu, odpovídající současným trendům, a zapojit tak to sportovních aktivit více občanů, hlavně pak mládeže.
 • 26. 7. 2017 vydal Odbor stavební Městského úřadu v Přelouči kolaudační souhlas s užíváním tribuny na fotbalovém stadionu po provedených stavebních úpravách. Byl tak završen zdlouhavý a komplikovaný proces, který tuto stavbu od začátku provázel.
 • 30. 5. 2017 byla převzata od společnosti Roman Hrdlička Pardubice dokončená oprava vodovodu na sportovním stadionu v Přelouči. Nové vodovodní potrubí je umístěno mimo atletickou dráhu s tartanovým povrchem.
 • 15. 5. 2017 rozhodla Rada města Přelouče o ukončení smlouvy na rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu, uzavřené se společností MIKOSTAV s.r.o., Klešice. Společnost je v úpadku a není schopna zakázku dokončit. Dílo tedy bude muset město Přelouč dokončit za pomoci jiných subjektů.
 • 9. 5. 2017 byla městem převzata od společnosti MATEX HK s.r.o. Hradec Králové dokončená oprava ocelové konstrukce hlediště tribuny fotbalového stadionu. Konstrukce je opatřena žárovým zinkováním, což prodlouží její životnost a odstraní následnou nutnost ochrany jejího povrchu nátěry.
 • 24. 4. 2017 byla převzata od společnosti PROSTAVBY, a. s., Dědina, dokončená rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy. Byla tím splněna hlavní část záměru na celkovou rekonstrukci fotbalového stadionu. Nové travnaté hřiště s počítačem řízenou závlahou a atletická dráha s tartanovým povrchem jistě přispějí k oživění sportovních aktivit v našem městě.
 • 20. 4. 2017 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení na opravu vodovodu na sportovním stadionu v Přelouči. Tato veřejná zakázka malého rozsahu musí být realizována z důvodu vedení stávajícího starého vodovodu pod novou běžeckou tartanovou dráhou, kterou by v případě poruchy značně poškodila. Zároveň rada města schválila smlouvu o dílo na realizaci této zakázky se společností Roman Hrdlička, Pardubice.
 • 27. 3. 2017 schválila Rada města Přelouče smlouvu o dílo se společností ITALIMEX, spol. s r.o., Praha, na dodávku a montáž sedaček na tribunu fotbalového hřiště. K realizaci zakázky by mělo dojít po dokončení opravy ocelové konstrukce hlediště tribuny.
 • 10. 2. 2017 převzala společnost MATEX HK s.r.o. Hradec Králové staveniště na opravu ocelové konstrukce hlediště tribuny. Práce by měly být dokončeny do 2. května 2017.
 • 6. 2. 2017 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na opravu ocelové konstrukce hlediště tribuny fotbalového stadionu v Přelouči. Nejvhodnější nabídku podala společnost MATEX HK s.r.o. Hradec Králové, a to ve výši 4,206.736,31 Kč včetně DPH.
 • 12. 1. 2017 bylo zveřejněno na profilu zadavatele města Přelouč zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, která se týká rekonstrukce ocelové konstrukce hlediště tribuny fotbalového stadionu. Předpokládaná hodnota prací činí 4,800.000 Kč bez DPH, uchazeči mohou podávat svoje nabídky do 30. ledna 2017.
 • 22. 12. 2016 byly převzaty od společnosti MIKOSTAV s.r.o., Klešice, dokončené stavební práce na objektu tribuny v rozsahu dle dodatku smlouvy o dílo. Jejich zbývající část by měla být dokončena po opravě ocelové konstrukce hlediště.
 • 26. 10. 2016 byl uzavřen se společností MIKOSTAV s.r.o., Klešice, dodatek ke stávající smlouvě o dílo, ve kterém byly dohodnuty nové termíny pro dokončování prací v souvislosti s vyjmutím úpravy ocelové konstrukce hlediště tribuny z dodávky této společnosti.
 • 24. 10. 2016 převzala společnost PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice staveniště pro rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy na stadionu ve Sportovní ulici v Přelouči.
 • 18. 10. 2016 obdržela starostka dopis z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, že městu Přelouč byla přidělena na základě žádosti dotace ve výši 5,000.000 Kč na rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy.
 • 14. 7. 2016 se uskutečnilo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze setkání s žadateli o dotaci z programu 133510 pro rok 2016, jejichž žádosti se umístili v tzv. zásobníku žádostí. Za město Přelouč byla přítomna starostka a vedoucí Odboru správy majetku. Pozvaní žadatelé zde byli seznámeni s dalším postupem pro finanční pokrytí jejich žádostí dotačními prostředky.
 • 28. 6. 2016 schválila Rada města Přelouče dodatek ke stávající smlouvě o dílo, uzavřené se společností MIKOSTAV s.r.o., Klešice, kterým byla vyjmuta ze sjednaného rozsahu prací oprava ocelové konstrukce hlediště. Důvodem byl skutečný stav konstrukcí po jejich rozkrytí, který vedl k rozhodnutí provést tyto konstrukce zcela nové. To si vyžádá značné navýšení uvažovaných nákladů stavby. S ohledem na finanční limity v zákoně o zadávání veřejných zakázek je třeba na tyto práce provést samostatné zadávací řízení.
 • 2. 6. 2016 bylo na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejněno rozdělení dotací programu 133510 pro rok 2016. Do tohoto programu podalo město Přelouč žádost o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy na fotbalovém stadionu v Přelouči. Žádost města nebyla mezi přímo vybranými, ale ocitla se v tzv. zásobníku s příslibem jejího finančního pokrytí v následujícím období.
 • 13. 5. 2016 byla podepsána smlouva o dílo se společností PROSTAVBY a.s., Dědina na rekonstrukci fotbalového hřiště a běžecké dráhy. Zahájení prací se předpokládá 20. 6. 2016, jejich ukončení pak do konce měsíce srpna. Vzrostlý trávník by měl být předán do 15. 11. 2016, jeho plné používání bude vhodné až v následujícím roce.
 • 2. 5. 2016 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy v Přelouči. Nejvhodnější nabídku podala společnost PROSTAVBY a.s., Dědina s cenou 8,488.406,30 Kč bez DPH.
 • 16. 2. 2016 bylo zveřejněno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy v Přelouči.
 • 28. 1. 2016 podalo město Přelouč žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do Programu 133 510 pro rok 2016 Podpora materiálně technické základny sportu na rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy v Přelouči.
 • 15. 12. 2015 vyjádřilo Zastupitelstvo města Přelouče souhlas s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do Programu 133 510 pro rok 2016 „Podpora materiálně technické základny sportu“ na rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy v Přelouči.
 • 2. 12. 2015 bylo městem Přelouč předáno společnosti MIKOSTAV s.r.o. Klešice staveniště pro provádění prací na rekonstrukci tribuny fotbalového hřiště ve Sportovní ulici v Přelouči.
 • 30. 11. 2015 schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu v Přelouči s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí, se společností MIKOSTAV s.r.o. Klešice.
 • 18. 11. 2015 obdrželo město Přelouč oznámení o odstoupení společnosti IVEXI s.r.o. od plnění podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu v Přelouči.
 • 22. 10. 2015 rozhodla Rada města Přelouče o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí dalších nabídek v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu v Přelouči.Nejvhodnější nabídku podala společnost IVEXI s.r.o. Pardubice.
 • 29. 9. 2015 odstoupilo město Přelouč z důvodu neobdržení státní dotace od smlouvy o dílo na rekonstrukci fotbalového stadionu, uzavřené se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim.
 • 23. 9. 2015 bylo vyhlášeno v souladu s usnesením zastupitelstva města nové zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku, týkající se pouze rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu v Přelouči.
 • 17. 9. 2015 projednalo zastupitelstvo města zprávu o vyhodnocení žádostí o dotaci v roce 2015 do Programu 133 510 „Podpora materiálně technické sportu“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci fotbalového stadionu, vzalo na vědomí neúspěšnost žádosti města a rozhodlo o rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu z vlastních zdrojů města.
 • 12. 8. 2015 bylo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zveřejněno rozdělení státních dotací Programu 133 510 pro rok 2015. Mezi subjekty, které obdržely dotaci, se město Přelouč ze svou žádostí na rekonstrukci fotbalového stadionu nenacházelo.
 • 15. 6. 2015 schválila Rada města Přelouče uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci fotbalového stadionu se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim.
 • 2. 6. 2015 oznámila společnost EKKL a.s. Kroměříž prostřednictvím datové schránky, že neuzavře s městem smlouvu o dílo na realizaci podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci fotbalového stadionu v Přelouči.
 • 21. 5. 2015 nabylo právní moci stavební povolení, vydané Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč pro stavbu vrtané studny, která by měla sloužit jako zdroj vody pro závlahu fotbalového hřiště na sportovním stadionu v Přelouči.
 • 23. 4. 2015 rozhodla rada města Přelouče v zadávacím řízení na rekonstrukci fotbalového stadionu o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí dalších nabídek. Nejvhodnější nabídku podala společnost EKKL a.s., Kroměříž s cenou 12.889.172,80 Kč bez DPH.
 • 13. 3. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Odboru stavebního Městského úřadu Přelouč, kterým bylo vydáno pro rekonstrukci sportovního stadionu v Přelouči rozhodnutí o umístění stavby pro vrtanou studnu, přívod vody pro zavlažovací systém, nový drenážní systém a přípojku dešťové kanalizace pro vodu drenážního systému a zároveň stavební povolení pro nový drenážní systém, fotbalové hřiště a atletickou dráhu.
 • 6. 3. 2015 bylo zveřejněno zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na rekonstrukci fotbalového stadionu v Přelouči. Předpokládaní hodnota této veřejné zakázky činí 17,000.000 Kč bez DPH.
 • 29. 1. 2015 byla městem Přelouč podána žádost o dotaci pro rok 2015 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do Programu 133 510 „Podpora materiálně technické základy sportu“ na rekonstrukci sportovního stadionu – tribuny, fotbalového hřiště a atletické dráhy.
 • 21. 1. 2015 byla předána projektová dokumentace vrtané studny pro závlahu fotbalového hřiště v Přelouči, vypracovaná společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Chrudim.
 • 20. 1. 2015 byla uzavřena smlouva na zpracování žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do Programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2015 na rekonstrukci sportovního stadionu včetně zázemí se společností Trade JM s.r.o. Hradec Králové.
 • 15. 9. 2014 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a mandátní smlouvě se společností PROJECTICON s.r.o. Nový Hrádek na vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na rekonstrukci fotbalového stadionu v Přelouči, kterým byl prodloužen do 31. 12. 2014 termín zajištění souhlasu ohlášené stavby (pro některé části stavebního povolení) Odborem stavebním Městského úřadu Přelouč.
 • 8. 9. 2014 byla převzata od projekční a konzultační kanceláře PROJECTICON s.r.o. Nový Hrádek vypracovaná projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce sportoviště včetně zázemí v Přelouči, na p.č. 311/5 a1788, k.ú. Přelouč“. Tato akce se týká fotbalového stadionu ve Sportovní ulici a obsahem projektové dokumentace je stavební rekonstrukce tribuny, fotbalového hřiště v novém trávníku a se závlahami včetně zdroje vody a běžecké dráhy v tartanovém provedení.
 • 30. 6. 2014 bylo vydáno stanovisko výkonného výboru Fotbalového klubu Přelouč k návrhu rekonstrukce stadionu, ve kterém byly sděleny připomínky a požadavky klubu k předloženému konceptu projektové dokumentace.

Rekonstrukce Orlovny – multifunkční centrum

Připravit a zrealizovat projekt rekonstrukce objektu Orlovny. Budova bude přestavěna na multifunkční centrum s nabídkou aktivit pro volný čas i možnosti realizovat neorganizované sporty.

 

Hlavní zodpovědnost:

Jednota Orel Přelouč - Josef Hejný

Spolupráce/partneři:

Charita Přelouč

Výstupy:

 • prostor pro sálové sportovní aktivity a možnost společenských i kulturních aktivit (hlavní sál)
 • prostory pro další pohybové a zájmové kapacity (2.NP malý sál a klubovna)
 • zázemí pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, denní stacionář pro seniory
 • prostor pro občerstvení na bázi sociálního podniku
 • revitalizované prostory zahrady pro možnost veřejnostního využití tj. klidová zóna pro seniory, matky s dětmi, mateřské školy, školní družiny

Finanční zdroje

vlastní zdroje Jednoty Orel Přelouč, externí zdroje - národní dotační tituly, fondy EU

Časování

2015 - 2016

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • září 2017 podání žádosti o dotaci z IROP
 • duben 2017 hotová projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení

Knihovna města

Přemístit městskou knihovnu ze stávajících prostor do objektu č.p. 27, který bude modernizován a zvýší  kvalitu a komfort služeb, které bude knihovna nabízet.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizace:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Městská knihovna Přelouč

Výstupy:

 • modernizované prostory městské knihovny
 • kvalitní prostory pro skladování knih
 • kvalitní zázemí pro zaměstnance

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí financování

Časování

2015 - 2018

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 3. 11. 2016 Vzhledem k tomu, že možná míra získání dotačních prostředků na rekonstrukci čp. 27 na komunitní centrum a knihovnu byla k jejich celkové potřebě poměrně nízká, bylo prozatím od dalšího pokračování projektových prací k tomuto záměru upuštěno.
 • 28. 6. 2016 opět prezentoval Ing. arch. Milan Košař, tentokrát na jednání zastupitelstva města, další architektonické návrhy řešení rekonstrukce domu čp. 27 na komunitní centrum a knihovnu. Jednou z variant, která vzešla z diskuse na pracovním jednání zastupitelů k této problematice dne 24. 5. 2016, byla i celková demolice stávajícího objektu a výstavba nové budovy v nízkoenergetickém standardu.
 • 24. 5. 2016 prezentoval Ing. arch. Milan Košař na pracovní poradě zastupitelů města svůj architektonický návrh řešení rekonstrukce domu čp. 27 na komunitní centrum a knihovnu.
 • 19. 5. 2016 prezentoval Ing. arch. Pavel Maléř, CSc. na pracovní poradě zastupitelů města svůj architektonický návrh řešení rekonstrukce domu čp. 27 na komunitní centrum a knihovnu.
 • 15. 4. 2016 K tomuto datu byly předány městu Přelouč Ing. arch. Pavlem Maléřem, CSc., a Ing. arch. Milanem Košařem vypracované studie přestavby čp. 27 na Masarykově náměstí v Přelouči na komunitní centrum a knihovnu. Jejich prezentace by se měly uskutečnit na pracovních schůzkách zastupitelů, a to návrh Ing. arch. Pavla Maléře, CSc., dne 19. 5. 2016 a návrh Ing. arch. Milana Košaře dne 24. 5. 2016.
 • 18. 2. 2016 prezentovala starostka města Bc. Irena Burešová na VIII. jednání Zastupitelstva města Přelouče záměr na přestavbu čp. 27 na Masarykově náměstí v Přelouči na komunitní centrum a knihovnu. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci svým usnesením na vědomí.
 • 12. 2. 2016 bylo objednáno u Ing. arch. Pavla Maléře, CSc. a u Ing. arch. Milana Košaře vypracování architektonických studií na přestavbu čp. 27 na Masarykově náměstí v Přelouči na komunitní centrum a knihovnu s termínem předání městu do 15. 4. 2016.
 • 4. 2. 2016 proběhlo další jednání ve věci přestavby čp. 27 na komunitní centrum a knihovnu za účasti zástupců města Přelouč a pana Romana Luňáka, ale tentokrát v Pardubicích u Ing. arch. Milana Košaře. Téma stejné – vypracování architektonické studie.
 • 3. 2. 2016 bylo uskutečněno další jednání starostky, místostarosty, vedoucího Odboru správy majetku a pana Romana Luňáka s Ing. arch. Pavlem Maléřem, CSc., v záležitosti zpracování architektonické studie přestavby čp. 27 na Masarykově náměstí v Přelouči na komunitní centrum a knihovnu.
 • 26. 1. 2016 proběhlo jednání starostky, místostarosty a vedoucího Odboru správy majetku s panem Romanem Luňákem, jednatelem projekční kanceláře MYDAT spol. s r.o. Přelouč, o možnosti zapojení projekční kanceláře do záměru města na přestavbu budovy čp. 27 na Masarykově náměstí v Přelouči na komunitní centrum a knihovnu.

Prestižní akce

Intenzivně podporovat tradiční a významné akce v oblasti kultury a sportu, vytipovat nové atraktivní společenské aktivity pro různé cílové skupiny a každoročně připravit a zrealizovat prestižní společenskou akci (nad rámec dabingových cen), jejímž organizátorem bude Město Přelouč.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města  

Spolupráce/partneři:

Kulturní a informační centrum města Přelouče

Výstupy:

 • prestižní společenská akce

Finanční zdroje

Rozpočet města

Časování

2015 - 2016

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  

Mělické písníky

Město zahájí intenzivní jednání s Báňským úřadem za účelem zrušení dobývacího prostoru. Dále připraví podmínky pro kultivaci provozování služeb v oblasti písníků a vypíše výběrové řízení na provozovatele služeb na plochách v majetku Města Přelouč.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města  

Realizace:

Odbor stavební - Lubomír Novotný

Spolupráce/partneři:

Provozovatelé služeb v lokalitě

Výstupy:

 • nabídka kvalitních služeb v rekreační oblasti Lohenicko–mělické písníky

Finanční zdroje

Rozpočet města

Časování

2015 - 2018

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  

Sociální bydlení 

Připravit projekt zaměřený na výstavbu podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Při realizaci projektu využít finanční podporu z Programu podpory bydlení, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizátor:

Odbor správy majetku - Miroslav Manžel

Spolupráce/partneři:

Odbor sociální

Výstupy:

 • 15 až 20 malometrážních nájemních bytových jednotek

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí financování - národní dotační tituly

Časování

2016 - 2018

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • 13. 7. 2015 se zabývala Rada města Přelouče opět studií komunitního domu pro seniory, tentokrát nově navrženou ekonomickou variantou. I tento návrh nebyl z důvodu vysokých nákladů na výstavbu radou města podpořen.
 • 30. 6. 2015 předal Ing. arch. Pavel Mudruňka vypracovaný nový, ekonomický návrh řešení studie komunitního domu pro seniory. Tentokrát bylo domu přidáno jedno podlaží, zmenšil se rozsah společných prostor, počet bytů se zvýšil na 23 bytů, náklady se snížily na částku 33,3 miliónů Kč.
 • 15. 6. 2015 se seznámila Rada města Přelouče se studií řešení komunitního domu pro seniory v Přelouči. Vzhledem k vysokým uváděným nákladům na výstavbu nedoporučila toto navržené řešení k případné realizaci.
 • 4. 6. 2015 převzalo město Přelouč od Atelieru Ing. arch. Pavla Mudruňky vypracovanou projektovou studii řešení komunitního domu pro seniory. Uvažováno je celkem s 22 byty ve 3. podlažích, náklady na výstavbu činí na základě propočtu projektanta částku 36,5 miliónu Kč.
 • 12. 3. 2015 byla objednána u Atelieru Ing. arch. Pavla Mudruňky z Pardubic studie řešení komunitního domu pro seniory, uvažovaného na místě zrušené kotelny pro sídliště U školy v Přelouči při výpadové silnici na obec Benešovice.

Chráněné dílny

Zpracovat návrh podpory realizace projektů zaměřených na vybudování chráněné dílny pro zdravotně handicapované osoby v Přelouči.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizátor:

Odbor sociální - Blanka Konvalinová, DiS 

Spolupráce/partneři:

Město Přelouč, Úřad práce ČR, Národní rada osob se zdravotním postižením, Charita Přelouč a další NNO

Výstupy:

 • vypracování systému/pravidel podpory chráněného trhu práce
 • vydání katalogu možností uplatnění zdravotně handicapovaných osob v Přelouči a okolí
 • zveřejnění informací o chráněném trhu práce na webovém portálu Města Přelouč.

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí finanční zdroje – Pardubický kraj, národní dotační tituly, fondy EU

Časování

2015 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
Stádium příprav sociálně terapeutické dílny v Přelouči
 • září 2015
  • Charita Přelouč, jako provozovatel, podává žádost o vstup do sítě sociálních služeb Pardubického kraje pro umožnění financování provozních nákladů z připravovaného individuálního projektu Pardubického kraje
 • červenec 2015
  • stanovení kapacity na 10 osob a určení cílové skupiny - osoby se zdravotním postižením a osoby s kombinovaným postižením
  • dílna byla začleněna do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, tím byla potvrzena její potřebnost pro náš region

 

Síť sociálních služeb

Udržet stávající síť sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel města a okolí a podporovat jejich další zkvalitňování a rozvoj na základě zjištěných potřeb (např. zajištění dětského psychologa).

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizátor:

Odbor sociální - Blanka Konvalinová, DiS 

Spolupráce/partneři:

Město Přelouč, Krajský úřad Pardubického kraje, neziskové organizace

Výstupy:

 • Zřízení ordinace dětského psychologa.
 • Prezentace služeb pro cílovou skupinu:

… senioři a osoby se zdravotním postižením – Pečovatelská služba, Odlehčovací služby

>… rodiny s dětmi a mládež – Sociálně aktivizační služby, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

… osoby ohrožené užíváním návykových látek, osoby vyloučené ze společnosti nebo bez zázemí – Terénní programy

 • aktuální katalog sociálních služeb a pomoci
 • zveřejnění poskytovatelů sociálních služeb na webovém portálu Města Přelouč.

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí finanční zdroje – Pardubický kraj, národní dotační tituly, příspěvky občanů, fondy EU

Časování

Rok 2015 zřízení ordinace dětského psychologa;

Ostatní průběžně dle potřeby

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -

Zajištění dětského psychologa v Přelouči – pedagogicko-psychologické poradenství

 • Září 2015
  • ve fázi před podepsání smlouvy o využívání nebytových prostor na č. p. 25 s Městem Přelouč a se Střediskem výchovné péče Pyramida Rybitví
  • každé úterý bude do Přelouče dojíždět dětský psycholog a bude poskytovat odborné poradenství rodinám s dětmi.
 • Červen 2015
  • navázán kontakt se Střediskem výchovné péče Pyramida Rybitví, domluva o možné spolupráci

Denní stacionář

Zahájit intenzivní spolupráci se zainteresovaným subjekty pracujícími s cílovou skupinou senioři a osoby se zdravotním handicapem, vytvořit podmínky pro vznik denního stacionáře pro seniory a osoby se zdravotním handicapem.

 

Hlavní zodpovědnost:

Charita Přelouč - ing. Zdenka Kumstýřová

Spolupráce/partneři:

NNO, subjekty ze soukromého sektoru, MěÚ Přelouč odbor sociální

Výstupy:

 • prostory denního stacionáře - příjemné a vhodné zázemí pro osoby, které jsou odkázáné na péči druhých, ale zatím nejsou umístěny v pobytové službě
 • podpora udržení zaměstnání pečujících osob
 • místní spolupráce - propojení aktivit zařízení s dalšími komunitními službami, např. MŠ, rodinné centrum, ZUŠ, DDM apod.
 • zvýšení zaměstnanosti v regionu - personál zařízení bude vybrán ve spolupráci s Úřadem práce (obtížně zaměstnavatelné slupiny např. ženy 50+, matky po MD na zkrácený úvazek apod.)

Finanční zdroje

Národní dotační zdroje - MPSV, MŽP, fondy EU

Časování

2016 - 2019

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  

Zdravotní služby

Vytvářet podmínky pro zvyšování kvality zdravotní péče a zabránit snižování její úrovně.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

Zdravotnická zařízení působící ve městě a okolí, Městský úřad Přelouč - odbor sociální, Pardubický kraj, NNO

Výstupy:

 • nabídka kvalitních zdravotních služeb

Finanční zdroje

Externí financování

Časování

2015+

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  

Rozšiřování kamerového systému

Vytipovat problémové lokality ve městě, kde se cítí obyvatelé ohroženi a kde dochází často k porušování pořádku, kumulaci sociálně patologických jevů a k častým protiprávním jednáním. V těchto lokalitách zajistit umístění kamerových bodů městského kamerového monitorovacího systému.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizátor:

Městská policie - Leoš Slavík Dis.

Spolupráce/partneři:

Policie ČR, MěÚ - odbor správy majetku

Výstupy:

 • kamerový bod na Dukelském náměstí
 • zvýšení bezpečnosti v lokalitě a eliminace negativních jevů a protiprávních jednání

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí zdroje - dotační titul např. Ministerstva vnitra

Časování

2017

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • duben 2017 městu byla schválena dotace z MV ČR na rozšíření kamerového systému o 2 kamery, byly zahájeny práce na dokumentaci pro jejich umístění.

Program prevence kriminality

Zahájit intenzivní spolupráci v oblasti prevence kriminality se všemi zainteresovanými subjekty - Městský úřad Přelouč, Policie ČR, Městská policie, Úřad práce Přelouč, základní školy, střední škola, NNO, společně vypracovat program prevence kriminality a připravit konkrétní projekty zaměřené na vytipované cílové skupiny.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizátor:

Městská policie - Leoš Slavík Dis.

Spolupráce/partneři:

MěÚ Přelouč - odbor finanční, oddělení školství, odbor sociální, Policie ČR, Základní školy v SO ORP, Gymnázium a SOŠ Přelouč, NNO, Úřad práce Přelouč 

Výstupy:

 • dílčí projekty v oblasti prevence kriminality
 • první projekt dovybavení učebny na dětském dopravním hřišti

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí financování - národní dotační tituly např. BESIP

Časování

2014 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • v úzké spolupráci města, Městské police Přelouč, Policie ČR a Úřadu práce ČR byl vypracován dokument Plán prevence kriminality města Přelouč, který byl schválen Radou města Přelouče na schůzi dne 30. 1. 2017.

Osvětová kampaň

Město Přelouč ve spolupráci s neziskovými organizacemi - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jakub, Volant o.p.s., Laxus o. s. a dalšími připraví a zorganizuje osvětovou kampaň zaměřenou na prevenci proti drogám, domácímu násilí a lichvě.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Realizátor:

Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí - Mgr. Šárka Junasová

Spolupráce/partneři:

Město Přelouč, Městská policie, Policie ČR, Charita Přelouč, taneční skupina Samirah Pardubice, TJ Energetik Chvaletice – skupina aerobic

Výstupy:

 • publikace formátu A5 obsahující informace zaměřené největší problémy (drogy, alkohol, lichva, výherní automaty apod.)

Finanční zdroje

Rozpočet města, externí financování – Pardubický kraj, dotace ministerstva

Časování

2015 - 2018

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi