Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Registr oznámení

o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Tajemník městského úřadu je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro veřejné funkcionáře uvedené v §2 odst.1 písm.l) a m) a odst.2 písm.e) zákona.

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem.

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

Vedení registru – evidenční orgán dle § 14 odst.1 písm.g):

Tajemník - tajemnice
Československé armády 1665, Přelouč, 3. patro, dveře č. 3.10
Telefon: 466094117

 

Veřejní funkcionáři

a)  člen zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,

b)  člen rady města, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,

c)  vedoucí zaměstnanec města podílející se na výkonu správních činností zařazený do Městského úřadu Přelouč.

 

Podávání oznámení

Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o

a)  osobním zájmu,

b)  jiných vykonávaných činnostech,

c)  majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,

d)  příjmech, darech a závazcích.

 

Registr oznámení, vedení registru oznámení

Vedení registru oznámení zabezpečuje tajemník městského úřadu, který je podle zákona evidenčním orgánem. Agendu zabezpečení vedení registru oznámení pro tajemníka městského úřadu vykonává Oddělení personální a mzdové.

Nahlížení do registru oznámení

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Žádost o nahlížení do registru oznámení se podává evidenčnímu orgánu.

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě na internetových stránkách Městského úřadu Přelouč prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru oznámení po vyplnění a ověření žádosti. Ověření žádosti probíhá na základě předložení průkazu totožnosti. Žádost o přidělení uživatelského jména a přístupového hesla se podává evidenčnímu orgánu.

Povinnosti spojené s registrem oznámení

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

  1. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  2. poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  3. uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení,
  4. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.