Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Návštěvné řády dětských a sportovních hřišť Přelouč

 

Dětské hřiště přelouč

Hledáte místo, kde by si děti pohrály a případně navázaly kontakt s jinými dětmi?

Veřejná dětská hřiště, která zde uvádíme, jsou většinou volně přístupná, oplocená a bezpečná. Mnoho z nich bylo vybudováno v nedávné době nebo došlo k jejich rekonstrukci a modernizaci.

PROVOZNÍ   ŘÁD

DĚTSKÉHO  DOPRAVNÍHO  HŘIŠTĚ

 

Článek I

Základní ustanovení

 

Dětské dopravní hřiště (DDH) je součástí víceúčelového sportovního areálu města Přelouče. Ustanovení provozního řádu tohoto areálu, neobsažená v provozním řádu DDH, jsou návštěvníci a uživatelé DDH povinni rovněž dodržovat a řídit se jimi.

 

Článek II

Funkce DDH

 

DDH je veřejné zařízení určené k organizované i neorganizované výuce dopravní výchovy dětí do 15 let.

 

Článek III

Provoz DDH

 

 1. DDH je veřejnosti přístupné od 01.04. do 31.10. běžného roku v provozní době od 08 do 20 hodin. Mimo uvedený termín je přístup na DDH možný pouze v případě, že klimatické podmínky umožňují jeho bezpečné užívání. V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, náledí) je vstup na DDH zakázán.
 2. Organizovanou výuku dopravní výchovy dětí zajišťuje školitel dopravní výchovy (strážník MP), neorganizovanou výchovu provádějí rodiče dětí nebo jiné osoby starší 15 let tvořící doprovod dětí.
 3. Vstup veřejnosti na DDH v době probíhající organizované výuky dopravní výchovy je povolen pouze se souhlasem školitele, v ostatní dobu je třeba se při pohybu na DDH řídit momentální situací tak, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení uživatelů.
 4. DDH je určeno k dopravní výchově dětí do 15 let věku, neorganizovaná výuka či užívání hřiště dětmi mladšími 10 let může probíhat pouze pod dozorem osoby starší 15 let.

 

Článek 4

Přístup na DDH

 

 1. DDH je veřejnosti přístupné v době uvedené na vstupní bráně do víceúčelového sportovního areálu.
 2. Vstup na DDH je mimo dobu organizované výuky dopravní výchovy povolen pouze na vlastní nebezpečí.
 3. Správce areálu může v případě, že nelze zcela zajistit bezpečnost návštěvníků, přístup na DDH dočasně omezit.
 4. Každý návštěvník je povinen do uzavírací hodiny sportovního areálu DDH i areál opustit.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby, které DDH užívají nebo se na něm zdržují.
 2. Provozní řád musí být viditelně vyvěšen u vstupu do víceúčelového sportovního areálu a u DDH.
 3. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Radou města Přelouče.