Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Návštěvné řády dětských a sportovních hřišť Přelouč

 

Dětské hřiště přelouč

Hledáte místo, kde by si děti pohrály a případně navázaly kontakt s jinými dětmi?

Veřejná dětská hřiště, která zde uvádíme, jsou většinou volně přístupná, oplocená a bezpečná. Mnoho z nich bylo vybudováno v nedávné době nebo došlo k jejich rekonstrukci a modernizaci.

N á v š t ě v n í   ř á d

Veřejné sportovní hřiště 17. listopadu

 

Pobyt na sportovním hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce nebo jiná osoba. Děti do 6 let věku mohou do prostoru hřiště vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby a používat zařízení, pokud je zabezpečený trvalý dozor odpovědné osoby. Uživatelé hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

 

Dodržujte zásady užívání pro jednotlivé prvky:

 • Branka pro házenou a minikopanou: Zákaz lezení po konstrukci a síti branky. Branka musí být vždy zajištěna proti převrácení.
 • Umělá lezecká stěna:  Stěna je určena k lezení bez lana a dalších jisticích pomůcek. Jakékoliv jiné využití je přísně zakázáno. Před každým lezením se přesvědčte, zda jsou řádně upevněny chyty a stupy (nesmí se protáčet). Pokud zjistíte jakoukoli závadu, lezeckou stěnu nepoužívejte. Účastník lezení je povinen chovat se tak, aby neohrožoval ani neomezoval ostatní účastníky.
 • Basketbalová deska s obroučkou a síťkou: Zákaz lezení na konstrukci a věšení se na obroučku či síťku.
 • Hřiště na petang: musí být používáno výhradně ke hře petang nebo hře obdobného typu.
 • Všechny prvky používejte pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.

 

Na hřišti platí zákaz:

 • poškozování a znečišťování prostoru, zařízení a vybavení
 • vstupu se zvířaty
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • manipulace s otevřeným ohněm
 • užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký a při zjištění závady na zařízení
 • jízdy na kole

 

Pokud jsou herní prvky poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je jejich případné používání na vlastní nebezpečí uživatele.

 

Za úmyslné poškození sportovního hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

 

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně Městské policii Přelouč na telefonní číslo 736 641 952, zajistíte tím větší bezpečnost pro své dítě.

 

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

 

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 MĚSTSKÁ POLICIE 156

 

Provozovatel: Město Přelouč

Závady na prvcích nebo jejich poškození hlaste prosím na telefonní čísla: pevná linka 466 672 527, mobil 733 534 311 nebo osobně na Technické služby, Choceňská 1771.