Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro podnikatele

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

 

Hazardní hry

Povolení k umístění herního prostoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon“)

 

K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, které uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má herní prostor nacházet. To neplatí pro bingo, technickou hru a živou hru provozované jako internetová hra.

Kde podat žádost o povolení k umístění herního prostoru

Městský úřad Přelouč, Odbor živnostenský, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, 2. poschodí, kancelář č. 2.15 (vyřizuje Bc. Petra Holánková, tel. 466094243) a kancelář č. 2.16/1 (vyřizuje Jitka Lorencová, tel. 466094241)

Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno ministerstvem základní povolení k provozování příslušné hazardní hry

 

Aktuální informace, metodické pokyny a formuláře ke stažení jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva financí ČR pod odkazem:

 

V žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel uvede druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení a přiloží k ní zákonem stanovené dokumenty. Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

 

K žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel přiloží

- základní povolení k provozování hazardní hry

- doklad o složení kauce podle § 100 zákona

- osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení

- doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem

- schéma kamerového systému.

 

Obecní úřad vydá povolení k umístění herního prostoru, splňuje-li žadatel výše stanovené podmínky a nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce.

Odkaz, pod kterým najdete Platné Obecně závazné vyhlášky města Přelouč

V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí:

- umístění herny nebo kasina

- provozování příslušné hazardní hry

- provozní dobu herního prostoru

- počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení

jejich typu, výrobního čísla a počtu herních pozic

Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.

 

Správní poplatky

Přijetí žádosti o

- povolení k umístění herního prostoru 4 000 Kč

- změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 2 500 Kč

 

Bankovní spojení:

KB Přelouč, č. účtu 19-1425561/0100

variabilní symbol: správní poplatky 272830

Provozovatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Oznamovací povinnost provozovatele se nevztahuje na údaje, které má obecní úřad k dispozici, nebo jejichž změnu může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

Podle okolností obecní úřad nahradí dosavadní povolení k umístění herního prostoru novým povolením, které se vydává nejdéle na dobu trvání právních účinků původního povolení k umístění herního prostoru.

Obecní úřad je dále orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry.

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her

- tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč

- turnaj malého rozsahu

Ohlášení se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry. Ohlášení musí obsahovat dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení. Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

Ohlášení nepodléhá tombola s herní jistinou nižší než 100 000 Kč.

 

Právní úprava (samostatný web v novém okně)