Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Ošetřovné pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)

Důležité upozornění! Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo podmínky, za kterých lze žádat o dotaci na ošetřovné pro OSVČ.

Žádosti budou OSVČ podávat přímo u Ministerstva průmyslu a obchodu pouze prostřednictvím interaktivního formuláře. Žádné formuláře v listinné podobě pro ruční vyplnění nejsou k dispozici.

Bližší informace naleznete zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

V případě nutné pomoci při vyplňování žádosti, jsou žadatelům k dispozici pracovníci obecních živnostenských úřadů, a to v případě Obecního živnostenského úřadu Přelouč:

Kontakty:

mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivnostensky/

Jitka Lorencová, vedoucí odboru            466 094 241, 605 259 302

Bc. Petra Joštová, zástupce vedoucí       466 094 242, 736 607 104

Bc. Petra Holánková                             466 094 243

Jolana Šimková                                    466 094 244

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

Hazardní hry

Povolení k umístění herního prostoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon“)

 

K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, které uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má herní prostor nacházet. To neplatí pro bingo, technickou hru a živou hru provozované jako internetová hra.

Kde podat žádost o povolení k umístění herního prostoru

Městský úřad Přelouč, Odbor živnostenský, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, 2. poschodí, kancelář č. 2.15 (vyřizuje Bc. Petra Holánková, tel. 466094243) a kancelář č. 2.16/1 (vyřizuje Jitka Lorencová, tel. 466094241)

Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno ministerstvem základní povolení k provozování příslušné hazardní hry

 

Aktuální informace, metodické pokyny a formuláře ke stažení jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva financí ČR pod odkazem:

 

V žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel uvede druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení a přiloží k ní zákonem stanovené dokumenty. Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

 

K žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel přiloží

- základní povolení k provozování hazardní hry

- doklad o složení kauce podle § 100 zákona

- osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení

- doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem

- schéma kamerového systému.

 

Obecní úřad vydá povolení k umístění herního prostoru, splňuje-li žadatel výše stanovené podmínky a nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce.

Odkaz, pod kterým najdete Platné Obecně závazné vyhlášky města Přelouč

V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí:

- umístění herny nebo kasina

- provozování příslušné hazardní hry

- provozní dobu herního prostoru

- počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení

jejich typu, výrobního čísla a počtu herních pozic

Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.

 

Správní poplatky

Přijetí žádosti o

- povolení k umístění herního prostoru 4 000 Kč

- změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 2 500 Kč

 

Bankovní spojení:

KB Přelouč, č. účtu 19-1425561/0100

variabilní symbol: správní poplatky 272830

Provozovatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Oznamovací povinnost provozovatele se nevztahuje na údaje, které má obecní úřad k dispozici, nebo jejichž změnu může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

Podle okolností obecní úřad nahradí dosavadní povolení k umístění herního prostoru novým povolením, které se vydává nejdéle na dobu trvání právních účinků původního povolení k umístění herního prostoru.

Obecní úřad je dále orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry.

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her

- tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč

- turnaj malého rozsahu

Ohlášení se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry. Ohlášení musí obsahovat dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení. Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

Ohlášení nepodléhá tombola s herní jistinou nižší než 100 000 Kč.

 

Právní úprava (samostatný web v novém okně)