Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Ošetřovné pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)

Důležité upozornění! Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo podmínky, za kterých lze žádat o dotaci na ošetřovné pro OSVČ.

Žádosti budou OSVČ podávat přímo u Ministerstva průmyslu a obchodu pouze prostřednictvím interaktivního formuláře. Žádné formuláře v listinné podobě pro ruční vyplnění nejsou k dispozici.

Bližší informace naleznete zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

V případě nutné pomoci při vyplňování žádosti, jsou žadatelům k dispozici pracovníci obecních živnostenských úřadů, a to v případě Obecního živnostenského úřadu Přelouč:

Kontakty:

mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivnostensky/

Jitka Lorencová, vedoucí odboru            466 094 241, 605 259 302

Bc. Petra Joštová, zástupce vedoucí       466 094 242, 736 607 104

Bc. Petra Holánková                             466 094 243

Jolana Šimková                                    466 094 244

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

Jak získat koncesi pro podnikání v silniční dopravě

(23.2.2015)
 

Zdroj: www.pardubickykraj.cz (samostatný web v novém okně)

 

Pokud chcete začít podnikat v silniční dopravě, musíte k tomu mít příslušnou koncesi.

O udělení koncese se žádá obecní živnostenský úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30, maximálně 60 dní.

Pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy malými vozidly, tj.

 • nákladními vozidly nebo jízdními soupravami nepřesahujícími 3,5 tuny největší povolené hmotnosti
 • osobními vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.

Pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly, tj.

 • nákladními vozidly nebo jízdními soupravami přesahujícími 3,5 tuny největší povolené hmotnosti
 • osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

jsou stanoveny zvláštní podmínky: dobrá pověst, odborná způsobilost, finanční způsobilost a usazení.
 

 1. Dobrá pověst

Dobrou pověst splňuje osoba, která je bezúhonná pro účely živnostenského zákona a dopravní úřad nevydal rozhodnutí o tom, že dobrou pověst osoba ztratila.

Dokládá se:

-osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti, bylo-li žadateli vydáno.
 

 1. Odborná způsobilost

Podmínku odborné způsobilosti splní žadatel tím, že ustanoví odpovědného zástupce, který splňuje všechny zvláštní podmínky pro ustanovení do této funkce.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která splňuje podmínky podle živnostenského zákona, nesmí být ustanoven do funkce pro více než 4 podnikatele, splňuje podmínku usazení v Evropské unii, má dobrou pověst, má osvědčení o odborné způsobilosti a splňuje podmínku skutečné vazby k podnikateli. Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu. Skutečnou vazbu má např. člen statutárního orgánu žadatele, jeho ředitel, zaměstnanec apod. Pokud odpovědný zástupce podmínku skutečné vazby nesplňuje, lze ji nahradit smlouvou, ve které budou upravena práva a povinnosti odpovědného zástupce, nejméně však oprávnění jménem podnikatele nepřetržitě a účinně řídit provoz silniční dopravy, zahrnující zejména řízení údržby vozidel, kontrolu přepravních smluv a dokladů, základní účetnictví, přidělování nákladů nebo přeprav řidičům a vozidlům a kontrolování postupů v oblasti bezpečnosti. Tyto úkoly musí být upřesněny. Odpovědný zástupce, jenž nemá skutečnou vazbu k dopravci, nesmí řídit dopravu více než 50 velkými vozidly celkem.

Dokládá se:

-osvědčení o odborné způsobilosti pro daný druh silniční dopravy

-osvědčení o dobré pověsti, pokud bylo vydáno

 • smlouva prokazující skutečnou vazbu, pokud nevyplývá z veřejně
    přístupných rejstříků nebo smlouva vyhovující čl. 4
    nařízení č. 1071/2009 ES.

Informace k získání odborné způsobilosti naleznete na webu v sekci „Odborná způsobilost“. (samostatný web v novém okně)

 

 1. Finanční způsobilost

Podmínku splní žadatel tím, že prokáže, že má prostředky odpovídající velikosti vozového parku. Pro první vozidlo musí mít kapitál ve výši odpovídající 9000 €, pro každé další 5000 € v kurzu k říjnu předcházejícího kalendářního roku uvedeném v úředním věstníku EU. Prokazuje se předložením

 

 • V případě, že nepovede účetnictví, počáteční daňovou evidencí.
  Pokud nelze prokázat finanční způsobilost jedním způsobem, lze je kombinovat.

Dokládá se:

 -doklad, či doklady prokazující prostředky dle počtu vozidel.

Další informace k finanční způsobilosti naleznete na webu v sekci „Finanční způsobilost“. (samostatný web v novém okně)

 

 1. Usazení

Žadatel musí prokázat, že nejpozději ke vzniku koncese bude oprávněn užívat nejméně jedno velké vozidlo a má právní důvod k užívání objektu na adrese svého sídla.

Dokládá se:

 • technické průkazy vozidel

- smlouva o pronájmu, leasingu vozidla apod., pokud není jeho vlastníkem nebo provozovatelem zapsaným v technickém průkazu

 • smlouva s vlastníkem či nájemcem, ze které musí být zřejmě, že žadateli vzniklo právo užívat prostory, ve kterých bude uložena jeho dokumentace a bude k ní mít přístup kontrolní orgán, nevyžaduje se, pokud užívací právo vyplývá z veřejně přístupných rejstříků (katastr nemovitostí).

   

Prokázání podmínek se dokládá živnostenskému úřadu spolu se žádostí o koncesi a dalšími doklady požadovanými živnostenským zákonem. Smluvní vztahy mezi žadatelem a odpovědným zástupcem nebo žadatelem a vlastníkem nemovitosti jsou jedinečné a podle jejich charakteru se řídí různými právními předpisy, např. zákoníkem práce, občanským zákoníkem, zákonem o nájmu a podnájmu nebytových prostor, apod. Vzory smluv (formuláře) dopravní úřad neposkytuje.

V případě nejasností se prosím obracejte na pracovníky oddělení dopravy Pardubického kraje:
Ing. Miloš Klouček, tel. 466 026 141
Lucie Čiháková,      tel. 466 026 362