Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro podnikatele

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

 

Informace pro zemědělské podnikatele

 

Evidenci zemědělského podnikatele upravuje zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění. Dle § 2f odst. 2 citovaného zákona zaeviduje zemědělského podnikatele úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1 citovaného zákona. Žadatelé o zápis do evidence zemědělského podnikatele, o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence mohou svou žádost podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, místní příslušnost není stanovena.

K žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba připojí doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

V Přelouči je vedením agendy evidence zemědělského podnikatele pověřen Odbor živnostenský Městského úřadu Přelouč, který sídlí v budově Městského úřadu v Přelouči, Československé armády 1665, II. patro, kanceláře č. 2.16, 2.16/1.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá ve smyslu § 2e odst. 2 zákona o zemědělství evidenci zemědělského podnikatele.

Zemědělští podnikatelé nemají povinnost oznamovat změny zapisované v základních registrech či v obchodním rejstříku. Zemědělský podnikatel může po zápisu této změny požádat úřad obce s rozšířenou působností o vydání změnového osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Zemědělský podnikatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení.

 

Na žádost je možné vydat z veřejné části evidence zemědělského podnikatele výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.          

Seznam zemědělských podnikatelů:

http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP (samostatný web v novém okně)

Základní informace o evidenci zemědělského podnikatele včetně odkazu na znění zákona o zemědělství a formuláře:

http://eagri.cz/public/eagri/farmar/EZP/ (samostatný web v novém okně)

 

Podrobnější informace získáte přímo u Odboru živnostenského na Městském úřadě v Přelouči, tel. č. 466 094 242.

Za správnost informací odpovídá: Bc. Petra Joštová