Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Ošetřovné pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)

Důležité upozornění! Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo podmínky, za kterých lze žádat o dotaci na ošetřovné pro OSVČ.

Žádosti budou OSVČ podávat přímo u Ministerstva průmyslu a obchodu pouze prostřednictvím interaktivního formuláře. Žádné formuláře v listinné podobě pro ruční vyplnění nejsou k dispozici.

Bližší informace naleznete zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

V případě nutné pomoci při vyplňování žádosti, jsou žadatelům k dispozici pracovníci obecních živnostenských úřadů, a to v případě Obecního živnostenského úřadu Přelouč:

Kontakty:

mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivnostensky/

Jitka Lorencová, vedoucí odboru            466 094 241, 605 259 302

Bc. Petra Joštová, zástupce vedoucí       466 094 242, 736 607 104

Bc. Petra Holánková                             466 094 243

Jolana Šimková                                    466 094 244

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

Informace pro zemědělské podnikatele

 

Evidenci zemědělského podnikatele upravuje zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění. Dle § 2f odst. 2 citovaného zákona zaeviduje zemědělského podnikatele úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1 citovaného zákona. Žadatelé o zápis do evidence zemědělského podnikatele, o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence mohou svou žádost podat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, místní příslušnost není stanovena.

V Přelouči je vedením agendy evidence zemědělského podnikatele pověřen Odbor živnostenský Městského úřadu Přelouč, který sídlí v budově Městského úřadu v Přelouči, Československé armády 1665, II. patro, kanceláře č. 2.15, 2.16, 2.16/1.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá ve smyslu § 2e odst. 2 zákona o zemědělství evidenci zemědělského podnikatele.

Zemědělští podnikatelé nemají povinnost oznamovat změny zapisované v základních registrech či v obchodním rejstříku. Zemědělský podnikatel může po zápisu této změny požádat úřad obce s rozšířenou působností o vydání změnového osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Zemědělský podnikatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení.

 

Na žádost je možné vydat z veřejné části evidence zemědělského podnikatele výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.          

Seznam zemědělských podnikatelů:

http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP (samostatný web v novém okně)

Základní informace o evidenci zemědělského podnikatele včetně odkazu na znění zákona o zemědělství a formuláře:

http://eagri.cz/public/eagri/farmar/EZP/ (samostatný web v novém okně)

 

Podrobnější informace získáte přímo u Odboru živnostenského na Městském úřadě v Přelouči, tel. č. 466 094 242.

Za správnost informací odpovídá: Petra Joštová