Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro podnikatele

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

 

Paušální daň

Oznámení o vstupu do paušálního režimu
Obecné informace
Dotazy a odpovědi
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan

Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy

Pro poplatníka, který chce do paušálního režimu vstoupit nově od 1. ledna 2022, je tak posledním dnem lhůty pro podání „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“ pondělí 10. ledna 2022.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace

 

 

Nové povinnosti realitních zprostředkovatelů

Dne 03.03.2020 vstoupil v účinnost zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) (dále jen „zákon“), kterým byl změněn i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) a kterým došlo mj. k následujícím změnám:

 

 • vznik nové vázané živnosti „Realitní zprostředkování“
 • změna oboru č. 58 živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona“ na „58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“
 • v rámci živnosti volné mohou živnost provozovat podnikatelé, kteří měli oprávnění pro živnost volnou k 03.03.2020
 • osoby, které hodlají provozovat vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ musí prokázat odbornou způsobilost.
 • Stávající realitní zprostředkovatelé jsou povinni nejpozději do 03.03.2021 ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti, jinak jim oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti volné zaniká. Bližší podmínky sdělí živnostenský úřad. Ohlášení živnosti podle přechodných ustanovení zákona nepodléhá správnímu poplatku.

 

 • povinné pojištění odpovědnosti – povinnost předložit Ministerstvu pro místní rozvoj stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem činnosti realitního zprostředkování.

Stávající realitní zprostředkovatelé měli doložit povinné pojištění odpovědnosti nejpozději do 3.5.2020. Aktuální informace: www.mmr.cz – Ministerstvo – Realitní činnost - Aktuality

 

 • splnění odborné způsobilosti u všech osob přímo vykonávajících činnost realitního zprostředkovatele – osoby, které budou přímo činnost realitního zprostředkovatele vykonávat, ať jako zaměstnanci, či jako podnikatelé, musí splňovat odbornou způsobilost uvedenou u této živnosti v příloze č. 5 živnostenského zákona. Stávající realitní zprostředkovatelé jsou povinni podle přechodných ustanovení zákona zajistit výkon činností, které jsou obsahem živnosti pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti stanovenými u této živnosti v příloze č. 5 živnostenského zákona nejpozději do 03.03.2022.

 

 • splnění speciálně stanovené podmínky bezúhonnosti podle § 5 zákona - fyzická osoba a u právnické osoby skutečný majitel a fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, musí být bezúhonná ve smyslu § 5 zákona, tj. nesmí být pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně (např. řízení vozidla pod vlivem návykové látky, výtržnost), nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Mají-li tyto osoby pochybnost o existenci záznamu v Rejstříku trestů, je možné raději předem požádat o výpis z Rejstříku trestů např. na pracovištích Czech POINT.

 

 • Úschova peněžních prostředků poskytovaná realitním zprostředkovatelem – ačkoli není realitní zprostředkovatel sám oprávněn poskytování úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy nabízet, může ji poskytnout na písemnou žádost zájemce na samostatné listině a za splnění podmínek stanovených v § 4 zákona. Realitní zprostředkovatel je povinen současně s poskytnutím první úschovy peněžních prostředků informovat o této skutečnosti obecní živnostenský úřad.

 

Nová povinnost online zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu

Obecní živnostenský úřad upozorňuje osoby, které poskytují krátkodobá ubytování v jejich nemovitostech a využívají pro zprostředkování vztahu se zákazníkem online zprostředkování této služby (např. Airbnb aj.), že dne 24.04.2020 nabyl účinnost zákon č. 189/2020 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 159/1999 Sb., který stanoví některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu. Tento zákon ukládá online zprostředkovatelům povinnost sdělit živnostenskému úřadu na jeho výzvu:

 1. počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,
 2. celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,
 3. adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a
 4. označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu.

Osoby, které poskytují ubytovací služby a svou činností naplňují znaky provozování živnosti, mají mít živnostenské oprávnění pro živnost volnou a místo, kde ubytování poskytují, musí být jako provozovna zapsáno v živnostenském rejstříku.

 

Upozornění MPO pro podnikatele na nabídky katalogových firem

MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci:

https://www.mpo.cz/dokument154565.html (samostatný web v novém okně)

Doporučujeme zejména začínajícím podnikatelům, aby se s uvedenou informací seznámili a postupovali podle ní.

Každý podnikatel, který podniká dle živnostenského zákona, je zapsán zdarma v živnostenském rejstříku (www.rzp.cz) a nikdo nemá povinnost platit další částky za zveřejnění textu v rejstříku vedeném soukromou obchodní společností (např. v databázi REJSTŘÍKU OBCHODU A ŽIVNOSTI, ČESKÉ KOMORY FIREM A ŽIVNOSTNÍKŮ, Živnostenské komory České republiky, apod.)