Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro podnikatele

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

 

Paušální daň

Oznámení o vstupu do paušálního režimu
Obecné informace
Dotazy a odpovědi
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan

Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy

Pokud chce osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad, nejpozději do pondělí 11. ledna 2021.
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/pausalni-dan-prehledne-jak-a-kdy-platit-mesicni-zalohy-11052

 

Informace pro podnikatele ke koronaviru

Kompenzační bonus pro podnikatele – podzim 2020

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/kompenzacni-bonus-pro-podnikatele-39804

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – rozcestník informací a aktuální články týkající se podpory podnikatelů a živnostníků

Rozcestník pro podnikatele a živnostníky

 

Opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/

 

Ošetřovné pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)

Žádosti podávají OSVČ přímo u Ministerstva průmyslu a obchodu pouze na předepsaném formuláři.

Veškeré informace týkající se ošetřovného pro OSVČ včetně odpovědí na dotazy a podací formulář naleznete na:

https://www.mpo.cz/osetrovneosvc
 

Jak urychlit vyřizování „ošetřovného“ OSVČ

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/jak-urychlit-vyrizovani-_osetrovneho_-osvc---254124/

 

Všechna opatření a pomoc Ministerstva pro místní rozvoj při pandemii Covid-19

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid-19

 

Odpovědi Ministerstva pro místní rozvoj týkající se zájezdů

www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/nouzovy-stav-v-cr-caste-dotazy-k-zakoupenym-zajez

 

MMR oznamuje, že zákazníci cestovních kanceláří mohou využít poukazy jako jednu z alternativ

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-oznamuje,-ze-zakaznici-cestovnich-kancelari-mo

 

Nové povinnosti realitních zprostředkovatelů

Dne 03.03.2020 vstoupil v účinnost zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) (dále jen „zákon“), kterým byl změněn i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) a kterým došlo mj. k následujícím změnám:

 

 • vznik nové vázané živnosti „Realitní zprostředkování“
 • změna oboru č. 58 živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona“ na „58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“
 • v rámci živnosti volné mohou živnost provozovat podnikatelé, kteří měli oprávnění pro živnost volnou k 03.03.2020
 • osoby, které hodlají provozovat vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ musí prokázat odbornou způsobilost.
 • Stávající realitní zprostředkovatelé jsou povinni nejpozději do 03.03.2021 ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti, jinak jim oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti volné zaniká. Bližší podmínky sdělí živnostenský úřad. Ohlášení živnosti podle přechodných ustanovení zákona nepodléhá správnímu poplatku.

 

 • povinné pojištění odpovědnosti – povinnost předložit Ministerstvu pro místní rozvoj stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem činnosti realitního zprostředkování.

Stávající realitní zprostředkovatelé měli doložit povinné pojištění odpovědnosti nejpozději do 3.5.2020. Aktuální informace: www.mmr.cz – Ministerstvo – Realitní činnost - Aktuality

 

 • splnění odborné způsobilosti u všech osob přímo vykonávajících činnost realitního zprostředkovatele – osoby, které budou přímo činnost realitního zprostředkovatele vykonávat, ať jako zaměstnanci, či jako podnikatelé, musí splňovat odbornou způsobilost uvedenou u této živnosti v příloze č. 5 živnostenského zákona. Stávající realitní zprostředkovatelé jsou povinni podle přechodných ustanovení zákona zajistit výkon činností, které jsou obsahem živnosti pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti stanovenými u této živnosti v příloze č. 5 živnostenského zákona nejpozději do 03.03.2022.

 

 • splnění speciálně stanovené podmínky bezúhonnosti podle § 5 zákona - fyzická osoba a u právnické osoby skutečný majitel a fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, musí být bezúhonná ve smyslu § 5 zákona, tj. nesmí být pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně (např. řízení vozidla pod vlivem návykové látky, výtržnost), nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Mají-li tyto osoby pochybnost o existenci záznamu v Rejstříku trestů, je možné raději předem požádat o výpis z Rejstříku trestů např. na pracovištích Czech POINT.

 

 • Úschova peněžních prostředků poskytovaná realitním zprostředkovatelem – ačkoli není realitní zprostředkovatel sám oprávněn poskytování úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy nabízet, může ji poskytnout na písemnou žádost zájemce na samostatné listině a za splnění podmínek stanovených v § 4 zákona. Realitní zprostředkovatel je povinen současně s poskytnutím první úschovy peněžních prostředků informovat o této skutečnosti obecní živnostenský úřad.

 

Nová povinnost online zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu

Obecní živnostenský úřad upozorňuje osoby, které poskytují krátkodobá ubytování v jejich nemovitostech a využívají pro zprostředkování vztahu se zákazníkem online zprostředkování této služby (např. Airbnb aj.), že dne 24.04.2020 nabyl účinnost zákon č. 189/2020 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 159/1999 Sb., který stanoví některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu. Tento zákon ukládá online zprostředkovatelům povinnost sdělit živnostenskému úřadu na jeho výzvu:

 1. počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,
 2. celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,
 3. adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a
 4. označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu.

Osoby, které poskytují ubytovací služby a svou činností naplňují znaky provozování živnosti, mají mít živnostenské oprávnění pro živnost volnou a místo, kde ubytování poskytují, musí být jako provozovna zapsáno v živnostenském rejstříku.

 

Upozornění MPO pro podnikatele na nabídky katalogových firem

MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci:

https://www.mpo.cz/dokument154565.html (samostatný web v novém okně)

Doporučujeme zejména začínajícím podnikatelům, aby se s uvedenou informací seznámili a postupovali podle ní.

Každý podnikatel, který podniká dle živnostenského zákona, je zapsán zdarma v živnostenském rejstříku (www.rzp.cz) a nikdo nemá povinnost platit další částky za zveřejnění textu v rejstříku vedeném soukromou obchodní společností (např. v databázi REJSTŘÍKU OBCHODU A ŽIVNOSTI, ČESKÉ KOMORY FIREM A ŽIVNOSTNÍKŮ, Živnostenské komory České republiky, apod.)