Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úvodní  ustanovení

 • Přeloučský Rošt je periodickou tiskovinou, která ve smyslu § 35 odst. 2 a § 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů slouží obci k informování veřejnosti o činnosti orgánů obce a záležitostech, majících vztah k městu Přelouč.
 • Je otevřený přednostně pro příspěvky místních neziskových organizací a občanských spolků, majících sídlo ve městě a  jeho místních  částech a jednotlivých občanů města i pro příspěvky ostatních organizací,jejichž příspěvky slouží k větší informovanosti občanů (VZP, EKO-KOM atd.).  
 • Nemůže-li být příspěvek zařazen do nejbližšího vydání z důvodu omezeného místa, zvolí autor možnost zařadit příspěvek do následujícího čísla, nebo jej umístit na internetových stránkách města – rubrika „Co se do Roštu nevešlo“.

(Do nejbližšího tištěného čísla je v tomto případě vložena upoutávka v rozsahu max.3 řádků od autora příspěvku s odkazem na internetové stránky města).

 • Přeloučský Rošt neslouží k propagaci politických stran a hnutí.
 • Příspěvky jsou zveřejňovány formou pravidelných rubrik, samostatných článků nebo inzerátů.

Základní ustanovení

 • Vydavatelem Přeloučského Roštu je Město Přelouč.
 • Jeho vydávání řídí redakční rada, tisk a distribuci zajišťuje šéfredaktor.

Redakční rada

 • Je jmenována Radou města Přelouče.
 • Schvaluje konkrétní obsah jednotlivých vydání.
 • Projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy Roštu.
 • Stanovuje  termíny uzávěrek a vydávání Roštu.
 • Zajišťuje jazykovou a stylistickou úpravu textů.

Šéfredaktor

 • Je zaměstnanec města.
 • Odpovídá za dodržování zásad pro publikování dle tiskového zákona č.46/2000 Sb.
 • Archivuje podepsané příspěvky (12 měsíců).
 • Shromažďuje podklady a příspěvky do jednotlivých vydání.
 • Nezveřejňuje anonymní příspěvky.
 • Svolává redakční radu.
 • Odpovídá za termíny vydávání.
 • Jedná s příslušným grafickým studiem a tiskárnou.
 • Uzavírá po schválení radou města potřebná smluvní ujednání, nutná pro vydání a distribuci.
 • Odpovídá za dodržování ceníku pro inzerce nabízených služeb občanům a prodeje zboží.

Grafická úprava a elektronická sazba

 • Je prováděna na základě uzavřené smlouvy s grafickým studiem.

Financování

 • Základní financování je zajištěno z rozpočtu města Přelouče.
 • Doplňkovou formou financování je placená inzerce (rozsah inzerce nesmí být větší než  30 % z celkové plochy výtisku) a prodej měsíčníku.
 •  Platby  za zveřejněnou inzerci a tržby za prodané výtisky jsou příjmem města.

Periodicita

 • Přeloučský Rošt je vydáván 11x za rok (prázdninové dvojčíslo).
 • Pro každé vydání je stanoven termín uzávěrky. Tyto termíny jsou k dispozici na internetových stránkách města Přelouče v rubrice Přeloučský Rošt. Data uzávěrek schvaluje redakční rada Přeloučského Roštu a to vždy na rok dopředu.

Náklad

 • 1100 – 1200 ks

Způsob distribuce

 • Prodej v prodejních místech ve městě.
 • Prodej na vyžádání – předplatné apod.
 • Zdarma dvě čísla do městské knihovny a jedno do muzea.
 • Zdarma jeden výtisk pro každého inzerenta (jako kontrola otištěného inzerátu).
 • Zdarma výtisk pro autory článku.

Inzerce

 • Inzerce je zveřejňována za úplatu.
 • Výše úhrady je stanovena dle platného ceníku inzerce.
 • Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.
 • Rozsah inzerce nesmí být větší než 30 % z celkové plochy výtisku.  
 • Od poplatku jsou osvobozeny inzeráty neziskových organizací a občanských spolků.
 • Ceník inzerce je schvalován radou města a zveřejňován na webových stránkách města v rubrice Přeloučský Rošt.

Závěrečná ustanovení

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2017 a zároveň  ruší v plném rozsahu  stávající pravidla pro vydávání Přeloučského Roštu schválené radou města 26. 1. 2010.