Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Znak PřeloučZastupitelstvo města Přelouče se na základě ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) usneslo dne 20.10.2022 vydat tento jednací řád:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1) Jednací řád stanoví zásady a způsob přípravy, svolání, jednání, usnášení a rozhodování Zastupitelstva města Přelouče (dále jen „zastupitelstvo města“), jakož i další podrobnosti o jednání zastupitelstva města.

2) O podrobnějších pravidlech jednání tímto jednacím řádem výslovně neupravených, týkajících se průběhu jednání zastupitelstva města, rozhoduje zastupitelstvo města usnesením.

Čl. 2 Pravomoc zastupitelstva města

1) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech spadajících do samostatné působnosti obce (§ 35 zákona o obcích). Ve věcech spadajících do přenesené působnosti rozhoduje zastupitelstvo města pouze, stanoví-li tak zákon.

2) Zastupitelstvo města rozhoduje zejména o záležitostech vymezených v §§ 84 a 85 zákona o obcích.

3) Zastupitelstvo města si může vyhradit rozhodování i v dalších záležitostech spadajících do samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené zákonem o obcích radě města. V takovém případě přijme zastupitelstvo města samostatné usnesení tak, aby bylo zřejmé, od kterého data si další pravomoci vyhradilo.

4) Zastupitelstvo města rozhoduje o zrušení usnesení rady města, je-li mu předloženo starostou k rozhodnutí poté, co starosta pozastavil výkon usnesení rady města proto, že jej považuje za nesprávné.

Čl. 3 Svolání zasedání zastupitelstva města

1) Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva města se zpravidla konají ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč. Zastupitelstvo může na návrh rozhodnout o jiném místě konání následujícího zasedání zastupitelstva města v územním obvodu města.

2) Zasedání zastupitelstva města svolává starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta. Městský úřad Přelouč (dále jen „městský úřad“) informuje o místě, době a navrženém pořadu jednání připravovaného zasedání tak, že informaci vyvěsí na úřední desce městského úřadu alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva města, dále způsobem umožňujícím dálkový přístup a na plakátovacích plochách města a místních částí.

3) Členové zastupitelstva obdrží informaci o svolání zastupitelstva spolu s navrženým pořadem jednání v písemné formě prostřednictvím městského úřadu nejpozději 5 dnů před konáním zastupitelstva města.

4) Požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města nebo hejtman Pardubického kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva města tak, aby se konalo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena městskému úřadu.

5) Nesvolá-li zasedání zastupitelstva města starosta podle odstavců 1 a 4, učiní tak místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva města.

Čl. 4 Příprava návrhů a pořadu jednání zastupitelstva města

1) Přípravu zasedání zastupitelstva města organizuje starosta v součinnosti s radou města. Starosta přitom stanoví zejména dobu, místo a pořad jednání a odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů s návrhy.

2) Návrhy předkládané zastupitelstvu města k projednání obsahují:

a) název návrhu

b) označení předkladatele a zpracovatele návrhu

c) důvodovou zprávu

d) návrh usnesení zastupitelstva

V odůvodněných případech může zastupitelstvo přijmout k projednání návrhy, které předepsané náležitosti neobsahují.

3) Zpracovatel zodpovídá za to, že jím zpracovaný návrh je v souladu s platnými právními předpisy, již přijatými usneseními zastupitelstva města a schváleným rozpočtem, pokud je nenavrhuje změnit.

4) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva města mají jeho členové, rada města a výbory zastupitelstva města. Občané města mohou své návrhy k zařazení na pořad jednání předkládat prostřednictvím rady města či členů zastupitelstva města.

5) Návrhy rady města, členů zastupitelstva a výborů zastupitelstva města se předkládají na pořad jednání zastupitelstva města zpravidla písemně prostřednictvím sekretariátu městského úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději 5 dnů přede dnem zasedání všem členům zastupitelstva města.

6) Ve výjimečných případech, zejména z důvodu časové tísně a naléhavosti, může být nejpozději před zahájením zasedání zastupitelstva předložen oprávněnými osobami dle bodu 4 k projednání další návrh. O jeho zařazení na pořad jednání musí vždy rozhodnout zastupitelstvo města. Nejpozději před zahájením zastupitelstva města mohou všichni členové zastupitelstva města rovněž obdržet materiály informativního či doplňujícího charakteru k návrhům zařazeným na pořad jednání.

7) Přípravu, organizační a technické zabezpečení jednání zastupitelstva města zajišťuje městský úřad.

Čl. 5 Účast členů zastupitelstva města a dalších osob na zasedání

1) Členové zastupitelstva města jsou povinni se zúčastnit každého jeho zasedání. Neúčast na zasedání jsou členové povinni předem omluvit starostovi či osobě, která jednání zastupitelstva svolala (Čl. 3, odst. 5). Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta nebo předsedající zasedání.

2) Tajemník městského úřadu se zasedání zastupitelstva města zúčastňuje s hlasem poradním.

3) Povinnost zúčastnit se zasedání zastupitelstva města mají vedoucí odborů městského úřadu, samostatná právnička, vedoucí oddělení, pohledávek a přestupků velitel Městské policie Přelouč, ředitel Technických služeb Přelouč. Svoji neúčast omlouvají předem starostovi, event. tajemníkovi městského úřadu.

4) Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva města a osoby uvedené v odst. 2 a 3 po svém příchodu na zasedání zastupitelstva podpisem do listiny přítomných. Evidenci účasti členů zastupitelstva města na zasedáních zastupitelstva města, včetně důvodu neúčasti, pokud je člen zastupitelstva města uvede, vede sekretariát městského úřadu. Přehled o účasti členů zastupitelstva města na zasedáních zastupitelstva města je součástí Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení.

5) Mimo členů zastupitelstva města mohou být na zasedání zastupitelstva po předchozím souhlasu rady města či zastupitelstva města pozváni další hosté podle projednávané problematiky, kterým bude předsedajícím uděleno slovo zpravidla za účelem podání odborného vysvětlení či stanoviska k projednávanému návrhu.

Čl. 6 Program zasedání

1) Program jednání zastupitelstva města předběžně navrhne rada města a následně starosta stanoví pořadí projednávaných bodů.

2) Člen zastupitelstva města nebo výbor zastupitelstva města má právo písemně požádat radu města o zařazení konkrétní věci nebo návrhu do návrhu programu nejbližšího zasedání zastupitelstva města. Nevyhoví-li rada města tomuto požadavku, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo města hlasováním při schvalování programu zasedání.

3) Na zasedání zastupitelstva města může být jednáno pouze o věcech a návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo města souhlas při rozhodování o pořadu jednání. O rozšíření programu jednání během zasedání rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním bez rozpravy.

4) Součástí každého zasedání zastupitelstva města je ústní zpráva o činnosti rady města.

5) Předseda výboru, či jím pověřený člen výboru, přednese na zasedání zastupitelstva stanoviska a návrhy výboru.

6) Součástí programu každého zasedání zastupitelstva města je též všeobecná rozprava. Všeobecnou rozpravu lze vést i o věcech a návrzích, které nejsou součástí schváleného programu, nelze však k nim přijímat usnesení.

Čl. 7 Průběh zasedání zastupitelstva města

1) Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

2) Zasedání zastupitelstva města řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, popřípadě člen zastupitelstva města pověřený radou města.

3) Zasedání zastupitelstva města musí být zahájeno nejpozději do 20 minut od stanoveného začátku zasedání. Pokud se do 20 minut od stanoveného začátku zasedání nedostaví nadpoloviční většina členů zastupitelstva města nebo pokud klesne počet členů zastupitelstva města přítomných v jednací síni pod 11, ukončí předsedající zasedání a do 15 dnů svolá předsedající náhradní zasedání zastupitelstva města.

4) V úvodní části zasedání předsedající:

a) prohlásí, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno

b) konstatuje počet přítomných členů zastupitelstva dle prezenční listiny

c) jmenuje zapisovatele zasedání

d) požádá ověřovatele zápisu z předchozího zasedání o vyjádření k obsahu zápisu

e) jmenuje 2 ověřovatele zápisu zasedání

f) nechá hlasovat o programu zasedání

g) informuje přítomné, že ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam pro účel budoucího prokázání správnosti zápisu.

5) Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. O případných námitkách ověřovatele k obsahu zápisu rozhoduje zastupitelstvo města.

6) Člen zastupitelstva města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost po schválení programu zasedání zastupitelstva města. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním.

7) Jednotlivé body jsou projednávány v pořadí podle schváleného programu. Zastupitelstvo města vede rozpravu a hlasuje ke každému bodu schváleného programu zvlášť.

8) Předsedající řídí zasedání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Řečnit zastupitelům je povoleno pouze do mikrofonů, které jsou součástí systému pro podporu hlasování, evidence a řízení průběhu zasedání (dále jen “hlasovací zařízení“) Ostatní řečníci použijí určené mikrofony.

9) Návrh zařazený na program zasedání uvede zpravidla předkladatel návrhu. Je-li předkladatelem rada města, uvede návrh její člen, zaměstnanec městského úřadu nebo organizace města, kterého určí předsedající. Poté předsedající zahájí rozpravu k projednávanému návrhu.

10) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva tlačítkem hlasovacího zařízení. V tomto pořadí je jim slovo předsedajícím uděleno. Dalším diskutujícím je uděleno slovo v tomto pořadí: tajemník městského úřadu, předkladatel projednávaného materiálu, na vyzvání předsedajícího vedoucí příslušného odboru městského úřadu nebo ředitelé (vedoucí) organizací zřízených městem.

11) V průběhu rozpravy mohou členové zastupitelstva města přednášet k projednávaným bodům pozměňující návrhy. Vzít tento návrh zpět může člen zastupitelstva pouze do ukončení rozpravy k projednávanému bodu.

12) Požádá-li na zasedání zastupitelstva města o možnost vyjádřit se k projednávané věci občan města Přelouče nebo místní části města, který dosáhl věku 18 let, nebo ten, kdo dosáhl věku 18 let a vlastní na území města Přelouče nebo místní části města nemovitost, nebo ten, kdo dosáhl věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve městě Přelouč nebo místní části hlášen k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (dále jen „občan města“), musí mu být předsedajícím uděleno slovo dříve, než je o projednávané věci zastupitelstvem města rozhodnuto. Předsedající občanu města udělí slovo v posledním pořadí za diskutujícími dle odst. 10. Občanu města se stanoví časový limit v rozpravě na 5 minut. Prodloužení tohoto limitu je možné pouze se souhlasem zastupitelstva města. Předsedající má právo občanu města odebrat slovo, zejména pokud se nedrží projednávané věci, překračuje řečnickou lhůtu nebo svým vystoupením hrubě znevažuje některého z přítomných či vlastní jednání zastupitelstva. Občan města se přihlásí do rozpravy zvednutím ruky a slova se může ujmout až poté, kdy mu jej předsedající udělí.

13) Požádá-li na zasedání zastupitelstva města o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů Pardubického kraje, musí mu být přednostně uděleno.

14) O slovo k projednávanému bodu programu se mohou diskutující přihlásit pouze do ukončení rozpravy.

15) Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník, nebo jestliže o tom rozhodlo zastupitelstvo města hlasováním bez rozpravy. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města.

16) Technická poznámka bude vyslechnuta přednostně. Může obsahovat pouze upozornění na porušení zákona, jednacího řádu, či jinou procedurální záležitost anebo určitou informaci, která má bezprostřední vliv na projednávání věci, či na technickou stránku zasedání. Časový limit pro technickou poznámku se stanoví max. na 1 minutu. Člen zastupitelstva se s technickou poznámkou přihlašuje prostřednictvím hlasovacího zařízení, ostatní osoby zvednutím ruky s vyslovením „technická“.

17) Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající slovo odejmout.

18) Ruší-li někdo zasedání, může být předsedajícím napomenut a vyzván k pořádku. V případě neuposlechnutí výzvy předsedajícího a pokračujícího narušování průběhu jednání zastupitelstva města může předsedající nechat tuto osobu vyvést z jednacího sálu strážníkem Městské policie Přelouč.

19) Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se slova ujmout.

Čl. 8 Hlasování

1) Hlasování je veřejné nebo tajné v případě, že na návrh člena zastupitelstva o tajném způsobu hlasování rozhodne svým hlasováním zastupitelstvo města.

2) Veřejně se hlasuje pomocí hlasovacího zařízení. Za tímto účelem obdrží každý člen zastupitelstva města svoji identifikační kartu při podpisu do prezenční listiny. Tuto kartu je člen zastupitelstva města povinen po příchodu do jednacího sálu vsunout do hlasovacího zařízení. Jestliže v průběhu jednání zastupitelstva člen zastupitelstva opustí jednací sál, je povinen identifikační kartu z hlasovacího systému vyjmout. V případě nefunkčnosti hlasovacího zařízení se veřejné hlasování provádí zvednutím ruky.

3) Jestliže bylo zastupitelstvem rozhodnuto o tajném způsobu hlasování, hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. Úkoly spojené s tajným hlasováním plní pětičlenná volební komise, která musí být k tomuto účelu zastupitelstvem města zvolena před zahájením hlasování.

4) Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li v jednacím sále přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města

5) O každém návrhu rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním. Před jeho zahájením upozorní předsedající, že bude přikročeno k hlasování a zjistí prostřednictvím hlasovacího zařízení počet přítomných členů zastupitelstva města v jednacím sále.

6) Nebylo-li členům zastupitelstva města předáno písemné vyhotovení návrhu usnesení, zopakuje jeho přesné znění předsedající před zahájením hlasování.

7) Na návrh člena zastupitelstva města se může o jednotlivých částech návrhu hlasovat odděleně v pořadí, které určí předsedající.

8) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijatelné a již se o nich nehlasuje.

9) Pokud byly uplatněny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o nich v obráceném pořadí, než byly předloženy. Naposledy se hlasuje o původním návrhu. Získal-li některý z pozměňujících návrhů potřebnou většinu, o zbylých pozměňovacích či o původním návrhu se již nehlasuje.

10) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města. Při každém hlasování má každý člen zastupitelstva města pouze jeden hlas. Může hlasovat pro návrh, proti návrhu, zdržet se hlasování, případně se hlasování neúčastnit. Předsedající vyhlásí vždy výsledek hlasování tak, že uvede název návrhu, sdělí počet hlasů pro návrh, počet hlasů proti návrhu a počet členů zastupitelstva, kteří se hlasování zdrželi. Poté ohlásí, zda byl návrh přijat.

11) Jestliže žádný z předložených návrhů nezískal nadpoloviční většinu, může se zastupitelstvo města na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve zástupce jednotlivých volebních stran zastoupených v zastupitelstvu města, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva města přeruší. Dohodovacímu řízení rovněž předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za odmítnutý.

12) Nepřijme-li zastupitelstvo města navržené usnesení nebo žádnou z předložených variant, konstatuje se tato skutečnost v zápise o průběhu zasedání.

13) Každý člen zastupitelstva města může vznést v průběhu hlasování nebo bezprostředně po vyhlášení výsledku hlasování předsedajícím námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne zastupitelstvo města bez rozpravy. Vyhoví-li zastupitelstvo města námitce, musí se hlasování opakovat.

Čl. 9 Dotazy (interpelace) členů zastupitelstva města

1) Členové zastupitelstva města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města, její jednotlivé členy, na předsedy výborů, tajemníka městského úřadu, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je město Přelouč a požadovat od nich vysvětlení.

2) Dotazovaný je povinen k dotazu zaujmout stanovisko nebo podat vysvětlení, jakmile je mu uděleno slovo.

3) Pokud obsah dotazu nebo připomínky vyžaduje, aby záležitost byla prověřena, zodpoví ji dotazovaný písemně, nejdéle do 30 dnů.

4) Souhrnnou zprávu o vyřízení všech dotazů, připomínek a podnětů předkládá rada města na následujícím zasedání zastupitelstva města. Pokud tazatel vysloví nespokojenost s vyřízením svého dotazu, připomínky nebo podnětu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo města.

Čl. 10 Ukončení a přerušení zasedání zastupitelstva města

1) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán. Předsedající rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva města pod nadpoloviční většinu. V tomto případě svolá zasedání do 15 dnů.

2) Předsedající může navrhnout přerušit jednání a stanovit jeho pokračování za určitou dobu téhož dne zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. O takovém návrhu rozhodne zastupitelstvo města bez rozpravy.

3) Po prohlášeném ukončení zasedání zastupitelstva města je každý člen zastupitelstva města povinen odevzdat svoji hlasovací identifikační kartu zapisovatelce. Totéž učiní člen zastupitelstva, který opouští zasedání zastupitelstva před jeho ukončením.

Čl. 11 Zápis o průběhu zasedání

1) O průběhu zasedání zastupitelstva města se pořizuje zápis do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva města. Zápis po ověření a podpisu určenými ověřovateli schvaluje a podepisuje starosta nebo místostarosta. Zápisy ze zasedání zastupitelstva města jsou uloženy k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu.

2) Schválený zápis je veřejnou listinou, osvědčující průběh jednání a obsah přijatých usnesení. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a ostatní písemné materiály, které byly členům zastupitelstva na zasedání předány k projednání. Přílohou zápisu ze zasedání je i přehled přijatých usnesení, které je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva města. Usnesení zastupitelstva města obdrží všichni členové zastupitelstva města do 10 dnů po skončení zastupitelstva.

3) V zápise se uvádí:

 • den a místo zasedání
 • hodina zahájení a ukončení
 • doba přerušení zasedání
 • jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva města
 • schválený program zasedání
 • průběh rozpravy se jmény řečníků
 • podané návrhy
 • výsledky hlasování
 • podané dotazy, připomínky a podněty
 • schválené znění usnesení
 • další skutečnosti důležité pro průběh zasedání.

4) Proti obsahu pořízeného zápisu může kterýkoliv člen zastupitelstva města podat námitky. O námitkách člena zastupitelstva proti obsahu zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva města. Pokud nejsou do zahájení nejbližšího zasedání zastupitelstva města podány námitky, považuje se zápis za schválený.

5) Ze zasedání se pořizuje zvukový záznam pro účely pozdějšího prokázání správnosti zápisu. Tento zvukový záznam bude uchováván na městském úřadě na odpovídajících zvukových nosičích spolu s dalšími údaji, které je hlasovací, evidenční a řídící zařízení schopno pořídit a uchovat, po dobu 10 let. Po uplynutí této doby bude předán společně se zápisem státnímu archivu k archivaci.

Čl. 12 Zpráva o činnosti

1) Nejpozději s návrhem závěrečného účtu města za předcházející rok je rada města povinna předložit k projednání na zasedání zastupitelstva města „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení“ za předcházející rok.

2) Ke „Zprávě o činnosti města, jeho orgánů a zařízení“ vede zastupitelstvo města rozpravu, nelze k ní však podávat pozměňující nebo doplňující návrhy. Zastupitelstvo města hlasuje o schválení nebo odmítnutí „Zprávy“ ve znění předloženém radou města. Ke „Zprávě“ může zastupitelstvo města přijmout doprovodné usnesení.

3) Nejméně 10 vyhotovení schválené „Zprávy“ starosta předá do městské knihovny, aby byla veřejně k dispozici. Rovněž zajistí její zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Čl. 13 Kluby členů zastupitelstva

1) Členové zastupitelstva města se mohou sdružovat do klubů. Klub tvoří nejméně 3 členové zastupitelstva města. Každý člen zastupitelstva města může být členem nejvýše jednoho klubu.

2) Klub vzniká registrací u starosty města. Při registraci klub uvede svého předsedu a jednotlivé členy. Vznik klubu oznámí předseda klubu zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

3) Klub má právo:

a) společně formulovat stanoviska a návrhy k projednávaným záležitostem a vyjadřovat se prostřednictvím svého předsedy nebo určeného mluvčího

b) zvát ke svému jednání představitele města, vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu a organizací města, vyžadovat od nich stanoviska a vysvětlení k projednávaným otázkám.

4) Na požádání předsedy nebo určeného mluvčího klubu je městský úřad povinen zajistit pro činnost klubu místnost alespoň po dobu 2 hodin v kalendářním měsíci.

5) Členové zastupitelstva mohou v průběhu volebního období vystoupit z klubu, popřípadě vstoupit do jiného klubu.

6) Klub zaniká, poklesne-li počet jeho členů pod 3, nebo usnesou-li se na tom jeho členové. Předseda zanikajícího klubu je povinen tuto skutečnost oznámit starostovi na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Čl. 14 Ustanovení společná a závěrečná

1) Tento jednací řád zastupitelstva města byl schválen zastupitelstvem města dne 20.10.2022

2) Jakékoliv změny či doplňky jednacího řádu musí být schváleny zastupitelstvem.

3) Zrušuje se jednací řád zastupitelstva města ze dne 30. 10. 2018.

4) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení.

Martin Šmíd - starosta                               

Ing. Ivan Moravec - místostarosta