Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady pro II. zasedání ZM

26. 2. 2019

Město  Přelouč

starostka města Přelouč

                                                                                                                        Přelouč 18. 2. 2019

                                                                                                                           Počet listů :  1

 

členům Zastupitelstva města Přelouč

 

Svolání  II.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám II. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání :         Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

 

Doba konání :         26. 22. 2019  od 16.00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti RM v období mezi I. a II. zasedáním ZM
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového  a finančního
 4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka
 5. Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2018
 6. Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města Přelouče pro rok 2019
 7. Majetkové převody
 8. Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Mělice a části Lohenic
 9. Návrh OZV č. 1/2019 o veřejném pořádku
 10. Návrh OZV č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
 11. Návrh OZV č. 3/2019 o nočním klidu
 12. Návrh OZV č. 4/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
 13. Návrh OZV č. 5/2019, kterou se ruší OZV č. 10/2015
 14. Odpis nedobytné pohledávky
 15. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2019
 16. Návrh na volbu zástupce města do představenstva spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 17. Návrh směrnice pro odměňování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Přelouč
 18. Návrh na schválení Stanov Dobrovolného svazku obcí „Pardubická labská“
 19. Výplata odměn členům výborů za rok 2018
 20. Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena
 21. Všeobecná rozprava
 22. Závěr

   

   

   

                                                                                                                        Bc. Irena B u r e š o v á

                                                                                                                             starostka města                       

   

  ----------------------------------------------

  všechny zprávy pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici v elektronické podobě na www.mestoprelouc.cz – město - orgány města – zastupitelstvo – dokumenty k zasedání zastupitelstva

   

Zodpovídá: Radka Borská