Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady pro I. zasedání ZM

Město  Přelouč

starostka města Přelouč

                                                                                                                      Přelouč 12. 12. 2018

                                                                                                                           Počet listů :  1

 

členům Zastupitelstva města Přelouč

 

Svolání  I.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám I. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání :         Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

 

Doba konání :         18. 12. 2018  od 16.00 hodin

 

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti RM v období mezi ustavujícím a I. zasedáním ZM
 3. Návrhy a stanoviska výborů finančního, majetkového a kontrolního zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení 
 4. Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2018
 5. Návrh rozpočtu města Přelouče pro rok 2019
 6. Návrh investičních akcí občany
 7. Stanovení rozsahu rozpočtových opatření prováděných radou města
 8. Majetkové převody
 9. Dodatek č. 1 pachtovní smlouvy se společností Liponova
 10. Pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“
 11. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Přelouč
 12. OZV č. 1/2018 o místním poplatku za komunální odpad
 13. Návrhy architektů na způsob zástavby lokality Na Hodinářce
 14. Návrh na zřízení Osadního výboru Mělice, volba členů a předsedy
 15. Návrh na zřízení Osadního výboru Klenovka, volba členů a předsedy
 16. Návrh na zřízení Osadního výboru Lohenice, volba členů a předsedy
 17. Návrh na schválení Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv
 18. Návrh na zrušení Pravidel pro zřizování a činnost osadních výborů, návrh nových Pravidel
 19. Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
 20. Výplata odměn členům komisí a výborů
 21. Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena
 22. Pověření k oddávání
 23. Všeobecná rozprava
 24. Závěr

   

   

   

                                                                                                                        Bc. Irena B u r e š o v á

                                                                                                                           starostka města                       

Zodpovídá: Radka Borská