Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Znak města

konané dne 5. 11. 2020

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

XIII. zasedání zastupitelstva města konané dne 5. 11. 2020

 

XIII./1/2020        Program zasedání

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že z předloženého návrhu programu se vypouští bod č. 2 s názvem „Prezentace projektu Hodinářka 2, rozhodnutí o podmínkách výstavby“.

XIII./3/2020        Zpráva o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. zasedáním zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. zasedáním zastupitelstva města.

XIII./4/2020        Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 27. 10. 2020.

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 27. 10. 2020.

XIII./5/2020        Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 13/2020 ze dne 18. 10. 2020.

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 10. 10. 2020.

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 5/2020 ze dne 11. 9. 2020 a č. 6/2020 ze dne 16. 10. 2020.

XIII./6/2020        Majetkové převody

 1. Zastupitelstvo města ruší

usnesení zastupitelstva města č. XII./6/2020-VII. a č. XII./6/2020-VIII. ze dne 17. 9. 2020, kterým bylo schváleno odkoupení pozemku p.č. 1796/8 v k.ú. Přelouč o výměře 252 m2 z vlastnictví Ing. L.P., bytem Hradec Králové, za cenu 280,00 Kč/m2 a kupní smlouva na odkup tohoto pozemku.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 44 m2, z vlastnictví PharmDr. R.Š., bytem Praha 4, za cenu 6 160,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č.  20/32, uzavíranou mezi PharmDr. R.Š., bytem Praha 4 a městem Přelouč, na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./6/2020-III.

T: 30. 11. 2020

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 168/2 o výměře 46 m2, odděleného z pozemku p.č. 168 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.I.M., bytem Přelouč, za cenu 3 680,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č.  20/24, uzavíranou mezi p.I.M., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 168/2 v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení XIII./6/2020-VI.

T: 30. 11. 2020

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 157/8 o výměře 37 m2 a pozemku p.č. 157/13 o výměře 134 m2 odděleného z pozemku p.č. 157/2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví manželů N., bytem Přelouč, za cenu 42 750,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č.  20/33, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi N., bytem Hradecká 37, Přelouč, na odkoupení pozemků p.č. 157/8 a p.č. 157/13, oba v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./6/2020-IX.

T: 30. 11. 2020

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku p.č. 157/11 o výměře 47 m2 (výměra dle GP po oddělení pozemku p.č. 157/17) a pozemku p.č. 157/16 o výměře 578 m2 odděleného z pozemku p.č. 157/12, vše v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví manželů Č., bytem Brloh za pozemek p.č. 157/1 o výměře 948 m2 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 20/36, uzavíranou mezi manželi Č., bytem Brloh a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 157/11, p.č. 157/16 a p.č. 157/1, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./6/2020-XII.

T: 30. 11. 2020

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 225/10 o výměře 15 m2, odděleného z pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče, panu P.Š., bytem Přelouč, za cenu 3 600,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č.  20/35, uzavíranou mezi městem Přelouč a panem P. Š., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 225/10 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./6/2020-XV.

T: 30. 11. 2020

XIII./7/2020        Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2020

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2020 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 239 092 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 262 929 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 23 837 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XIII./8/2020        Návrh OZV č. 2/2020 o veřejném pořádku

 1. Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

OZV č. 2/2020 o veřejném pořádku.

XIII./9/2020        Prominutí poplatků z prodlení p.L. S.

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

že poplatek z prodlení dlužnice p.L.S. činí 364 555,30 Kč.

 1. Zastupitelstvo města nepromíjí

dlužnici p.L.S., poplatek z prodlení v plné výši.

 1. Zastupitelstvo města promíjí

dlužnici p.L.S., poplatek z prodlení ve výši 354 555,30 Kč, za podmínky, že bude zaplacena částka 10 000,00 Kč.

XIII./10/2020     Smlouva o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

smlouvu o upsání akcií, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, dle které město Přelouč obdrží 15 500 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč/1 akcie s jejich následným započtením oproti dříve poskytnuté zápůjčce města společnosti ve výši 15 500 000,00 Kč na výstavbu kanalizace Lhota a Škudly.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./10/2020-I.

T: 30. 11. 2020

XIII./11/2020     Smlouva o započtení pohledávek se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

smlouvu o započtení pohledávek, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, dle které město Přelouč 15 500 ks upsaných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč/1 akcie započte oproti dříve poskytnuté zápůjčce města společnosti ve výši 15 500 000,00 Kč na výstavbu kanalizace Lhota a Škudly.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./11/2020-I.

T: 30. 11. 2020

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 9. 11. 2020 11:58
Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2020 11:58
Autor: Petr Vlček