Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 17. 9. 2020

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 17. 9. 2020

 

XII./1/2020         Program zasedání

        I.            Zastupitelovo města schvaluje

navržený program XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že bod číslo 9 navrženého programu bude projednán jako bod č. 2.

XII./2/2020         Stanovisko města k záměru stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“

        I.            Zastupitelstvo města vyjadřuje

zásadní nesouhlas se záměrem realizace stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“.

XII./3/2020         Zpráva o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. Zasedáním zastupitelstva města

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním zastupitelstva města.

XII./4/2020         Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 8. 9. 2020.

      II.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 9. 9. 2020.

XII./5/2020         Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka

        I.            Zastupitelovo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu z jednání č. 12/2020 ze dne 12. 7. 2020.

      II.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 2. 8. 2020.

    III.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 4/2020 ze dne 19. 6. 2020.

XII./6/2020         Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1453/9 o výměře 130 m2, odděleného z pozemku p.č. 1453/3 v k.ú. Přelouč, panu J.S., Přelouč, za cenu 27 300,- Kč.

       II.            Zastupitelstvo města schvaluje

J.S., Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1453/9 v k.ú. Přelouč.

    III.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XII./6/2020-II.

T: 15. 10. 2020

    IV.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 44 m2, z vlastnictví paní M.S., bytem, Přelouč, za cenu 280,- Kč/m2.

      V.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/26, uzavíranou mezi paní M.S., bytem, Přelouč, a městem Přelouč, na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč.

    VI.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XII./6/2020-V.

T: 15. 10. 2020

  VII.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 1796/8 v k.ú. Přelouč o výměře 252 m2, z vlastnictví Ing. L.P., bytem, Hradec Králové, za cenu 280,- Kč/m2.

VIII.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/29, uzavíranou mezi Ing. L.P.,bytem Hradec Králové a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 1796/8 v k.ú. Přelouč.

    IX.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XII./6/2020-VIII.

T: 15. 10. 2020

      X.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 489/6 v k.ú. Přelouč o výměře 120 m2, z vlastnictví společnosti ELFIM, spol. s r.o., Hradecká 1431, Přelouč, IČ 48453940, za cenu 280,- Kč/m2.

    XI.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/27, uzavíranou mezi společností ELFIM, spol. s r.o., Hradecká 1431, Přelouč, IČ 481 53 940, a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 489/6 v k.ú. Přelouč.

  XII.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XII./6/2020-XI.

T: 15. 10. 2020

XIII.            Zastupitelstvo města zamítá

žádost paní I.S., bytem  Svitavy o odkoupení části pozemku p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

XII./7/2020         Žádost o propachtování pozemku

        I.            Zastupitelstvo města zamítá

žádost pana J.M., bytem  Přelouč o propachtování spoluvlastnického podílu 8/21 na pozemku p.č. 202/35 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

XII./8/2020         Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 234 546 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 260 660 tis. kč. Schodek rozpočtu ve výši 26 114 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XII./9/2020         „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci Projektu s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

dofinancování Projektu s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

XII./10/2020       Smlouva o spolupráci při zajišťování provozu nemovitosti vyčleněné pro ubytování osob bez přístřeší po dobu jejich karantény

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o spolupráci při zajišťování provozu nemovitosti vyčleněné pro ubytování fyzických osob bez přístřeší, kterým byla uložena karanténa nebo domácí izolace pro diagnostikované onemocnění COVID – 19, uzavíranou mezi Městem Přelouč, Městem Pardubice a Městem Holice.

XII./11/2020       Návrh aktualizace zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

zřizovací listinu organizační složky JSDH Přelouč s účinností od 17. 9. 2020.

XII./12/2020       Darovací smlouva ATELIÉR JOSEF, Přelouč

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu č. 20/25, uzavíranou mezi Josefem Dvořáčkem, ATELIÉR JOSEF, Pražská 18, Přelouč IČO 68237219 a městem Přelouč, na převod busty Antonína Švehly do vlastnictví města Přelouč.

      II.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. XII./12/2020-I.

T: 15. 10. 2020

XII./13/2020       Žádost o dotaci z rozpočtu města nad 50 tis. Kč

        I.            Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města pro Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 90 000,00 Kč na úhradu energií, vybavení kluboven nábytkem, pořízení stanů a kuchyňských kamen.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D40/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 90 000,00 Kč na úhradu energií, vybavení kluboven nábytkem, pořízení stanů a kuchyňských kamen.

    III.            Zastupitelstvo města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D40/2020 dle usnesení č. XII./13/2020-II.

T: 10. 10. 2020

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 24. 9. 2020 13:19
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2020 8:59
Autor: