Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konane dne 23. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 23. 6. 2020

 

XI./1/2020          Program zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s těmito úpravami: jako bod. č. 2 programu se zařazuje k projednání původně navržený bod č. 13 velikostní skladba bytů Na Hodinářce a v bodě č. 4 bude projednán zápis OV Lohenice ze dne 12. 6. 2020.

XI./2/2020          Velikostní skladba bytů v architektonické studii Na Hodinářce

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace zástupce KVB advokátní kanceláře Pardubice pana Mgr. Bc. Tomáše Auera a rozhoduje, že výstavba projektu Hodinářka II. bude realizována formou zřízení práva stavby společně s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

XI./3/2020          Zpráva o činnosti RM v období mezi X. a XI. zasedáním zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi X. a XI. zasedáním zastupitelstva města.

XI./4/2020          Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 9. 6. 2020.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 10. 6. 2020.

XI./5/2020          Návrhy a stanoviska osadních výborů Klenovka a Lohenice

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 3/2020 ze dne 22. 5. 2020.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 11/2020 ze dne 12. 6. 2020.

XI./6/2020          Závěrečný účet města Přelouče za rok 2019

I. Zastupitelstvo města

po projednání závěrečného účtu souhlasí s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2019 bez výhrad.

XI./7/2020          Účetní závěrka města Přelouče za rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Přelouče za rok 2019.

XI./8/2020          Návrh rozpočtového opatření č. 3 města na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2020 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 206 594 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 250 059 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 43 465 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XI./9/2020          Investiční rozpočtový výhled na roky 2020-2024

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

investiční výhled na roky 2021–2024.

XI./10/2020        Záměr na propachtování pozemků ve Štěpánově

I. Zastupitelstvo města schvaluje

záměr na propachtování pozemků p.č. 102 o výměře 1 895 m2, p.č. 249 o výměře 455 m2 a p.č. 115/1 o výměře 3 146 m2, všechny v k.ú Štěpánov u Přelouče, za roční pachtovné 2 656,00 Kč.

XI./11/2020        Majetkové převody

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 1841/6 o výměře 10 m2 v k.ú.  Přelouč, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 1841/6 v k.ú. Přelouč.

III. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. XI./11/2020-II.

T: 30. 7. 2020

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1287/48 o výměře 17 m2, odděleného z pozemku p.č. 1287/44 v k.ú. Přelouč, p.A.B., bytem Přelouč za cenu 4 930,00 Kč.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 20/08, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.A.B., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1287/48 v k.ú. Přelouč a zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města na pozemcích p.č. 1284/6 a p.č. 1287/48, oba v k.ú. Přelouč.

VI. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XI./11/2020-V.

T: 30. 7. 2020

VII. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků p.č. 1962 o výměře 163 m2 a p.č. 2278/1 o výměře 27 m2, oba v k.ú. Přelouč manželům Mgr. M.S., bytem Přelouč a Mgr. M.S., bytem Pardubice za cenu 123 000,00 Kč.

VIII. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 20/10, uzavíranou mezi městem Přelouč, manželi Mgr. M.S., bytem Přelouč a Mgr. M.S., bytem Pardubice, manželi M., bytem Praha 5 a manželi J. bytem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 1962 a p.č. 2278/1, oba v k.ú. Přelouč a zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích p.č. 1962 a p.č. 2278/1 ve prospěch pozemků p.č. 33/2 a p.č. 44/1, vše v k.ú. Přelouč.

IX. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XI./11/2020-VIII.

T: 30. 7. 2020

X. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 881/17 o výměře 23 m2, odděleného z pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč, Společenství vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, IČO 25980386 za cenu 23 000,00 Kč.

XI. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/09, uzavíranou mezi městem Přelouč a Společenstvím vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, IČO 25980386 na prodej pozemku p.č. 881/17 v k.ú. Přelouč.

XII. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XI./11/2020-XI.

T: 30. 7. 2020

XIII. Zastupitelstvo města zamítá

žádost p.P.V., bytem Dlouhá Ves  o prodej pozemku p.č. 398/7 v k.ú. Lohenice u Přelouče na břehu velkého mělicko-lohenického písníku.

XI./12/2020        Stavební příprava území „Libušina“ pro budoucí vilovou zástavbu

I. Zastupitelstvo města vyjadřuje

předběžný souhlas s budoucím bezúplatným převodem pozemků, technické a dopravní infrastruktury (komunikace, splašková a dešťová kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení) a veřejné zeleně pro budoucí vilovou zástavbu na pozemcích p.č. 856/5 a p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč do vlastnictví města Přelouč za podmínky uzavření budoucí smlouvy darovací, ve které budou specifikovány podmínky pro budoucí převzetí pozemků a uvedené infrastruktury.

XI./13/2020        Žádost KK Investiční s.r.o. o dokoupení pozemku

I. Zastupitelstvo města zamítá

žádost společnosti KK Investiční s.r.o. Průmyslová 647, 537 01 Chrudim, IČO 03115461 o odkoupení pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč.

XI./14/2020        Návrh OZV č. 2/2020 o nočním klidu

I. Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

OZV č. 2/2020 o nočním klidu.

XI./15/2020        Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy s FK Přelouč z.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 15/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč z.s. na dofinancování pořádání 62. ročníku Celostátního žákovského turnaje ve výši 150 000,00 Kč.

XI./16/2020        Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

„Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2019“.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 26. 6. 2020 7:12
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2020 7:22
Autor: