Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 3. 3. 2020

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 3. 3. 2020

 

IX./1/2020          Program zasedání

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

IX./2/2020          Zpráva o činnosti RM v období mezi VIII. a IX. zasedáním ZM

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi VIII. a IX. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

IX./3/2020          Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 20. 2. 2020.

      II.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 19. 2. 2020.

IX./4/2020          Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisů č. 9 ze dne 26. 1. 2020 a č. 10 ze dne 24. 2. 2020.

      II.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 18. 1. 2020.

    III.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 1/2020 ze dne 24. 1. 2020.

IX./5/2020          Návrh na poskytnutí finanční podpory Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísků v Lohenicích

    IV.            Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí dotace ve výši 348 tis. Kč Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku, Lohenice, IČO 07597266 na pořízení odborných posudků a na náklady souvisejících s činností spolku.

      V.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D017/2020 uzavíranou mezi městem a Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku, Lohenice, IČO 07597266 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 348 tis. Kč.

IX./6/2020          Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2020

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

vyřadit položku z kapitoly V5 rozpočtového opatření č. 1 částku 190 tis. Kč projektová dokumentace na parkoviště.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2020 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 223 841 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 267 439 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 43 598 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

IX./7/2020          Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

souhlasné prohlášení města Přelouč a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterým se uznává vlastnické právo ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR k podílu 1/2 pozemku p.č. 1794/16 v k.ú. Přelouč.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu, uzavíranou mezi Českou republikou – státním pozemkovým úřadem a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 1453/10 o výměře 13 m2, odděleného z pozemku p.č. 1453/2 v k.ú. Přelouč a pozemku p.č. 1456/18 o výměře 37 m2, odděleného z pozemku p.č. 1456/3 v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR do vlastnictví města.

    III.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle usnesení č. IX. /7/2020-2.

T: 31. 3. 2020

    IV.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 157/1 o celkové výměře 948 m2 a spoluvlastnického podílu 5/18 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví pana Martina Koláře, bytem Račanská 204, Přelouč za cenu 574 278,00 Kč.

      V.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/03, uzavíranou mezi p.M.K., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 157/1 a p.č. 157/3, oba v k.ú. Přelouč.

    VI.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. IX. /7/2020-V.

T: 31. 3. 2020

  VII.            Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 4/9 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238 m2 z vlastnictví Ing. J.Č., bytem Přelouč.

VIII.            Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu č. 20/04, uzavíranou mezi Ing. J.Č., bytem Přelouč a městem Přelouč, na převod spoluvlastnického podílu 4/9 pozemku p.č. 157/3 v k.ú. Přelouč do vlastnictví města.

    IX.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. IX. /7/2020-VIII.

T: 31. 3. 2020

       X.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 2/4 o výměře 27 m2, odděleného z pozemků p.č.st. 1/2 a p.č. 2/2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, z vlastnictví p.I.K., bytem Přelouč za cenu 5 400,00 Kč.

    XI.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/01, uzavíranou mezi p.I.K., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 2/4 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

  XII.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. IX. /7/2020-XI.

T: 31. 3. 2020

XIII.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemků p.č. 620/2 o výměře 10 m2, p.č. 620/3 o výměře 9 m2 a p.č. 620/4 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče z vlastnictví p.J.V., bytem Přelouč za cenu 5 400,00 Kč.

XIV.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/02 uzavíranou mezi p.J.V., bytem Přelouč na odkoupení pozemků p.č. 620/2, p.č. 620/3 a p.č. 620/4 vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

  XV.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. IX. /7/2020-XIV.

T: 31. 3. 2020

XVI.            Zastupitelstvo města zamítá

žádost společnosti INFAK spol. s r.o., Chrudimská 1656, Přelouč o odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 489/13 v k.ú. Přelouč.

IX./8/2020          Architektonické návrhy budovy městské knihovny, rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu

        I.            Zastupitelstvo města rozhoduje

že nejvhodnějším architektonickým návrhem nové budovy městské knihovny Přelouč je architektonický návrh Ing. arch. Soni Formanové, ForEva architects, s.r.o.s níž bude uzavřena smlouva o dílo na vypracování potřebné projektové dokumentace.

IX./9/2020          Revitalizace Městského parku v Přelouči

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o projektu Revitalizace Městského parku v Přelouči.

 

IX./10/2020        Návrh na poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč z rozpočtu města

        I.            Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města po Charitu Přelouč ve výši 120 000,00 Kč na zajištění služby nízkoprahového centra Jakub klub – na úhrady mzdových nákladů do 30 % výše poskytnuté dotace, na nájem, energie (elektřinu, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D07/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 120 000,00 Kč na činnost Jakub klubu Přelouč.

    III.            Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 100 000,00 Kč na zajištění služby podpora rodiny – na úhradu mzdových nákladů do 50% poskytnuté dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravu aut, telefony pracovníků.

    IV.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D08/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 100 000,00 Kč.

      V.            Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 420 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné), náklady na údržbu a mzdové náklady na správce a uklízečku a na zajištění provozu sportovních oddílů – stolní tenis, volejbal, gymnastika, jóga, trampolíny a další volnočasové aktivity.

    VI.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D09/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 420 000,00 Kč.

  VII.            Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města pro FK Přelouč, z.s. ve výši 350 000,00 Kč na dopravu k utkáním, startovné na turnajích, údržba hracích ploch a tribuny, nákup sportovního vybavení, pracích a čistících prostředků, úhrada energií (elektřina, plyn, vodné, stočné), svoz odpadu, pronájem tělocvičen a umělých hracích ploch při zimní přípravě, úhrada nákladů na sportovní soustředění mládeže, úhrada účetních služeb a část mzdy správce hřiště.

VIII.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D10/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 350 000,00 Kč.

    IX.            Zastupitelstvo města rozhoduje

Poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města pro Rugby Club Přelouč, z.s. ve výši 220 000,00 Kč na dopravu k zápasům, pronájem tělocvičen, sportovní vybavení, rozhodčí, ubytování a stravování na soustředění.

      X.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D11/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rugby Clubem Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 220 000,00 Kč.

    XI.            Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 200 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí a energie (elektřina, vodné, stočné), internetové připojení a revize v budově.

   XII.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D12/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a HC Jestřábi Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 200 000,00 Kč.

XIII.            Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města pro Orel jednotu Přelouč, oddíl florbalu ve výši 180 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, cestovné, rozhodčí, startovné v soutěžích a nákup sportovního spotřebního materiálu.

XIV.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D13/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Orlem jednotou Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 180 000,00 Kč.

  XV.            Zastupitelstvo města rozhoduje

Poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 180 000,00 Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy.

XVI.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D14/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Basketbalovým klubem Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 180 000,00 Kč.

XVII.            Zastupitelstvo města rozhoduje

Poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města pro FK Přelouč, z.s. ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 62. ročníku Celostátního žákovského turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatele, provozních nákladů a zdravotního zabezpečení.

XVIII.            Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D15/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 150 000,00 Kč.

XIX.            Zastupitelstvo města rozhoduje

Poskytnout dotaci na rok 2020 z rozpočtu města pro Domov u fontány Přelouč ve výši 750 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

  XX.        Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D16/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem u fontány Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 750 000,00 Kč.

XXI.            Zastupitelstvo města ukládá

pí Pavlíkové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. IX. /10/2020- II., IV., VI., VIII., X., XII., XIV., XVI., XVIII., XX.

T: 31. 3. 2020

IX./11/2020        Darovací smlouva centru denních služeb Další cesta, z.s.

        I.            Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí peněžního daru ve výši 50 tis. Kč centru denních služeb Další cesta, z.s., který bude od 1. 4. 2020 poskytovat hendikepovaným občanům Přeloučska novou sociální službu.

       II.            Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 50 tis. Kč centru denních služeb Další cesta, z.s., Choltice.

IX./12/2020        Rezignace přísedící Okresního soudu Pardubice

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

rezignaci p.D.Č., bytem Přelouč na funkci přísedící u Okresního soudu Pardubice.

IX./13/2020        Přehled trestné činnosti spáchané na území města Přelouče

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

přehled trestné činnosti spáchané na území města Přelouče v období let 2017–2019.

IX./14/2020        Výplata odměn členům výborů za práci v roce 2019

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

výplatu odměn členům výboru majetkového, finančního, kontrolního a členům osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovka za práci v roce 2019 dle návrhů, předložených předsedy jednotlivých výborů.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 4. 3. 2020 16:13
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2020 16:22
Autor: