Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 17. 12. 2019

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 17. 12. 2019

 

VII./1/2019         Program zasedání

 • Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

VII./2/2019         Zpráva o činnosti RM v období mezi VI. a VII. zásadním ZM

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města mezi VI. a VII. zasedáním Zastupitelova města Přelouče.

VII./3/2019         Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 5. 12. 2019.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 4. 12. 2019.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání kontrolního výboru ze dne 9. 12. 2019.

VII./4/2019         Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisů č. 7/2019 ze dne 3. 11. 2019 a č. 8/2019 ze dne 15. 12. 2019.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 24. 11. 2019.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 8/2019 ze dne 18. 10. 2019 a č. 9/2019 ze dne 29. 11. 2019.

VII./5/2019         Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí půjčky, uzavřené dne 29. 6. 2016 mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace ve Lhotě a Škudlech. Dodatek č. 2 navyšuje jistinu půjčky o částku 8 500 000,00 Kč a prodlužuje splatnost půjčky nejpozději do 31. 12. 2022, pokud nebude možné z rozhodnutí valné hromady společnosti v termínu do 30. 6. 2022 realizovat navýšení základního kapitálu společnosti formou peněžitého vkladu.

VII./6/2019         Majetkové převody

 • Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemků p.č. 554/4 o výměře 8 m2 a p.č. 554/5 o výměře 8 m2, oba v k.ú.  Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na převod pozemků p.č. 554/4 a p.č. 554/5, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. VII./6/2019-II.

T: 31.1.2020

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 1001941944 uzavíranou mezi Českou republikou – Státní pozemkový úřad a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 282/4 v k.ú. Přelouč o výměře 132 m2.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. VII./6/2019-IV.

T: 31. 1. 2020

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/5 pozemku p.č. 157/1 o celkové výměře 948 m2 a spoluvlastnického podílu 1/9 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Bc. J.F., bytem Hradec Králové, za cenu 229 711,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/42, uzavíranou mezi Bc. J.F., bytem Hradec Králové a městem Přelouč, na odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 157/1 a p.č. 157/3, oba v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. VII./6/2019-VII.

T: 31. 1. 2020

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 1863/5 o výměře 16 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.M.K., bytem náměstí Pardubice, za cenu 1 280,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/44, uzavíranou mezi p.M.K., bytem náměstí Pardubice a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 18963/5 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. VII./6/2019-X.

T: 31. 1. 2020

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 2383 o výměře 26 m2, odděleného z pozemků p.č. 910/19 a p.č.st. 1091, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.T.K., bytem Přelouč, za cenu 1 500,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene č. 19/43, uzavíranou mezi p.T.K., bytem Přelouč, p.M.L., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 2383 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. VII./6/2019-XIII.

T: 31. 1. 2020

 • Zastupitelstvo města schvaluje

vzdání se zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu 4/174 na pozemku p.č. 930/4 o celkové výměře 861 m2, ke spoluvlastnickému podílu 4/174 na pozemku p.č. 924/22 o celkové výměře 71 m2, ke spoluvlastnickému podílu 4/174 na pozemku p.č. 1971/2 o celkové výměře 73 m2 a ke spoluvlastnickému podílu 4/174 na pozemku p.č.st. 2476 o celkové výměře 27 m2, vše v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví p.I.P., bytem Praha.

VII./7/2019         Návrh OZV č. 7/2019 o místním poplatku ze psů

 • Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o místním poplatku ze psů.

VII./8/2019         Návrh OZV č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

VII./9/2019         Změna podmínek pro vypracování architektonických studií nové budovy Městské knihovny Přelouč

 • Zastupitelstvo města schvaluje

změnu podmínek pro vypracování architektonických studií nové budovy Městské knihovny Přelouč dle předložené zprávy.

VII./10/2019      Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2019 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 221 522 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 237 313 tis. K č. Schodek rozpočtu ve výši 15 791 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

VII./11/2019      Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2020

 • Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet města Přelouče na rok 2020. Rozpočet bude schodkový s tím, že příjmy rozpočtu činí 217 241 tis. Kč a výdaje rozpočtu činí 250 888 tis. Kč. Schodek ve výši 33 647 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

VII./12/2019      Podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská 494, Přelouč“

 • Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč“ z podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul 117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

VII./13/2019      Návrh na udělení ceny Osobnost města Přelouče panu Josefu Volejníkovi

 • Zastupitelstvo města schvaluje

udělení ceny Osobnost města Přelouče panu Josefu Volejníkovi za jeho přínos v oboru včelařství.

VII./14/2019      Výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

limitní výši odměn komisí rady a výborů zastupitelstva města, která bude rozdělena mezi jednotlivé členy komise/výboru, takto:

 • Finanční výbor 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Kontrolní výbor 21 600,00 (6 členů)
 • Majetkový výbor 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Lohenice 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Klenovka 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Mělice 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Bezpečnostní a dopravní komise 39 600,00 Kč (11 členů)
 • Komise pro rozvoj města 28 800,00 Kč (8 členů)
 • Komise sociální a zdravotní 25 200,00 Kč (7 členů)
 • Komise školská a kulturní 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Komise sportovní 28 800,00 Kč (8 členů)
 • Komise SPOZ 64 800,00 Kč (9 členů)
 • KMS Štěpánov 21 600,00 Kč (6 členů)
 • KMS Tupesy 21 600,00 Kč (6 členů)
 • KMS Lhota, Škudly 14 400,00 Kč (4 členové).
 • Zastupitelstvo města ukládá

předsedům výborů a komisí předložit v termínu do 31. 1. 2020 na sekretariát Městského úřadu Přelouč písemný návrh odměn určených k výplatě členům řízené komise/výboru za práci v roce 2019.

VII./15/2019      Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. 1. 2019

 • Zastupitelstvo města stanoví

s účinností od 1. 1. 2020 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady ve výši 8 400,00 Kč.

 • Zastupitelstva města stanoví

s účinností od 1. 1. 2020 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za souběh výkonu funkcí člena rady a předsedy komise/výboru v souhrnné výši 12 600,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města stanoví

s účinností od 1. 1. 2020 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy komise/výboru ve výši 6 300,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města stanoví

s účinností od 1. 1. 2020 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva (bez dalších funkcí) ve výši 2 100,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města stanoví

s účinností od 1. 1. 2020 měsíční odměnu osobám, které nejsou člen zastupitelstva, za výkon funkce předsedy komise (Sbor pro občanské záležitosti, KMS Lhota – Škudly, TUPESY, Štěpánov) nebo osadního výboru (Lohenice, Mělice, Klenovka) ve výši 4 200,00 Kč. Osobám, které budou do funkce předsedy komise (sbor pro občanské záležitosti, KMS) nebo do funkce předsedy osadního výboru jmenovány/zvoleny v průběhu roku 2020, náleží odměna dnem jejich jmenování/zvolení do funkce předsedy.

 • Zastupitelstvo města v souladu

s ustanovením § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanoví, že při souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu za tři různé funkce.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 19. 12. 2019 11:20
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2019 11:25
Autor: