Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 22. 10. 2019

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 22. 10. 2019

 

VI./1/2019          Program zasedání

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že z návrhu programu se vypouští v bodě 4 projednání zápisu kontrolního výboru.

VI./2/2019          Prezentace projektu „Přelouč – generel odvodnění“, etapa I – generel odvodnění pro odlehčovací komory do VT Švarcava

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrh technického opatření na odlehčovacích komorách k zamezení vtoku splašků do VT Švarcava prezentovaného zástupcem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., včetně jeho finanční náročnosti.

      II.            Zastupitelstvo města ukládá

starostce města zahájit jednání s vedením společnosti VaK Pardubice a.s., o spolufinancování technického řešení navrženého společností VRV a.s. k zamezení vtoku splašků do VT Švarcava

VI./3/2019          Zpráva o činnosti rady města v období mezi V. a VI. zasedáním zastupitelstva města

        I.            Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi V. a VI. zasedáním zastupitelstva města.

VI./4/2019          Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 10. 10. 2019.

      II.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 9. 10. 2019.

VI./5/2019          Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 6/2019 ze dne 29. 9. 2019.

      II.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 28. 9. 2019.

    III.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 7/2019 ze dne 13. 9. 2019.

VI./6/2019          Informace o možnosti získání dotace na výstavbu Městské knihovny Přelouč z prostředků ITI Hradecko-pardubické aglomerace

        I.            Zastupitelstvo města souhlasí

se zařazením projektu „Městská knihovna Přelouč“ do seznamu projektů ITI Hradecko – pardubické aglomerace pro období 2021-2027.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení výdaje ve výši 200 tis. Kč v rámci rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2019 na pořízení 4 architektonických studií nové budovy Městské knihovny Přelouč.

    III.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

hrubý odhad nákladů na výstavbu a vybavení nové budovy Městské knihovny Přelouč.

VI./7/2019          Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2019

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2019 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 219 816 tis. kč a výdaje rozpočtu budou činit 267 594 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 47 778 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

VI./8/2019          Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 1453/10 o výměře 13 m2, odděleného z pozemku pč 1453/2 v k.ú. Přelouč a pozemku p.č. 1456/18 o výměře 37 m2, odděleného z pozemku p.č. 1456/3 v k.ú Přelouč, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví města.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 72/39 o výměře 5 430 m2 v k.ú. Klenovka, komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce, z vlastnictví společnosti PSK Investment, s.r.o., IČO: 07386460, se sídlem Školská 228, Pardubice, do vlastnictví města Přelouč.

    III.            Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu č. 19/38, uzavřenou mezi společností PSK Investment, s.r.o., IČO 07386460 a městem Přelouč, na darování pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce.

    IV.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy č. 19/38 dle usnesení č. VI./8/2019-III.

T: 31. 12. 2019

      V.            Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 410/25 o výměře 155 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.

    VI.            Zastupitelstvo města schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva, uzavíranou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 410/25 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

  VII.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného břemene dle usnesení č. VI./8/2019-VI.

 VIII.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemků p.č. 340/13 o výměře 103 m2, p.č. 340/14 o výměře 60 m2, p.č. 190/2 o výměře 17 m2 a p.č. 1994/2 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví společnosti KASI majetková a.s., IČO 27531511, za cenu 50 600,00 Kč.

    IX.            Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/40, uzavíranou mezi společností KASI majetková a.s., IČO 27531511 a městem Přelouč na odkoupení pozemků p.č. 340/13, p.č. 340/14, p.č. 1901/2 a p.č. 1994/2, vše v k.ú. Přelouč.

      X.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/40 dle usnesení č. VI./8/2019-IX.

T:31. 12. 2019

    XI.            Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku p.č. 4/2 o výměře 180 m2, odděleného z pozemku p.č. 4 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, ve vlastnictví manželů Pecháčkových, bytem Štěpánov 7, Přelouč, za pozemek p.č. 115/2 o výměře 145 m2, oddělený z pozemku p.č. 115 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, pozemek p.č. 234/8 o výměře 17 m2, oddělený z pozemku p.č. 234/3 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a pozemek p.č. 248/9 o výměře 2 m2, oddělený z pozemku p.č. 248/1 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, vše ve vlastnictví města Přelouč.

  XII.            Zastupitelstvo města schvaluje

Směnnou smlouvu č. 19/39, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi Pecháčkovými, bytem Štěpánov 7, Přelouč na směnu pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, za pozemky p.č. 115/2, p.č. 234/8 a p.č. 248/9, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

XIII.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření směnné smlouvy č. 19/39 dle usnesení č. VI./8/2019-XII.

T: 15. 11. 2019

VI./9/2019          Vklad Infrastrukturního majetku do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace, a.s.

        I.            Zastupitelstvo města souhlasí

s vkladem dále uvedeného infrastrukturního majetku města Přelouč do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice, jako s nepeněžitým vkladem v hodnotě 2 819 540,00 Kč, a to formou upsání akcií:

1)      prodloužení vodovodního řadu Lohenice (pro č.p. 116)

2)      odkanalizování 10 RD Lohenice – čerpací stanice, přípojka elektro, výtlak, gravitační kanalizace a revizní šachty

3)      sítě technické infrastruktury Lohenice – SO 02 vodovodní řad.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

smlouvu o upsání akcií, uzavíranou mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a městem Přelouč, na upsání 1 807 kusů kmenových akcií.

    III.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o upsání akcií dle usnesení č. VI./9/2019-II.

T: 31. 12. 2019

 

VI./10/2019        Projekt „regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč“ – návrh na schválení

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

Projekt s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

dofinancování Projektu s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

VI./11/2019        Program rozvoje obce Město Přelouč – návrh na schválení

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

dokument „Program rozvoje obce – Město Přelouč“ na období 2019–2025.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 29. 10. 2019 7:41
Datum poslední aktualizace: 29. 10. 2019 7:45
Autor: