Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 17. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 17. 9. 2019

 

V./1/2019           Program zasedání

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že z návrhu programu se vypouští v bodě č. 3 projednání zápisu kontrolního výboru, který se nesešel v usnášeníschopném počtu.

V./2/2019           Zpráva o činnosti RM v období mezi IV. a V. zasedáním ZM

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi IV. a V. zasedáním zastupitelstva města.

V./3/2019           Návrhy a stanoviska výborů finančního a majetkového

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 11. 9. 2019.

      II.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 5. 9. 2019.

V./4/2019           Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 5/2019 ze dne 11. 8. 2019.

      II.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 29. 6. 2019.

    III.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 6/2019 ze dne 19. 7. 2019.

V./5/2019           Návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

změnu stávajícího systému svozu komunálního odpadu spočívající v:

-          úpravě svozu SKO (směsný komunální odpad) od rodinných domů na frekvenci 1 x 7 dní

-          zavedení svozu BIO (hnědé popelnice) i v zimním období s frekvencí svozu 1 x 28 dní

-          rozšíření svozu plastu a tetrapaku (žluté popelnice) na frekvenci svozu 1 x 14 dní

-          zavedení svozu papíru od rodinných domů (modré popelnice) s frekvencí svozu 1 x 28 dní

-          doplnění sběru jedlých olejů v rámci svozu hnědých popelnic.

V./6/2019           Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2019

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2019 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 219 583 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 266 183 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 46 600 tis. kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

V./7/2019           Pořízení změny č. 3 Územního plánu Přelouč

        I.            Zastupitelstvo města rozhoduje

o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Přelouč zkráceným postupem (§55a stavebního zákona)

-          včetně požadavku na DS dopravní infrastrukturu silniční – úniková cesta, která bude sloužit pro obyvatele Lohenic při zaplavení stávajících ústupových pozemních komunikací při povodni směrem na Výrov, tj. do nezaplavovaného území

-          mimo požadovanou změnu v bodě č. 6.

      II.            Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení zastavovací studie pro lokalitu Lohenicko-mělických písníků (mimo chráněného ložiskového území).

    III.            Zastupitelstvo města jmenuje

zastupitele Mgr. Lubora Pacáka, jako „určeného zastupitele“ pro pořizování změny č. 3 ÚP Přelouč.

V./8/2019           Smlouva o právu provést stavbu

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o právu provést stavbu, uzavíranou mezi městem Přelouč a Společenstvím vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, opravňující Společenství vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč realizovat stavbu „Rampa u bytového domu č.p. 91“ na pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města Přelouč.

      II.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o právu provést stavbu dle usnesení č. V./8/2019-I.

T: 15. 10. 2019

V./9/2019           Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města schvaluje

darování pozemku p.č. 265 o výměře 56 m2 v k.ú. Mělice p.V.B, bytem Přelouč. Jedná se o nápravu nesouladu zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí s vlastnictvím vyplývajícím z § 872 odst. 1 zákona č. 509/1991 Sb.

      II.            Zastupitelstvo města

darovací smlouvu č. 19/30, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.V.B., bytem Přelouč, na darování pozemku p.č. 265 o výměře 56 m2 v k.ú. Mělice.

    III.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy č. 19/30 dle usnesení č. V./9/2019-II.

T: 15. 10. 2019

    IV.            Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 4/46 v k.ú. Mělice o výměře 23 m2, odděleného z pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, p.V.B., bytem Přelouč, za cenu 5 060,00 Kč.

      V.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/31, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.V.B., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 4/46 v k.ú. Mělice.

    VI.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/31 dle usnesení č. V./9/2019-V.

T: 15. 10. 2019

  VII.            Zastupitelstvo města schvaluje

prodej dílu „a“ pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře 62 m2manželům R., bytem Přelouč, za cenu 16 120,00 Kč.

VIII.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/37, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi R., bytem Přelouč, na prodej dílu „a“ pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.

    IX.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/37 dle usnesení č. V./9/2019-VIII.

T: 15. 10. 2019

      X.            Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 274 v k.ú. Mělice o výměře 62 m2 manželům V., bytem Přelouč, za cenu 14 000,00 Kč.

    XI.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/32, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi V., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 274 v k.ú. Mělice.

  XII.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/32 dle usnesení č. V./9/2019-XI.

T: 15. 10. 2019

XIII.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 2/8 pozemku p.č. 1297/43 o celkové výměře 264 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.L.F., bytem Přelouč a p.M.O., bytem Přelouč, za cenu 19 800,00 Kč.

XIV.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/34, uzavíranou mezi p.L.F., bytem Přelouč, p.M.O., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení podílu 2/8 pozemku p.č. 1297/34 v k.ú. Přelouč.

  XV.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/34 dle usnesení č. V./9/2019-XIV.

T: 15. 10. 2019

XVI.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 5/36 pozemku p.č. 1297/43 o celkové výměře 264 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.M.H., bytem Přelouč, za cenu 11 000,00 Kč.

XVII.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/33, uzavíranou mezi p. M. H., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení podílu 5/36 pozemku p.č. 1297/34 v k.ú. Přelouč.

 XVIII.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/33 dle usnesení č. V./9/2019-XVII.

T: 15. 10. 2019

XIX.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/18 pozemku p.č. 1297/43 o celkové výměře 264 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.V.P., bytem Svazu bojovníků za svobodu 236, Přelouč, za cenu 4 400,00 Kč.

  XX.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/36, uzavíranou mezi p. V. P., bytem Svazu bojovníků za svobodu 236, Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení podílu 1/18 pozemku p.č. 1297/34 v k.ú. Přelouč.

XXI.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/36 dle usnesení č. V./9/2019-XX.

T: 15. 10. 2019

XXII.            Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/8 pozemku p.č. 1297/43 o celkové výměře 264 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.I. F., bytem Brno, za cenu 9 900,00 Kč.

XXIII.            Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, uzavíranou mezi společností KONREO, v.o.s., IČO 04706498, se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, Brno (insolvenční správce dlužníka I.F., bytem Brno) a městem Přelouč, na odkoupení podílu 1/8 pozemku p.č. 1297/34 v k.ú. Přelouč.

XXIV.            Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. V./9/2019-XXIII.

T: 30. 11. 2019

V./10/2019         Návrh na odvolání a volbu nového člena Osadního výboru Klenovka

        I.            Zastupitelstvo města odvolává

na vlastní žádost z funkce člena osadního výboru Klenovka pana Jiřího Kašpara.

      II.            Zastupitelstvo města volí

členem Osadního výboru Klenovka pana Stanislava Tylera.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 20. 9. 2019 8:47
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2019 8:58
Autor: