Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 25. 6. 2019

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 25. 6. 2019

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi III. a IV. zasedáním zastupitelstva města, návrh Ing. S. na řešení dopravní situace v ulicích Kosmonautů a Gagarinova, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Klenovka, účetní závěrku města Přelouče za rok 2018, závěrečný účet města Přelouče za rok 2018, návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2019, majetkové převody, návrh OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku, návrh na schválení Smlouvy o dílo na zpracování urbanistické studie zástavby lokality Na Hodinářce, odpis nedobytné pohledávky, žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50tis. Kč, návrh darovací smlouvy se Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísků, Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2018.

IV./1/2019          Zahájení

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

že námitka ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Kuchyňky k zápisu III. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 4. 2019, je oprávněná. Ve smyslu uplatněné námitky bude text zápisu a usnesení č. III./11/2019-I. doplněno o text uvedený v závorce v tomto znění: (zahájení úkonů trestního řízení).

II. Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že se do programu zařazuje k projednání jako bod č. 3 návrh Ing. S. na řešení dopravního režimu v ulicích Kosmonautů a Gagarinova a do bodu č. 9 Majetkové převody se zařazuje k projednání návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 402/30 z vlastnictví ČR do vlastnictví města.

IV./2/2019          Zpráva o činnosti RM v období mezi III. a IV. zasedáním ZM

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi III. a IV. zasedáním zastupitelstva města.

IV./3/2019          Návrh Ing. S. na řešení dopravního režimu v ulicích Kosmonautů a Gagarinova

I. Zastupitelstvo města ukládá

radě města najít vhodné řešení dopravní situace v části města vymezené ulicemi Pražská, Havlíčkova a Choceňská.

IV./4/2019          Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 11. 6. 2019.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 12. 6. 2019.

IV./5/2019          Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Klenovka

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 3/2019 ze dne 25. 4. 2019 a č. 4/2019 ze dne 2. 6. 2019.

II. Zastupitelovo města bere ně vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 4/2019 ze dne 26. 4. 2019 a č. 5/2019 ze dne 30. 5. 2019.

IV./6/2019          Účetní závěrka města Přelouče za rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Přelouče za rok 2018.

IV./7/2019          Závěrečný účet města Přelouče za rok 2018

I. Zastupitelstvo města souhlasí

po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Přelouče za ro 2018 bez výhrad.

IV./8/2019          Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2019 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 218 165tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 264 951tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 46 786tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

IV./9/2019          Majetkové převody

I. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči z vlastnictví společnosti BONZO s.r.o., IČO 60930675 za cenu 839 864,00 Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/16 uzavíranou mezi společností BONZO s.r.o., IČO 60930675 a městem Přelouč na odkup veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči.

III. Zastupitelstvo města

ukládá p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/16 dle usnesení č. IV./9/2019-II.

T: 31. 7. 2019

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod komunikace a dešťové kanalizace v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči z vlastnictví společnosti BONZO s.r.o., IČO: 60930675.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu č. 19/17 uzavíranou mezi společností BONZO s.r.o., IČO: 60930675 a městem Přelouč na darování komunikace a dešťové kanalizace v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči.

VI. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy č. 19/17 dle usnesení č. IV./9/2019-V.

T: 31. 7. 2019

VII. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků p.č. 2284/2 o výměře 81 m2, odděleného z pozemku p.č. 2284 a p.č. 141/2 o výměře 68 m2, odděleného z pozemku p.č. 141, vše v k.ú. Přelouč, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Přelouč za cenu 43 201,00 Kč.

VIII. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/20 uzavíranou mezi městem Přelouč a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Přelouč na prodej pozemku p.č. 2284/2 a p.č. 141/2 oba v k.ú Přelouč.

IX. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/20 dle usnesení č. IV./9/2019-VIII.

T: 31. 7. 2019

X. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1417/148 o výměře 345 m2, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, manželům Ing. P. Ž. a V. Ž., bytem Přelouč za cenu 79 000,00 kč.

XI. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/21 uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi Ž., bytem Přelouč na prodej pozemku p.č. 1417/148 v k.ú. Přelouč.

XII. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/21 v dle usnesení č. IV./9/2019-XI.

T: 31. 7. 2019

XIII. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 474/79 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 474/24 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. I. K., bytem Přelouč za cenu 1 500,00 Kč.

XIV. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene č. 19/18, uzavíranou mezi p. I. K., bytem Přelouč a p. J. K., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 474/79 v k.ú. Přelouč.

XV. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/18 dle usnesení č. IV./9/2019-XIV.

T: 31. 7. 2019

XVI. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 2192/2 o výměře 63 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. J.J., bytem Přelouč, p. M.J., bytem Přelouč, JUDr. M.Š., bytem Břehy a p.Z.Š., bytem Varnsdorf za cenu 18 900,00 Kč.

XVII. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/19 uzavíranou mezi p. J.J., bytem Přelouč, p. M.J., bytem Přelouč, JUDr. M.Š., bytem Břehy a p. Z.Š., bytem Varnsdorf a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 2192/2 v k.ú. Přelouč.

XVIII. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/19 dle usnesení č. IV./9/2019-XVII.

T: 31. 7. 2019

XIX. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 2192/4 o výměře 66 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Ing. J. R., bytem Pardubice a p.P.R., bytem Pardubice za cenu 19 800,00 Kč.

XX. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/23 uzavíranou mezi Ing. J. R., bytem Pardubice a p. P.R., bytem Pardubice a městem Přelouč na odkup pozemku p.č. 2192/4 v k.ú. Přelouč.

XXI. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/23 dle usnesení č. IV./9/2019-XX.

T: 31. 7. 2019

XXII. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 489/10 o výměře 82 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví společnosti SUMO s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Pardubice, IČO: 25257684 za cenu 24 600,00 Kč.

XXIII. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/24 uzavíranou mezi společností SUMO s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Pardubice, IČO: 25257684 a městem Přelouč na odkup pozemku p.č. 489/10 v k.ú. Přelouč.

XXIV. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/24 dle usnesení č. IV./9/2019-XXIII.

T: 31. 7. 2019

XXV. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 2192/5 o celkové výměře 28 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. M.B., bytem Přelouč za cenu 4 200,00 Kč.

XXVI. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/29 uzavíranou mezi p. M. B., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkup podílu ½ pozemku p.č. 2192/5 v k.ú. Přelouč.

XXVII. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/29 dle usnesení č. IV./9/2019-XXVI.

T: 31. 7. 2019

XXVIII. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Ing. F.D., bytem Praha za cenu 8 700,000 Kč.

XXIX. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/25 uzavíranou mezi Ing. F. D., bytem Praha a městem Přelouč na odkup podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 v k.ú. Přelouč.

XXX. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/25 dle usnesení č. IV./9/2019-XXIX.

T: 31. 7. 2019

XXXI. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. M.S., bytem Janské Lázně za cenu 4 350,00 Kč.

XXXII. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/26 uzavíranou mezi p. M.S., bytem Janské Lázně a městem Přelouč na odkup podílu 1/6 pozemku p.č. 1932/5 v k.ú. Přelouč.

XXXIII. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/26 dle usnesení č. IV./9/2019-XXXII.

T: 31. 7. 2019

XXXIV. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Mgr. K.L., bytem Praha za cenu 4 350,00 Kč.

XXXV. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/27 uzavíranou mezi Mgr. K. L., bytem Praha a městem Přelouč na odkup podílu 1/6 pozemku p.č. 1932/5 v k.ú. Přelouč.

XXXVI. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/27 dle usnesení č. IV./9/2019-XXXV.

T: 31. 7. 2019

XXXVII. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. D.L., bytem Praha za cenu 8 700,00 Kč.

XXXVIII. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 19/28 uzavíranou mezi p. D.L., bytem Praha a městem Přelouč na odkup podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 v k.ú. Přelouč.

XXXIX. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/28 dle usnesení č. IV./9/2019-XXXVIII.

T: 31. 7. 2019

XL. Zastupitelstvo města schvaluje

vzdání se zákonného předkupního práva k spoluvlastnickému podílu 2/42 pozemku p.č. 202/35 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve vlastnictví p.V.M., bytem Praha 5 a paní O.Ž., bytem Kladruby nad Labem.

XLI. Zastupitelstvo města zamítá

žádost p. J.M. a p. A. M., oba bytem Přelouč o odkoupení části pozemku p.č. 907/17 v k.ú. Přelouč.

XLII. Zastupitelstvo města zamítá

žádost společnosti INFAK spol. s r.o., IČO: 25916351, se sídlem Chrudimská 1656, Přelouč o odkoupení části pozemku p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč.

XLIII. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 402/30 v k.ú. Přelouč o výměře 662 m2, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.

XLIV. Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku uzavíranou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 402/30 v k.ú. Přelouč.

XLV. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle usnesení č. IV./9/2019-XLIV.

T: 31. 7. 2019

IV./10/2019        Návrh OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku

I. Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku s účinností od 1. 7. 2019.

IV./11/2010        Návrh na schválení Smlouvy o dílo na zpracování urbanistické studie zástavby lokality Na Hodinářce               

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o dílo s Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, Sezemice, na vypracování urbanistické studie zástavby lokality Na Hodinářce za cenu 484 000,00 Kč vč. DPH.

IV./12/2019        Odpis nedobytné pohledávky

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o odpisu pohledávky vzniklé nezaplacením nedoplatku za služby spojené s nájmem nebytového prostoru a části pozemku – restaurace v č.p. 44, ulice Masarykovo náměstí, Přelouč ve výši 92 489, 37 Kč evidovaných na fakturách za J.F., bytem Staré Ždánice.

II. Zastupitelstvo města ukládá

Mgr. Zuzaně Dvořákové, vedoucí oddělení pohledávek a přestupků zajistit odpis shora uvedené pohledávky.

IV./13/2019        Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50tis. Kč

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2019 z rozpočtu města pro Junák – český skaut, středisko Přelouč ve výši 90 000,00 Kč na nákup energií, vybavení kluboven nábytkem (vestavěná skříň, stoly, židle, lavice) a polní kuchyně.

II. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2019 z rozpočtu města pro Rugby Club Přelouč, z.s. ve výši 420 000,00 Kč na výdaje spojené s rozšířením stávající tribuny ragbyového hřiště (nákup materiálu, aktualizace projektové dokumentace včetně statického zatížení a zapsání do katastrální mapy).

III. Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D49/2019 mezi městem Přelouč a Junákem – český skaut, středisko Přelouč ve výši 90 000,00 Kč na nákup energií, vybavení kluboven nábytkem (vestavěná skříň, stoly, židle, lavice) a polní kuchyně.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D50/2019 mezi městem Přelouč a Rugby Clubem Přelouč ve výši 420 000,00 Kč na výdaje spojené s rozšířením stávající tribuny ragbyového hřiště (nákup materiálu, aktualizace projektové dokumentace včetně statického zatížení a zapsání do katastrální mapy).

V. Zastupitelstvo města ukládá

pí Hanušové uzavřít Veřejnoprávní smlouvy č. D49/2019, D50/2019 a jejich zveřejnění na úřední desce.

T: 31. 7. 2019

 

IV./14/2019        Návrh darovací smlouvy se spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísků

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

O poskytnutí finančního daru ve výši 49tis. Kč Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích na činnost související s ochranou přírody v oblasti lohenicko-mělických písníků.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu uzavíranou mezi městem a Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích dle předloženého návrhu.

IV./15/2019        Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

„Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2018“.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 27. 6. 2019 9:12
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2019 9:38
Autor: